Kategoria: Seminaria i wykłady

Kategoria: Rasa: Okres:

Wykład „Ocena wartości hodowlanej koni PZHK”

30 sierpnia 2017 · Kategoria: Seminaria i wykłady ·

W dniu 2 wrze­śnia (so­bo­ta) po oce­nie ko­ni VIII Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Rasy Wielkopolskiej i Czempionatu Porównawczego w sko­kach lu­zem oko­ło go­dzi­ny 18:30 w Młodzikowie od­bę­dzie wy­kład dr hab. Doroty Lewczuk pt.: „Ocena war­to­ści ho­dow­la­nej ko­ni PZHK”.
Wszystkich chęt­nych ser­decz­nie zapraszamy.

LXXXII Zjazd Naukowy PTZ

16 maja 2017 · Kategoria: Seminaria i wykłady ·

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że trwa re­je­stra­cja uczest­ni­ków LXXXII Zjazdu Naukowego PTZ, któ­ry od­bę­dzie się w Poznaniu w dniach 20-​22 wrze­śnia 2017 ro­ku w bu­dyn­ku Biocentrum UP w Poznaniu. Czytaj dalej »

Zaproszenie na „Kulturalny Czwartek”

12 kwietnia 2017 · Kategoria: Seminaria i wykłady ·

Muzeum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ma za­szczyt za­pro­sić na spo­tka­nie z cy­klu „Kulturalny Czwartek”, któ­re od­bę­dzie się 20 kwiet­nia (czwar­tek) 2017 r. o godz. 17.00 z udzia­łem przed­sta­wi­cie­li trzech po­ko­leń ab­sol­wen­tów SGGW z ro­dzi­ny Głoskowskich. Czytaj dalej »

HIPOLOGIA I JEŹDZIECTWO – to olbrzymie możliwości znalezienia pracy

29 marca 2017 · Kategoria: Seminaria i wykłady ·

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie za­pra­sza na stu­dia sta­cjo­nar­ne I i II stop­nia. Czytaj dalej »

Komunikat Zarządu Polskiego Towarzystwa Powozowego

9 marca 2017 · Kategoria: Seminaria i wykłady ·

Polskie Towarzystwo Powozowe za­pra­sza do udzia­łu w te­go­rocz­nym szko­le­niu w za­kre­sie przy­go­to­wań za­przę­gów do star­tów w kon­kur­sach tra­dy­cyj­ne­go po­wo­że­nia, któ­re od­bę­dzie się w dniu 9 kwiet­nia 2017 ro­ku, w sie­dzi­bie Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie, współ­or­ga­ni­za­to­ra se­sji. Rozpoczęcie spo­tka­nia o go­dzi­nie 11-​tej i prze­wi­dy­wa­ny czas za­koń­cze­nia oko­ło go­dzi­ny 18-​tej. Na za­koń­cze­nie spo­tka­nia re­zer­wu­je­my czas na prze­pro­wa­dze­nie Walnego Zebrania człon­ków PTP, któ­re po­świę­co­ne bę­dzie przed­sta­wie­niu spra­woz­dań z dzia­łal­no­ści sto­wa­rzy­sze­nia za rok ubie­gły oraz spra­wom bie­żą­cym. Czytaj dalej »

Zaproszenie na wykład podczas Cavaliady w Warszawie!

20 lutego 2017 · Kategoria: Cavaliada Warszawa, Seminaria i wykłady ·

W pią­tek 24 lu­te­go 2017 r. o godz. 17:00 Polski Związek Hodowców Koni oraz Zespół Kancelarii Lex Hippica – pra­wo dla pa­sjo­na­tów ko­ni i jeź­dziec­twa, za­pra­sza­ją na bez­płat­ne szko­le­nie pt. „Sprzedaż ko­ni w świe­tle pra­wa – za­gad­nie­nia prak­tycz­ne”. Czytaj dalej »

Warsztaty o tematyce prawnej w trakcie MPMK 2016

14 listopada 2016 · Kategoria: Seminaria i wykłady ·

Podczas te­go­rocz­nych MPMK w ujeż­dże­niu oraz po­wo­że­niu od­by­ły się warsz­taty „Sprzedaż ko­ni w świe­tle pra­wa – za­gad­nie­nia prak­tycz­ne” pro­wa­dzo­ne przez ze­spół kan­ce­la­rii Lex Hippica. Przedstawiamy Państwu skrót te­go wy­kła­du, któ­ry wy­wo­łał burz­li­wą dys­ku­sję wśród licz­nych słu­cha­czy. Kontakt do kan­ce­la­rii: Lexhippica.pl; office@lexhippica.pl

Szkolenie dla hodowców w Ermelo

4 listopada 2016 · Kategoria: Seminaria i wykłady, Szkolenia · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni za­pra­sza ho­dow­ców z opła­co­ną ak­tu­al­ną skład­ką człon­kow­ską do udzia­łu w szko­le­niu do­ty­czą­cym oce­ny ko­ni sko­ko­wych oraz ujeż­dże­nio­wych. Czytaj dalej »

Pierwsza stacja ogierów ujeżdżeniowych Cichoń Stallions – inauguracja

4 listopada 2016 · Kategoria: Inne imprezy, Seminaria i wykłady, Sprawy hodowlane ·

29 paź­dzier­ni­ka, w so­bot­nie po­po­łu­dnie, od­by­ło się otwar­cie sta­cji ogie­rów ujeż­dże­nio­wych pod na­zwą Cichoń Stallions w Radzionkowie. Nazwisko Cichoń zna­ne jest w pol­skim śro­do­wi­sku dre­sa­żo­wym. Mateusz i Michał Cichoniowie to za­wod­ni­cy star­tu­ją­cy w tej dys­cy­pli­nie, a Radzionków jest miej­scem w któ­rym od­by­wa­ją się ujeż­dże­nio­we za­wo­dy ran­gi mię­dzy­na­ro­do­wej. Obecnie po­sta­no­wi­li skon­cen­tro­wać się nie tyl­ko na wy­ni­kach spor­to­wych, ale tak­że ho­dow­li. A każ­dy z nas – fa­scy­na­tów jeź­dziec­twa wie, że w dzi­siej­szych cza­sach nie ma ani spor­tu bez ho­dow­li, ani ho­dow­li bez spraw­dza­nia ko­ja­rzeń wła­śnie na za­wo­dach spor­to­wych. Czytaj dalej »

Warsztaty prawnicze – MPMK ujeżdżenie/​powożenie 2016

22 września 2016 · Kategoria: MPMK, Seminaria i wykłady ·

Zapraszamy do udzia­łu w warsz­ta­cie „Sprzedaż ko­ni w świe­tle pra­wa – za­gad­nie­nia prak­tycz­ne”, któ­ry od­bę­dzie się w so­bo­tę 1.10 po za­koń­cze­niu kon­kur­sów MPMK w ujeż­dże­niu i po­wo­że­niu w na­mio­cie w po­bli­żu ba­ru Dzikus. Czytaj dalej »

LXXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego

27 lipca 2016 · Kategoria: Konferencje, Seminaria i wykłady ·

W imie­niu Warszawskiego Koła Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego oraz Wydziału Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z pro­gra­mem LXXXI Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, któ­ry od­bę­dzie się w dniach 21-​23 wrze­śnia 2016 r. w Warszawie. Czytaj dalej »

339 Seminarium Etologiczne

12 lutego 2016 · Kategoria: Seminaria i wykłady ·

Informujemy, iż w dniu 18 lu­te­go 2016 r. (czwar­tek) o godz. 1430 w sa­li kon­fe­ren­cyj­nej im. Jerzego Konorskiego (II p. Gmachu Głównego Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa, ul. Pasteura 3) od­bę­dzie się 202 po­sie­dze­nie Polskiego Towarzystwa Etologicznego (339 Seminarium Etologiczne), na któ­rym mgr Viktoria Pietkiewicz (Zespół Trenerów Źrebiąt Foal Team, Wrocław) wy­gło­si wy­kład za­ty­tu­ło­wa­ny „Metody wcze­sne­go szko­le­nia źre­biąt”. Czytaj dalej »

Bogaty program hodowlanych atrakcji

7 grudnia 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Cavaliada Poznań, Seminaria i wykłady, Sprawy związkowe, Wystawy i pokazy ·

W ra­mach ob­cho­dów ju­bi­le­uszu 120-​lecia PZHK pod­czas Cavaliady przy­go­to­wa­no bo­ga­ty pro­gram atrak­cji to­wa­rzy­szą­cych. Numer je­den to spek­takl pt. „120 lat biało-​czerwonych ko­ni” (12 grud­nia, so­bo­ta, godz. 1615, are­na A – ha­la 5), któ­ry bę­dzie się skła­dał z 4 ko­lej­nych odsłon/​części o na­stę­pu­ją­cych, in­try­gu­ją­co brzmią­cych na­zwach: Czytaj dalej »

Wykład „Sytuacja i analiza rodów męskich w hodowli koni rasy śląskiej w Polsce w 2015 r.”

12 października 2015 · Kategoria: Seminaria i wykłady · Rasa:

Wszystkich ho­dow­ców, wła­ści­cie­li oraz mi­ło­śni­ków ko­ni ra­sy ślą­skiej ser­decz­nie za­pra­sza­my na wy­kład Pana Janusza Lawina, wie­lo­let­nie­go Przewodniczącego Komisji Księgi Stadnej ko­ni ra­sy ślą­skiej, pt. „Sytuacja i ana­li­za ro­dów mę­skich w ho­dow­li ko­ni ra­sy ślą­skiej w Polsce w 2015 r.”.
Spotkanie, za­pla­no­wa­ne jest na pierw­szy dzień pró­by ogie­rów ras szla­chet­nych w ZT Książ (16 paź­dzier­ni­ka 2015 r., pią­tek), roz­pocz­nie się ko­ło godz. 1800.

Konie w służbie warszawskiej komunikacji publicznej

23 lipca 2015 · Kategoria: Kultura, Seminaria i wykłady ·

Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie za­pra­sza do udzia­łu w wy­da­rze­niach to­wa­rzy­szą­cych wy­sta­wie „Konie w Warszawie XIX i XX wie­ku”. W naj­bliż­szą so­bo­tę 25.07. o godz. 16-​ej pre­lek­cja „Konie w służ­bie war­szaw­skiej ko­mu­ni­ka­cji pu­blicz­nej”, któ­rą po­pro­wa­dzi Marcin Kozoń (Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie). Czytaj dalej »

Konna Policja Państwowa

6 lipca 2015 · Kategoria: Kultura, Seminaria i wykłady ·

Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie za­pra­sza do udzia­łu w wy­da­rze­niach to­wa­rzy­szą­cych wy­sta­wie „Konie w Warszawie XIX i XX wie­ku”. W naj­bliż­szą so­bo­tę 11.07. o godz. 16-​ej wy­kład „Konna Policja Państwowa”, któ­ry po­pro­wa­dzi dr hab. Aleksander Głogowski (Uniwersytet Jagielloński). Czytaj dalej »

Powoźnictwo warszawskie od XVII wieku do II wojny światowej

8 czerwca 2015 · Kategoria: Kultura, Seminaria i wykłady ·

W imie­niu Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie za­pra­sza­my do udzia­łu w wy­da­rze­niach to­wa­rzy­szą­cych wy­sta­wie „Konie w Warszawie XIX i XX wie­ku”. W naj­bliż­szą so­bo­tę 13 czerw­ca o godz. 16:00 wy­kład „Powoźnictwo war­szaw­skie od XVII wie­ku do II woj­ny świa­to­wej”, któ­ry po­pro­wa­dzi Andrzej Novák-​Zempliński (Polskie Towarzystwo Powozowe). Czytaj dalej »

Konie w Warszawskiej Straży Ogniowej

20 maja 2015 · Kategoria: Kultura, Seminaria i wykłady ·

W imie­niu Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa już w naj­bliż­szą so­bo­tę (23 ma­ja) za­pra­sza­my Państwa na ko­lej­ne spo­tka­nie z cy­klu „Konie w Warszawie”. Czytaj dalej »

Wydarzenia towarzyszące wystawie „Konie w Warszawie XIX i XX wieku”

22 kwietnia 2015 · Kategoria: Kultura, Seminaria i wykłady ·

W imie­niu Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie za­pra­sza­my do udzia­łu w wy­da­rze­niach to­wa­rzy­szą­cych wy­sta­wie „Konie w Warszawie XIX i XX wie­ku”. W pro­gra­mie m.in. wy­kła­dy, pre­lek­cje, po­ga­dan­ki, po­ka­zy, zwie­dza­nie ku­ra­tor­skie i lek­cje mu­ze­al­ne dla grup. Czytaj dalej »

Systemy produkcji zwierzęcej w XXI wieku

24 lipca 2014 · Kategoria: Seminaria i wykłady ·

Siedleckie Koło Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego ma za­szczyt za­pro­sić do udzia­łu w LXXIX Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, któ­ry od­bę­dzie się w Uniwersytecie Przyrodniczo-​Humanistycznym w Siedlcach w dniach 15-​17 wrze­śnia 2014 ro­ku. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec