Kategoria: Sprawy hodowlane

Kategoria: Rasa: Okres:

Międzynarodowy Czempion Ardeński dostępny w Polsce!

17 stycznia 2017 · Kategoria: Czempionaty, Rejestr ogierów · Rasa:

Miło nam poin­for­mo­wać, że wspa­nia­ły arden szwedz­ki MASSIV (Elegant – Brokita po Vebent) został kupio­ny do Polski. Czytaj dalej »

Noworoczne spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

4 stycznia 2017 · Kategoria: Finansowanie, Ogłoszenia, Sprawy hodowlane ·

W dniu 2 stycz­nia 2017 r. przed­sta­wi­cie­le Polskiego Związku Hodowców Koni spo­tka­li się z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofem Jurgielem i Wiceministrem Rafałem Romanowskim. Czytaj dalej »

Oferta reklamowa dla właścicieli ogierów z licencją PZHK

23 listopada 2016 · Kategoria: Ogłoszenia, Sprawy hodowlane ·

Zima to naj­lep­szy okres, aby przy­go­to­wać kla­cze i ogie­ry do okre­su roz­rod­cze­go, ale rów­nież dosko­na­ła pora, aby wybrać naj­lep­sze repro­duk­to­ry do sta­nów­ki. Dlatego też mamy dla hodow­ców spe­cjal­ną ofer­tę na pro­mo­cję ogie­rów na łamach kwar­tal­ni­ka Hodowca i Jeździec.  Czytaj dalej »

Pierwsza stacja ogierów ujeżdżeniowych Cichoń Stallions – inauguracja

4 listopada 2016 · Kategoria: Inne imprezy, Seminaria i wykłady, Sprawy hodowlane ·

29 paź­dzier­ni­ka, w sobot­nie popo­łu­dnie, odby­ło się otwar­cie sta­cji ogie­rów ujeż­dże­nio­wych pod nazwą Cichoń Stallions w Radzionkowie. Nazwisko Cichoń zna­ne jest w pol­skim śro­do­wi­sku dre­sa­żo­wym. Mateusz i Michał Cichoniowie to zawod­ni­cy star­tu­ją­cy w tej dys­cy­pli­nie, a Radzionków jest miej­scem w któ­rym odby­wa­ją się ujeż­dże­nio­we zawo­dy ran­gi mię­dzy­na­ro­do­wej. Obecnie posta­no­wi­li skon­cen­tro­wać się nie tyl­ko na wyni­kach spor­to­wych, ale tak­że hodow­li. A każ­dy z nas - fascy­na­tów jeź­dziec­twa wie, że w dzi­siej­szych cza­sach nie ma ani spor­tu bez hodow­li, ani hodow­li bez spraw­dza­nia koja­rzeń wła­śnie na zawo­dach spor­to­wych. Czytaj dalej »

Premiowanie źrebiąt ras zimnokrwistych

11 października 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa: ,

W imie­niu Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie ser­decz­nie zapra­sza­my na pre­mio­wa­nie źre­biąt rocz­nych oraz dwu­let­nich ras zim­no­krwi­stych, któ­re odbę­dzie się 25.10.2016 r. o godzi­nie 9:00 na tere­nie tar­go­wi­ska gmin­ne­go w Kozłowie Biskupim. Czytaj dalej »

Wyniki kwalifikacji ogierów ardeńskich

10 października 2016 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni przed­sta­wia wyni­ki kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów ardeń­skich do księ­gi, któ­ra odby­ła się w Józefinie dnia 6 paź­dzier­ni­ka oraz w Kętrzynie dnia 7 paź­dzier­ni­ka 2016 roku. Czytaj dalej »

Katalog ogierów huculskich

6 października 2016 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z kata­lo­giem ogie­rów rasy hucul­skiej, zgło­szo­nych na kwa­li­fi­ka­cję do wpi­su do księ­gi stad­nej. Kwalifikacja odbę­dzie się w dniu 19 paź­dzier­ni­ka 2016 r. (śro­da) w Tarnowie (ośro­dek Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”, ul. Klikowska 304). Ocena ogie­rów pla­no­wa­na jest na godz. 11:00.

Kwalifikacje ogierów do księgi stadnej koni rasy arden polski

26 września 2016 · Kategoria: Rejestr ogierów, Sprawy hodowlane · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że kwa­li­fi­ka­cje ogie­rów do księ­gi stad­nej koni rasy arden pol­ski odbę­dą się w nastę­pu­ją­cych ter­mi­nach: Czytaj dalej »

Znowelizowane programy hodowli PKZ i Arden polski

1 września 2016 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa: ,

Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaak­cep­to­wa­ło zno­we­li­zo­wa­ne pro­gra­my hodow­li dla koni ras zim­no­krwi­stych oraz arden pol­ski. Zmiany doty­czą prób użyt­ko­wo­ści i mogą być sto­so­wa­ne od 5 wrze­śnia 2016 roku.

Projekt polowej próby użytkowości ogierów

1 września 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa: ,,

W dniu 8 sierp­nia br. odby­ło się w Warszawie spo­tka­nie zespo­łu robo­cze­go powo­ła­ne­go przez Prezydium PZHK w celu prze­ana­li­zo­wa­nia wnio­sków ostat­nie­go Walnego Zjazdu Delegatów PZHK doty­czą­cych koni ras szla­chet­nych. Czytaj dalej »

Kosztowna zmiana nazwy

9 sierpnia 2016 · Kategoria: Ogłoszenia, Sprawy hodowlane, Teraz Polskie Konie, Zawody ·

Cena za zmia­nę nazwy konia doko­na­na w OZHK/WZHK nie ule­gła zmia­nie. Jednak w FEI za zmia­nę nazwy konia na inną niż nazwa uro­dze­nia nało­żo­no bar­dzo wyso­ką opła­tę (4800 zł), nawet jeśli zmia­na ta była doko­na­na w związ­ku hodow­la­nym jesz­cze przed pierw­szą reje­stra­cją konia w PZJ! Czytaj dalej »

Kolejne spotkanie z Ministrem Rolnictwa w sprawie płatności bezpośrednich

25 lipca 2016 · Kategoria: Finansowanie, Sprawy hodowlane ·

W dniu 27 czerw­ca br. przed­sta­wi­cie­le PZHK spo­tka­li się z Podsekretarzem Stanu MRiRW Ryszardem Zarudzkim. Czytaj dalej »

Spotkanie zespołu roboczego ds. koni zimnokrwistych

25 lipca 2016 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa:

W dniu 18 lip­ca br. odby­ło się w Warszawie spo­tka­nie zespo­łu robo­cze­go powo­ła­ne­go przez Prezydium PZHK w celu prze­ana­li­zo­wa­nia wnio­sków ostat­nie­go Walnego Zjazdu Delegatów PZHK doty­czą­cych koni zim­no­krwi­stych. Czytaj dalej »

Program hodowlany koni rasy małopolskiej

6 czerwca 2016 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaak­cep­to­wa­ło jed­no­li­tą wer­sję pro­gra­mu hodow­la­ne­go koni rasy mało­pol­skiej, uwzględ­nia­ją­cą wszyst­kie dotych­czas wpro­wa­dzo­ne zmia­ny, jak rów­nież nowe popraw­ki, doty­czą­ce m.in. sta­cjo­nar­nych i alter­na­tyw­nych prób dziel­no­ści ogie­rów i kla­czy oraz zasad kate­go­ry­za­cji ogie­rów. Ponadto zasto­so­wa­no nowy podział na okre­ślo­ne roz­dzia­ły i załącz­ni­ki, a treść nie­któ­rych zapi­sów zosta­ła uprosz­czo­na lub zmo­der­ni­zo­wa­na.
Zgodnie z decy­zją MRiRW nowy pro­gram obo­wią­zu­je od dnia 1 czerw­ca 2016 roku.

Obowiązkowe próby użytkowości dla klaczy rasy konik polski

17 maja 2016 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni, w wyni­ku kon­sul­ta­cji z człon­ka­mi Komisji Księgi Stadnej koni rasy Konik Polski i hodow­ca­mi tej rasy, posta­no­wił wpro­wa­dzić dla kla­czy stad­nych rasy konik pol­ski obo­wiąz­ko­wą pró­bę użyt­ko­wo­ści (wierz­cho­wą lub zaprzę­go­wą). Czytaj dalej »

Kwalifikacja klaczy w typie sztumskim i sokólskim do programu ochrony zasobów genetycznych

12 maja 2016 · Kategoria: Programy ochrony · Rasa:

Przedstawiamy pro­gram prze­glą­dów kla­czy zgła­sza­nych do uczest­nic­twa w pro­gra­mie koni sztum­skich lub sokól­skich oraz pro­gram prób posłu­szeń­stwa.

Regulamin funduszu hodowlanego

21 kwietnia 2016 · Kategoria: Finansowanie, Sprawy hodowlane ·

Graf Quidam sp i jego syn z Wielkiej Brytanii

13 kwietnia 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Teraz Polskie Konie · Rasa:

Zawsze miło dowie­dzieć się o koniach z pol­ski­mi pasz­por­ta­mi, któ­re osią­ga­ją mię­dzy­na­ro­do­we suk­ce­sy jak np. MJT Nevados S sp,  hod. Stanisława Szurika, zwy­cięz­ca Mistrzostw Świata Młodych Koni w Lanaken, w kate­go­rii koni 7-letnich. Ogier z pasz­por­tem księ­gi sp - Graf Quidam uro­dzo­ny w słyn­nej SK Ochaby jest ojcem mat­ki uzna­ne­go w Wielkiej Brytanii ogie­ra KL Mac (po Larduc trk.). Czytaj dalej »

Spotkanie z Komisją Księgi Stadnej

6 kwietnia 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa:

PZHK zapra­sza wszyst­kich orga­ni­za­to­rów tego­rocz­nych ście­żek hucul­skich oraz przed­sta­wi­cie­li OZHK/WZHK zaan­ga­żo­wa­nych w orga­ni­za­cję imprez dla tej rasy, na spo­tka­nie z Komisją Księgi Stadnej.
Spotkanie odbę­dzie się 21 kwiet­nia 2016 r. (czwar­tek) o godz. 1030, w sie­dzi­bie Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni” (ul. Klikowska 304, Tarnów) – www.klikowa.com.pl.

Statystyka hodowlana

17 marca 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa: ,,,,,,,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z dany­mi sta­ty­stycz­ny­mi za rok 2015, doty­czą­cy­mi pogło­wia koni hodow­la­nych 9 ras, dla któ­rych Polski Związek Hodowców Koni pro­wa­dzi księ­gi stad­ne…
W niniej­szym zesta­wie­niu za 2015 rok zna­la­zło się pogło­wie koni wpi­sy­wa­nych do nowo powsta­łej księ­gi stad­nej arde­na pol­skie­go - jest to róż­ni­ca w porów­na­niu do lat ubie­głych.


Hodowca i Jeździec