Kategoria: Seminaria i wykłady

Kategoria: Rasa: Okres:

Zaproszenie na seminarium

7 marca 2014 · Kategoria: Cavaliada Warszawa, Seminaria i wykłady ·

Polski Związek Hodowców Koni i Agencja Nieruchomości Rolnych ma przy­jem­ność zapro­sić Państwa na semi­na­rium, któ­re popro­wa­dzi Katie Williams - świa­to­wej kla­sy spe­cja­li­sta ds. żywie­nia koni.
Seminarium odbę­dzie się 15-16 mar­ca 2014 roku pod­czas Cavaliady Warszawa (Hala Torwar, ul. Łazienkowska 6A, Warszawa) w Centrum Konferencyjnym (II p.). Udział w szko­le­niach jest bez­płat­ny. Warunkiem udzia­łu jest potwier­dze­nie obec­no­ści i posia­da­nie bile­tu wstę­pu na wyda­rze­nie Cavaliada Warszawa. Czytaj dalej »

Wykłady podczas kwalifikacji ogierów do ZT Bogusławice

17 czerwca 2013 · Kategoria: Seminaria i wykłady, Zakłady Treningowe ·

Serdecznie zapra­sza­my na wykła­dy, któ­re odbę­dą się w ponie­dzia­łek 24 czerw­ca 2013 r., pół godzi­ny po zakoń­cze­niu pierw­sze­go dnia kwa­li­fi­ka­cji do 100-dniowego tre­nin­gu wierz­cho­we­go w Stadzie Ogierów w Bogusławicach. Tematami wykła­dów będą:

 • Propozycja nowe­go sys­te­mu prze­pro­wa­dza­nia prób dziel­no­ści ogie­rów
 • Ocena linio­wa koni według zasad KWPN
 • Ocena efek­tyw­no­ści pro­gra­mów hodow­la­nych koni ras – mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej oraz pol­skie­go konia szla­chet­ne­go pół­krwi

Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my.

Idealny koń dresażowy

8 kwietnia 2013 · Kategoria: MPMK, Seminaria i wykłady, Ujeżdżenie ·

Podczas MPMK we Wrocławiu 2012 AKU Thomson zor­ga­ni­zo­wał spo­tka­nie z uzna­nym sędzią Wimem Ernstem*. Głównym tema­tem kil­ku­go­dzin­ne­go spo­tka­ni była hodow­la koni spor­to­wych, głów­nie ujeż­dże­nio­wych w Holandii. Jaki powi­nien być koń dre­sa­żo­wy? Czym w budo­wie róż­ni się od konia sko­ko­we­go? To pyta­nia na jakie moż­na zna­leźć odpo­wiedź w pre­zen­ta­cji przed­sta­wio­nej poni­żej (tłu­ma­cze­nie ory­gi­na­łu zaję­ło się PZHK). Czytaj dalej »

Wykłady PZHK na Torwarze

5 marca 2013 · Kategoria: Cavaliada Warszawa, Seminaria i wykłady ·

Podczas VI Zjazdu Uniwersytetu Jeździeckiego towa­rzy­szą­ce­go war­szaw­skiej CAVALIADZIE, w dniu 9 mar­ca br. (sobo­ta) odbę­dą się dwa bar­dzo cie­ka­we wykła­dy pod patro­na­tem mery­to­rycz­nym Polskiego Związku Hodowców Koni. Czytaj dalej »

Kupując konia, nie ufaj nawet ojcu

15 listopada 2012 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Seminaria i wykłady ·

Zapraszamy na wykład orga­ni­zo­wa­ny w ramach „Uniwersytetu Jeździeckiego”, któ­re­go patro­na­tem jest min. dobrze zna­ny Państwu kwar­tal­nik „Hodowca i Jeździec”.
Kupienie zdro­we­go konia to czę­sto jak wygra­na na lote­rii. Nie wystar­czy konio­wi zaj­rzeć w przy­sło­wio­we zęby. Aby w przy­szło­ści unik­nąć nie­mi­łych nie­spo­dzia­nek war­to za każ­dym razem prze­pro­wa­dzić tzw. bada­nie kupno-sprzedaż. Na czym pole­ga to bada­nie, na co zwró­cić szcze­gól­na uwa­gę, jak inter­pre­to­wać TUV - na te pyta­nia odpo­wie doświad­czo­ny lekarz wete­ry­na­rii Michał Kornaszewski.

Zasady udzia­łu w wykła­dach Uniwersytetu Jeździeckiego w sek­cji „Uniwersytet Jeździecki” na stro­nie Cavaliady lub na www.uniwersytetjezdziecki.pl

Trening konia skoczka

15 listopada 2012 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Seminaria i wykłady, Skoki przez przeszkody ·

Cavaliada Poznań to bez wąt­pie­nia świę­to dla wszyst­kich miło­śni­ków sko­ków przez prze­szko­dy.
Nie jest tajem­ni­cą, że konie sko­ko­we czy WKKW są bar­dziej nara­żo­ne na kon­tu­zje niż konie star­tu­ją­ce w innych dys­cy­pli­nach. Dlatego wła­śnie, oprócz spor­to­wych zma­gań na par­ku­rze, orga­ni­za­to­rzy Cavaliady przy­go­to­wa­li wspól­nie z Fundacją Horse Sport bar­dzo cie­ka­wą pre­zen­ta­cję na temat zasad tre­nin­gu koni sko­ko­wych. Podczas wykła­du lekarz wete­ry­na­rii pod­po­wie jak zapla­no­wać tre­ning konia skocz­ka, na co zwró­cić szcze­gól­ną uwa­gę, aby osią­gnąć mak­sy­mal­ną efek­tyw­ność konia i unik­nąć kon­tu­zji. Wykład popro­wa­dzi Julia Kornaszewska - lekarz wete­ry­na­rii i czyn­ny zawod­nik kon­ku­ren­cji sko­ków przez prze­szko­dy i WKKW w jed­nej oso­bie.
Wykład odbę­dzie się w ramach „Uniwersytetu Jeździeckiego”, któ­re­go patro­na­tem jest min. dobrze zna­ny Państwu kwar­tal­nik „Hodowca i Jeździec”.

Zasady udzia­łu w wykła­dach Uniwersytetu Jeździeckiego w sek­cji „Uniwersytet Jeździecki” na stro­nie Cavaliady lub na www.uniwersytetjezdziecki.pl

Seminarium z Gerdem Heuschmannem

3 października 2012 · Kategoria: Seminaria i wykłady ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z infor­ma­cja­mi doty­czą­cy­mi semi­na­rium z Gerdem Heuschmannem, któ­re odbę­dzie się 8-9 listo­pa­da 2012 w Gościeńczycach k/Warszawy.

Sympozjum „Koń śląski”

19 września 2012 · Kategoria: Seminaria i wykłady · Rasa:

Stado Ogierów Książ, Polski Związek Hodowców Koni oraz Okręgowy Związek Hodowców Koni we Wrocławiu ser­decz­nie zapra­sza­ją na Sympozjum „Koń ślą­ski” w dniu 12 paź­dzier­ni­ka 2012 r. (pią­tek) na tere­nie Stada Ogierów w Książu.

Akademia Hodowcy i Jeźdźca

23 sierpnia 2012 · Kategoria: MPMK, Seminaria i wykłady ·

W pią­tek, ramach pierw­sze­go dnia Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy oraz powo­że­nia zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi w Gajewnikach zapra­sza­my na cykl wykła­dów pod nazwą „Akademia Hodowcy i Jeźdźca”. Startujemy godzi­nę po roze­gra­niu ostat­nie­go kon­kur­su (oko­ło 17:00) i poru­szy­my nastę­pu­ją­ce tema­ty:

 1. Żywienie koni spor­to­wychAgata Koziorzębska, SGGW Warszawa,
 2. Polski koń zaprzę­go­wy, towar eks­por­to­wyTadeusz Kodź, PZHK,
 3. Zastosowanie kamer w trans­por­cie i staj­niAnna Jaworska, Bentley Farm Polska,
 4. Parkury dla mło­dych koniŁukasz Jankowski, PZJ.

Serdecznie zapra­sza­my do uczest­nic­twa w blo­ku edu­ka­cyj­nym!

Seminaria dla hodowców

21 sierpnia 2012 · Kategoria: Seminaria i wykłady ·

W imie­niu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Łodzi zapra­sza­my do udzia­łu w trzech semi­na­riach dla hodow­ców. Poruszane będą nastę­pu­ją­ce tema­ty:

 • Warsztaty ultra­so­no­gra­ficz­ne, w ter­mi­nie 5-6 paź­dzier­ni­ka
 • Gdy konia boli brzuch - waż­ny pro­blem: kol­ki, w ter­mi­nie 20-21 paź­dzier­ni­ka
 • Nowe tren­dy w roz­ro­dzie koni, w ter­mi­nie 18-18 listo­pa­da.

Szczegółowy pro­gram szko­leń dostęp­ny jest na stro­nie OZHK Łódź.

Wykład „Problem osteochondrozy (OCD) w hodowli koni w Polsce i na świecie”

15 czerwca 2012 · Kategoria: Seminaria i wykłady, Zakłady Treningowe ·

Serdecznie zapra­sza­my na wykład prof. dr. hab. Zdzisława Kłosadr. Andrzeja Bereznowskiego – „Problem oste­ochon­dro­zy (OCD) w hodow­li koni w Polsce i na świe­cie”, któ­ry odbę­dzie się w ponie­dzia­łek 18 czerw­ca 2012 r., po zakoń­cze­niu pierw­sze­go dnia kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów do 100-dniowego tre­nin­gu wierz­cho­we­go w Stadzie Ogierów w Bogusławicach.

Zgłoszenia na seminarium naukowe w SO Białka

20 lutego 2012 · Kategoria: Ogłoszenia, Seminaria i wykłady, Sprawy związkowe ·

Lubelski Związek Hodowców Koni zwra­ca się z uprzej­mą proś­bą do wszyst­kich Kierowników Związków o okre­śle­nie ilo­ści uczest­ni­ków semi­na­rium nauko­we­go, któ­re odbę­dzie się w SO Białka w trak­cie trwa­nia pierw­sze­go dnia Czempionatu Koni Małopolskich w ramach szko­le­nia dokształ­ca­ją­ce­go. Czytaj dalej »

Wykład pt. „Wyniki badań ogierów i klaczy poddawanych próbom dzielności w ZT w kierunku osteochondrozy”

20 września 2011 · Kategoria: Seminaria i wykłady, Zakłady Treningowe ·

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że w dniu 27 wrze­śnia br. po zakoń­cze­niu oce­ny ogie­rów pod­da­wa­nych pró­bie dziel­no­ści po 100-dniowym tre­nin­gu, odbę­dzie się wykład Pani dr Doroty Lewczuk pt. „Wyniki badań ogie­rów i kla­czy pod­da­wa­nych pró­bom dziel­no­ści w ZT w kie­run­ku oste­ochon­dro­zy”.
W dniu 28 wrze­śnia, po zakoń­cze­niu pró­by, odbę­dzie się spo­tka­nie z Komisją Oceny Ogierów, poświę­co­ne pod­su­mo­wa­niu kwa­li­fi­ka­cji i pró­by dziel­no­ści.

Sympozjum „Koń wielkopolski w programie ochrony zasobów genetycznych”

24 sierpnia 2010 · Kategoria: Programy ochrony, Seminaria i wykłady · Rasa:

W imie­niu Instytutu Zootechniki PIB ser­decz­nie zapra­sza­my na sym­po­zjum orga­ni­zo­wa­ne wraz z Wielkopolskim Związkiem Hodowców Koni w Poznaniu nt. „Koń wiel­ko­pol­ski w pro­gra­mie ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych”.
Sympozjum odbę­dzie się w dniach 15-16 wrze­śnia 2010 r. na tere­nie Zakładu Doświadczalnego IZ PIB Pawłowice.

Wykłady w trakcie kwalifikacji ogierów do ZT

9 czerwca 2010 · Kategoria: Seminaria i wykłady, Zakłady Treningowe, ZT Ogiery · Rasa:

Zapraszamy wszyst­kich hodow­ców oraz oso­by zain­te­re­so­wa­ne na wykła­dy, któ­re odbę­dą się w cza­sie tego­rocz­nej kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów do ZT w Białym Borze oraz Bogusławicach:

 • Prof. Szczepan Chrzanowski - „Indeks war­to­ści użyt­ko­wej w oce­nie ogie­rów po teście 100-dniowym” (Biały Bór, 15.06. oko­ło godz. 19:30, oraz Bogusławice, 17.06. - pierw­szy dzień kwa­li­fi­ka­cji, oko­ło godz. 16:00)
 • Dr Jacek Łojek - „Projekt kate­go­ry­za­cji kla­czy rasy pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi” (Biały Bór, 15.06. - pierw­szy dzień kwa­li­fi­ka­cji, oko­ło godz. 20:00)

Serdecznie zapra­sza­my!

Wspomnienia ze Stadl-Paura

11 maja 2010 · Kategoria: Seminaria i wykłady · Rasa:

Miłośnikom koni hucul­skich, i nie tyl­ko, przed­sta­wia­my mate­ria­ły z semi­na­rium hodow­la­ne­go, któ­re odby­ło się w Stadl-Paura (Austria) przy oka­zji I Międzynarodowego Czempionatu Huculskiego (2-4 paź­dzier­ni­ka 2009 r.): Czytaj dalej »

Szerokie horyzonty w Jastrzębcu

17 marca 2010 · Kategoria: Seminaria i wykłady, Zakłady Treningowe ·

Nadzwyczaj cie­ka­wie zapo­wia­da się nad­cho­dzą­cy pią­tek - 19 mar­ca 2010 roku. Za dwa dni Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu oraz Polski Związek Hodowców Koni będą gospo­da­rza­mi semi­na­rium nauko­we­go poświę­co­ne­go sza­co­wa­niu war­to­ści hodow­la­nej na pod­sta­wie prób dziel­no­ści ogie­rów w Zakładach Treningowych oraz pre­zen­ta­cji wyni­ków badań mło­dych ogie­rów i kla­czy w kie­run­ku oste­ochon­dro­zy. Czytaj dalej »

Nauka w cenie - konferencja w Jastrzębcu

16 marca 2010 · Kategoria: Seminaria i wykłady, Zakłady Treningowe ·

Ponad 80 osób potwier­dzi­ło swój udział w odby­wa­ją­cym się 19-tego mar­ca br. semi­na­rium doty­czą­cym wyni­ków sza­co­wa­nia war­to­ści hodow­la­nej na pod­sta­wie prób dziel­no­ści ogie­rów w Zakładach Treningowych oraz pre­zen­ta­cji wyni­ków badań mło­dych ogie­rów i kla­czy w kie­run­ku oste­ochon­dro­zy. Czytaj dalej »

Wnioski z seminarium

27 stycznia 2010 · Kategoria: Programy ochrony, Seminaria i wykłady · Rasa:

Na proś­bę orga­ni­za­to­rów przed­sta­wia­my wnio­ski zgło­szo­ne przez hodow­ców koni rasy mało­pol­skiej w cza­sie semi­na­rium pt.: „Perspektywy hodow­li koni rasy mało­pol­skiej w kon­tek­ście ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych tej rasy”, któ­re odby­ło się w dniu 25.01.2010 r. w Krakowie.
Jednocześnie pra­gnie­my poin­for­mo­wać, że wnio­ski te będą przed­mio­tem obrad Prezydium PZHK w dniu 2 lute­go br. Czytaj dalej »

Zaproszenie na seminarium

15 stycznia 2010 · Kategoria: Programy ochrony, Seminaria i wykłady · Rasa:

Na prośbę organizatorów informujemy, że w dniu 25.01.2010 r. w Krakowie odbędzie się seminarium pt.: "Perspektywy hodowli koni rasy małopolskiej w kontekście ochrony zasobów genetycznych tej rasy". Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec