Kategoria: Ogłoszenia

Kategoria: Rasa: Okres:

Konie z UNRRA. Wspomnienia polskich rolników

6 marca 2017 · Kategoria: Kultura ·

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do udzia­łu w ak­cji „Konie z UNRRA. Wspomnienia pol­ski­ch rol­ni­ków”. Około 70 lat te­mu za­koń­czy­ła się ak­cja po­mo­cy dla Polski. Czytaj dalej »

Konie arabskie i małopolskie wczoraj, dziś i jutro

28 lutego 2017 · Kategoria: Konferencje · Rasa: ,

W imie­niu Stadniny Koni Janów Podlaski za­pra­sza­my na kon­fe­ren­cję na­uko­wą pt.: “Konie arab­skie i ma­ło­pol­skie wczo­raj, dziś i ju­tro”, któ­ra od­bę­dzie się w ter­mi­nie 20-21.06.2017 r.  Czytaj dalej »

Audycja o koniach dostępna online!

24 lutego 2017 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach, Ogłoszenia ·

16 lu­te­go 2017 ro­ku w ra­ma­ch Radia Nocą, I PR Polskiego Radia Krzysztof Szuster swo­ją au­dy­cję „Groch z Kapustą” w ca­ło­ści po­świę­cił ko­niom. Gośćmi pa­na Krzysztofa by­li Panowie: Paweł Mazurek, pre­zes PZHK, Paweł Kleszcz, pre­zes WMZJ i Jacek Hebda, dy­rek­tor ra­dom­skie­go od­dzia­łu WZHK.
Jeśli nie mie­li Państwo oka­zji wy­słu­chać au­dy­cji, te­raz ma­cie szan­sę! Polskie Radio udo­stęp­ni­ło ca­łą au­dy­cję w swo­im ar­chi­wum, moż­na ją zna­leźć pod ad­re­sem: http://www.polskieradio.pl/7/5855

Komunikat po spotkaniu PZJ-​PZHK

21 lutego 2017 · Kategoria: Ogłoszenia ·

W dniu 15.02 br. w sie­dzi­bie Polskiego Związku Jeździeckiego  od­by­ło się spo­tka­nie obu or­ga­ni­za­cji re­pre­zen­to­wa­ny­ch przez wi­ce­pre­ze­sa PZJ, Wojciecha Pisarskiego i człon­ka Zarządu, Iwonę Maciejak oraz pre­ze­sa PZHK, Pawła Mazurka i dy­rek­to­ra biu­ra, Andrzeja Stasiowskiego. Czytaj dalej »

Zaproszenie na wykład podczas Cavaliady w Warszawie!

20 lutego 2017 · Kategoria: Cavaliada Warszawa, Seminaria i wykłady ·

W pią­tek 24 lu­te­go 2017 r. o go­dz. 17:00 Polski Związek Hodowców Koni oraz Zespół Kancelarii Lex Hippica – pra­wo dla pa­sjo­na­tów ko­ni i jeź­dziec­twa, za­pra­sza­ją na bez­płat­ne szko­le­nie pt. „Sprzedaż ko­ni w świe­tle pra­wa – za­gad­nie­nia prak­tycz­ne”. Czytaj dalej »

Zapraszamy na audycję

15 lutego 2017 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

W ra­ma­ch Radia Nocą, I PR Polskiego Radia, au­tor­ska cy­klicz­na au­dy­cja Krzysztofa Szustera pt. „Groch z Kapustą” tym ra­zem w ca­ło­ści po­świę­co­na ko­niom. Czytaj dalej »

Konferencja poświęcona koniom rasy małopolskiej

8 lutego 2017 · Kategoria: Konferencje · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni wraz z Polskim Związkiem Hodowców Koni Małopolskich ser­decz­nie za­pra­sza­ją na kon­fe­ren­cję po­świę­co­ną ak­tu­al­nej sy­tu­acji oraz po­trzeb­nym zmia­nom w ho­dow­li ko­ni ra­sy ma­ło­pol­skiej, któ­ra od­bę­dzie się w dnia­ch 18-​19 lu­te­go w Stadninie Koni Janów Podlaski. Czytaj dalej »

Spotkanie z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

3 lutego 2017 · Kategoria: Ogłoszenia ·

W dniu 1 lu­te­go 2017 r. przed­sta­wi­cie­le Polskiego Związku Hodowców Wiceprezes Ryszard Pietrzak i dy­rek­tor biu­ra Andrzej Stasiowski spo­tka­li się z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafałem Romanowskim. Czytaj dalej »

Spotkanie z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

27 stycznia 2017 · Kategoria: Finansowanie, Sprawy hodowlane ·

W dniu 23 stycz­nia 2017 r. przed­sta­wi­cie­le Polskiego Związku Hodowców prof. Zbigniew Jaworski i dy­rek­tor biu­ra Andrzej Stasiowski spo­tka­li się z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszardem Zarudzkim. Czytaj dalej »

Moszniański Wakat

24 stycznia 2017 · Kategoria: Ogłoszenia, Teraz Polskie Konie · Rasa:

Pod ko­niec ubie­głe­go ro­ku w wie­ku 30 lat od­sze­dł na wiecz­ne pa­stwi­ska wiel­ko­pol­ski Wakat – pol­ski koń spor­to­wy, o któ­rym war­to wspo­mnieć, zdo­byw­ca dwó­ch me­da­li w Mistrzostwach Polski Seniorów w sko­ka­ch przez prze­szko­dy.  Czytaj dalej »

SK Janów Podlaski: oferta dla lekarzy weterynarii

18 stycznia 2017 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Stadnina Koni Janów Podlaski sp. z o.o. za­pra­sza le­ka­rzy we­te­ry­na­rii do skła­da­nia ofert na świad­cze­nie usług we­te­ry­na­ryj­ny­ch kom­plek­so­wej opie­ki nad koń­mi oraz by­dłem.  Czytaj dalej »

Noworoczne spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

4 stycznia 2017 · Kategoria: Finansowanie, Ogłoszenia, Sprawy hodowlane ·

W dniu 2 stycz­nia 2017 r. przed­sta­wi­cie­le Polskiego Związku Hodowców Koni spo­tka­li się z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofem Jurgielem i Wiceministrem Rafałem Romanowskim. Czytaj dalej »

Wesołych Świąt

19 grudnia 2016 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Wszystkim Hodowcom i Właścicielom ko­ni ży­czy­my
zdro­wy­ch, spo­koj­ny­ch, ra­do­sny­ch i peł­ny­ch mi­ły­ch wspo­mnień Świąt Bożego Narodzenia
oraz sa­my­ch suk­ce­sów w nad­cho­dzą­cym 2017 ro­ku

Zarząd i pra­cow­ni­cy Polskiego Związku Hodowców Koni

Czytaj dalej »

Wspomnienie o Wacławie Kobylińskim

30 listopada 2016 · Kategoria: Ogłoszenia ·

W dniu 24 li­sto­pa­da 2016 ro­ku zmarł w wie­ku 92 lat Wacław Kobyliński, za­słu­żo­ny ho­dow­ca ko­ni zim­no­krwi­sty­ch. Przez swo­je dłu­gie ży­cie ho­do­wał i użyt­ko­wał ko­nie. Był tak­że ak­tyw­nym człon­kiem WZHK w Białymstoku, a w ostat­ni­ch la­ta­ch je­go ho­no­ro­wym człon­kiem. Czytaj dalej »

Oferta reklamowa dla właścicieli ogierów z licencją PZHK

23 listopada 2016 · Kategoria: Ogłoszenia, Sprawy hodowlane ·

Zima to naj­lep­szy okres, aby przy­go­to­wać kla­cze i ogie­ry do okre­su roz­rod­cze­go, ale rów­nież do­sko­na­ła po­ra, aby wy­brać naj­lep­sze re­pro­duk­to­ry do sta­nów­ki. Dlatego też ma­my dla ho­dow­ców spe­cjal­ną ofer­tę na pro­mo­cję ogie­rów na ła­ma­ch kwar­tal­ni­ka Hodowca i Jeździec.  Czytaj dalej »

Zmarł Stanisław Szurik

15 listopada 2016 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Trudno w to uwie­rzyć, że już nie zo­ba­czy­my na im­pre­za­ch ho­dow­la­ny­ch cha­rak­te­ry­stycz­nej syl­wet­ki Stanisława Szurika. Hodowcy, któ­ry  spo­wo­do­wał, że po la­ta­ch na świe­cie za­czę­to po­now­nie mó­wić o pol­ski­ch ko­nia­ch. Czytaj dalej »

Warsztaty o tematyce prawnej w trakcie MPMK 2016

14 listopada 2016 · Kategoria: Seminaria i wykłady ·

Podczas te­go­rocz­ny­ch MPMK w ujeż­dże­niu oraz po­wo­że­niu od­by­ły się warsz­taty „Sprzedaż ko­ni w świe­tle pra­wa – za­gad­nie­nia prak­tycz­ne” pro­wa­dzo­ne przez ze­spół kan­ce­la­rii Lex Hippica. Przedstawiamy Państwu skrót te­go wy­kła­du, któ­ry wy­wo­łał burz­li­wą dys­ku­sję wśród licz­ny­ch słu­cha­czy. Kontakt do kan­ce­la­rii: Lexhippica.pl; office@lexhippica.pl

Zmarł Pan Ryszard Szorc

14 listopada 2016 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Z wiel­kim ża­lem za­wia­da­mia­my, że w wie­ku 68 lat zmarł na­sz za­słu­żo­ny ho­dow­ca ko­ni ra­sy ślą­skiej Pan Ryszard Szorc. Uroczystości po­grze­bo­we roz­pocz­ną się Mszą św. ża­łob­ną w po­nie­dzia­łek 14 li­sto­pa­da 2016 r. o go­dzi­nie 13:00 w Kościele św. Tekli w Pławnej.
Rodzinie i bli­skim prze­ka­zu­je­my wy­ra­zy współ­czu­cia.

Zarząd i biu­ro
Polskiego Związku Hodowców Koni.

Szkolenie dla hodowców w Ermelo

4 listopada 2016 · Kategoria: Seminaria i wykłady, Szkolenia · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni za­pra­sza ho­dow­ców z opła­co­ną ak­tu­al­ną skład­ką człon­kow­ską do udzia­łu w szko­le­niu do­ty­czą­cym oce­ny ko­ni sko­ko­wy­ch oraz ujeż­dże­nio­wy­ch. Czytaj dalej »

Pierwsza stacja ogierów ujeżdżeniowych Cichoń Stallions – inauguracja

4 listopada 2016 · Kategoria: Inne imprezy, Seminaria i wykłady, Sprawy hodowlane ·

29 paź­dzier­ni­ka, w so­bot­nie po­po­łu­dnie, od­by­ło się otwar­cie sta­cji ogie­rów ujeż­dże­nio­wy­ch pod na­zwą Cichoń Stallions w Radzionkowie. Nazwisko Cichoń zna­ne je­st w pol­skim śro­do­wi­sku dre­sa­żo­wym. Mateusz i Michał Cichoniowie to za­wod­ni­cy star­tu­ją­cy w tej dys­cy­pli­nie, a Radzionków je­st miej­scem w któ­rym od­by­wa­ją się ujeż­dże­nio­we za­wo­dy ran­gi mię­dzy­na­ro­do­wej. Obecnie po­sta­no­wi­li skon­cen­tro­wać się nie tyl­ko na wy­ni­ka­ch spor­to­wy­ch, ale tak­że ho­dow­li. A każ­dy z nas – fa­scy­na­tów jeź­dziec­twa wie, że w dzi­siej­szy­ch cza­sa­ch nie ma ani spor­tu bez ho­dow­li, ani ho­dow­li bez spraw­dza­nia ko­ja­rzeń wła­śnie na za­wo­da­ch spor­to­wy­ch. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec
  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube