Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach

Kategoria: Rasa: Okres:

Puchar Narodów 2010 w CANAL+

28 maja 2010 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

Od dziś rela­cje z naj­waż­niej­sze­go dru­ży­no­we­go cyklu imprez odby­wa­ją­cych się pod patro­na­tem Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej (FEI). W Pucharze Narodów na tak wyso­kim szcze­blu debiu­tu­ją Polacy.W sezo­nie 2010 CANAL+ będzie rela­cjo­no­wać na żywo jeź­dziec­kie kon­kur­sy Pucharu Narodów. To cykl imprez, w któ­rych rywa­li­zu­ją naj­lep­sze naro­do­we repre­zen­ta­cje Świata. Świetną wia­do­mo­ścią dla miło­śni­ków sko­ków przez prze­szko­dy w naszym kra­ju jest fakt, że w tym roku w eks­tra­kla­sie jeź­dziec­kiej będą star­to­wać pol­scy jeźdź­cy. Czytaj dalej »

Konie w TVP Sport

25 maja 2010 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

Zapraszamy konia­rzy przed tele­wi­zo­ry. Już dzi­siaj, o godzi­nie 22:30 na ante­nie TVP Sport nowy odci­nek maga­zy­nu jeź­dziec­kie­go „Galop”. Zobaczymy mię­dzy inny­mi frag­men­ty histo­rycz­ne­go wystę­pu Polaków w cyklu Meydan FEI Nations Cup, któ­ry odbył się we fran­cu­skim La Baule; zapo­wiedź wspa­nia­łej impre­zy - CSIO i CDI w Sopocie; „zła­pie­my” per­spek­ty­wę świa­to­we­go WKKW w Strzegomiu; rela­cję z goni­twy Rulera roze­gra­nej w minio­ny week­end na słu­że­wiec­kim torze; będzie­my z wizy­tą na wer­ni­sa­żu wysta­wy foto­gra­ficz­nej pod tytu­łem Cwał w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa oraz weź­mie­my udział w hodow­la­nym świę­cie konia w Strzelcu Trzebnickim. Ponadto polo, western i rodeo. Warto oglą­dać! Czytaj dalej »

Premiera 11. odcinka magazynu „Galop”

26 kwietnia 2010 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

Jutro, tj. we wto­rek 27 kwiet­nia o godz. 22:30 pre­mie­ra 11 odcin­ka maga­zy­nu jeź­dziec­kie­go „Galop” w TVP Sport.
W nim m.in.: Polacy w Kentucky, magia Mistrzostw Świata, pod­su­mo­wa­nie HPP 2009/2010 w sko­kach, począ­tek sezo­nu wyści­go­we­go na Służewcu, WKKW w Strzegomiu i Sopocie. Czytaj dalej »

Jutro 8 odcinek „Galopu”

25 stycznia 2010 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

PZJ i TVP Sport zapra­sza­ją konia­rzy przed tele­wi­zo­ry! Jutro o godzi­nie 22:30 pre­mie­ra kolej­ne­go odcin­ka maga­zy­nu jeź­dziec­kie­go „Galop”. A w nim m.in. na temat lon­żo­wa­nia, rela­cja z mię­dzy­na­ro­do­wych zawo­dów ujeż­dże­nio­wych roze­gra­nych w Amsterdamie, pre­zen­ta­cja syl­wet­ki dr Adama Wąsowskiego, infor­ma­cja doty­czą­ca akcji „SOS dla Stad” czy rzut okiem na pro­ces szko­le­nia joc­key­ów. Czytaj dalej »

Dzisiaj wieczorem „Galop”

25 listopada 2009 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

Zbliża się wiel­ki­mi kro­ka­mi emi­sja nowe­go odcin­ka maga­zy­nu jeź­dziec­kie­go „Galop”. Jak zawsze, w każ­dą ostat­nią śro­dę mie­sią­ca, nad­cho­dzi pre­mie­ra. Już dzi­siaj, o godzi­nie 22:30 na ante­nie TVP Sport, zno­wu zagosz­czą konie. Wśród wio­dą­cych tema­tów m.in. rela­cje z CDI-W w Kuźni Nowowiejskiej i CSI-W w Lesznie, kolej­na eli­mi­na­cja Halowego Pucharu Polski, pre­zen­ta­cja Toru Wyścigów Konnych na wro­cław­skich Partynicach, ostat­ki ze Służewca, zapo­wiedź Parady Jeździeckiej w kato­wic­kim Spodku oraz bar­dzo boga­te wie­ści ze świa­ta. Naprawdę war­to zasiąść przed tele­wi­zo­rem… i budo­wać oglą­dal­ność pro­gra­mu jeź­dziec­kie­go, aby konie w tele­wi­zji były jak naj­dłu­żej obec­ne. Czytaj dalej »

4 odcinek „Galopu”

29 września 2009 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

Już w naj­bliż­szą śro­dę o godz. 22:30 na ante­nie TVP Sport pre­mie­ra kolej­ne­go odcin­ka maga­zy­nu jeź­dziec­kie­go „Galop”. A w nim zoba­czy­my m.in. rela­cje z nastę­pu­ją­cych imprez - Mistrzostw Polski w ujeż­dże­niu roze­gra­nych na wro­cław­skich Partynicach, Mistrzostw Polski Młodych Koni w powo­że­niu (Pępowo-Gogolewo) czy Mistrzostw Europy w WKKW (Fontainebleau). Odwiedzimy tak­że Stado Ogierów w Białym Borze pod­czas cham­pio­na­tu WKKW oraz słu­że­wiec­ki tor wyści­go­wy w dniu Wielkiej Jesiennej Gali. Na deser syl­wet­ka Bartłomieja Kwiatka, wie­lo­krot­ne­go zwy­cięz­cy świa­to­we­go ran­kin­gu w zaprzę­gach jed­no­kon­nych. Naprawdę war­to zasiąść przed tele­wi­zo­ra­mi… bo tyl­ko tak może­my zbu­do­wać oglą­dal­ność nasze­go pro­gra­mu! Czytaj dalej »

Trzeci „Galop” w TVP Sport

25 sierpnia 2009 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

Już jutro, w śro­dę 26 sierp­nia, na ante­nie TVP Sport o godzi­nie 22:30, trze­ci odci­nek maga­zy­nu jeź­dziec­kie­go Galop, a w nim m.in.: rela­cja z Mistrzostw Polski Młodych Koni w Łącku, news z aukcji ara­bów Pride of Poland, obszer­ne wia­do­mo­ści z prze­bie­gu Finału Pucharu Świata w WKKW roze­gra­ne­go w Morawie k.Strzegomia, pre­zen­ta­cja syl­wet­ki Aleksandry Lusiny, wie­ści ze świa­ta czy pre­zen­ta­cja Stada Ogierów w Książu. Czytaj dalej »

Magazyn jeździecki „Galop” w Internecie

31 lipca 2009 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

Zapraszamy wszyst­kich, któ­rym nie odpo­wia­da­ją godzi­ny emi­sji maga­zy­nu jeź­dziec­kie­go „Galop” w TVP Sport do obej­rze­nia tego maga­zy­nu w Internecie: sport.tvp.pl.

„Galop” w TVP Sport

22 czerwca 2009 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

Już w naj­bliż­szą śro­dę, 24 czerw­ca br., o godzi­nie 15:00, zosta­nie wyemi­to­wa­ny w TVP Sport pilo­ta­żo­wy odci­nek maga­zy­nu jeź­dziec­kie­go pod tytu­łem „Galop” - cyklicz­nej audy­cji dedy­ko­wa­nej konia­rzom. Czytaj dalej »

Konie w Canal+ NA ŻYWO!

17 czerwca 2009 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

Począwszy od CSIO w Sopocie - czy­li od nad­cho­dzą­ce­go week­en­du 18-21 czerw­ca - na ante­nie CANAL+ Sport zawi­ta­ją konie. Stacja pozy­ska­ła od FEI eks­klu­zyw­ne pra­wa do pre­sti­żo­wych zawo­dów jeź­dziec­kich, czy­li cyklu Pucharu Narodów oraz Pucharu Świata. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec