Kategoria: Seminaria i wykłady

Kategoria: Rasa: Okres:

Idealny koń dresażowy

8 kwietnia 2013 · Kategoria: MPMK, Seminaria i wykłady, Ujeżdżenie ·

Podczas MPMK we Wrocławiu 2012 AKU Thomson zor­ga­ni­zo­wał spo­tka­nie z uzna­nym sę­dzią Wimem Ernstem*. Głównym te­ma­tem kil­ku­go­dzin­ne­go spo­tka­ni by­ła ho­dow­la ko­ni spor­to­wy­ch, głów­nie ujeż­dże­nio­wy­ch w Holandii. Jaki po­wi­nien być koń dre­sa­żo­wy? Czym w bu­do­wie róż­ni się od ko­nia sko­ko­we­go? To py­ta­nia na ja­kie moż­na zna­leźć od­po­wie­dź w pre­zen­ta­cji przed­sta­wio­nej po­ni­żej (tłu­ma­cze­nie ory­gi­na­łu za­ję­ło się PZHK). Czytaj dalej »

Wykłady PZHK na Torwarze

5 marca 2013 · Kategoria: Cavaliada Warszawa, Seminaria i wykłady ·

Podczas VI Zjazdu Uniwersytetu Jeździeckiego to­wa­rzy­szą­ce­go war­szaw­skiej CAVALIADZIE, w dniu 9 mar­ca br. (so­bo­ta) od­bę­dą się dwa bar­dzo cie­ka­we wy­kła­dy pod pa­tro­na­tem me­ry­to­rycz­nym Polskiego Związku Hodowców Koni. Czytaj dalej »

Kupując konia, nie ufaj nawet ojcu

15 listopada 2012 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Seminaria i wykłady ·

Zapraszamy na wy­kład or­ga­ni­zo­wa­ny w ra­ma­ch „Uniwersytetu Jeździeckiego”, któ­re­go pa­tro­na­tem je­st min. do­brze zna­ny Państwu kwar­tal­nik „Hodowca i Jeździec”.
Kupienie zdro­we­go ko­nia to czę­sto jak wy­gra­na na lo­te­rii. Nie wy­star­czy ko­nio­wi zaj­rzeć w przy­sło­wio­we zę­by. Aby w przy­szło­ści unik­nąć nie­mi­ły­ch nie­spo­dzia­nek war­to za każ­dym ra­zem prze­pro­wa­dzić tzw. ba­da­nie kupno-​sprzedaż. Na czym po­le­ga to ba­da­nie, na co zwró­cić szcze­gól­na uwa­gę, jak in­ter­pre­to­wać TUV – na te py­ta­nia od­po­wie do­świad­czo­ny le­ka­rz we­te­ry­na­rii Michał Kornaszewski.

Zasady udzia­łu w wy­kła­da­ch Uniwersytetu Jeździeckiego w sekcji „Uniwersytet Jeździecki” na stronie Cavaliady lub na www.uniwersytetjezdziecki.pl

Trening konia skoczka

15 listopada 2012 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Seminaria i wykłady, Skoki przez przeszkody ·

Cavaliada Poznań to bez wąt­pie­nia świę­to dla wszyst­ki­ch mi­ło­śni­ków sko­ków przez prze­szko­dy.
Nie je­st ta­jem­ni­cą, że ko­nie sko­ko­we czy WKKW są bar­dziej na­ra­żo­ne na kon­tu­zje niż ko­nie star­tu­ją­ce w in­ny­ch dys­cy­pli­na­ch. Dlatego wła­śnie, opró­cz spor­to­wy­ch zma­gań na par­ku­rze, or­ga­ni­za­to­rzy Cavaliady przy­go­to­wa­li wspól­nie z Fundacją Horse Sport bar­dzo cie­ka­wą pre­zen­ta­cję na te­mat za­sad tre­nin­gu ko­ni sko­ko­wy­ch. Podczas wy­kła­du le­ka­rz we­te­ry­na­rii pod­po­wie jak za­pla­no­wać tre­ning ko­nia skocz­ka, na co zwró­cić szcze­gól­ną uwa­gę, aby osią­gnąć mak­sy­mal­ną efek­tyw­no­ść ko­nia i unik­nąć kon­tu­zji. Wykład po­pro­wa­dzi Julia Kornaszewska – le­ka­rz we­te­ry­na­rii i czyn­ny za­wod­nik kon­ku­ren­cji sko­ków przez prze­szko­dy i WKKW w jed­nej oso­bie.
Wykład od­bę­dzie się w ra­ma­ch „Uniwersytetu Jeździeckiego”, któ­re­go pa­tro­na­tem je­st min. do­brze zna­ny Państwu kwar­tal­nik „Hodowca i Jeździec”.

Zasady udzia­łu w wy­kła­da­ch Uniwersytetu Jeździeckiego w sekcji „Uniwersytet Jeździecki” na stronie Cavaliady lub na www.uniwersytetjezdziecki.pl

Seminarium z Gerdem Heuschmannem

3 października 2012 · Kategoria: Seminaria i wykłady ·

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z informacjami dotyczącymi seminarium z Gerdem Heuschmannem, któ­re od­bę­dzie się 8-​9 li­sto­pa­da 2012 w Gościeńczycach k/​Warszawy.

Sympozjum „Koń śląski”

19 września 2012 · Kategoria: Seminaria i wykłady · Rasa:

Stado Ogierów Książ, Polski Związek Hodowców Koni oraz Okręgowy Związek Hodowców Koni we Wrocławiu ser­decz­nie za­pra­sza­ją na Sympozjum „Koń śląski” w dniu 12 paź­dzier­ni­ka 2012 r. (pią­tek) na te­re­nie Stada Ogierów w Książu.

Akademia Hodowcy i Jeźdźca

23 sierpnia 2012 · Kategoria: MPMK, Seminaria i wykłady ·

W pią­tek, ra­ma­ch pierw­sze­go dnia Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­ka­ch przez prze­szko­dy oraz po­wo­że­nia za­przę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi w Gajewnikach za­pra­sza­my na cy­kl wy­kła­dów pod na­zwą „Akademia Hodowcy i Jeźdźca”. Startujemy go­dzi­nę po ro­ze­gra­niu ostat­nie­go kon­kur­su (oko­ło 17:00) i po­ru­szy­my na­stę­pu­ją­ce te­ma­ty:

 1. Żywienie ko­ni spor­to­wy­chAgata Koziorzębska, SGGW Warszawa,
 2. Polski koń za­przę­go­wy, to­war eks­por­to­wyTadeusz Kodź, PZHK,
 3. Zastosowanie ka­mer w trans­por­cie i staj­niAnna Jaworska, Bentley Farm Polska,
 4. Parkury dla mło­dy­ch ko­niŁukasz Jankowski, PZJ.

Serdecznie za­pra­sza­my do uczest­nic­twa w blo­ku edu­ka­cyj­nym!

Seminaria dla hodowców

21 sierpnia 2012 · Kategoria: Seminaria i wykłady ·

W imie­niu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Łodzi za­pra­sza­my do udzia­łu w trzech se­mi­na­ria­ch dla ho­dow­ców. Poruszane bę­dą na­stę­pu­ją­ce te­ma­ty:

 • Warsztaty ul­tra­so­no­gra­ficz­ne, w ter­mi­nie 5-​6 paź­dzier­ni­ka
 • Gdy ko­nia bo­li brzu­ch – waż­ny pro­blem: kol­ki, w ter­mi­nie 20-​21 paź­dzier­ni­ka
 • Nowe tren­dy w roz­ro­dzie ko­ni, w ter­mi­nie 18-​18 li­sto­pa­da.

Szczegółowy pro­gram szko­leń do­stęp­ny je­st na stro­nie OZHK Łódź.

Wykład „Problem osteochondrozy (OCD) w hodowli koni w Polsce i na świecie”

15 czerwca 2012 · Kategoria: Seminaria i wykłady, Zakłady Treningowe ·

Serdecznie za­pra­sza­my na wy­kład prof. dr. hab. Zdzisława Kłosadr. Andrzeja Bereznowskiego – „Problem oste­ochon­dro­zy (OCD) w ho­dow­li ko­ni w Polsce i na świe­cie”, któ­ry od­bę­dzie się w po­nie­dzia­łek 18 czerw­ca 2012 r., po za­koń­cze­niu pierw­sze­go dnia kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów do 100-​dniowego tre­nin­gu wierz­cho­we­go w Stadzie Ogierów w Bogusławicach.

Zgłoszenia na seminarium naukowe w SO Białka

20 lutego 2012 · Kategoria: Ogłoszenia, Seminaria i wykłady, Sprawy związkowe ·

Lubelski Związek Hodowców Koni zwra­ca się z uprzej­mą proś­bą do wszyst­ki­ch Kierowników Związków o okre­śle­nie ilo­ści uczest­ni­ków se­mi­na­rium na­uko­we­go, któ­re od­bę­dzie się w SO Białka w trak­cie trwa­nia pierw­sze­go dnia Czempionatu Koni Małopolskich w ra­ma­ch szko­le­nia do­kształ­ca­ją­ce­go. Czytaj dalej »

Wykład pt. „Wyniki badań ogierów i klaczy poddawanych próbom dzielności w ZT w kierunku osteochondrozy”

20 września 2011 · Kategoria: Seminaria i wykłady, Zakłady Treningowe ·

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że w dniu 27 wrze­śnia br. po za­koń­cze­niu oce­ny ogie­rów pod­da­wa­ny­ch pró­bie dziel­no­ści po 100-​dniowym tre­nin­gu, od­bę­dzie się wy­kład Pani dr Doroty Lewczuk pt. „Wyniki ba­dań ogie­rów i kla­czy pod­da­wa­ny­ch pró­bom dziel­no­ści w ZT w kie­run­ku oste­ochon­dro­zy”.
W dniu 28 wrze­śnia, po za­koń­cze­niu pró­by, od­bę­dzie się spo­tka­nie z Komisją Oceny Ogierów, po­świę­co­ne pod­su­mo­wa­niu kwa­li­fi­ka­cji i pró­by dziel­no­ści.

Sympozjum „Koń wielkopolski w programie ochrony zasobów genetycznych”

24 sierpnia 2010 · Kategoria: Programy ochrony, Seminaria i wykłady · Rasa:

W imie­niu Instytutu Zootechniki PIB ser­decz­nie za­pra­sza­my na sym­po­zjum or­ga­ni­zo­wa­ne wraz z Wielkopolskim Związkiem Hodowców Koni w Poznaniu nt. „Koń wielkopolski w programie ochrony zasobów genetycznych”.
Sympozjum od­bę­dzie się w dnia­ch 15-​16 wrze­śnia 2010 r. na te­re­nie Zakładu Doświadczalnego IZ PIB Pawłowice.

Wykłady w trakcie kwalifikacji ogierów do ZT

9 czerwca 2010 · Kategoria: Seminaria i wykłady, Zakłady Treningowe, ZT Ogiery · Rasa:

Zapraszamy wszyst­ki­ch ho­dow­ców oraz oso­by za­in­te­re­so­wa­ne na wy­kła­dy, któ­re od­bę­dą się w cza­sie te­go­rocz­nej kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów do ZT w Białym Borze oraz Bogusławicach:

 • Prof. Szczepan Chrzanowski„Indeks war­to­ści użyt­ko­wej w oce­nie ogie­rów po te­ście 100-​dniowym” (Biały Bór, 15.06. oko­ło go­dz. 19:30, oraz Bogusławice, 17.06. – pierw­szy dzień kwa­li­fi­ka­cji, oko­ło go­dz. 16:00)
 • Dr Jacek Łojek„Projekt ka­te­go­ry­za­cji kla­czy ra­sy pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi” (Biały Bór, 15.06. – pierw­szy dzień kwa­li­fi­ka­cji, oko­ło go­dz. 20:00)

Serdecznie za­pra­sza­my!

Wspomnienia ze Stadl-​Paura

11 maja 2010 · Kategoria: Seminaria i wykłady · Rasa:

Miłośnikom ko­ni hu­cul­ski­ch, i nie tyl­ko, przed­sta­wia­my ma­te­ria­ły z se­mi­na­rium ho­dow­la­ne­go, któ­re od­by­ło się w Stadl-​Paura (Austria) przy oka­zji I Międzynarodowego Czempionatu Huculskiego (2-​4 paź­dzier­ni­ka 2009 r.): Czytaj dalej »

Szerokie horyzonty w Jastrzębcu

17 marca 2010 · Kategoria: Seminaria i wykłady, Zakłady Treningowe ·

Nadzwyczaj cie­ka­wie za­po­wia­da się nad­cho­dzą­cy pią­tek – 19 mar­ca 2010 ro­ku. Za dwa dni Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu oraz Polski Związek Hodowców Koni bę­dą go­spo­da­rza­mi se­mi­na­rium na­uko­we­go po­świę­co­ne­go sza­co­wa­niu war­to­ści ho­dow­la­nej na pod­sta­wie prób dziel­no­ści ogie­rów w Zakładach Treningowych oraz pre­zen­ta­cji wy­ni­ków ba­dań mło­dy­ch ogie­rów i kla­czy w kie­run­ku oste­ochon­dro­zy. Czytaj dalej »

Nauka w cenie – konferencja w Jastrzębcu

16 marca 2010 · Kategoria: Seminaria i wykłady, Zakłady Treningowe ·

Ponad 80 osób po­twier­dzi­ło swój udział w od­by­wa­ją­cym się 19-​tego mar­ca br. se­mi­na­rium do­ty­czą­cym wy­ni­ków sza­co­wa­nia war­to­ści ho­dow­la­nej na pod­sta­wie prób dziel­no­ści ogie­rów w Zakładach Treningowych oraz pre­zen­ta­cji wy­ni­ków ba­dań mło­dy­ch ogie­rów i kla­czy w kie­run­ku oste­ochon­dro­zy. Czytaj dalej »

Wnioski z seminarium

27 stycznia 2010 · Kategoria: Programy ochrony, Seminaria i wykłady · Rasa:

Na proś­bę or­ga­ni­za­to­rów przed­sta­wia­my wnio­ski zgło­szo­ne przez ho­dow­ców ko­ni ra­sy ma­ło­pol­skiej w cza­sie se­mi­na­rium pt.: „Perspektywy ho­dow­li ko­ni ra­sy ma­ło­pol­skiej w kon­tek­ście ochro­ny za­so­bów ge­ne­tycz­ny­ch tej ra­sy”, któ­re od­by­ło się w dniu 25.01.2010 r. w Krakowie.
Jednocześnie pra­gnie­my po­in­for­mo­wać, że wnio­ski te bę­dą przed­mio­tem ob­rad Prezydium PZHK w dniu 2 lu­te­go br. Czytaj dalej »

Zaproszenie na seminarium

15 stycznia 2010 · Kategoria: Programy ochrony, Seminaria i wykłady · Rasa:

Na prośbę organizatorów informujemy, że w dniu 25.01.2010 r. w Krakowie odbędzie się seminarium pt.: "Perspektywy hodowli koni rasy małopolskiej w kontekście ochrony zasobów genetycznych tej rasy". Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec
 • RSS
 • Newsletter
 • Facebook
 • Google+
 • GoldenLine
 • YouTube