Kategoria: Kultura

Kategoria: Rasa: Okres:

Nagroda specjalna statuetka „ORŁY WPROST”

11 lipca 2017 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach, Kultura · Rasa:

W imie­niu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie z przy­jem­no­ścią in­for­mu­je­my, że pro­jekt pn. „Utworzenie Polsko-​Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego” re­ali­zo­wa­ny przez Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie w la­tach 2013-​2015 w ra­mach Programu Współpracy Transgranicznej PL-​BY-​UA 2007-​2013 wy­róż­nio­ny zo­stał w ple­bi­scy­cie Tygodnika „Wprost” nagrodą specjalną statuetką „ORŁY WPROST”. Gala od­by­ła się 28 czerw­ca br. w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie.

IV Festiwal Sztuki Jeździeckiej

28 marca 2017 · Kategoria: Kultura ·

Piosenka, ma­lar­stwo, ry­su­nek, po­ezja, li­te­ra­tu­ra, mo­da, rzeź­ba, sztu­ka użyt­ko­wa i in­ne dzie­dzi­ny twór­czo­ści uwiecz­nia­ją nie­zwy­kłą więź, któ­ra łą­czy czło­wie­ka z ko­niem i je­go za­chwyt nad je­go cza­rem, wdzię­kiem, si­łą i wy­trzy­ma­ło­ścią. Podczas tak sze­ro­kiej pre­zen­ta­cji te­ma­tu bli­skie­go ser­cu nie tyl­ko nas, ko­nia­rzy, każ­dy znaj­dzie to, co prze­mó­wi do je­go ser­ca. Planujemy cie­ka­we pre­zen­ta­cje, spo­tka­nia z ar­ty­sta­mi, kon­kur­sy i wie­le in­nych ak­tyw­no­ści. Czytaj dalej »

Konie z UNRRA. Wspomnienia polskich rolników

6 marca 2017 · Kategoria: Kultura ·

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do udzia­łu w ak­cji „Konie z UNRRA. Wspomnienia pol­skich rol­ni­ków”. Około 70 lat te­mu za­koń­czy­ła się ak­cja po­mo­cy dla Polski. Czytaj dalej »

III Festiwal Sztuki Jeździeckiej

24 lutego 2016 · Kategoria: Kultura ·

Festiwal Sztuki Jeździeckiej tuż tuż. Zapraszamy do Centrum Olimpijskiego w Warszawie 13 mar­ca na go­dzi­nę 1600. Imprezę wy­my­ślo­ną przez Pawła Kleszcza, a or­ga­ni­zo­wa­ną przez Mazowiecki Związek Jeździecki oraz garst­kę za­pa­leń­ców za­pi­na­my na ostat­ni gu­zik. Czytaj dalej »

Dziękuję ci koniu

17 lutego 2016 · Kategoria: Kultura ·

Polski Związek Hodowców Koni przed­sta­wia pismo z Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa do­ty­czą­ce Ekspozycji „Dziękuję ci ko­niu”. Prosimy o za­po­zna­nie się z tre­ścią i ewen­tu­al­ny udział w przedsięwzięciu.

Wernisaż wystawy „Jaroccy – rzeźba”

15 lutego 2016 · Kategoria: Kultura ·

W imie­niu Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa za­pra­sza­my na otwar­cie wy­sta­wy „Jaroccy – Rzeźba”, któ­ra od­bę­dzie się 17 lu­te­go 2016 ro­ku (śro­da) o go­dzi­nie 1800 na te­re­nie Łazienek Królewskich w Warszawie w bu­dyn­ku Koszar Kantonistów. Ekspozycja „Jaroccy – Rzeźba” sta­no­wi dru­gą część wy­sta­wy bę­dą­cej do­tych­cza­so­wym pod­su­mo­wa­niem twór­czo­ści bra­ci Jarockich, tym ra­zem bę­dzie moż­na obej­rzeć pra­ce Wojciecha i Zbigniewa Jarockich. Wystawa po­trwa do 3 ma­ja 2016 ro­ku. Czytaj dalej »

Koń małopolski perłą regionu – tradycja szansą na przyszłość

4 stycznia 2016 · Kategoria: Kultura · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie za­pra­sza­my do obej­rze­nia fil­mu „Koń ma­ło­pol­ski per­łą re­gio­nu – tra­dy­cja szan­są na przy­szłość”. Film zo­stał zre­ali­zo­wa­ny na zle­ce­nie Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie w ra­mach pro­jek­tu Filmoteka Małopolska edy­cja 2015. Czytaj dalej »

Spotkanie z Krzysztofem Jarockim

7 grudnia 2015 · Kategoria: Kultura ·

W imie­niu Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie za­pra­sza­my do udzia­łu w spo­tka­niach, któ­re uzu­peł­nią eks­po­zy­cję ma­lar­stwa Jarockich.

15 grud­nia 2015 r. godz. 1800 – I spo­tka­nie z artystą

Spotkanie au­tor­skie z Krzysztofem Jarockim, któ­ry opo­wie o swo­im ma­lar­stwie. Będzie moż­na wów­czas po­słu­chać m.in. o tym jak po­wsta­ją ob­ra­zy ar­ty­sty, dla­cze­go ko­nie tak czę­sto po­ja­wia­ją się w je­go pra­cach oraz jak na­ro­dzi­ła się pa­sja ma­la­rza. Czytaj dalej »

Nie był malarzem koni

14 sierpnia 2015 · Kategoria: Kultura ·

Zapraszamy na wie­czór au­tor­ski de­dy­ko­wa­ny pro­mo­cji książ­ki bio­gra­ficz­nej nt. prof. Ludwika (Lulu) Maciąga – „Nie był ma­la­rzem ko­ni. Rzecz o Ludwiku Maciągu”, au­tor­stwa Piotra Dzięciołowskiego. Spotkanie od­bę­dzie się 27 sierp­nia (czwar­tek) o godz. 18:00 w Łazienkach Królewskich, w sie­dzi­bie Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa.
Kwartalnik „Hodowca i Jeździec” ob­jął pa­tro­na­tem me­dial­nym to wy­da­rze­nie. Czytaj dalej »

Konie w służbie warszawskiej komunikacji publicznej

23 lipca 2015 · Kategoria: Kultura, Seminaria i wykłady ·

Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie za­pra­sza do udzia­łu w wy­da­rze­niach to­wa­rzy­szą­cych wy­sta­wie „Konie w Warszawie XIX i XX wie­ku”. W naj­bliż­szą so­bo­tę 25.07. o godz. 16-​ej pre­lek­cja „Konie w służ­bie war­szaw­skiej ko­mu­ni­ka­cji pu­blicz­nej”, któ­rą po­pro­wa­dzi Marcin Kozoń (Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie). Czytaj dalej »

Konna Policja Państwowa

6 lipca 2015 · Kategoria: Kultura, Seminaria i wykłady ·

Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie za­pra­sza do udzia­łu w wy­da­rze­niach to­wa­rzy­szą­cych wy­sta­wie „Konie w Warszawie XIX i XX wie­ku”. W naj­bliż­szą so­bo­tę 11.07. o godz. 16-​ej wy­kład „Konna Policja Państwowa”, któ­ry po­pro­wa­dzi dr hab. Aleksander Głogowski (Uniwersytet Jagielloński). Czytaj dalej »

Władysław Byszewski. Sportowiec i hodowca

2 lipca 2015 · Kategoria: Kultura ·

W imie­niu Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie oraz Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie za­pra­sza­my na wer­ni­saż wy­sta­wy „Władysław Byszewski. Sportowiec i ho­dow­ca”, któ­ry od­bę­dzie się 7 lip­ca o godz. 18:00 w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4 (Centrum Olimpijskie) w Galerii Olimpijskiej (par­ter). Czytaj dalej »

Hucuły – Konie Karpat Wschodnich

11 czerwca 2015 · Kategoria: Konferencje, Kultura · Rasa:

W ubie­głą so­bo­tę (6 czerw­ca) w Rudawce Rymanowskiej od­by­ła się im­pre­za ple­ne­ro­wa „Hucuły w Karpatach” zor­ga­ni­zo­wa­na w ra­mach pro­jek­tu „Utworzenie Polsko-​Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego” re­ali­zo­wa­ne­go w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-​Białoruś-​Ukraina 2007-​2013 (wię­cej o pro­jek­cie moż­na prze­czy­tać na stro­nie in­ter­ne­to­wej: www.huculy-polska-ukraina.eu). Czytaj dalej »

Powoźnictwo warszawskie od XVII wieku do II wojny światowej

8 czerwca 2015 · Kategoria: Kultura, Seminaria i wykłady ·

W imie­niu Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie za­pra­sza­my do udzia­łu w wy­da­rze­niach to­wa­rzy­szą­cych wy­sta­wie „Konie w Warszawie XIX i XX wie­ku”. W naj­bliż­szą so­bo­tę 13 czerw­ca o godz. 16:00 wy­kład „Powoźnictwo war­szaw­skie od XVII wie­ku do II woj­ny świa­to­wej”, któ­ry po­pro­wa­dzi Andrzej Novák-​Zempliński (Polskie Towarzystwo Powozowe). Czytaj dalej »

Konie w Warszawskiej Straży Ogniowej

20 maja 2015 · Kategoria: Kultura, Seminaria i wykłady ·

W imie­niu Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa już w naj­bliż­szą so­bo­tę (23 ma­ja) za­pra­sza­my Państwa na ko­lej­ne spo­tka­nie z cy­klu „Konie w Warszawie”. Czytaj dalej »

SK Janów Podlaski i SK Michałów

11 maja 2015 · Kategoria: Kultura, Sprawy hodowlane · Rasa:

Nie bez po­wo­du mó­wi się, że je­den ob­raz wart jest ty­sią­ca słów… Zapraszamy Państwa do obej­rze­nia krót­kich fil­mów pro­mu­ją­cych naj­więk­sze Stadniny Koni ho­du­ją­ce ko­nie arab­skie w Polsce: Janów Podlaski oraz Michałów. Czytaj dalej »

Wydarzenia towarzyszące wystawie „Konie w Warszawie XIX i XX wieku”

22 kwietnia 2015 · Kategoria: Kultura, Seminaria i wykłady ·

W imie­niu Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie za­pra­sza­my do udzia­łu w wy­da­rze­niach to­wa­rzy­szą­cych wy­sta­wie „Konie w Warszawie XIX i XX wie­ku”. W pro­gra­mie m.in. wy­kła­dy, pre­lek­cje, po­ga­dan­ki, po­ka­zy, zwie­dza­nie ku­ra­tor­skie i lek­cje mu­ze­al­ne dla grup. Czytaj dalej »

II Festiwal Sztuki Jeździeckiej

18 marca 2015 · Kategoria: Kultura ·

Szanowni Państwo, 22 mar­ca (naj­bliż­sza nie­dzie­la) za­pra­sza­my na dru­gi w hi­sto­rii Festiwal Sztuki Jeździeckiej w sie­dzi­bie Centrum Olimpijskiego w Warszawie. Czytaj dalej »

Sztuka hipologiczna nie jedno ma imię!

9 marca 2015 · Kategoria: Kultura ·

Polski Związek Hodowców Koni dru­gi rok z rzę­du jest part­ne­rem Festiwalu Sztuki Jeździeckiej, a kwar­tal­nik Hodowca i Jeździec pa­tro­nem me­dial­nym te­go wy­da­rze­nia. Impreza ma­ją­ca przy­bli­żyć ca­ło­kształt twór­czo­ści ar­ty­stycz­nej in­spi­ro­wa­nej pięk­nem ko­ni od­bę­dzie się 22 mar­ca br. w Centrum Olimpijskim w Warszawie. Czytaj dalej »

Konie w Warszawie XIX i XX wieku

24 lutego 2015 · Kategoria: Kultura ·

Dyrektor Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, Piotr Hubert Świda, uprzej­mie za­pra­sza na otwar­cie wy­sta­wy Konie w Warszawie XIX i XX wie­ku – 5 mar­ca 2015 ro­ku (czwar­tek) o go­dzi­nie 18:00 na te­re­nie Łazienek Królewskich w Warszawie w bu­dyn­ku Koszar Kantonistów. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec