Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach

Kategoria: Rasa: Okres:

Puchar Narodów 2010 w CANAL+

28 maja 2010 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

Od dziś re­la­cje z naj­waż­niej­sze­go dru­ży­no­we­go cy­klu im­prez od­by­wa­ją­cych się pod pa­tro­na­tem Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej (FEI). W Pucharze Narodów na tak wy­so­kim szcze­blu de­biu­tu­ją Polacy.W se­zo­nie 2010 CANAL+ bę­dzie re­la­cjo­no­wać na ży­wo jeź­dziec­kie kon­kur­sy Pucharu Narodów. To cykl im­prez, w któ­rych ry­wa­li­zu­ją naj­lep­sze na­ro­do­we re­pre­zen­ta­cje Świata. Świetną wia­do­mo­ścią dla mi­ło­śni­ków sko­ków przez prze­szko­dy w na­szym kra­ju jest fakt, że w tym ro­ku w eks­tra­kla­sie jeź­dziec­kiej bę­dą star­to­wać pol­scy jeźdź­cy. Czytaj dalej »

Konie w TVP Sport

25 maja 2010 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

Zapraszamy ko­nia­rzy przed te­le­wi­zo­ry. Już dzi­siaj, o go­dzi­nie 22:30 na an­te­nie TVP Sport no­wy od­ci­nek ma­ga­zy­nu jeź­dziec­kie­go „Galop”. Zobaczymy mię­dzy in­ny­mi frag­men­ty hi­sto­rycz­ne­go wy­stę­pu Polaków w cy­klu Meydan FEI Nations Cup, któ­ry od­był się we fran­cu­skim La Baule; za­po­wiedź wspa­nia­łej im­pre­zy – CSIO i CDI w Sopocie; „zła­pie­my” per­spek­ty­wę świa­to­we­go WKKW w Strzegomiu; re­la­cję z go­ni­twy Rulera ro­ze­gra­nej w mi­nio­ny week­end na słu­że­wiec­kim to­rze; bę­dzie­my z wi­zy­tą na wer­ni­sa­żu wy­sta­wy fo­to­gra­ficz­nej pod ty­tu­łem Cwał w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa oraz weź­mie­my udział w ho­dow­la­nym świę­cie ko­nia w Strzelcu Trzebnickim. Ponadto po­lo, we­stern i ro­deo. Warto oglą­dać! Czytaj dalej »

Premiera 11. odcinka magazynu „Galop”

26 kwietnia 2010 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

Jutro, tj. we wto­rek 27 kwiet­nia o godz. 22:30 pre­mie­ra 11 od­cin­ka ma­ga­zy­nu jeź­dziec­kie­go „Galop” w TVP Sport.
W nim m.in.: Polacy w Kentucky, ma­gia Mistrzostw Świata, pod­su­mo­wa­nie HPP 2009/​2010 w sko­kach, po­czą­tek se­zo­nu wy­ści­go­we­go na Służewcu, WKKW w Strzegomiu i Sopocie. Czytaj dalej »

Jutro 8 odcinek „Galopu”

25 stycznia 2010 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

PZJ i TVP Sport za­pra­sza­ją ko­nia­rzy przed te­le­wi­zo­ry! Jutro o go­dzi­nie 22:30 pre­mie­ra ko­lej­ne­go od­cin­ka ma­ga­zy­nu jeź­dziec­kie­go „Galop”. A w nim m.in. na te­mat lon­żo­wa­nia, re­la­cja z mię­dzy­na­ro­do­wych za­wo­dów ujeż­dże­nio­wych ro­ze­gra­nych w Amsterdamie, pre­zen­ta­cja syl­wet­ki dr Adama Wąsowskiego, in­for­ma­cja do­ty­czą­ca ak­cji „SOS dla Stad” czy rzut okiem na pro­ces szko­le­nia joc­key­ów. Czytaj dalej »

Dzisiaj wieczorem „Galop”

25 listopada 2009 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

Zbliża się wiel­ki­mi kro­ka­mi emi­sja no­we­go od­cin­ka ma­ga­zy­nu jeź­dziec­kie­go „Galop”. Jak za­wsze, w każ­dą ostat­nią śro­dę mie­sią­ca, nad­cho­dzi pre­mie­ra. Już dzi­siaj, o go­dzi­nie 22:30 na an­te­nie TVP Sport, zno­wu za­gosz­czą ko­nie. Wśród wio­dą­cych te­ma­tów m.in. re­la­cje z CDI-​W w Kuźni Nowowiejskiej i CSI-​W w Lesznie, ko­lej­na eli­mi­na­cja Halowego Pucharu Polski, pre­zen­ta­cja Toru Wyścigów Konnych na wro­cław­skich Partynicach, ostat­ki ze Służewca, za­po­wiedź Parady Jeździeckiej w ka­to­wic­kim Spodku oraz bar­dzo bo­ga­te wie­ści ze świa­ta. Naprawdę war­to za­siąść przed te­le­wi­zo­rem… i bu­do­wać oglą­dal­ność pro­gra­mu jeź­dziec­kie­go, aby ko­nie w te­le­wi­zji by­ły jak naj­dłu­żej obec­ne. Czytaj dalej »

4 odcinek „Galopu”

29 września 2009 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

Już w naj­bliż­szą śro­dę o godz. 22:30 na an­te­nie TVP Sport pre­mie­ra ko­lej­ne­go od­cin­ka ma­ga­zy­nu jeź­dziec­kie­go „Galop”. A w nim zo­ba­czy­my m.in. re­la­cje z na­stę­pu­ją­cych im­prez – Mistrzostw Polski w ujeż­dże­niu ro­ze­gra­nych na wro­cław­skich Partynicach, Mistrzostw Polski Młodych Koni w po­wo­że­niu (Pępowo-​Gogolewo) czy Mistrzostw Europy w WKKW (Fontainebleau). Odwiedzimy tak­że Stado Ogierów w Białym Borze pod­czas cham­pio­na­tu WKKW oraz słu­że­wiec­ki tor wy­ści­go­wy w dniu Wielkiej Jesiennej Gali. Na de­ser syl­wet­ka Bartłomieja Kwiatka, wie­lo­krot­ne­go zwy­cięz­cy świa­to­we­go ran­kin­gu w za­przę­gach jed­no­kon­nych. Naprawdę war­to za­siąść przed te­le­wi­zo­ra­mi… bo tyl­ko tak mo­że­my zbu­do­wać oglą­dal­ność na­sze­go pro­gra­mu! Czytaj dalej »

Trzeci „Galop” w TVP Sport

25 sierpnia 2009 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

Już ju­tro, w śro­dę 26 sierp­nia, na an­te­nie TVP Sport o go­dzi­nie 22:30, trze­ci od­ci­nek ma­ga­zy­nu jeź­dziec­kie­go Galop, a w nim m.in.: re­la­cja z Mistrzostw Polski Młodych Koni w Łącku, news z au­kcji ara­bów Pride of Poland, ob­szer­ne wia­do­mo­ści z prze­bie­gu Finału Pucharu Świata w WKKW ro­ze­gra­ne­go w Morawie k.Strzegomia, pre­zen­ta­cja syl­wet­ki Aleksandry Lusiny, wie­ści ze świa­ta czy pre­zen­ta­cja Stada Ogierów w Książu. Czytaj dalej »

Magazyn jeździecki „Galop” w Internecie

31 lipca 2009 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

Zapraszamy wszyst­kich, któ­rym nie od­po­wia­da­ją go­dzi­ny emi­sji ma­ga­zy­nu jeź­dziec­kie­go „Galop” w TVP Sport do obej­rze­nia te­go ma­ga­zy­nu w Internecie: sport.tvp.pl.

„Galop” w TVP Sport

22 czerwca 2009 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

Już w naj­bliż­szą śro­dę, 24 czerw­ca br., o go­dzi­nie 15:00, zo­sta­nie wy­emi­to­wa­ny w TVP Sport pi­lo­ta­żo­wy od­ci­nek ma­ga­zy­nu jeź­dziec­kie­go pod ty­tu­łem „Galop” – cy­klicz­nej au­dy­cji de­dy­ko­wa­nej ko­nia­rzom. Czytaj dalej »

Konie w Canal+ NA ŻYWO!

17 czerwca 2009 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

Począwszy od CSIO w Sopocie – czy­li od nad­cho­dzą­ce­go week­en­du 18-​21 czerw­ca – na an­te­nie CANAL+ Sport za­wi­ta­ją ko­nie. Stacja po­zy­ska­ła od FEI eks­klu­zyw­ne pra­wa do pre­sti­żo­wych za­wo­dów jeź­dziec­kich, czy­li cy­klu Pucharu Narodów oraz Pucharu Świata. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec