Kategoria: Ogłoszenia

Kategoria: Rasa: Okres:

Zmarł Pan Ryszard Szorc

14 listopada 2016 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Z wiel­kim ża­lem za­wia­da­mia­my, że w wie­ku 68 lat zmarł na­sz za­słu­żo­ny ho­dow­ca ko­ni ra­sy ślą­skiej Pan Ryszard Szorc. Uroczystości po­grze­bo­we roz­pocz­ną się Mszą św. ża­łob­ną w po­nie­dzia­łek 14 li­sto­pa­da 2016 r. o go­dzi­nie 13:00 w Kościele św. Tekli w Pławnej.
Rodzinie i bli­skim prze­ka­zu­je­my wy­ra­zy współ­czu­cia.

Zarząd i biu­ro
Polskiego Związku Hodowców Koni.

Szkolenie dla hodowców w Ermelo

4 listopada 2016 · Kategoria: Seminaria i wykłady, Szkolenia · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni za­pra­sza ho­dow­ców z opła­co­ną ak­tu­al­ną skład­ką człon­kow­ską do udzia­łu w szko­le­niu do­ty­czą­cym oce­ny ko­ni sko­ko­wy­ch oraz ujeż­dże­nio­wy­ch. Czytaj dalej »

Pierwsza stacja ogierów ujeżdżeniowych Cichoń Stallions – inauguracja

4 listopada 2016 · Kategoria: Inne imprezy, Seminaria i wykłady, Sprawy hodowlane ·

29 paź­dzier­ni­ka, w so­bot­nie po­po­łu­dnie, od­by­ło się otwar­cie sta­cji ogie­rów ujeż­dże­nio­wy­ch pod na­zwą Cichoń Stallions w Radzionkowie. Nazwisko Cichoń zna­ne je­st w pol­skim śro­do­wi­sku dre­sa­żo­wym. Mateusz i Michał Cichoniowie to za­wod­ni­cy star­tu­ją­cy w tej dys­cy­pli­nie, a Radzionków je­st miej­scem w któ­rym od­by­wa­ją się ujeż­dże­nio­we za­wo­dy ran­gi mię­dzy­na­ro­do­wej. Obecnie po­sta­no­wi­li skon­cen­tro­wać się nie tyl­ko na wy­ni­ka­ch spor­to­wy­ch, ale tak­że ho­dow­li. A każ­dy z nas – fa­scy­na­tów jeź­dziec­twa wie, że w dzi­siej­szy­ch cza­sa­ch nie ma ani spor­tu bez ho­dow­li, ani ho­dow­li bez spraw­dza­nia ko­ja­rzeń wła­śnie na za­wo­da­ch spor­to­wy­ch. Czytaj dalej »

„Hodowca i Jeździec” ma nowego redaktora naczelnego

27 października 2016 · Kategoria: Ogłoszenia, Wydawnictwo ·

Miło nam ogło­sić, że w wy­ni­ku prze­pro­wa­dzo­nej re­kru­ta­cji na sta­no­wi­sko re­dak­to­ra na­czel­ne­go na­sze­go kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec”, Prezydium PZHK wy­bra­ło Panią Ewę Jakubowską. Czytaj dalej »

Zmarł Prof. Szczepan Chrzanowski

19 października 2016 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Z głę­bo­kim ża­lem za­wia­da­mia­my, że dnia 17 paź­dzier­ni­ka 2016 ro­ku, zmarł Prof. dr hab. Szczepan Chrzanowski wie­lo­let­ni kie­row­nik Zakładu Hodowli Koni i na­uczy­ciel aka­de­mic­ki Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie. Człowiek nie­zwy­kle pra­co­wi­ty, po­sia­da­ją­cy ogrom­ną wie­dzę, któ­rą chęt­nie dzie­lił się ze wszyst­ki­mi, a tak­że nie­ustan­nie po­głę­biał. Był jed­nym z nie­licz­ny­ch lu­dzi łą­czą­cy­ch wie­dzę teo­re­tycz­ną z prak­ty­ką, czy to do­ty­czą­cą ho­dow­li ko­ni, ich ży­wie­nia czy rol­nic­twa. Czytaj dalej »

Taka para! – Kamil Grzelczyk i Wibaro

17 października 2016 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach · Rasa:

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z filmem reżyserii Ryszarda Mościckiego, pro­duk­cji Szymona Taranta, pre­zen­tu­ją­cym ak­tu­al­ne­go Mistrza Polski w sko­ka­ch przez prze­szko­dy Kamila Grzelczyka i je­go ko­nia WIBARO sp (Bajou Du Rouet hol. – Wiagra sp /​ Graf Quidam sp) hod. Mariana Skopa, wł. Bogdana Kuchejdy. Czytaj dalej »

Przetarg na organizację zakładów treningowych w 2017 roku

11 października 2016 · Kategoria: Przetargi, Zakłady Treningowe ·

Polski Związek Hodowców Koni za­pra­sza do skła­da­nia ofert na or­ga­ni­za­cję za­kła­dów tre­nin­go­wy­ch ogie­rów i kla­czy ras szla­chet­ny­ch w 2017 r. Czytaj dalej »

Stanowisko PZHK

10 października 2016 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Polski Związek Hodowców Koni przy­po­mi­na sta­no­wi­sko w spra­wie uzna­nia ko­nia za zwie­rzę to­wa­rzy­szą­ce. Czytaj dalej »

Święto Hodowców Koni Górki 2016

29 września 2016 · Kategoria: Imprezy hodowlane, Inne imprezy ·

Zapraszamy do obej­rze­nia ga­le­rii ze zdję­cia­mi ze Święta Hodowców Koni Górki 2016. Przedstawiamy rów­nież po­dzię­ko­wa­nia od pa­na Piotra Pyzy, pre­ze­sa TKHK w Garwolinie.

Czytaj dalej »

Warsztaty prawnicze – MPMK ujeżdżenie/​powożenie 2016

22 września 2016 · Kategoria: MPMK, Seminaria i wykłady ·

Zapraszamy do udzia­łu w warsz­ta­cie „Sprzedaż ko­ni w świe­tle pra­wa – za­gad­nie­nia prak­tycz­ne”, któ­ry od­bę­dzie się w so­bo­tę 1.10 po za­koń­cze­niu kon­kur­sów MPMK w ujeż­dże­niu i po­wo­że­niu w na­mio­cie w po­bli­żu ba­ru Dzikus. Czytaj dalej »

Transport konny na trasie do Morskiego Oka – stanowisko TPN

9 września 2016 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że na stro­nie in­ter­ne­to­wej Tatrzańskiego Parku Narodowego przed­sta­wio­ne je­st stanowisko w sprawie emisji programu „Uwaga” i „Uwaga po uwa­dze” po­świę­co­ne­go trans­por­to­wi kon­ne­mu na tra­sie do Morskiego Oka.

Doroczna Konferencja Uniwersytetu Pro Hipico Bono 2016

26 sierpnia 2016 · Kategoria: Konferencje ·

Stowarzyszenie Hipologiczne Pro Hipico Bono za­pra­sza na doroczną konferencję, któ­ra od­bę­dzie się w dnia­ch 1-​2 paź­dzier­ni­ka 2016 r. w Sierakowie. Czytaj dalej »

Zaproszenie PZHK do składania ofert na stanowisko redaktora naczelnego kwartalnika „Hodowca i Jeździec”

25 sierpnia 2016 · Kategoria: Przetargi, Wydawnictwo ·

Polski Związek Hodowców Koni zaprasza do składania ofert na stanowisko redaktora naczelnego kwartalnika "Hodowca i Jeździec". Termin składania ofert – 22 września 2016 r. Czytaj dalej »

Święto Hodowców Koni – Górki 2016

23 sierpnia 2016 · Kategoria: Imprezy hodowlane, Inne imprezy, Powożenie, Wystawy i pokazy ·

W imie­niu Terenowego Koła Hodowców Koni w Garwolinie, za­pra­sza­my na IV Regionalne Święto Hodowców Koni, któ­re od­bę­dzie się 25 wrze­śnia 2016 r. przy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Górkach ko­ło Garwolina. Czytaj dalej »

XIII Piknik z Konikiem Polskim

23 sierpnia 2016 · Kategoria: Inne imprezy · Rasa:

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie za­pra­sza wszyst­ki­ch za­in­te­re­so­wa­ny­ch na XIII Piknik z Konikiem Polskim, któ­ry od­bę­dzie się w Jaśle-​Trzcinicy w dnia­ch 10-​11 wrze­śnia 2016 r. Czytaj dalej »

Odpowiedź Ministra Rolnictwa na kolejne wystąpienie PZHK w sprawie objęcia koni systemem płatności bezpośrednich

9 sierpnia 2016 · Kategoria: Finansowanie ·

Poniżej za­miesz­cza­my ofi­cjal­ną od­po­wie­dź Ministra Rolnictwa na ko­lej­ne wy­stą­pie­nie PZHK w spra­wie ob­ję­cia ko­ni sys­te­mem płat­no­ści bez­po­śred­ni­ch: Czytaj dalej »

Kosztowna zmiana nazwy

9 sierpnia 2016 · Kategoria: Ogłoszenia, Sprawy hodowlane, Teraz Polskie Konie, Zawody ·

Cena za zmia­nę na­zwy ko­nia do­ko­na­na w OZHK/​WZHK nie ule­gła zmia­nie. Jednak w FEI za zmia­nę na­zwy ko­nia na in­ną niż na­zwa uro­dze­nia na­ło­żo­no bar­dzo wy­so­ką opła­tę (4800 zł), na­wet je­śli zmia­na ta by­ła do­ko­na­na w związ­ku ho­dow­la­nym jesz­cze przed pierw­szą re­je­stra­cją ko­nia w PZJ! Czytaj dalej »

XVI Święto Konika Polskiego

5 sierpnia 2016 · Kategoria: Inne imprezy · Rasa:

W imie­niu Warmińsko-​Mazurskiego Związku Hodowców Koni ser­decz­nie za­pra­sza­my na XVI Święto Konika Polskiego, któ­re od­bę­dzie się 12-​13 sierp­nia. Czytaj dalej »

Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny

27 lipca 2016 · Kategoria: Inne imprezy ·

W imie­niu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przed­sta­wia­my za­pro­sze­nie do udzia­łu w or­ga­ni­zo­wa­nej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ak­cji „Polska zo­ba­cz wię­cej – week­end za pół ce­ny”. Czytaj dalej »

LXXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego

27 lipca 2016 · Kategoria: Konferencje, Seminaria i wykłady ·

W imie­niu Warszawskiego Koła Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego oraz Wydziału Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z pro­gra­mem LXXXI Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, któ­ry od­bę­dzie się w dnia­ch 21-​23 wrze­śnia 2016 r. w Warszawie. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec
  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube