Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach

Kategoria: Rasa: Okres:

Dzisiaj wieczorem „Galop”

25 listopada 2009 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

Zbliża się wiel­ki­mi kro­ka­mi emi­sja no­we­go od­cin­ka ma­ga­zy­nu jeź­dziec­kie­go „Galop”. Jak za­wsze, w każ­dą ostat­nią śro­dę mie­sią­ca, nad­cho­dzi pre­mie­ra. Już dzi­siaj, o go­dzi­nie 22:30 na an­te­nie TVP Sport, zno­wu za­gosz­czą ko­nie. Wśród wio­dą­cy­ch te­ma­tów m.in. re­la­cje z CDI-​W w Kuźni Nowowiejskiej i CSI-​W w Lesznie, ko­lej­na eli­mi­na­cja Halowego Pucharu Polski, pre­zen­ta­cja Toru Wyścigów Konnych na wro­cław­ski­ch Partynicach, ostat­ki ze Służewca, za­po­wie­dź Parady Jeździeckiej w ka­to­wic­kim Spodku oraz bar­dzo bo­ga­te wie­ści ze świa­ta. Naprawdę war­to za­sią­ść przed te­le­wi­zo­rem… i bu­do­wać oglą­dal­no­ść pro­gra­mu jeź­dziec­kie­go, aby ko­nie w te­le­wi­zji by­ły jak naj­dłu­żej obec­ne. Czytaj dalej »

4 odcinek „Galopu”

29 września 2009 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

Już w naj­bliż­szą śro­dę o go­dz. 22:30 na an­te­nie TVP Sport pre­mie­ra ko­lej­ne­go od­cin­ka ma­ga­zy­nu jeź­dziec­kie­go „Galop”. A w nim zo­ba­czy­my m.in. re­la­cje z na­stę­pu­ją­cy­ch im­prez – Mistrzostw Polski w ujeż­dże­niu ro­ze­gra­ny­ch na wro­cław­ski­ch Partynicach, Mistrzostw Polski Młodych Koni w po­wo­że­niu (Pępowo-​Gogolewo) czy Mistrzostw Europy w WKKW (Fontainebleau). Odwiedzimy tak­że Stado Ogierów w Białym Borze pod­czas cham­pio­na­tu WKKW oraz słu­że­wiec­ki tor wy­ści­go­wy w dniu Wielkiej Jesiennej Gali. Na de­ser syl­wet­ka Bartłomieja Kwiatka, wie­lo­krot­ne­go zwy­cięz­cy świa­to­we­go ran­kin­gu w za­przę­ga­ch jed­no­kon­ny­ch. Naprawdę war­to za­sią­ść przed te­le­wi­zo­ra­mi… bo tyl­ko tak mo­że­my zbu­do­wać oglą­dal­no­ść na­sze­go pro­gra­mu! Czytaj dalej »

Trzeci „Galop” w TVP Sport

25 sierpnia 2009 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

Już ju­tro, w śro­dę 26 sierp­nia, na an­te­nie TVP Sport o go­dzi­nie 22:30, trze­ci od­ci­nek ma­ga­zy­nu jeź­dziec­kie­go Galop, a w nim m.in.: re­la­cja z Mistrzostw Polski Młodych Koni w Łącku, news z au­kcji ara­bów Pride of Poland, ob­szer­ne wia­do­mo­ści z prze­bie­gu Finału Pucharu Świata w WKKW ro­ze­gra­ne­go w Morawie k.Strzegomia, pre­zen­ta­cja syl­wet­ki Aleksandry Lusiny, wie­ści ze świa­ta czy pre­zen­ta­cja Stada Ogierów w Książu. Czytaj dalej »

Magazyn jeździecki „Galop” w Internecie

31 lipca 2009 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

Zapraszamy wszyst­ki­ch, któ­rym nie od­po­wia­da­ją go­dzi­ny emi­sji ma­ga­zy­nu jeź­dziec­kie­go „Galop” w TVP Sport do obej­rze­nia te­go ma­ga­zy­nu w Internecie: sport.tvp.pl.

„Galop” w TVP Sport

22 czerwca 2009 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

Już w naj­bliż­szą śro­dę, 24 czerw­ca br., o go­dzi­nie 15:00, zo­sta­nie wy­emi­to­wa­ny w TVP Sport pi­lo­ta­żo­wy od­ci­nek ma­ga­zy­nu jeź­dziec­kie­go pod ty­tu­łem „Galop” – cy­klicz­nej au­dy­cji de­dy­ko­wa­nej ko­nia­rzom. Czytaj dalej »

Konie w Canal+ NA ŻYWO!

17 czerwca 2009 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

Począwszy od CSIO w Sopocie – czy­li od nad­cho­dzą­ce­go week­en­du 18-​21 czerw­ca – na an­te­nie CANAL+ Sport za­wi­ta­ją ko­nie. Stacja po­zy­ska­ła od FEI eks­klu­zyw­ne pra­wa do pre­sti­żo­wy­ch za­wo­dów jeź­dziec­ki­ch, czy­li cy­klu Pucharu Narodów oraz Pucharu Świata. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec
  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube