Kategoria: Ogłoszenia

Kategoria: Rasa: Okres:

Wypłaty PZHK skoki MPMK 2017

25 sierpnia 2017 · Kategoria: Finansowanie, MPMK, Skoki przez przeszkody ·

Wymienieni poni­żej hodow­cy i wła­ści­cie­le naj­lep­szych koni sko­ko­wych MPMK 2017 pro­sze­ni są o jak naj­szyb­sze prze­sy­ła­nie nume­rów swo­ich kont na adres: cuber@pzhk.pl w celu prze­ka­za­nia nagród pie­nięż­nych za zaję­cie miejsc 1-3 w wymie­nio­nych zawo­dach. Czytaj dalej »

Ogłoszenia drobne w Hodowcy i Jeźdźcu!

24 sierpnia 2017 · Kategoria: Ogłoszenia, Wydawnictwo ·

Sprzedajesz lub szu­kasz konia, ofe­ru­jesz sta­nów­kę, masz na zby­ciu sprzęt jeź­dziec­ki lub rol­ni­czy, chcesz zare­kla­mo­wać swo­je usłu­gi – mamy dla Ciebie atrak­cyj­ną ofer­tę rekla­mo­wą. Zapraszamy do zapo­zna­nia się ze szcze­gó­ła­mi. Czytaj dalej »

Zmarł prof. dr hab. Henryk Jasiorowski

22 sierpnia 2017 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Z głę­bo­kim żalem zawia­da­mia­my, że 16 sierp­nia 2017 roku zmarł prof. dr hab. Henryk Jasiorowski, rek­tor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w latach 1975-1981, dok­tor hono­ris cau­sa SGGW, miło­śnik i hodow­ca koni. Czytaj dalej »

Przetarg na współorganizację MPMK w 2018 roku

10 sierpnia 2017 · Kategoria: MPMK, Przetargi ·

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do skła­da­nia ofert na współ­or­ga­ni­za­cję Mistrzostw Polski Młodych Koni w czte­rech dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich w 2018 r. Prosimy o zapo­zna­nie się z zasa­da­mi prze­tar­gu. Załączniki do ofer­ty moż­na uzy­skać w biu­rze PZHK w Warszawie, kon­takt: Marzena Woźbińska, e-mail: hodowla@pzhk.pl, tel. 22 628-03-61, 629-95-31, fax. 628-68-79.
Nieprzekraczalny ter­min skła­da­nia ofert – 26 wrze­śnia 2017 r., godz. 16:00.

Walne Zebranie ZHKP

17 lipca 2017 · Kategoria: Ogłoszenia · Rasa:

W imie­niu Zarządu Związku Hodowców Koników Polskich zapra­sza­my człon­ków Związku oraz miło­śni­ków koni­ków pol­skich na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Związku, któ­re odbę­dzie się w dniu 25.08.2017 r. (pią­tek) o godz. 15:30 w Stadzie Ogierów Sieraków, ul. Stadnina 14. Czytaj dalej »

Nagroda specjalna statuetka „ORŁY WPROST”

11 lipca 2017 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach, Kultura · Rasa:

W imie­niu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie z przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, że pro­jekt pn. „Utworzenie Polsko-Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego” reali­zo­wa­ny przez Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie w latach 2013-2015 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2007-2013 wyróż­nio­ny został w ple­bi­scy­cie Tygodnika „Wprost” nagro­dą spe­cjal­ną sta­tu­et­ką „ORŁY WPROST”. Gala odby­ła się 28 czerw­ca br. w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie.

Odszedł Zdzisław Sobecki

28 czerwca 2017 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Z wiel­kim żalem infor­mu­je­my, że dzi­siaj nad ranem odszedł Zdzisław Sobecki, zało­ży­ciel i Prezes KJ „KORYS” Przygorzele, a tak­że zasłu­żo­ny dzia­łacz i Prezes Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Opolu, a następ­nie wie­lo­let­ni Wiceprezes Okręgowego Związku Hodowców Koni w Katowicach.

Hodowla koni w Polsce - audycja

23 czerwca 2017 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

Festiwal Jeździecki Baborówko honoruje Mistrzów

20 czerwca 2017 · Kategoria: Inne imprezy, WKKW, Zawody ·

W nie­dzie­lę pod­czas tego­rocz­ne­go 10. Festiwalu Jeździeckiego w Baborówku odbę­dzie się Gala Mistrzów WKKW, pod­czas któ­rej uho­no­ro­wa­ni zosta­ną wybit­ni, pol­scy wkkwi­ści. Na Gali spo­tka­my olim­pij­czy­ków oraz Mistrzów Polski z nawet kil­ku­dzie­się­ciu lat wstecz. Czytaj dalej »

Zmarł Henryk Kurzyna

14 czerwca 2017 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Z głę­bo­kim smut­kiem i żalem zawia­da­mia­my, że w dniu 10 czerw­ca 2017 roku zmarł w wie­ku 70 lat Pan Henryk Kurzyna, zasłu­żo­ny hodow­ca koni zim­no­krwi­stych z Augustowa. Czytaj dalej »

16. czerwca biuro główne PZHK będzie nieczynne

14 czerwca 2017 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Informujemy, że w dniu 16. czerw­ca biu­ro głów­ne Polskiego Związku Hodowców Koni będzie nie­czyn­ne.
Czynne będą jedy­nie dział ksiąg stad­nych oraz dział IT.

Koń to zwierzę wymagające - materiał video

30 maja 2017 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z mate­ria­łem fil­mo­wym przy­go­to­wa­nym przez por­tal Świat Rolnika oraz arty­ku­łem doty­czą­cym dobro­sta­nu koni na stro­nie. Czytaj dalej »

Uprawnienia organizacji społecznych

18 maja 2017 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Polski Związek Hodowców Koni zachę­ca hodow­ców koni do zapo­zna­nia się z odpo­wie­dzią Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w spra­wie upraw­nień orga­ni­za­cji spo­łecz­nych, któ­rych sta­tu­to­wym celem dzia­ła­nia jest ochro­na zwie­rząt. Czytaj dalej »

LXXXII Zjazd Naukowy PTZ

16 maja 2017 · Kategoria: Seminaria i wykłady ·

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że trwa reje­stra­cja uczest­ni­ków LXXXII Zjazdu Naukowego PTZ, któ­ry odbę­dzie się w Poznaniu w dniach 20-22 wrze­śnia 2017 roku w budyn­ku Biocentrum UP w Poznaniu. Czytaj dalej »

Składanie wniosków do końca maja

16 maja 2017 · Kategoria: Finansowanie ·

Minister rol­nic­twa i roz­wo­ju wsi Krzysztof Jurgiel pod­jął decy­zję o prze­dłu­że­niu ter­mi­nu skła­da­nia wnio­sków o przy­zna­nie płat­no­ści bez­po­śred­nich oraz obsza­ro­wych w ramach PROW 2014-2020 oraz PROW 2007-2013 (tj. płat­no­ści rolno-środowiskowo-klimatycznych, eko­lo­gicz­nych, ONW, zale­sie­nio­wych oraz rol­no­śro­do­wi­sko­wych) do dnia 31 maja 2017 roku. Czytaj dalej »

PROW 2014-2020 – wyższe dopłaty do klaczy

11 maja 2017 · Kategoria: Finansowanie · Rasa: ,,,,,

Dzięki dzia­ła­niom Polskiego Związku Hodowców Koni i Instytutu Zootechniki w Krakowie, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wpro­wa­dził od dnia 21 kwiet­nia w ramach dzia­ła­nia pro­gra­mu PROW 2014-2020 wyż­sze staw­ki dopłat do kla­czy obję­tych pro­gra­ma­mi ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych Czytaj dalej »

Jeszcze raz o Skaryszewie: Tu nie dobija się koni

28 kwietnia 2017 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

Tekst arty­ku­łu: Barbara Gruszka-Zych

– Ogier idzie! – krzy­czy wła­ści­ciel sztu­ma. Tłum roz­dy­sku­to­wa­nych męż­czyzn roz­stę­pu­je się. Koń niczym model na wybie­gu prę­ży pęci­ny i kark. Choć wyda­je się, że nie ma warun­ków – jest rasy zim­no­krwi­stej – krę­py i sze­ro­ki. Czytaj dalej »

2 maja biuro główne PZHK będzie nieczynne

26 kwietnia 2017 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Informujemy, że we wto­rek 2 maja 2017 r. biu­ro głów­ne Polskiego Związku Hodowców Koni będzie nie­czyn­ne.
Czynne będą jedy­nie dział ksiąg oraz dział IT.

Szansa na dopłaty bezpośrednie do koni

24 kwietnia 2017 · Kategoria: Finansowanie, Ogłoszenia ·

W Unii Europejskiej trwa deba­ta o przy­szło­ści wspól­nej poli­ty­ki rol­nej (WPR) po 2020 roku. Czytaj dalej »

Zaproszenie na „Kulturalny Czwartek”

12 kwietnia 2017 · Kategoria: Seminaria i wykłady ·

Muzeum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ma zaszczyt zapro­sić na spo­tka­nie z cyklu „Kulturalny Czwartek”, któ­re odbę­dzie się 20 kwiet­nia (czwar­tek) 2017 r. o godz. 17.00 z udzia­łem przed­sta­wi­cie­li trzech poko­leń absol­wen­tów SGGW z rodzi­ny Głoskowskich. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec