Kategoria: Ogłoszenia

Kategoria: Rasa: Okres:

Konferencja poświęcona koniom rasy małopolskiej

8 lutego 2017 · Kategoria: Konferencje · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni wraz z Polskim Związkiem Hodowców Koni Małopolskich ser­decz­nie za­pra­sza­ją na kon­fe­ren­cję po­świę­co­ną ak­tu­al­nej sy­tu­acji oraz po­trzeb­nym zmia­nom w ho­dow­li ko­ni ra­sy ma­ło­pol­skiej, któ­ra od­bę­dzie się w dnia­ch 18-​19 lu­te­go w Stadninie Koni Janów Podlaski. Czytaj dalej »

Spotkanie z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

3 lutego 2017 · Kategoria: Ogłoszenia ·

W dniu 1 lu­te­go 2017 r. przed­sta­wi­cie­le Polskiego Związku Hodowców Wiceprezes Ryszard Pietrzak i dy­rek­tor biu­ra Andrzej Stasiowski spo­tka­li się z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafałem Romanowskim. Czytaj dalej »

Spotkanie z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

27 stycznia 2017 · Kategoria: Finansowanie, Sprawy hodowlane ·

W dniu 23 stycz­nia 2017 r. przed­sta­wi­cie­le Polskiego Związku Hodowców prof. Zbigniew Jaworski i dy­rek­tor biu­ra Andrzej Stasiowski spo­tka­li się z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszardem Zarudzkim. Czytaj dalej »

Moszniański Wakat

24 stycznia 2017 · Kategoria: Ogłoszenia, Teraz Polskie Konie · Rasa:

Pod ko­niec ubie­głe­go ro­ku w wie­ku 30 lat od­sze­dł na wiecz­ne pa­stwi­ska wiel­ko­pol­ski Wakat – pol­ski koń spor­to­wy, o któ­rym war­to wspo­mnieć, zdo­byw­ca dwó­ch me­da­li w Mistrzostwach Polski Seniorów w sko­ka­ch przez prze­szko­dy.  Czytaj dalej »

SK Janów Podlaski: oferta dla lekarzy weterynarii

18 stycznia 2017 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Stadnina Koni Janów Podlaski sp. z o.o. za­pra­sza le­ka­rzy we­te­ry­na­rii do skła­da­nia ofert na świad­cze­nie usług we­te­ry­na­ryj­ny­ch kom­plek­so­wej opie­ki nad koń­mi oraz by­dłem.  Czytaj dalej »

Noworoczne spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

4 stycznia 2017 · Kategoria: Finansowanie, Ogłoszenia, Sprawy hodowlane ·

W dniu 2 stycz­nia 2017 r. przed­sta­wi­cie­le Polskiego Związku Hodowców Koni spo­tka­li się z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofem Jurgielem i Wiceministrem Rafałem Romanowskim. Czytaj dalej »

Wesołych Świąt

19 grudnia 2016 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Wszystkim Hodowcom i Właścicielom ko­ni ży­czy­my
zdro­wy­ch, spo­koj­ny­ch, ra­do­sny­ch i peł­ny­ch mi­ły­ch wspo­mnień Świąt Bożego Narodzenia
oraz sa­my­ch suk­ce­sów w nad­cho­dzą­cym 2017 ro­ku

Zarząd i pra­cow­ni­cy Polskiego Związku Hodowców Koni

Czytaj dalej »

Wspomnienie o Wacławie Kobylińskim

30 listopada 2016 · Kategoria: Ogłoszenia ·

W dniu 24 li­sto­pa­da 2016 ro­ku zmarł w wie­ku 92 lat Wacław Kobyliński, za­słu­żo­ny ho­dow­ca ko­ni zim­no­krwi­sty­ch. Przez swo­je dłu­gie ży­cie ho­do­wał i użyt­ko­wał ko­nie. Był tak­że ak­tyw­nym człon­kiem WZHK w Białymstoku, a w ostat­ni­ch la­ta­ch je­go ho­no­ro­wym człon­kiem. Czytaj dalej »

Oferta reklamowa dla właścicieli ogierów z licencją PZHK

23 listopada 2016 · Kategoria: Ogłoszenia, Sprawy hodowlane ·

Zima to naj­lep­szy okres, aby przy­go­to­wać kla­cze i ogie­ry do okre­su roz­rod­cze­go, ale rów­nież do­sko­na­ła po­ra, aby wy­brać naj­lep­sze re­pro­duk­to­ry do sta­nów­ki. Dlatego też ma­my dla ho­dow­ców spe­cjal­ną ofer­tę na pro­mo­cję ogie­rów na ła­ma­ch kwar­tal­ni­ka Hodowca i Jeździec.  Czytaj dalej »

Zmarł Stanisław Szurik

15 listopada 2016 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Trudno w to uwie­rzyć, że już nie zo­ba­czy­my na im­pre­za­ch ho­dow­la­ny­ch cha­rak­te­ry­stycz­nej syl­wet­ki Stanisława Szurika. Hodowcy, któ­ry  spo­wo­do­wał, że po la­ta­ch na świe­cie za­czę­to po­now­nie mó­wić o pol­ski­ch ko­nia­ch. Czytaj dalej »

Warsztaty o tematyce prawnej w trakcie MPMK 2016

14 listopada 2016 · Kategoria: Seminaria i wykłady ·

Podczas te­go­rocz­ny­ch MPMK w ujeż­dże­niu oraz po­wo­że­niu od­by­ły się warsz­taty „Sprzedaż ko­ni w świe­tle pra­wa – za­gad­nie­nia prak­tycz­ne” pro­wa­dzo­ne przez ze­spół kan­ce­la­rii Lex Hippica. Przedstawiamy Państwu skrót te­go wy­kła­du, któ­ry wy­wo­łał burz­li­wą dys­ku­sję wśród licz­ny­ch słu­cha­czy. Kontakt do kan­ce­la­rii: Lexhippica.pl; office@lexhippica.pl

Zmarł Pan Ryszard Szorc

14 listopada 2016 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Z wiel­kim ża­lem za­wia­da­mia­my, że w wie­ku 68 lat zmarł na­sz za­słu­żo­ny ho­dow­ca ko­ni ra­sy ślą­skiej Pan Ryszard Szorc. Uroczystości po­grze­bo­we roz­pocz­ną się Mszą św. ża­łob­ną w po­nie­dzia­łek 14 li­sto­pa­da 2016 r. o go­dzi­nie 13:00 w Kościele św. Tekli w Pławnej.
Rodzinie i bli­skim prze­ka­zu­je­my wy­ra­zy współ­czu­cia.

Zarząd i biu­ro
Polskiego Związku Hodowców Koni.

Szkolenie dla hodowców w Ermelo

4 listopada 2016 · Kategoria: Seminaria i wykłady, Szkolenia · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni za­pra­sza ho­dow­ców z opła­co­ną ak­tu­al­ną skład­ką człon­kow­ską do udzia­łu w szko­le­niu do­ty­czą­cym oce­ny ko­ni sko­ko­wy­ch oraz ujeż­dże­nio­wy­ch. Czytaj dalej »

Pierwsza stacja ogierów ujeżdżeniowych Cichoń Stallions – inauguracja

4 listopada 2016 · Kategoria: Inne imprezy, Seminaria i wykłady, Sprawy hodowlane ·

29 paź­dzier­ni­ka, w so­bot­nie po­po­łu­dnie, od­by­ło się otwar­cie sta­cji ogie­rów ujeż­dże­nio­wy­ch pod na­zwą Cichoń Stallions w Radzionkowie. Nazwisko Cichoń zna­ne je­st w pol­skim śro­do­wi­sku dre­sa­żo­wym. Mateusz i Michał Cichoniowie to za­wod­ni­cy star­tu­ją­cy w tej dys­cy­pli­nie, a Radzionków je­st miej­scem w któ­rym od­by­wa­ją się ujeż­dże­nio­we za­wo­dy ran­gi mię­dzy­na­ro­do­wej. Obecnie po­sta­no­wi­li skon­cen­tro­wać się nie tyl­ko na wy­ni­ka­ch spor­to­wy­ch, ale tak­że ho­dow­li. A każ­dy z nas – fa­scy­na­tów jeź­dziec­twa wie, że w dzi­siej­szy­ch cza­sa­ch nie ma ani spor­tu bez ho­dow­li, ani ho­dow­li bez spraw­dza­nia ko­ja­rzeń wła­śnie na za­wo­da­ch spor­to­wy­ch. Czytaj dalej »

„Hodowca i Jeździec” ma nowego redaktora naczelnego

27 października 2016 · Kategoria: Ogłoszenia, Wydawnictwo ·

Miło nam ogło­sić, że w wy­ni­ku prze­pro­wa­dzo­nej re­kru­ta­cji na sta­no­wi­sko re­dak­to­ra na­czel­ne­go na­sze­go kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec”, Prezydium PZHK wy­bra­ło Panią Ewę Jakubowską. Czytaj dalej »

Zmarł Prof. Szczepan Chrzanowski

19 października 2016 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Z głę­bo­kim ża­lem za­wia­da­mia­my, że dnia 17 paź­dzier­ni­ka 2016 ro­ku, zmarł Prof. dr hab. Szczepan Chrzanowski wie­lo­let­ni kie­row­nik Zakładu Hodowli Koni i na­uczy­ciel aka­de­mic­ki Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie. Człowiek nie­zwy­kle pra­co­wi­ty, po­sia­da­ją­cy ogrom­ną wie­dzę, któ­rą chęt­nie dzie­lił się ze wszyst­ki­mi, a tak­że nie­ustan­nie po­głę­biał. Był jed­nym z nie­licz­ny­ch lu­dzi łą­czą­cy­ch wie­dzę teo­re­tycz­ną z prak­ty­ką, czy to do­ty­czą­cą ho­dow­li ko­ni, ich ży­wie­nia czy rol­nic­twa. Czytaj dalej »

Taka para! – Kamil Grzelczyk i Wibaro

17 października 2016 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach · Rasa:

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z filmem reżyserii Ryszarda Mościckiego, pro­duk­cji Szymona Taranta, pre­zen­tu­ją­cym ak­tu­al­ne­go Mistrza Polski w sko­ka­ch przez prze­szko­dy Kamila Grzelczyka i je­go ko­nia WIBARO sp (Bajou Du Rouet hol. – Wiagra sp /​ Graf Quidam sp) hod. Mariana Skopa, wł. Bogdana Kuchejdy. Czytaj dalej »

Przetarg na organizację zakładów treningowych w 2017 roku

11 października 2016 · Kategoria: Przetargi, Zakłady Treningowe ·

Polski Związek Hodowców Koni za­pra­sza do skła­da­nia ofert na or­ga­ni­za­cję za­kła­dów tre­nin­go­wy­ch ogie­rów i kla­czy ras szla­chet­ny­ch w 2017 r. Czytaj dalej »

Stanowisko PZHK

10 października 2016 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Polski Związek Hodowców Koni przy­po­mi­na sta­no­wi­sko w spra­wie uzna­nia ko­nia za zwie­rzę to­wa­rzy­szą­ce. Czytaj dalej »

Święto Hodowców Koni Górki 2016

29 września 2016 · Kategoria: Imprezy hodowlane, Inne imprezy ·

Zapraszamy do obej­rze­nia ga­le­rii ze zdję­cia­mi ze Święta Hodowców Koni Górki 2016. Przedstawiamy rów­nież po­dzię­ko­wa­nia od pa­na Piotra Pyzy, pre­ze­sa TKHK w Garwolinie.

Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec
  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube