Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach

Kategoria: Rasa: Okres:

HIPPOKRYZJA – o Skaryszewie inaczej

12 kwietnia 2017 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

Zapraszamy do prze­czy­ta­nia bar­dzo cie­ka­we­go ar­ty­ku­łu au­tor­stwa pa­ni Doroty Kozińskiej z Tygodnika Powszechnego, któ­ry w wy­wa­żo­ny i mą­dry spo­sób po­ru­sza te­mat Skaryszewa, ho­dow­li ko­ni i moż­li­wy­ch kon­se­kwen­cji uzna­nia ko­ni za zwie­rzę­ta to­wa­rzy­szą­ce. Poniżej znaj­dzie­cie frag­men­ty ar­ty­ku­łu. Dzięki uprzej­mo­ści Tygodnika Powszechnego mo­że­cie ten ar­ty­kuł prze­czy­tać bez ko­niecz­no­ści lo­go­wa­nia się i ku­po­wa­nia do­stę­pu. Czytaj dalej »

Audycja o koniach w Jedynce

7 marca 2017 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach · Rasa:

Zapraszamy do wy­słu­cha­nia au­dy­cji z dnia 6 mar­ca 2017 ro­ku po­świę­co­nej „Wstępom” ska­ry­szew­skim oraz ho­dow­li ko­ni zim­no­krwi­sty­ch. Czytaj dalej »

Audycja o koniach dostępna online!

24 lutego 2017 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach, Ogłoszenia ·

16 lu­te­go 2017 ro­ku w ra­ma­ch Radia Nocą, I PR Polskiego Radia Krzysztof Szuster swo­ją au­dy­cję „Groch z Kapustą” w ca­ło­ści po­świę­cił ko­niom. Gośćmi pa­na Krzysztofa by­li Panowie: Paweł Mazurek, pre­zes PZHK, Paweł Kleszcz, pre­zes WMZJ i Jacek Hebda, dy­rek­tor ra­dom­skie­go od­dzia­łu WZHK.
Jeśli nie mie­li Państwo oka­zji wy­słu­chać au­dy­cji, te­raz ma­cie szan­sę! Polskie Radio udo­stęp­ni­ło ca­łą au­dy­cję w swo­im ar­chi­wum, moż­na ją zna­leźć pod ad­re­sem: http://www.polskieradio.pl/7/5855

Zapraszamy na audycję

15 lutego 2017 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

W ra­ma­ch Radia Nocą, I PR Polskiego Radia, au­tor­ska cy­klicz­na au­dy­cja Krzysztofa Szustera pt. „Groch z Kapustą” tym ra­zem w ca­ło­ści po­świę­co­na ko­niom. Czytaj dalej »

Taka para! – Kamil Grzelczyk i Wibaro

17 października 2016 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach · Rasa:

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z filmem reżyserii Ryszarda Mościckiego, pro­duk­cji Szymona Taranta, pre­zen­tu­ją­cym ak­tu­al­ne­go Mistrza Polski w sko­ka­ch przez prze­szko­dy Kamila Grzelczyka i je­go ko­nia WIBARO sp (Bajou Du Rouet hol. – Wiagra sp /​ Graf Quidam sp) hod. Mariana Skopa, wł. Bogdana Kuchejdy. Czytaj dalej »

Koniki polskie w australijskim magazynie „Horses and People”

14 marca 2016 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach · Rasa:

Miłośników ra­sy ko­nik pol­ski za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z ar­ty­ku­łem „Return to the wild”, któ­ry uka­zał się na ła­ma­ch au­stra­lij­skie­go ma­ga­zy­nu „Horses and People” (03/​2016). W pre­zen­to­wa­nym ar­ty­ku­le uka­za­ły się zdję­cia na­szy­ch pol­ski­ch ko­ni z SO Sieraków, PAN Popielno oraz RPN Zwierzyniec. Czytaj dalej »

Ekspansja konika polskiego na wschód

9 grudnia 2015 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach · Rasa:

Osoby wła­da­ją­ce ję­zy­kiem ro­syj­skim ser­decz­nie za­pra­sza­my do lek­tu­ry ar­ty­ku­łu pro­mu­ją­ce­go na­szą ro­dzi­mą ra­sę ko­nik pol­ski, któ­ry po­ja­wił się w ro­syj­skim ma­ga­zy­nie jeź­dziec­kim „Konny Mir”. Czytaj dalej »

Hodowca i Jeździec w TOK FM

30 października 2014 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

Koniarze na­staw­cie się na słu­cha­nie… Już ju­tro na an­te­nie ra­dia TOK FM za­go­ści kwar­tal­nik „Hodowca i Jeździec”. Oczywiście mo­że­cie spo­dzie­wać się roz­mo­wy na te­mat ko­ni. W pro­gra­mie „OFF Czarek” przy oka­zji pre­zen­ta­cji na­sze­go cza­so­pi­sma bę­dzie­my pro­mo­wać sze­reg za­gad­nień zwią­za­ny­ch z prze­my­słem kon­nym. Lekko, ła­two i przy­jem­nie dwó­ch re­dak­to­rów spró­bu­je prze­my­cić w ete­rze pa­sję do koń­ski­ch ogo­nów, czy­li go­spo­da­rz Cezary Łasiczka i go­ść Michał Wierusz-​Kowalski, re­dak­tor na­czel­ny „Hodowca i Jeździec”.
Włączcie w pią­tek, 31.10 o go­dz. 12:05, ra­dio TOK FM al­bo od­wiedź­cie in­ter­net – peł­ny za­pis roz­mo­wy w archiwum audycji.

Konie na antenie RDC

23 maja 2014 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

W so­bo­tę, 31 ma­ja, ra­no au­dy­cja obo­wiąz­ko­wa dla wszyst­ki­ch mi­ło­śni­ków ko­ni. Audycję „Aktywna so­bo­ta” jak co ty­dzień po­pro­wa­dzi Małgorzata Kron, a Jej go­ść­mi bę­dą dr Michał Wierusz-​Kowalski – re­dak­tor na­czel­ny kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” i Agnieszka Kopka z Polskiej Agencji Promocji Jeździectwa. Czytaj dalej »

Media o koniach!

14 września 2012 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

Zapraszamy do no­wo utwo­rzo­nej za­kład­ki na na­szej stro­nie – Media o koniach. Będziemy sta­rać się za­miesz­czać w niej in­for­ma­cje zna­le­zio­ne w me­dia­ch po­za bran­żo­wy­ch. Mamy na­dzie­ję, że spodo­ba się Państwu ta no­wa funk­cjo­nal­no­ść na­szej stro­ny.

Końska audycja radiowa na stronach www

20 kwietnia 2012 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

Wczoraj – czwar­tek, 19 kwiet­nia br. – na an­te­nie „Radia Dla Ciebie” go­ści­ły ko­nie. Lekko, ła­two i przy­jem­nie za­chę­ca­no do spę­dze­nia ma­jów­ki w sio­dle i nie tyl­ko… Chcesz po­słu­chać o czym mó­wi­li Katarzyna DowborMarek Siudym, ja­kie te­ma­ty po­ru­szy­li Lidia Kasperska, Agnieszka Kopka, Beata Wróblewska, Michał Wierusz-​KowalskiRadosław Wiszniowski? Wejdź na stro­nę www.rdc.pl i za­po­znaj się z za­re­je­stro­wa­nym ma­te­ria­łem au­dio. W ni­niej­szym lin­ku znaj­dzie­sz peł­ny za­pis koń­skiej au­dy­cji ra­dio­wej w in­ter­ne­cie. Sam po­słu­chaj i po­wie­dz in­nym… Razem spo­pu­la­ry­zuj­my sport i re­kre­ację jeź­dziec­ką, wy­ści­gi, prze­my­sł kon­ny. Dość uwie­rzyć i dzia­łać w imię koń­skiej spra­wy!!!

Konie w Radio dla Ciebie

18 kwietnia 2012 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

W czwar­tek 19 kwiet­nia 2012 na an­te­nie „Radia dla Ciebie”, bę­dzie 3 go­dzin­ny blok po­świę­co­ny ko­niom i jeź­dziec­twu pt.: „Majówka na koń­skim grzbie­cie”. W go­dzi­na­ch 9:00 – 12:00 bę­dą oma­wia­ne koń­skie spra­wy…
Celem au­dy­cji je­st za­in­te­re­so­wa­nie lu­dzi jeź­dziec­twem i koń­mi, choć­by w cza­sie dłu­giej ma­jów­ki. Czytaj dalej »

„Galop” w telewizorze

21 września 2010 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

Następny od­ci­nek ma­ga­zy­nu jeź­dziec­kie­go „Galop” przed na­mi. Dzisiaj (21 wrze­śnia br.) o go­dz. 22:30 na an­te­nie TVP Sport zo­ba­czy­my m.in. re­la­cję z Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­ka­ch ro­ze­gra­ny­ch w Łącku; wro­cław­ską ga­lę ujeż­dże­nio­wą, czy­li CDI; za­wi­ta­my na cham­pio­na­cie ko­ni zim­no­krwi­sty­ch w Kętrzynie; po­dej­rzy­my za­przę­gow­ców ry­wa­li­zu­ją­cy­ch na Farmie Sielanka i po­roz­ma­wia­my ze srebr­nym me­da­li­stą Mistrzostw Świata Bartkiem Kwiatkiem. A na de­ser pre­zen­ta­cja za­wod­ni­ków, któ­rzy bę­dą re­pre­zen­to­wa­li na­sz Kraj na WEG Kentucky 2010 oraz… kon­na piel­grzym­ka.
Dołączcie Państwo do gro­na sym­pa­ty­ków „Galopu” i za­siądź­cie dzi­siaj przed te­le­wi­zo­ra­mi. Czytaj dalej »

Skoki w TVP Sport

23 sierpnia 2010 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach, MPMK, Skoki przez przeszkody ·

Już ju­tro (wto­rek, 24 sierp­nia br.) o go­dzi­nie 18:45 wy­emi­to­wa­ny zo­sta­nie ko­lej­ny pre­mie­ro­wy od­ci­nek ma­ga­zy­nu jeź­dziec­kie­go „Galop”. Na an­te­nie TVP Sport obej­rzy­my re­la­cję z Mistrzostw Polski w Skokach Przez Przeszkody – im­pre­zy któ­ra za­koń­czy­ła się w mi­nio­ny week­end na hi­po­dro­mie KJ Sielanka w Warce. Czytaj dalej »

Jubileuszowy odcinek „Galopu”

30 czerwca 2010 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

Przed na­mi pre­mie­ra 12 od­cin­ka ma­ga­zy­nu jeź­dziec­kie­go „Galop”. Już dzi­siaj o go­dzi­nie 22:30 za­pra­sza­my przed te­le­wi­zo­ry i go­rą­co za­chę­ca­my do włą­cze­nia ka­na­łu TVP Sport, bo bę­dą na ekra­nie ko­nie… Upływa rów­no rok (24 czerw­ca 2009), kie­dy to Polski Związek Jeździecki w wy­ni­ku pod­pi­sa­nej z Telewizją Polską ra­mo­wej umo­wy za­czął m.in. współ­pra­cę przy pro­duk­cji au­dy­cji cy­klicz­nej de­dy­ko­wa­nej ko­nia­rzom i bran­ży jeź­dziec­kiej. Wówczas za­de­biu­to­wa­li­śmy w „Galopie” re­la­cją z CSIO Sopot. Czytaj dalej »

Puchar Narodów 2010 w CANAL+

28 maja 2010 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

Od dziś re­la­cje z naj­waż­niej­sze­go dru­ży­no­we­go cy­klu im­prez od­by­wa­ją­cy­ch się pod pa­tro­na­tem Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej (FEI). W Pucharze Narodów na tak wy­so­kim szcze­blu de­biu­tu­ją Polacy.W se­zo­nie 2010 CANAL+ bę­dzie re­la­cjo­no­wać na ży­wo jeź­dziec­kie kon­kur­sy Pucharu Narodów. To cy­kl im­prez, w któ­ry­ch ry­wa­li­zu­ją naj­lep­sze na­ro­do­we re­pre­zen­ta­cje Świata. Świetną wia­do­mo­ścią dla mi­ło­śni­ków sko­ków przez prze­szko­dy w na­szym kra­ju je­st fakt, że w tym ro­ku w eks­tra­kla­sie jeź­dziec­kiej bę­dą star­to­wać pol­scy jeźdź­cy. Czytaj dalej »

Konie w TVP Sport

25 maja 2010 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

Zapraszamy ko­nia­rzy przed te­le­wi­zo­ry. Już dzi­siaj, o go­dzi­nie 22:30 na an­te­nie TVP Sport no­wy od­ci­nek ma­ga­zy­nu jeź­dziec­kie­go „Galop”. Zobaczymy mię­dzy in­ny­mi frag­men­ty hi­sto­rycz­ne­go wy­stę­pu Polaków w cy­klu Meydan FEI Nations Cup, któ­ry od­był się we fran­cu­skim La Baule; za­po­wie­dź wspa­nia­łej im­pre­zy – CSIO i CDI w Sopocie; „zła­pie­my” per­spek­ty­wę świa­to­we­go WKKW w Strzegomiu; re­la­cję z go­ni­twy Rulera ro­ze­gra­nej w mi­nio­ny week­end na słu­że­wiec­kim to­rze; bę­dzie­my z wi­zy­tą na wer­ni­sa­żu wy­sta­wy fo­to­gra­ficz­nej pod ty­tu­łem Cwał w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa oraz weź­mie­my udział w ho­dow­la­nym świę­cie ko­nia w Strzelcu Trzebnickim. Ponadto po­lo, we­stern i ro­deo. Warto oglą­dać! Czytaj dalej »

Premiera 11. odcinka magazynu „Galop”

26 kwietnia 2010 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

Jutro, tj. we wto­rek 27 kwiet­nia o go­dz. 22:30 pre­mie­ra 11 od­cin­ka ma­ga­zy­nu jeź­dziec­kie­go „Galop” w TVP Sport.
W nim m.in.: Polacy w Kentucky, ma­gia Mistrzostw Świata, pod­su­mo­wa­nie HPP 2009/​2010 w sko­ka­ch, po­czą­tek se­zo­nu wy­ści­go­we­go na Służewcu, WKKW w Strzegomiu i Sopocie. Czytaj dalej »

Jutro 8 odcinek „Galopu”

25 stycznia 2010 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

PZJ i TVP Sport za­pra­sza­ją ko­nia­rzy przed te­le­wi­zo­ry! Jutro o go­dzi­nie 22:30 pre­mie­ra ko­lej­ne­go od­cin­ka ma­ga­zy­nu jeź­dziec­kie­go „Galop”. A w nim m.in. na te­mat lon­żo­wa­nia, re­la­cja z mię­dzy­na­ro­do­wy­ch za­wo­dów ujeż­dże­nio­wy­ch ro­ze­gra­ny­ch w Amsterdamie, pre­zen­ta­cja syl­wet­ki dr Adama Wąsowskiego, in­for­ma­cja do­ty­czą­ca ak­cji „SOS dla Stad” czy rzut okiem na pro­ces szko­le­nia joc­key­ów. Czytaj dalej »

Dzisiaj wieczorem „Galop”

25 listopada 2009 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

Zbliża się wiel­ki­mi kro­ka­mi emi­sja no­we­go od­cin­ka ma­ga­zy­nu jeź­dziec­kie­go „Galop”. Jak za­wsze, w każ­dą ostat­nią śro­dę mie­sią­ca, nad­cho­dzi pre­mie­ra. Już dzi­siaj, o go­dzi­nie 22:30 na an­te­nie TVP Sport, zno­wu za­gosz­czą ko­nie. Wśród wio­dą­cy­ch te­ma­tów m.in. re­la­cje z CDI-​W w Kuźni Nowowiejskiej i CSI-​W w Lesznie, ko­lej­na eli­mi­na­cja Halowego Pucharu Polski, pre­zen­ta­cja Toru Wyścigów Konnych na wro­cław­ski­ch Partynicach, ostat­ki ze Służewca, za­po­wie­dź Parady Jeździeckiej w ka­to­wic­kim Spodku oraz bar­dzo bo­ga­te wie­ści ze świa­ta. Naprawdę war­to za­sią­ść przed te­le­wi­zo­rem… i bu­do­wać oglą­dal­no­ść pro­gra­mu jeź­dziec­kie­go, aby ko­nie w te­le­wi­zji by­ły jak naj­dłu­żej obec­ne. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec
  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube