Kategoria: Kultura

Kategoria: Rasa: Okres:

Koń Małopolski Perłą Regionu

8 grudnia 2014 · Kategoria: Kultura · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie zapra­szamy do obej­rze­nia  fil­mu „Koń Małopolski Perłą Regionu”. Film zre­ali­zo­wa­no na zle­ce­nie MZHK w Krakowie w ra­mach pro­gra­mu Filmoteka Małopolska edy­cja 2014. Czytaj dalej »

Kossak nieznany

27 października 2014 · Kategoria: Kultura ·

Dyrektor Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa Piotr Hubert Świda uprzej­mie za­pra­sza na otwar­cie wy­sta­wy Kossak nie­zna­ny – Rysunki i akwa­re­le Karola Kossaka 4 li­sto­pa­da 2014 ro­ku (wto­rek) o go­dzi­nie 18:00 na te­re­nie Łazienek Królewskich w Warszawie w bu­dyn­ku Koszar Kantonistów. Czytaj dalej »

Wierny towarzysz – motyw konia w sztuce

27 sierpnia 2014 · Kategoria: Kultura ·

Żaglowiec pod peł­ny­mi ża­gla­mi, tań­czą­ca ko­bie­ta i bie­gną­cy koń – pi­sał Honore de Balzacto trzy naj­pięk­niej­sze wi­do­ki na świe­cie„. Mimo, iż ko­nie nie są już jak daw­niej nie­zbęd­ny­mi to­wa­rzy­sza­mi na­sze­go co­dzien­ne­go ży­cia, to są wciąż po­wszech­nie uwiel­bia­ne. Szczególnie w Polsce. „Lach bez ko­nia jak cia­ło bez du­szy” – ma­wia­li na­si przod­ko­wie. Pozostają nie­od­łącz­ną cząst­ką na­szej na­ro­do­wej świa­do­mo­ści, wzbo­ga­ca­jąc ją o pier­wia­stek pięk­na i wol­no­ści, za któ­ry­mi sta­le tę­sk­ni­my. Czytaj dalej »

MŁiJ zaprasza na cykl wydarzeń kulturalnych „Z lasem w tle”

17 lipca 2014 · Kategoria: Kultura ·

Honorowym Patronem ca­łe­go przed­się­wzię­cia, od­by­wa­ją­ce­go się w ra­mach ob­cho­dów 90-​lecia Lasów Państwowych, jest Dyrektor Generalny Lasów Państwowych pan Adam Wasiak. Do współ­pra­cy włą­czył się Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, któ­ra ubar­wi Warszawiakom let­nie week­en­do­we po­po­łu­dnia kon­cer­ta­mi mu­zy­ki le­śnej, prze­ry­wa­nych opo­wie­ścia­mi o pięk­nie pol­skiej przy­ro­dy. Czytaj dalej »

Dzień dziecka w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa

28 maja 2014 · Kategoria: Kultura ·

Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Łazienkach Królewskich w Warszawie ser­decz­nie za­pra­sza do od­wie­dze­nia w dniu 1 czerw­ca.  Przygotowane zo­sta­ły róż­ne atrak­cje dla ro­dzin wraz z dzieć­mi, za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z programem.

Wystawa prac fotograficznych na otwarcie sezonu wyścigowego 2014

25 kwietnia 2014 · Kategoria: Kultura ·

Już w naj­bliż­szy week­end otwar­cie se­zo­nu wy­ści­go­we­go na Służewcu! Zachęcamy wszyst­kich sym­pa­ty­ków ko­ni do od­wie­dze­nia war­szaw­skie­go to­ru i obej­rze­nia wy­sta­wy pt. „DZIECI i KONIE”, zor­ga­ni­zo­wa­nej dzię­ki współ­pra­cy Polskiego Związku Hodowców Koni, Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. i Toru Służewiec, pod pa­tro­na­tem Kwartalnika „Hodowca i Jeździec”. Czytaj dalej »

PZHK i HiJ partnerami „Festiwalu Sztuki Jeździeckiej”

28 lutego 2014 · Kategoria: Kultura ·

Niezmiernie mi­ło nam po­in­for­mo­wać, iż Polski Związek Hodowców Koni oraz kwar­tal­nik „Hodowca i Jeździec” zo­sta­li part­ne­ra­mi „Festiwalu Sztuki Jeździeckiej” – wy­jąt­ko­wej i ory­gi­nal­nej pre­zen­ta­cji tra­dy­cji pol­skie­go jeź­dziec­twa i za­chwy­tu nad pięk­nem ko­nia. Czytaj dalej »

Festiwal Sztuki Jeździeckiej

19 lutego 2014 · Kategoria: Kultura ·

W imie­niu Warszawsko-​Mazowieckiego Związku Jeździeckiego za­pra­sza­my na pierw­szy w hi­sto­rii Festiwal Sztuki Jeździeckiej zor­ga­ni­zo­wa­ny z oka­zji ju­bi­le­uszu 50-​lecia ist­nie­nia Związku. Festiwal od­bę­dzie się 23 mar­ca 2014 r. o go­dzi­nie 16:00. Czytaj dalej »

Przedłużamy termin nadsyłania zdjęć do galerii na Służewcu

10 lutego 2014 · Kategoria: Kultura, Ogłoszenia ·

Serdecznie dzię­ku­je­my za za­in­te­re­so­wa­nie wy­sta­wą! Z my­ślą o wzbo­ga­ce­niu ga­le­rii zde­cy­do­wa­li­śmy się wy­dłu­żyć ter­min nad­sy­ła­nia zdjęć do po­nie­dział­ku 3 mar­ca. Czytaj dalej »

Dzieci i konie na Służewcu – wystawa prac fotograficznych 2014

31 stycznia 2014 · Kategoria: Kultura, Ogłoszenia ·

Po raz ko­lej­ny Polski Związek Hodowców Koni we­spół z Totalizatorem Sportowym Oddział Wyścigi Konne Warszawa Służewiec za­pra­sza sym­pa­ty­ków hi­po­lo­gii do wzię­cia udzia­łu w przy­go­to­wy­wa­nej na otwar­cie se­zo­nu wy­ści­go­we­go wy­sta­wie prac fo­to­gra­ficz­nych. Czytaj dalej »

Naszym Darczyńcom – Trzy historie na trzydziestolecie Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa

12 listopada 2013 · Kategoria: Kultura ·

Już za dwa dni – 14 li­sto­pa­da (czwar­tek) o go­dzi­nie 18:00 w bu­dyn­ku Koszar Kantonistów na te­re­nie Łazienek Królewskich w Warszawie na­stą­pi otwar­cie wy­sta­wy „Naszym Darczyńcom – Trzy hi­sto­rie na trzy­dzie­sto­le­cie Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa”, nad któ­rą pa­tro­nat peł­ni min. kwar­tal­nik „Hodowca i Jeździec”. Czytaj dalej »

Konkurs fotograficzny „Konie w turystyce”

4 czerwca 2013 · Kategoria: Kultura ·

Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników Konika Polskiego we współ­pra­cy z Zespołem Szkół w Trzcinicy i TV Obiektyw or­ga­ni­zu­je kon­kurs fo­to­gra­ficz­ny pod ha­słem: „Konie w tu­ry­sty­ce”. Do kon­kur­su mo­gą zo­stać zgło­szo­ne wszel­kie pra­ce te­ma­tycz­nie zwią­za­ne z wy­ko­rzy­sta­niem ko­ni w tu­ry­sty­ce, pro­mu­ją­ce tu­ry­sty­kę kon­ną. Czytaj dalej »

Otwarcie wystawy „Końskie profesje”

19 kwietnia 2013 · Kategoria: Kultura ·

Już w so­bo­tę 27 kwiet­nia, wraz z otwar­ciem se­zo­nu wy­ści­go­we­go na Służewcu, ru­sza wy­sta­wa fo­to­gra­fii „Końskie pro­fe­sje”. Zdjęcia przed­sta­wia­ją trzy­dzie­ści przy­kła­dów za­wo­dów zwią­za­nych z koń­mi, każ­de opa­trzo­no krót­kim opi­sem za­wie­ra­ją­cym uprosz­czo­ną cha­rak­te­ry­sty­kę da­nej pro­fe­sji. Wystawa zor­ga­ni­zo­wa­na pod pa­tro­na­tem kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” w ce­lu pro­mo­wa­nia tzw. „prze­my­słu kon­ne­go”, je­go kadr i po­ten­cja­łu biz­ne­so­we­go, po­wsta­ła dzię­ki wie­lo­let­niej współ­pra­cy Polskiego Związku Hodowców Koni, Totalizatora Sportowego Sp. z o. o. i Toru Służewiec. Czytaj dalej »

Zwierzę – inspiracja, symbol czy pretekst?

16 kwietnia 2013 · Kategoria: Kultura ·

9 kwiet­nia w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie otwar­ta zo­sta­ła wy­sta­wa ma­lar­stwa współ­cze­sne­go pod na­zwą „Zwierzę in­spi­ra­cja, sym­bol czy pre­tekst?”. Wystawa jest pró­bą od­po­wie­dzi na py­ta­nie: skąd bie­rze się dzi­siej­szy re­ne­sans te­ma­tów ani­ma­li­stycz­nych w pol­skiej sztu­ce współ­cze­snej? Staramy się prze­śle­dzić to zja­wi­sko i kon­tek­sty, w ja­kich ono się po­ja­wia, na przy­kła­dzie róż­nych po­staw twór­czych. Czytaj dalej »

Zwierzę – inspiracja, symbol czy pretekst?

5 kwietnia 2013 · Kategoria: Kultura ·

W dniach 10 kwiet­nia – 30 czerw­ca 2013 za­pra­sza­my na wy­sta­wę w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, pt. „Zwierzę – in­spi­ra­cja, sym­bol czy pre­tekst?”. Patronatem me­dial­nym wy­sta­wy zo­stał min. kwar­tal­nik Hodowca i Jeździec. Czytaj dalej »

Nadal czekamy na fotografie do galerii na Służewcu

1 marca 2013 · Kategoria: Kultura, Ogłoszenia ·

Bardzo nas cie­szy du­że za­in­te­re­so­wa­nie wy­sta­wą „Końskie pro­fe­sje”. W cią­gu mie­sią­ca otrzy­ma­li­śmy bli­sko 70 zgło­szeń! Wiele osób mia­ło oka­zję zo­ba­czyć zdję­cia z po­przed­nich edy­cji wy­sta­wy na Służewcu i w Pawilonie Polskiej Hodowli pod­czas gru­dnio­wej Cavaliady, stąd ogól­ny en­tu­zjazm. Część za­wo­dów oczy­wi­ście się po­wta­rza, obec­nie naj­po­pu­lar­niej­szy jest ko­wal. Z my­ślą o wzbo­ga­ce­niu ga­le­rii zde­cy­do­wa­li­śmy się wy­dłu­żyć ter­min przyj­mo­wa­nia zdjęć do nie­dzie­li 17 mar­ca. Czytaj dalej »

Końskie profesje na Służewcu – wystawa prac fotograficznych 2013

21 stycznia 2013 · Kategoria: Kultura, Ogłoszenia ·

Po raz ko­lej­ny Polski Związek Hodowców Koni we­spół z Totalizatorem Sportowym Oddział Wyścigi Konne Warszawa Służewiec za­pra­sza sym­pa­ty­ków hi­po­lo­gii do wzię­cia udzia­łu w przy­go­to­wy­wa­nej na otwar­cie se­zo­nu wy­ści­go­we­go wy­sta­wie prac fo­to­gra­ficz­nych. Czytaj dalej »

Konkurs fotograficzny „Spotkanie z hucułem”

6 sierpnia 2012 · Kategoria: Kultura · Rasa:

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu fotograficznego "Spotkanie z hucułem", którego organizatorem jest Polski Związek Hodowców Konia Huculskiego. Czytaj dalej »

Galeria „Konie moją pasją”

15 maja 2012 · Kategoria: Kultura ·

Przez ca­ły se­zon wy­ści­go­wy na Torze Wyścigów Konnych Służewiec moż­na oglą­dać pięk­ną wy­sta­wę zdjęć, pod ty­tu­łem „Konie mo­ją pa­sją”. Autorami fo­to­gra­fii są: Ewa Binkowska, Paulina Dudzik, Beata Gan, Ewa Jakubowska, Anna Kiczan, Katarzyna Kluba, Krzysztof Kordalski, Natalia Kozłowska, Elwira Krakowiak, Małgorzata Kuriata, Ewa Kwasiborska, Izabela Łuczak, Katarzyna Okrzesik, Ewa Oręziak, Izabela Rajca-​Pisz, Karolina Wengerek, Katarzyna Wojdak i Weronika Wypiór. Autorzy otrzy­mu­ją od PZHK rocz­ną pre­nu­me­ra­tę kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec”.
Wszystkich mi­ło­śni­ków ko­ni ser­decz­nie za­pra­sza­my do od­wie­dza­nia galerii.

Wystawa prac fotograficznych „Konie moją pasją”

12 marca 2012 · Kategoria: Kultura, Ogłoszenia ·

Polski Związek Hodowców Koni ma przy­jem­ność za­pro­sić wszyst­kich sym­pa­ty­ków hi­po­lo­gii do wzię­cia udzia­łu w przy­go­to­wy­wa­nej na otwar­cie se­zo­nu wy­ści­gów kon­nych 2012 wy­sta­wie prac fo­to­gra­ficz­nych pt. „Konie mo­ją pa­sją”. Wybrane fo­to­gra­fie na ca­ły se­zon za­wi­sną w du­żym for­ma­cie (2.00 m x 1.50 m – uwa­ga zdję­cia mo­gą być je­dy­nie w po­zio­mie!) w Alei Wyścigowej na słu­że­wiec­kim Torze Wyścigów Konnych. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec