Kategoria: Sprawy hodowlane

Kategoria: Rasa: Okres:

Katalog ogierów huculskich

6 października 2016 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa:

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z katalogiem ogierów ra­sy hu­cul­skiej, zgło­szo­nych na kwa­li­fi­ka­cję do wpi­su do księ­gi stad­nej. Kwalifikacja od­bę­dzie się w dniu 19 paź­dzier­ni­ka 2016 r. (śro­da) w Tarnowie (ośro­dek Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”, ul. Klikowska 304). Ocena ogie­rów pla­no­wa­na jest na godz. 11:00.

Kwalifikacje ogierów do księgi stadnej koni rasy arden polski

26 września 2016 · Kategoria: Rejestr ogierów, Sprawy hodowlane · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że kwa­li­fi­ka­cje ogie­rów do księ­gi stad­nej ko­ni ra­sy ar­den pol­ski od­bę­dą się w na­stę­pu­ją­cych ter­mi­nach: Czytaj dalej »

Znowelizowane programy hodowli PKZ i Arden polski

1 września 2016 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa: ,

Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za­ak­cep­to­wa­ło zno­we­li­zo­wa­ne programy hodowli dla ko­ni ras zim­no­krwi­stych oraz ar­den pol­ski. Zmiany do­ty­czą prób użyt­ko­wo­ści i mo­gą być sto­so­wa­ne od 5 wrze­śnia 2016 roku.

Projekt polowej próby użytkowości ogierów

1 września 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa: ,,

W dniu 8 sierp­nia br. od­by­ło się w Warszawie spo­tka­nie ze­spo­łu ro­bo­cze­go po­wo­ła­ne­go przez Prezydium PZHK w ce­lu prze­ana­li­zo­wa­nia wnio­sków ostat­nie­go Walnego Zjazdu Delegatów PZHK do­ty­czą­cych ko­ni ras szla­chet­nych. Czytaj dalej »

Kosztowna zmiana nazwy

9 sierpnia 2016 · Kategoria: Ogłoszenia, Sprawy hodowlane, Teraz Polskie Konie, Zawody ·

Cena za zmia­nę na­zwy ko­nia do­ko­na­na w OZHK/​WZHK nie ule­gła zmia­nie. Jednak w FEI za zmia­nę na­zwy ko­nia na in­ną niż na­zwa uro­dze­nia na­ło­żo­no bar­dzo wy­so­ką opła­tę (4800 zł), na­wet je­śli zmia­na ta by­ła do­ko­na­na w związ­ku ho­dow­la­nym jesz­cze przed pierw­szą re­je­stra­cją ko­nia w PZJ! Czytaj dalej »

Kolejne spotkanie z Ministrem Rolnictwa w sprawie płatności bezpośrednich

25 lipca 2016 · Kategoria: Finansowanie, Sprawy hodowlane ·

W dniu 27 czerw­ca br. przed­sta­wi­cie­le PZHK spo­tka­li się z Podsekretarzem Stanu MRiRW Ryszardem Zarudzkim. Czytaj dalej »

Spotkanie zespołu roboczego ds. koni zimnokrwistych

25 lipca 2016 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa:

W dniu 18 lip­ca br. od­by­ło się w Warszawie spo­tka­nie ze­spo­łu ro­bo­cze­go po­wo­ła­ne­go przez Prezydium PZHK w ce­lu prze­ana­li­zo­wa­nia wnio­sków ostat­nie­go Walnego Zjazdu Delegatów PZHK do­ty­czą­cych ko­ni zim­no­krwi­stych. Czytaj dalej »

Program hodowlany koni rasy małopolskiej

6 czerwca 2016 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za­ak­cep­to­wa­ło jed­no­li­tą wer­sję programu hodowlanego ko­ni ra­sy ma­ło­pol­skiej, uwzględ­nia­ją­cą wszyst­kie do­tych­czas wpro­wa­dzo­ne zmia­ny, jak rów­nież no­we po­praw­ki, do­ty­czą­ce m.in. sta­cjo­nar­nych i al­ter­na­tyw­nych prób dziel­no­ści ogie­rów i kla­czy oraz za­sad ka­te­go­ry­za­cji ogie­rów. Ponadto za­sto­so­wa­no no­wy po­dział na okre­ślo­ne roz­dzia­ły i za­łącz­ni­ki, a treść nie­któ­rych za­pi­sów zo­sta­ła uprosz­czo­na lub zmodernizowana.
Zgodnie z de­cy­zją MRiRW no­wy pro­gram obo­wią­zu­je od dnia 1 czerw­ca 2016 ro­ku.

Obowiązkowe próby użytkowości dla klaczy rasy konik polski

17 maja 2016 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni, w wy­ni­ku kon­sul­ta­cji z człon­ka­mi Komisji Księgi Stadnej ko­ni ra­sy Konik Polski i ho­dow­ca­mi tej ra­sy, po­sta­no­wił wpro­wa­dzić dla kla­czy stad­nych ra­sy ko­nik pol­ski obo­wiąz­ko­wą pró­bę użyt­ko­wo­ści (wierz­cho­wą lub za­przę­go­wą). Czytaj dalej »

Kwalifikacja klaczy w typie sztumskim i sokólskim do programu ochrony zasobów genetycznych

12 maja 2016 · Kategoria: Programy ochrony · Rasa:

Przedstawiamy program przeglądów klaczy zgła­sza­nych do uczest­nic­twa w pro­gra­mie ko­ni sztum­skich lub so­kól­skich oraz program prób posłuszeństwa.

Regulamin funduszu hodowlanego

21 kwietnia 2016 · Kategoria: Finansowanie, Sprawy hodowlane ·

Graf Quidam sp i jego syn z Wielkiej Brytanii

13 kwietnia 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Teraz Polskie Konie · Rasa:

Zawsze mi­ło do­wie­dzieć się o ko­niach z pol­ski­mi pasz­por­ta­mi, któ­re osią­ga­ją mię­dzy­na­ro­do­we suk­ce­sy jak np. MJT Nevados S sp,  hod. Stanisława Szurika, zwy­cięz­ca Mistrzostw Świata Młodych Koni w Lanaken, w ka­te­go­rii ko­ni 7-​letnich. Ogier z pasz­por­tem księ­gi sp – Graf Quidam uro­dzo­ny w słyn­nej SK Ochaby jest oj­cem mat­ki uzna­ne­go w Wielkiej Brytanii ogie­ra KL Mac (po Larduc trk.). Czytaj dalej »

Spotkanie z Komisją Księgi Stadnej

6 kwietnia 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa:

PZHK za­pra­sza wszyst­kich or­ga­ni­za­to­rów te­go­rocz­nych ście­żek hu­cul­skich oraz przed­sta­wi­cie­li OZHK/​WZHK za­an­ga­żo­wa­nych w or­ga­ni­za­cję im­prez dla tej ra­sy, na spo­tka­nie z Komisją Księgi Stadnej.
Spotkanie od­bę­dzie się 21 kwiet­nia 2016 r. (czwar­tek) o godz. 1030, w sie­dzi­bie Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni” (ul. Klikowska 304, Tarnów) – www.klikowa.com.pl.

Statystyka hodowlana

17 marca 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa: ,,,,,,,,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z danymi statystycznymi za rok 2015, do­ty­czą­cy­mi po­gło­wia ko­ni ho­dow­la­nych 9 ras, dla któ­rych Polski Związek Hodowców Koni pro­wa­dzi księ­gi stadne…
W ni­niej­szym ze­sta­wie­niu za 2015 rok zna­la­zło się po­gło­wie ko­ni wpi­sy­wa­nych do no­wo po­wsta­łej księ­gi stad­nej ar­de­na pol­skie­go – jest to róż­ni­ca w po­rów­na­niu do lat ubiegłych.

Czyżby „Ostatni z Wielkich”?

9 marca 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa:

Wielkopolski CASSINO S (Ibis wlkp – Capri wlkp /​ Aragonit wlkp) ur. 1994 r. to cha­ry­zma­tycz­ny spor­to­wiec, któ­ry od­szedł na wiecz­nie zie­lo­ne pa­stwi­ska w lu­tym te­go ro­ku. Do koń­ca swo­ich dni ten nie­zwy­kły koń spor­to­wy, cie­szył się do­sko­na­łym zdro­wiem i wi­tal­no­ścią. Czytaj dalej »

Rejestr ogierów 2016

4 marca 2016 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa: ,,,,,,,,,,

PZHK przed­sta­wia reje­stry ogie­rów kry­ją­cych w sezo­nie 2016.

Z ostatniej chwili – zapraszamy na relację o godz. 12:00

29 lutego 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane ·

Sprawa od­wo­ła­nia dwóch sze­fów stad­nin ko­ni czy­stej krwi arab­skiej w Janowie Podlaskim i Michałowie oraz nad­zo­ru­ją­ce­go ich pra­ce pra­cow­ni­ka ANR za­ta­cza co­raz szer­sze krę­gi za­rów­no w Polsce jak i za gra­ni­cą. Czytaj dalej »

Komunikat odwołanych z pracy w ANR

25 lutego 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane ·

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z ko­mu­ni­ka­tem od­wo­ła­nych ze sta­no­wisk pre­ze­sów stad­nin ko­ni w Michałowie i Janowie Podlaskim – Jerzego BiałobokaMarka Treli oraz in­spek­to­ra ds. ho­dow­li ko­ni ANR – Anny Stojanowskiej. Czytaj dalej »

Kolejny polski ogier uznany w AES

24 lutego 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Teraz Polskie Konie · Rasa:

Miło nam po­in­for­mo­wać iż ko­lej­ny pol­ski ogier uzy­skał li­cen­cję ho­dow­la­ną w Anglo European Studbook. Wyhodowany przez P. Monikę Tadych  si­wy ogier Larron’s Son sp (Larron hol. – Gaja wlkp /​ Carry Son hol.)
Właścicielem ko­nia jest MJM Sports Horses.

Komunikat PZHK w sprawie zmian kadrowych w państwowej hodowli koni

22 lutego 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane ·

cytatPolski Związek Hodowców Koni wy­ra­ża głę­bo­kie za­nie­po­ko­je­nie od­wo­ła­niem ze sta­no­wisk pre­ze­sów stad­nin ko­ni w Michałowie i Janowie Podlaskim – Jerzego Białoboka i Marka Treli oraz in­spek­to­ra ds. ho­dow­li ko­ni ANR – Anny Stojanowskiej. Osoby te swo­ją do­tych­cza­so­wą pra­cą bez wąt­pie­nia przy­czy­ni­ły się do suk­ce­sów pol­skiej ho­dow­li ko­ni arab­skich czy­stej krwi i utwo­rze­nia roz­po­zna­wal­nej na ca­łym świe­cie mar­ki pol­skie­go ko­nia arabskiego.

Polski Związek Hodowców Koni bę­dzie dą­żył do wy­ja­śnie­nia przy­czyn ja­kie le­gły u pod­staw tak na­głych zmian ka­dro­wych, ma­jąc na ce­lu przede wszyst­kim do­bro ho­dow­li ko­ni w Polsce.

Prof. Zbigniew Jaworski
Prezes Polskiego Związku Hodowców Koni


Hodowca i Jeździec