Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach

Kategoria: Rasa: Okres:

Trzeci „Galop” w TVP Sport

25 sierpnia 2009 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

Już ju­tro, w śro­dę 26 sierp­nia, na an­te­nie TVP Sport o go­dzi­nie 22:30, trze­ci od­ci­nek ma­ga­zy­nu jeź­dziec­kie­go Galop, a w nim m.in.: re­la­cja z Mistrzostw Polski Młodych Koni w Łącku, news z au­kcji ara­bów Pride of Poland, ob­szer­ne wia­do­mo­ści z prze­bie­gu Finału Pucharu Świata w WKKW ro­ze­gra­ne­go w Morawie k.Strzegomia, pre­zen­ta­cja syl­wet­ki Aleksandry Lusiny, wie­ści ze świa­ta czy pre­zen­ta­cja Stada Ogierów w Książu. Czytaj dalej »

Magazyn jeździecki „Galop” w Internecie

31 lipca 2009 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

Zapraszamy wszyst­ki­ch, któ­rym nie od­po­wia­da­ją go­dzi­ny emi­sji ma­ga­zy­nu jeź­dziec­kie­go „Galop” w TVP Sport do obej­rze­nia te­go ma­ga­zy­nu w Internecie: sport.tvp.pl.

„Galop” w TVP Sport

22 czerwca 2009 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

Już w naj­bliż­szą śro­dę, 24 czerw­ca br., o go­dzi­nie 15:00, zo­sta­nie wy­emi­to­wa­ny w TVP Sport pi­lo­ta­żo­wy od­ci­nek ma­ga­zy­nu jeź­dziec­kie­go pod ty­tu­łem „Galop” – cy­klicz­nej au­dy­cji de­dy­ko­wa­nej ko­nia­rzom. Czytaj dalej »

Konie w Canal+ NA ŻYWO!

17 czerwca 2009 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

Począwszy od CSIO w Sopocie – czy­li od nad­cho­dzą­ce­go week­en­du 18-​21 czerw­ca – na an­te­nie CANAL+ Sport za­wi­ta­ją ko­nie. Stacja po­zy­ska­ła od FEI eks­klu­zyw­ne pra­wa do pre­sti­żo­wy­ch za­wo­dów jeź­dziec­ki­ch, czy­li cy­klu Pucharu Narodów oraz Pucharu Świata. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec
  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube