Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach

Kategoria: Rasa: Okres:

Konie w Polskim Radiu

29 września 2017 · Kategoria: Imprezy hodowlane, Konie i jeździectwo w mediach ·

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z na­gra­niem z Pierwszego Programu Polskiego Radia, z au­dy­cji Radio Dzieciom, pt. „Koń, ja­ki jest, każ­dy wi­dzi” oraz z po­dzię­ko­wa­nia­mi Prezesa TKHK w Garwolinie – Pana Piotra Pyzy za udział w 5. Regionalnym Święcie Hodowców Koni Górki 2017. Czytaj dalej »

Nagroda specjalna statuetka „ORŁY WPROST”

11 lipca 2017 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach, Kultura · Rasa:

W imie­niu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie z przy­jem­no­ścią in­for­mu­je­my, że pro­jekt pn. „Utworzenie Polsko-​Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego” re­ali­zo­wa­ny przez Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie w la­tach 2013-​2015 w ra­mach Programu Współpracy Transgranicznej PL-​BY-​UA 2007-​2013 wy­róż­nio­ny zo­stał w ple­bi­scy­cie Tygodnika „Wprost” nagrodą specjalną statuetką „ORŁY WPROST”. Gala od­by­ła się 28 czerw­ca br. w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie.

Hodowla koni w Polsce – audycja

23 czerwca 2017 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z audycją Polskiego Radia dotyczącą hodowli koni w Polsce.

Koń to zwierzę wymagające – materiał video

30 maja 2017 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z ma­te­ria­łem fil­mo­wym przy­go­to­wa­nym przez por­tal Świat Rolnika oraz artykułem dotyczącym dobrostanu koni na stronie. Czytaj dalej »

Jeszcze raz o Skaryszewie: Tu nie dobija się koni

28 kwietnia 2017 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

Tekst artykułu: Barbara Gruszka-​Zych

– Ogier idzie! – krzy­czy wła­ści­ciel sztu­ma. Tłum roz­dy­sku­to­wa­nych męż­czyzn roz­stę­pu­je się. Koń ni­czym mo­del na wy­bie­gu prę­ży pę­ci­ny i kark. Choć wy­da­je się, że nie ma wa­run­ków – jest ra­sy zim­no­krwi­stej – krę­py i sze­ro­ki. Czytaj dalej »

HIPPOKRYZJA – o Skaryszewie inaczej

12 kwietnia 2017 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

Zapraszamy do prze­czy­ta­nia bar­dzo cie­ka­we­go ar­ty­ku­łu au­tor­stwa pa­ni Doroty Kozińskiej z Tygodnika Powszechnego, któ­ry w wy­wa­żo­ny i mą­dry spo­sób po­ru­sza te­mat Skaryszewa, ho­dow­li ko­ni i moż­li­wych kon­se­kwen­cji uzna­nia ko­ni za zwie­rzę­ta to­wa­rzy­szą­ce. Poniżej znaj­dzie­cie frag­men­ty ar­ty­ku­łu. Dzięki uprzej­mo­ści Tygodnika Powszechnego mo­że­cie ten ar­ty­kuł prze­czy­tać bez ko­niecz­no­ści lo­go­wa­nia się i ku­po­wa­nia do­stę­pu. Czytaj dalej »

Audycja o koniach w Jedynce

7 marca 2017 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach · Rasa:

Zapraszamy do wy­słu­cha­nia au­dy­cji z dnia 6 mar­ca 2017 ro­ku po­świę­co­nej „Wstępom” ska­ry­szew­skim oraz ho­dow­li ko­ni zim­no­krwi­stych. Czytaj dalej »

Audycja o koniach dostępna online!

24 lutego 2017 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach, Ogłoszenia ·

16 lu­te­go 2017 ro­ku w ra­mach Radia Nocą, I PR Polskiego Radia Krzysztof Szuster swo­ją au­dy­cję „Groch z Kapustą” w ca­ło­ści po­świę­cił ko­niom. Gośćmi pa­na Krzysztofa by­li Panowie: Paweł Mazurek, pre­zes PZHK, Paweł Kleszcz, pre­zes WMZJ i Jacek Hebda, dy­rek­tor ra­dom­skie­go od­dzia­łu WZHK.
Jeśli nie mie­li Państwo oka­zji wy­słu­chać au­dy­cji, te­raz ma­cie szan­sę! Polskie Radio udo­stęp­ni­ło ca­łą au­dy­cję w swo­im ar­chi­wum, moż­na ją zna­leźć pod ad­re­sem: http://www.polskieradio.pl/7/5855

Zapraszamy na audycję

15 lutego 2017 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

W ra­mach Radia Nocą, I PR Polskiego Radia, au­tor­ska cy­klicz­na au­dy­cja Krzysztofa Szustera pt. „Groch z Kapustą” tym ra­zem w ca­ło­ści po­świę­co­na ko­niom. Czytaj dalej »

Taka para! – Kamil Grzelczyk i Wibaro

17 października 2016 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach · Rasa:

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z filmem reżyserii Ryszarda Mościckiego, pro­duk­cji Szymona Taranta, pre­zen­tu­ją­cym ak­tu­al­ne­go Mistrza Polski w sko­kach przez prze­szko­dy Kamila Grzelczyka i je­go ko­nia WIBARO sp (Bajou Du Rouet hol. – Wiagra sp /​ Graf Quidam sp) hod. Mariana Skopa, wł. Bogdana Kuchejdy. Czytaj dalej »

Koniki polskie w australijskim magazynie „Horses and People”

14 marca 2016 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach · Rasa:

Miłośników ra­sy ko­nik pol­ski za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z ar­ty­ku­łem „Return to the wild”, któ­ry uka­zał się na ła­mach au­stra­lij­skie­go ma­ga­zy­nu „Horses and People” (03/​2016). W pre­zen­to­wa­nym ar­ty­ku­le uka­za­ły się zdję­cia na­szych pol­skich ko­ni z SO Sieraków, PAN Popielno oraz RPN Zwierzyniec. Czytaj dalej »

Ekspansja konika polskiego na wschód

9 grudnia 2015 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach · Rasa:

Osoby wła­da­ją­ce ję­zy­kiem ro­syj­skim ser­decz­nie za­pra­sza­my do lek­tu­ry ar­ty­ku­łu pro­mu­ją­ce­go na­szą ro­dzi­mą ra­sę ko­nik pol­ski, któ­ry po­ja­wił się w ro­syj­skim ma­ga­zy­nie jeź­dziec­kim „Konny Mir”. Czytaj dalej »

Hodowca i Jeździec w TOK FM

30 października 2014 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

Koniarze na­staw­cie się na słu­cha­nie… Już ju­tro na an­te­nie ra­dia TOK FM za­go­ści kwar­tal­nik „Hodowca i Jeździec”. Oczywiście mo­że­cie spo­dzie­wać się roz­mo­wy na te­mat ko­ni. W pro­gra­mie „OFF Czarek” przy oka­zji pre­zen­ta­cji na­sze­go cza­so­pi­sma bę­dzie­my pro­mo­wać sze­reg za­gad­nień zwią­za­nych z prze­my­słem kon­nym. Lekko, ła­two i przy­jem­nie dwóch re­dak­to­rów spró­bu­je prze­my­cić w ete­rze pa­sję do koń­skich ogo­nów, czy­li go­spo­darz Cezary Łasiczka i gość Michał Wierusz-​Kowalski, re­dak­tor na­czel­ny „Hodowca i Jeździec”.
Włączcie w pią­tek, 31.10 o godz. 12:05, ra­dio TOK FM al­bo od­wiedź­cie in­ter­net – peł­ny za­pis roz­mo­wy w archiwum audycji.

Konie na antenie RDC

23 maja 2014 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

W so­bo­tę, 31 ma­ja, ra­no au­dy­cja obo­wiąz­ko­wa dla wszyst­kich mi­ło­śni­ków ko­ni. Audycję „Aktywna so­bo­ta” jak co ty­dzień po­pro­wa­dzi Małgorzata Kron, a Jej go­ść­mi bę­dą dr Michał Wierusz-​Kowalski – re­dak­tor na­czel­ny kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” i Agnieszka Kopka z Polskiej Agencji Promocji Jeździectwa. Czytaj dalej »

Media o koniach!

14 września 2012 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

Zapraszamy do no­wo utwo­rzo­nej za­kład­ki na na­szej stro­nie – Media o koniach. Będziemy sta­rać się za­miesz­czać w niej in­for­ma­cje zna­le­zio­ne w me­diach po­za bran­żo­wych. Mamy na­dzie­ję, że spodo­ba się Państwu ta no­wa funk­cjo­nal­ność na­szej strony.

Końska audycja radiowa na stronach www

20 kwietnia 2012 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

Wczoraj – czwar­tek, 19 kwiet­nia br. – na an­te­nie „Radia Dla Ciebie” go­ści­ły ko­nie. Lekko, ła­two i przy­jem­nie za­chę­ca­no do spę­dze­nia ma­jów­ki w sio­dle i nie tyl­ko… Chcesz po­słu­chać o czym mó­wi­li Katarzyna DowborMarek Siudym, ja­kie te­ma­ty po­ru­szy­li Lidia Kasperska, Agnieszka Kopka, Beata Wróblewska, Michał Wierusz-​KowalskiRadosław Wiszniowski? Wejdź na stro­nę www.rdc.pl i za­po­znaj się z za­re­je­stro­wa­nym ma­te­ria­łem au­dio. W ni­niej­szym lin­ku znaj­dziesz peł­ny za­pis koń­skiej au­dy­cji ra­dio­wej w in­ter­ne­cie. Sam po­słu­chaj i po­wiedz in­nym… Razem spo­pu­la­ry­zuj­my sport i re­kre­ację jeź­dziec­ką, wy­ści­gi, prze­mysł kon­ny. Dość uwie­rzyć i dzia­łać w imię koń­skiej sprawy!!!

Konie w Radio dla Ciebie

18 kwietnia 2012 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

W czwar­tek 19 kwiet­nia 2012 na an­te­nie „Radia dla Ciebie”, bę­dzie 3 go­dzin­ny blok po­świę­co­ny ko­niom i jeź­dziec­twu pt.: „Majówka na koń­skim grzbie­cie”. W go­dzi­nach 9:00 – 12:00 bę­dą oma­wia­ne koń­skie sprawy…
Celem au­dy­cji jest za­in­te­re­so­wa­nie lu­dzi jeź­dziec­twem i koń­mi, choć­by w cza­sie dłu­giej ma­jów­ki. Czytaj dalej »

„Galop” w telewizorze

21 września 2010 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

Następny od­ci­nek ma­ga­zy­nu jeź­dziec­kie­go „Galop” przed na­mi. Dzisiaj (21 wrze­śnia br.) o godz. 22:30 na an­te­nie TVP Sport zo­ba­czy­my m.in. re­la­cję z Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach ro­ze­gra­nych w Łącku; wro­cław­ską ga­lę ujeż­dże­nio­wą, czy­li CDI; za­wi­ta­my na cham­pio­na­cie ko­ni zim­no­krwi­stych w Kętrzynie; po­dej­rzy­my za­przę­gow­ców ry­wa­li­zu­ją­cych na Farmie Sielanka i po­roz­ma­wia­my ze srebr­nym me­da­li­stą Mistrzostw Świata Bartkiem Kwiatkiem. A na de­ser pre­zen­ta­cja za­wod­ni­ków, któ­rzy bę­dą re­pre­zen­to­wa­li nasz Kraj na WEG Kentucky 2010 oraz… kon­na pielgrzymka.
Dołączcie Państwo do gro­na sym­pa­ty­ków „Galopu” i za­siądź­cie dzi­siaj przed te­le­wi­zo­ra­mi. Czytaj dalej »

Skoki w TVP Sport

23 sierpnia 2010 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach, MPMK, Skoki przez przeszkody ·

Już ju­tro (wto­rek, 24 sierp­nia br.) o go­dzi­nie 18:45 wy­emi­to­wa­ny zo­sta­nie ko­lej­ny pre­mie­ro­wy od­ci­nek ma­ga­zy­nu jeź­dziec­kie­go „Galop”. Na an­te­nie TVP Sport obej­rzy­my re­la­cję z Mistrzostw Polski w Skokach Przez Przeszkody – im­pre­zy któ­ra za­koń­czy­ła się w mi­nio­ny week­end na hi­po­dro­mie KJ Sielanka w Warce. Czytaj dalej »

Jubileuszowy odcinek „Galopu”

30 czerwca 2010 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

Przed na­mi pre­mie­ra 12 od­cin­ka ma­ga­zy­nu jeź­dziec­kie­go „Galop”. Już dzi­siaj o go­dzi­nie 22:30 za­pra­sza­my przed te­le­wi­zo­ry i go­rą­co za­chę­ca­my do włą­cze­nia ka­na­łu TVP Sport, bo bę­dą na ekra­nie ko­nie… Upływa rów­no rok (24 czerw­ca 2009), kie­dy to Polski Związek Jeździecki w wy­ni­ku pod­pi­sa­nej z Telewizją Polską ra­mo­wej umo­wy za­czął m.in. współ­pra­cę przy pro­duk­cji au­dy­cji cy­klicz­nej de­dy­ko­wa­nej ko­nia­rzom i bran­ży jeź­dziec­kiej. Wówczas za­de­biu­to­wa­li­śmy w „Galopie” re­la­cją z CSIO Sopot. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec