Kategoria: Ogłoszenia

Kategoria: Rasa: Okres:

Zmarł Henryk Kurzyna

14 czerwca 2017 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Z głę­bo­kim smut­kiem i żalem zawia­da­mia­my, że w dniu 10 czerw­ca 2017 roku zmarł w wie­ku 70 lat Pan Henryk Kurzyna, zasłu­żo­ny hodow­ca koni zim­no­krwi­stych z Augustowa. Czytaj dalej »

16. czerwca biuro główne PZHK będzie nieczynne

14 czerwca 2017 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Informujemy, że w dniu 16. czerw­ca biu­ro głów­ne Polskiego Związku Hodowców Koni będzie nie­czyn­ne.
Czynne będą dział ksiąg stad­nych oraz dział IT pod nume­rem tele­fo­nu: 22 621-​85-​80.

Koń to zwierzę wymagające - materiał video

30 maja 2017 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z mate­ria­łem fil­mo­wym przy­go­to­wa­nym przez por­tal Świat Rolnika oraz arty­ku­łem doty­czą­cym dobro­sta­nu koni na stro­nie. Czytaj dalej »

Uprawnienia organizacji społecznych

18 maja 2017 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Polski Związek Hodowców Koni zachę­ca hodow­ców koni do zapo­zna­nia się z odpo­wie­dzią Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w spra­wie upraw­nień orga­ni­za­cji spo­łecz­nych, któ­rych sta­tu­to­wym celem dzia­ła­nia jest ochro­na zwie­rząt. Czytaj dalej »

LXXXII Zjazd Naukowy PTZ

16 maja 2017 · Kategoria: Seminaria i wykłady ·

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że trwa reje­stra­cja uczest­ni­ków LXXXII Zjazdu Naukowego PTZ, któ­ry odbę­dzie się w Poznaniu w dniach 20-22 wrze­śnia 2017 roku w budyn­ku Biocentrum UP w Poznaniu. Czytaj dalej »

Składanie wniosków do końca maja

16 maja 2017 · Kategoria: Finansowanie ·

Minister rol­nic­twa i roz­wo­ju wsi Krzysztof Jurgiel pod­jął decy­zję o prze­dłu­że­niu ter­mi­nu skła­da­nia wnio­sków o przy­zna­nie płat­no­ści bez­po­śred­nich oraz obsza­ro­wych w ramach PROW 2014-2020 oraz PROW 2007-2013 (tj. płat­no­ści rolno-środowiskowo-klimatycznych, eko­lo­gicz­nych, ONW, zale­sie­nio­wych oraz rol­no­śro­do­wi­sko­wych) do dnia 31 maja 2017 roku. Czytaj dalej »

PROW 2014-2020 – wyższe dopłaty do klaczy

11 maja 2017 · Kategoria: Finansowanie · Rasa: ,,,,,

Dzięki dzia­ła­niom Polskiego Związku Hodowców Koni i Instytutu Zootechniki w Krakowie, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wpro­wa­dził od dnia 21 kwiet­nia w ramach dzia­ła­nia pro­gra­mu PROW 2014-2020 wyż­sze staw­ki dopłat do kla­czy obję­tych pro­gra­ma­mi ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych Czytaj dalej »

Jeszcze raz o Skaryszewie: Tu nie dobija się koni

28 kwietnia 2017 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

Tekst arty­ku­łu: Barbara Gruszka-Zych

– Ogier idzie! – krzy­czy wła­ści­ciel sztu­ma. Tłum roz­dy­sku­to­wa­nych męż­czyzn roz­stę­pu­je się. Koń niczym model na wybie­gu prę­ży pęci­ny i kark. Choć wyda­je się, że nie ma warun­ków – jest rasy zim­no­krwi­stej – krę­py i sze­ro­ki. Czytaj dalej »

2 maja biuro główne PZHK będzie nieczynne

26 kwietnia 2017 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Informujemy, że we wto­rek 2 maja 2017 r. Biuro głów­ne Polskiego Związku Hodowców Koni będzie nie­czyn­ne.
Czynne będą dział ksiąg oraz dział IT pod nume­rem tele­fo­nu: 22 621-​85-​80.

Szansa na dopłaty bezpośrednie do koni

24 kwietnia 2017 · Kategoria: Finansowanie, Ogłoszenia ·

W Unii Europejskiej trwa deba­ta o przy­szło­ści wspól­nej poli­ty­ki rol­nej (WPR) po 2020 roku. Czytaj dalej »

Zaproszenie na „Kulturalny Czwartek”

12 kwietnia 2017 · Kategoria: Seminaria i wykłady ·

Muzeum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ma zaszczyt zapro­sić na spo­tka­nie z cyklu „Kulturalny Czwartek”, któ­re odbę­dzie się 20 kwiet­nia (czwar­tek) 2017 r. o godz. 17.00 z udzia­łem przed­sta­wi­cie­li trzech poko­leń absol­wen­tów SGGW z rodzi­ny Głoskowskich. Czytaj dalej »

Wesołego Alleluja!

12 kwietnia 2017 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Najserdeczniejsze życze­nia zdro­wych, rado­snych i spo­koj­nych świąt Wielkiej Nocy,
dla wszyst­kich Hodowców, Użytkowników oraz Sympatyków Koni.
Smacznego jaj­ka, mokre­go dyn­gu­sa, a tak­że odpo­czyn­ku w rodzin­nym gro­nie
skła­da Polski Związek Hodowców Koni. Czytaj dalej »

HIPPOKRYZJA – o Skaryszewie inaczej

12 kwietnia 2017 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

Zapraszamy do prze­czy­ta­nia bar­dzo cie­ka­we­go arty­ku­łu autor­stwa pani Doroty Kozińskiej z Tygodnika Powszechnego, któ­ry w wywa­żo­ny i mądry spo­sób poru­sza temat Skaryszewa, hodow­li koni i moż­li­wych kon­se­kwen­cji uzna­nia koni za zwie­rzę­ta towa­rzy­szą­ce. Poniżej znaj­dzie­cie frag­men­ty arty­ku­łu. Dzięki uprzej­mo­ści Tygodnika Powszechnego może­cie ten arty­kuł prze­czy­tać bez koniecz­no­ści logo­wa­nia się i kupo­wa­nia dostę­pu. Czytaj dalej »

Wydawanie zaświadczeń z wykazem koni na potrzeby Programu rolnośrodowiskowego

4 kwietnia 2017 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Wzór „Zaświadczenia” dla ARiMR wyda­wa­ne przez OZHK/WZHK dla hodow­ców uczest­ni­czą­cych w pro­gra­mach rolno-środowiskowych. Czytaj dalej »

Kurs konwojenta kierowcy zwierząt

4 kwietnia 2017 · Kategoria: Ogłoszenia, Szkolenia ·

W imie­niu Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego zapra­sza­my na kurs kon­wo­jen­tów zatrud­nio­nych przy trans­por­cie zwie­rząt. Czytaj dalej »

Wyjazd do Helgstrand Dressage

3 kwietnia 2017 · Kategoria: Inne imprezy ·

Cichoń Dressage zapra­sza na pierw­szy z całe­go cyklu wyjaz­dów, w ramach któ­rych będzie ofe­ro­wać wyjaz­dy na roz­ma­ite wyda­rze­nia spor­to­we i hodow­la­ne za naszy­mi zachod­ni­mi gra­ni­ca­mi! Czytaj dalej »

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2017 r

30 marca 2017 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Zachęcamy do zapo­zna­nia się z przy­ję­tym tek­stem Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 14 mar­ca 2017 r. w spra­wie odpo­wie­dzial­ne­go podej­ścia do posia­da­nia konio­wa­tych i opie­ki nad nimi. Parlament Europejski nakre­śla w niej kie­ru­nek dzia­łań, w któ­rym powin­na podą­żać Komisja Europejska przy two­rze­niu regu­la­cji zwią­za­nych z bran­żą kon­ną. Jest to wyda­nie tym­cza­so­we, może więc ulec nie­wiel­kim zmia­nom. Czytaj dalej »

HIPOLOGIA I JEŹDZIECTWO – to olbrzymie możliwości znalezienia pracy

29 marca 2017 · Kategoria: Seminaria i wykłady ·

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zapra­sza na stu­dia sta­cjo­nar­ne I i II stop­nia. Czytaj dalej »

Fundacja Klikowska Ostoja Polskich Koni

28 marca 2017 · Kategoria: Finansowanie ·

Szanowni Państwo,
Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie w imie­niu swo­im i Fundacji Klikowska Ostoja Polskich Koni, któ­ra jest Organizacją Pożytku Publicznego, uprzej­mie pro­si wszyst­kich, któ­rym tra­dy­cja i pol­ska kul­tu­ra nie są obo­jęt­ne, o wspar­cie dzia­łań Fundacji i prze­ka­za­nie 1% podat­ku na cele sta­tu­to­we Fundacji. Czytaj dalej »

IV Festiwal Sztuki Jeździeckiej

28 marca 2017 · Kategoria: Kultura ·

Piosenka, malar­stwo, rysu­nek, poezja, lite­ra­tu­ra, moda, rzeź­ba, sztu­ka użyt­ko­wa i inne dzie­dzi­ny twór­czo­ści uwiecz­nia­ją nie­zwy­kłą więź, któ­ra łączy czło­wie­ka z koniem i jego zachwyt nad jego cza­rem, wdzię­kiem, siłą i wytrzy­ma­ło­ścią. Podczas tak sze­ro­kiej pre­zen­ta­cji tema­tu bli­skie­go ser­cu nie tyl­ko nas, konia­rzy, każ­dy znaj­dzie to, co prze­mó­wi do jego ser­ca. Planujemy cie­ka­we pre­zen­ta­cje, spo­tka­nia z arty­sta­mi, kon­kur­sy i wie­le innych aktyw­no­ści. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec