Kategoria: Sprawy hodowlane

Kategoria: Rasa: Okres:

Spotkanie z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2 listopada 2017 · Kategoria: Sprawy hodowlane ·

W dniu 23 paź­dzier­ni­ka 2017 r. przed­sta­wi­cie­le Polskiego Związku Hodowców Prezes Paweł Mazurek i dyrek­tor biu­ra Andrzej Stasiowski spo­tka­li się z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zbigniewem Babalskim. Czytaj dalej »

Terminarz kwalifikacji klaczy sokólskich i sztumskich

18 września 2017 · Kategoria: Programy ochrony · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni przed­sta­wia TERMINARZ tego­rocz­nych kwa­li­fi­ka­cji kla­czy sokól­skich i sztum­skich do pro­gra­mów ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych. Prosimy o zgła­sza­nie kla­czy do swo­ich OZHK/WZHK. Czytaj dalej »

Kwalifikacja Ardenów do księgi

15 września 2017 · Kategoria: Imprezy hodowlane, Sprawy hodowlane · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że w dniach 25,26,27 wrze­śnia 2017 roku odbę­dą się kwa­li­fi­ka­cje ogie­rów ardeń­skich do wpi­su do księ­gi stad­nej rasy arden pol­ski. Czytaj dalej »

Uznawanie ogierów po MPMK 2017

7 września 2017 · Kategoria: MPMK, Sprawy hodowlane ·

Informujemy, że uzna­wa­nie ogie­rów, któ­re speł­ni­ły wyma­ga­nia alter­na­tyw­nych prób dziel­no­ści (ukoń­czy­ły MPMK w WKKW, ujeż­dże­niu, powo­że­niu lub spor­to­wych raj­dach kon­nych z odpo­wied­nią licz­bą punk­tów) odbę­dzie się dnia 19 paź­dzier­ni­ka (dru­gi dzień polo­wej pró­by dziel­no­ści, czwar­tek) na tere­nie SO Łąck. Czytaj dalej »

Opłaty w sprawach rozpatrywanych przez KKS

4 września 2017 · Kategoria: Sprawy hodowlane ·

UWAGA: Przypominamy, że opła­ta za roz­pa­trze­nie wnio­sków przez Komisje Ksiąg Stadnych PZHK oraz uzna­wa­nie nasie­nia ogie­rów wpi­sa­nych do innych ksiąg stad­nych wyno­si 200 zło­tych.

KOMUNIKAT dla hodowców z terenu OZHK w Łodzi

23 maja 2017 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Sprawy związkowe, Wyszczególnione ·

Szanowni Hodowcy,
Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że z dniem 1.05.2017 OZHK w Łodzi stra­cił pra­wo do wyko­ny­wa­nia czyn­no­ści iden­ty­fi­ka­cyj­nych i zoo­tech­nicz­nych w zakre­sie hodow­li koni na tere­nie woj. łódz­kie­go.

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że nie otrzy­mał dotych­czas z OZHK w Łodzi żad­nych doku­men­tów hodow­la­nych, w tym m.in. nie­zre­ali­zo­wa­nych „Zgłoszeń koni do reje­stru”. Czytaj dalej »

Zawiadomienie dotyczące OZHK Łódź

9 maja 2017 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Sprawy związkowe ·

Szanowni Hodowcy,

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że z dniem 1.05.2017 OZHK w Łodzi tra­ci pra­wo do wyko­ny­wa­nia czyn­no­ści iden­ty­fi­ka­cyj­nych i zoo­tech­nicz­nych w zakre­sie hodow­li koni na tere­nie woj. łódz­kie­go. Czytaj dalej »

Zmiany w programie hodowli koni rasy wielkopolskiej

21 kwietnia 2017 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z 2 nowy­mi zmia­na­mi w pro­gra­mie hodow­li koni rasy wiel­ko­pol­skiej, któ­re po akcep­ta­cji MRiRW zaczną obo­wią­zy­wać od 1 maja b.r.: Czytaj dalej »

Spotkanie z Komisją Księgi Stadnej

10 kwietnia 2017 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa:

PZHK zapra­sza wszyst­kich orga­ni­za­to­rów tego­rocz­nych ście­żek hucul­skich oraz przed­sta­wi­cie­li OZHK/WZHK zaan­ga­żo­wa­nych w orga­ni­za­cję imprez dla tej rasy, na spo­tka­nie z Komisją Księgi Stadnej. Czytaj dalej »

Zmiany w programach hodowlanych ras m, sp i wlkp

27 marca 2017 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa: ,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z nową wer­sją pro­gra­mów hodow­la­nych koni ras mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi, któ­re zgod­nie z decy­zją MRiRW zaczną obo­wią­zy­wać od 15 kwiet­nia b.r. Czytaj dalej »

Ogiery – ocena bonitacyjna / ZT Bielice

23 lutego 2017 · Kategoria: Sprawy hodowlane, ZT Ogiery · Rasa: ,,,

Ogiery szla­chet­ne, któ­re speł­ni­ły wyma­ga­nia alter­na­tyw­nych prób użyt­ko­wo­ści mogą zostać pod­da­ne oce­nie boni­ta­cyj­nej pod­czas kwa­li­fi­ka­cji kla­czy do ZT Bielicach dnia 20.03. (ponie­dzia­łek) oko­ło godzi­ny 13:30. W przy­pad­ku koniecz­no­ści rezer­wa­cji bok­su pro­si­my o kon­takt z kie­row­ni­kiem ZT Bielice – Krzysztofem Kierzkiem 501 192 979. Adres: Bielice 1, 88-330 Gębice. Czytaj dalej »

Zmiany do programów hodowli koni zimnokrwistych oraz arden polski

17 lutego 2017 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa: ,

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaak­cep­to­wa­ło zmia­ny do pro­gra­mów hodow­li koni zim­no­krwi­stych oraz arden pol­ski. Zapraszamy do zapo­zna­nia się z aktu­al­ny­mi doku­men­ta­mi (od 1 stycz­nia 2017 r.). Czytaj dalej »

Rada Hodowlana

13 lutego 2017 · Kategoria: Sprawy hodowlane ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z „Regulaminem Rady Hodowlanej Polskiego Związku Hodowców Koni”. Czytaj dalej »

Spotkanie z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

27 stycznia 2017 · Kategoria: Finansowanie, Sprawy hodowlane ·

W dniu 23 stycz­nia 2017 r. przed­sta­wi­cie­le Polskiego Związku Hodowców prof. Zbigniew Jaworski i dyrek­tor biu­ra Andrzej Stasiowski spo­tka­li się z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszardem Zarudzkim. Czytaj dalej »

Katalog STANÓWKA 2017

24 stycznia 2017 · Kategoria: Rejestr ogierów, Wydawnictwo ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z kata­lo­giem Stanówka. Promujemy w nim ogie­ry z licen­cją Polskiego Związku Hodowców Koni waż­ną na rok 2017. Czytaj dalej »

Międzynarodowy Czempion Ardeński dostępny w Polsce!

17 stycznia 2017 · Kategoria: Czempionaty, Rejestr ogierów · Rasa:

Miło nam poin­for­mo­wać, że wspa­nia­ły arden szwedz­ki MASSIV (Elegant – Brokita po Vebent) został kupio­ny do Polski. Czytaj dalej »

Noworoczne spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

4 stycznia 2017 · Kategoria: Finansowanie, Ogłoszenia, Sprawy hodowlane ·

W dniu 2 stycz­nia 2017 r. przed­sta­wi­cie­le Polskiego Związku Hodowców Koni spo­tka­li się z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofem Jurgielem i Wiceministrem Rafałem Romanowskim. Czytaj dalej »

Oferta reklamowa dla właścicieli ogierów z licencją PZHK

23 listopada 2016 · Kategoria: Ogłoszenia, Sprawy hodowlane ·

Zima to naj­lep­szy okres, aby przy­go­to­wać kla­cze i ogie­ry do okre­su roz­rod­cze­go, ale rów­nież dosko­na­ła pora, aby wybrać naj­lep­sze repro­duk­to­ry do sta­nów­ki. Dlatego też mamy dla hodow­ców spe­cjal­ną ofer­tę na pro­mo­cję ogie­rów na łamach kwar­tal­ni­ka Hodowca i Jeździec.  Czytaj dalej »

Pierwsza stacja ogierów ujeżdżeniowych Cichoń Stallions – inauguracja

4 listopada 2016 · Kategoria: Inne imprezy, Seminaria i wykłady, Sprawy hodowlane ·

29 paź­dzier­ni­ka, w sobot­nie popo­łu­dnie, odby­ło się otwar­cie sta­cji ogie­rów ujeż­dże­nio­wych pod nazwą Cichoń Stallions w Radzionkowie. Nazwisko Cichoń zna­ne jest w pol­skim śro­do­wi­sku dre­sa­żo­wym. Mateusz i Michał Cichoniowie to zawod­ni­cy star­tu­ją­cy w tej dys­cy­pli­nie, a Radzionków jest miej­scem w któ­rym odby­wa­ją się ujeż­dże­nio­we zawo­dy ran­gi mię­dzy­na­ro­do­wej. Obecnie posta­no­wi­li skon­cen­tro­wać się nie tyl­ko na wyni­kach spor­to­wych, ale tak­że hodow­li. A każ­dy z nas - fascy­na­tów jeź­dziec­twa wie, że w dzi­siej­szych cza­sach nie ma ani spor­tu bez hodow­li, ani hodow­li bez spraw­dza­nia koja­rzeń wła­śnie na zawo­dach spor­to­wych. Czytaj dalej »

Premiowanie źrebiąt ras zimnokrwistych

11 października 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa: ,

W imie­niu Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie ser­decz­nie zapra­sza­my na pre­mio­wa­nie źre­biąt rocz­nych oraz dwu­let­nich ras zim­no­krwi­stych, któ­re odbę­dzie się 25.10.2016 r. o godzi­nie 9:00 na tere­nie tar­go­wi­ska gmin­ne­go w Kozłowie Biskupim. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec