Kategoria: Sprawy hodowlane

Kategoria: Rasa: Okres:

Wyniki kwalifikacji ogierów ardeńskich

10 października 2016 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni przed­sta­wia wyni­ki kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów ardeń­skich do księ­gi, któ­ra odby­ła się w Józefinie dnia 6 paź­dzier­ni­ka oraz w Kętrzynie dnia 7 paź­dzier­ni­ka 2016 roku. Czytaj dalej »

Katalog ogierów huculskich

6 października 2016 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z kata­lo­giem ogie­rów rasy hucul­skiej, zgło­szo­nych na kwa­li­fi­ka­cję do wpi­su do księ­gi stad­nej. Kwalifikacja odbę­dzie się w dniu 19 paź­dzier­ni­ka 2016 r. (śro­da) w Tarnowie (ośro­dek Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”, ul. Klikowska 304). Ocena ogie­rów pla­no­wa­na jest na godz. 11:00.

Kwalifikacje ogierów do księgi stadnej koni rasy arden polski

26 września 2016 · Kategoria: Rejestr ogierów, Sprawy hodowlane · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że kwa­li­fi­ka­cje ogie­rów do księ­gi stad­nej koni rasy arden pol­ski odbę­dą się w nastę­pu­ją­cych ter­mi­nach: Czytaj dalej »

Znowelizowane programy hodowli PKZ i Arden polski

1 września 2016 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa: ,

Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaak­cep­to­wa­ło zno­we­li­zo­wa­ne pro­gra­my hodow­li dla koni ras zim­no­krwi­stych oraz arden pol­ski. Zmiany doty­czą prób użyt­ko­wo­ści i mogą być sto­so­wa­ne od 5 wrze­śnia 2016 roku.

Projekt polowej próby użytkowości ogierów

1 września 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa: ,,

W dniu 8 sierp­nia br. odby­ło się w Warszawie spo­tka­nie zespo­łu robo­cze­go powo­ła­ne­go przez Prezydium PZHK w celu prze­ana­li­zo­wa­nia wnio­sków ostat­nie­go Walnego Zjazdu Delegatów PZHK doty­czą­cych koni ras szla­chet­nych. Czytaj dalej »

Kosztowna zmiana nazwy

9 sierpnia 2016 · Kategoria: Ogłoszenia, Sprawy hodowlane, Teraz Polskie Konie, Zawody ·

Cena za zmia­nę nazwy konia doko­na­na w OZHK/WZHK nie ule­gła zmia­nie. Jednak w FEI za zmia­nę nazwy konia na inną niż nazwa uro­dze­nia nało­żo­no bar­dzo wyso­ką opła­tę (4800 zł), nawet jeśli zmia­na ta była doko­na­na w związ­ku hodow­la­nym jesz­cze przed pierw­szą reje­stra­cją konia w PZJ! Czytaj dalej »

Kolejne spotkanie z Ministrem Rolnictwa w sprawie płatności bezpośrednich

25 lipca 2016 · Kategoria: Finansowanie, Sprawy hodowlane ·

W dniu 27 czerw­ca br. przed­sta­wi­cie­le PZHK spo­tka­li się z Podsekretarzem Stanu MRiRW Ryszardem Zarudzkim. Czytaj dalej »

Spotkanie zespołu roboczego ds. koni zimnokrwistych

25 lipca 2016 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa:

W dniu 18 lip­ca br. odby­ło się w Warszawie spo­tka­nie zespo­łu robo­cze­go powo­ła­ne­go przez Prezydium PZHK w celu prze­ana­li­zo­wa­nia wnio­sków ostat­nie­go Walnego Zjazdu Delegatów PZHK doty­czą­cych koni zim­no­krwi­stych. Czytaj dalej »

Program hodowlany koni rasy małopolskiej

6 czerwca 2016 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaak­cep­to­wa­ło jed­no­li­tą wer­sję pro­gra­mu hodow­la­ne­go koni rasy mało­pol­skiej, uwzględ­nia­ją­cą wszyst­kie dotych­czas wpro­wa­dzo­ne zmia­ny, jak rów­nież nowe popraw­ki, doty­czą­ce m.in. sta­cjo­nar­nych i alter­na­tyw­nych prób dziel­no­ści ogie­rów i kla­czy oraz zasad kate­go­ry­za­cji ogie­rów. Ponadto zasto­so­wa­no nowy podział na okre­ślo­ne roz­dzia­ły i załącz­ni­ki, a treść nie­któ­rych zapi­sów zosta­ła uprosz­czo­na lub zmo­der­ni­zo­wa­na.
Zgodnie z decy­zją MRiRW nowy pro­gram obo­wią­zu­je od dnia 1 czerw­ca 2016 roku.

Obowiązkowe próby użytkowości dla klaczy rasy konik polski

17 maja 2016 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni, w wyni­ku kon­sul­ta­cji z człon­ka­mi Komisji Księgi Stadnej koni rasy Konik Polski i hodow­ca­mi tej rasy, posta­no­wił wpro­wa­dzić dla kla­czy stad­nych rasy konik pol­ski obo­wiąz­ko­wą pró­bę użyt­ko­wo­ści (wierz­cho­wą lub zaprzę­go­wą). Czytaj dalej »

Kwalifikacja klaczy w typie sztumskim i sokólskim do programu ochrony zasobów genetycznych

12 maja 2016 · Kategoria: Programy ochrony · Rasa:

Przedstawiamy pro­gram prze­glą­dów kla­czy zgła­sza­nych do uczest­nic­twa w pro­gra­mie koni sztum­skich lub sokól­skich oraz pro­gram prób posłu­szeń­stwa.

Regulamin funduszu hodowlanego

21 kwietnia 2016 · Kategoria: Finansowanie, Sprawy hodowlane ·

Graf Quidam sp i jego syn z Wielkiej Brytanii

13 kwietnia 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Teraz Polskie Konie · Rasa:

Zawsze miło dowie­dzieć się o koniach z pol­ski­mi pasz­por­ta­mi, któ­re osią­ga­ją mię­dzy­na­ro­do­we suk­ce­sy jak np. MJT Nevados S sp,  hod. Stanisława Szurika, zwy­cięz­ca Mistrzostw Świata Młodych Koni w Lanaken, w kate­go­rii koni 7-letnich. Ogier z pasz­por­tem księ­gi sp - Graf Quidam uro­dzo­ny w słyn­nej SK Ochaby jest ojcem mat­ki uzna­ne­go w Wielkiej Brytanii ogie­ra KL Mac (po Larduc trk.). Czytaj dalej »

Spotkanie z Komisją Księgi Stadnej

6 kwietnia 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa:

PZHK zapra­sza wszyst­kich orga­ni­za­to­rów tego­rocz­nych ście­żek hucul­skich oraz przed­sta­wi­cie­li OZHK/WZHK zaan­ga­żo­wa­nych w orga­ni­za­cję imprez dla tej rasy, na spo­tka­nie z Komisją Księgi Stadnej.
Spotkanie odbę­dzie się 21 kwiet­nia 2016 r. (czwar­tek) o godz. 1030, w sie­dzi­bie Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni” (ul. Klikowska 304, Tarnów) – www.klikowa.com.pl.

Statystyka hodowlana

17 marca 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa: ,,,,,,,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z dany­mi sta­ty­stycz­ny­mi za rok 2015, doty­czą­cy­mi pogło­wia koni hodow­la­nych 9 ras, dla któ­rych Polski Związek Hodowców Koni pro­wa­dzi księ­gi stad­ne…
W niniej­szym zesta­wie­niu za 2015 rok zna­la­zło się pogło­wie koni wpi­sy­wa­nych do nowo powsta­łej księ­gi stad­nej arde­na pol­skie­go - jest to róż­ni­ca w porów­na­niu do lat ubie­głych.

Czyżby „Ostatni z Wielkich”?

9 marca 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa:

Wielkopolski CASSINO S (Ibis wlkp – Capri wlkp / Aragonit wlkp) ur. 1994 r. to cha­ry­zma­tycz­ny spor­to­wiec, któ­ry odszedł na wiecz­nie zie­lo­ne pastwi­ska w lutym tego roku. Do koń­ca swo­ich dni ten nie­zwy­kły koń spor­to­wy, cie­szył się dosko­na­łym zdro­wiem i wital­no­ścią. Czytaj dalej »

Rejestr ogierów 2016

4 marca 2016 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa: ,,,,,,,,,,

PZHK przed­sta­wia reje­stry ogie­rów kry­ją­cych w sezo­nie 2016.

Z ostatniej chwili - zapraszamy na relację o godz. 12:00

29 lutego 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane ·

Sprawa odwo­ła­nia dwóch sze­fów stad­nin koni czy­stej krwi arab­skiej w Janowie Podlaskim i Michałowie oraz nad­zo­ru­ją­ce­go ich pra­ce pra­cow­ni­ka ANR zata­cza coraz szer­sze krę­gi zarów­no w Polsce jak i za gra­ni­cą. Czytaj dalej »

Komunikat odwołanych z pracy w ANR

25 lutego 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z komu­ni­ka­tem odwo­ła­nych ze sta­no­wisk pre­ze­sów stad­nin koni w Michałowie i Janowie Podlaskim - Jerzego BiałobokaMarka Treli oraz inspek­to­ra ds. hodow­li koni ANR - Anny Stojanowskiej. Czytaj dalej »

Kolejny polski ogier uznany w AES

24 lutego 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Teraz Polskie Konie · Rasa:

Miło nam poin­for­mo­wać iż kolej­ny pol­ski ogier uzy­skał licen­cję hodow­la­ną w Anglo European Studbook. Wyhodowany przez P. Monikę Tadych  siwy ogier Larron’s Son sp (Larron hol. - Gaja wlkp / Carry Son hol.)
Właścicielem konia jest MJM Sports Horses.


Hodowca i Jeździec