Kategoria: Sprawy hodowlane

Kategoria: Rasa: Okres:

Spotkanie zespołu roboczego ds. koni zimnokrwistych

25 lipca 2016 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa:

W dniu 18 lip­ca br. od­by­ło się w Warszawie spo­tka­nie ze­spo­łu ro­bo­cze­go po­wo­ła­ne­go przez Prezydium PZHK w ce­lu prze­ana­li­zo­wa­nia wnio­sków ostat­nie­go Walnego Zjazdu Delegatów PZHK do­ty­czą­cy­ch ko­ni zim­no­krwi­sty­ch. Czytaj dalej »

Program hodowlany koni rasy małopolskiej

6 czerwca 2016 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za­ak­cep­to­wa­ło jed­no­li­tą wer­sję programu ho­dow­la­nego koni rasy ma­ło­pol­skiej, Czytaj dalej »

Obowiązkowe próby użytkowości dla klaczy rasy konik polski

17 maja 2016 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni, w wy­ni­ku kon­sul­ta­cji z człon­ka­mi Komisji Księgi Stadnej ko­ni ra­sy Konik Polski i ho­dow­ca­mi tej ra­sy, po­sta­no­wił wpro­wa­dzić dla kla­czy stad­ny­ch ra­sy ko­nik pol­ski obo­wiąz­ko­wą pró­bę użyt­ko­wo­ści (wierz­cho­wą lub za­przę­go­wą). Czytaj dalej »

Kwalifikacja klaczy w typie sztumskim i sokólskim do programu ochrony zasobów genetycznych

12 maja 2016 · Kategoria: Programy ochrony · Rasa:

Przedstawiamy program przeglądów klaczy zgła­sza­ny­ch do uczest­nic­twa w pro­gra­mie ko­ni sztum­ski­ch lub so­kól­ski­ch oraz program prób posłuszeństwa.

Regulamin funduszu hodowlanego

21 kwietnia 2016 · Kategoria: Finansowanie, Sprawy hodowlane ·

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z Zasadami tworzenia i wykorzystania puli premii hodowlanych w ramach funduszu PZHK w 2016 roku.

Graf Quidam sp i jego syn z Wielkiej Brytanii

13 kwietnia 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Teraz Polskie Konie · Rasa:

Zawsze mi­ło do­wie­dzieć się o ko­nia­ch z pol­ski­mi pasz­por­ta­mi, któ­re osią­ga­ją mię­dzy­na­ro­do­we suk­ce­sy jak np. MJT Nevados S sp,  hod. Stanisława Szurika, zwy­cięz­ca Mistrzostw Świata Młodych Koni w Lanaken, w ka­te­go­rii ko­ni 7-​letnich. Ogier z pasz­por­tem księ­gi sp – Graf Quidam uro­dzo­ny w słyn­nej SK Ochaby je­st oj­cem mat­ki uzna­ne­go w Wielkiej Brytanii ogie­ra KL Mac (po Larduc trk.). Czytaj dalej »

Spotkanie z Komisją Księgi Stadnej

6 kwietnia 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa:

PZHK za­pra­sza wszyst­ki­ch or­ga­ni­za­to­rów te­go­rocz­ny­ch ście­żek hu­cul­ski­ch oraz przed­sta­wi­cie­li OZHK/​WZHK za­an­ga­żo­wa­ny­ch w or­ga­ni­za­cję im­prez dla tej ra­sy, na spo­tka­nie z Komisją Księgi Stadnej.
Spotkanie od­bę­dzie się 21 kwiet­nia 2016 r. (czwar­tek) o go­dz. 1030, w sie­dzi­bie Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni” (ul. Klikowska 304, Tarnów) – www.klikowa.com.pl.

Statystyka hodowlana

17 marca 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa: ,,,,,,,,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z danymi statystycznymi za rok 2015, do­ty­czą­cy­mi po­gło­wia ko­ni ho­dow­la­ny­ch 9 ras, dla któ­ry­ch Polski Związek Hodowców Koni pro­wa­dzi księ­gi stad­ne…
W ni­niej­szym ze­sta­wie­niu za 2015 rok zna­la­zło się po­gło­wie ko­ni wpi­sy­wa­ny­ch do no­wo po­wsta­łej księ­gi stad­nej ar­de­na pol­skie­go – je­st to róż­ni­ca w po­rów­na­niu do lat ubie­gły­ch.

Czyżby „Ostatni z Wielkich”?

9 marca 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa:

Wielkopolski CASSINO S (Ibis wlkp – Capri wlkp /​ Aragonit wlkp) ur. 1994 r. to cha­ry­zma­tycz­ny spor­to­wiec, któ­ry od­sze­dł na wiecz­nie zie­lo­ne pa­stwi­ska w lu­tym te­go ro­ku. Do koń­ca swo­ich dni ten nie­zwy­kły koń spor­to­wy, cie­szył się do­sko­na­łym zdro­wiem i wi­tal­no­ścią. Czytaj dalej »

Rejestr ogierów 2016

4 marca 2016 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa: ,,,,,,,,,,

PZHK przed­sta­wia reje­stry ogie­rów kry­ją­cych w sezo­nie 2016.

Z ostatniej chwili – zapraszamy na relację o godz. 12:00

29 lutego 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane ·

Sprawa od­wo­ła­nia dwó­ch sze­fów stad­nin ko­ni czy­stej krwi arab­skiej w Janowie Podlaskim i Michałowie oraz nad­zo­ru­ją­ce­go ich pra­ce pra­cow­ni­ka ANR za­ta­cza co­raz szer­sze krę­gi za­rów­no w Polsce jak i za gra­ni­cą. Czytaj dalej »

Komunikat odwołanych z pracy w ANR

25 lutego 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane ·

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z ko­mu­ni­ka­tem od­wo­ła­ny­ch ze sta­no­wi­sk pre­ze­sów stad­nin ko­ni w Michałowie i Janowie Podlaskim – Jerzego BiałobokaMarka Treli oraz in­spek­to­ra ds. ho­dow­li ko­ni ANR – Anny Stojanowskiej. Czytaj dalej »

Kolejny polski ogier uznany w AES

24 lutego 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Teraz Polskie Konie · Rasa:

Miło nam po­in­for­mo­wać iż ko­lej­ny pol­ski ogier uzy­skał li­cen­cję ho­dow­la­ną w Anglo European Studbook. Wyhodowany przez P. Monikę Tadych  si­wy ogier Larron’s Son sp (Larron hol. – Gaja wlkp /​ Carry Son hol.)
Właścicielem ko­nia je­st MJM Sports Horses.

Komunikat PZHK w sprawie zmian kadrowych w państwowej hodowli koni

22 lutego 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane ·

cytatPolski Związek Hodowców Koni wy­ra­ża głę­bo­kie za­nie­po­ko­je­nie od­wo­ła­niem ze sta­no­wi­sk pre­ze­sów stad­nin ko­ni w Michałowie i Janowie Podlaskim – Jerzego Białoboka i Marka Treli oraz in­spek­to­ra ds. ho­dow­li ko­ni ANR – Anny Stojanowskiej. Osoby te swo­ją do­tych­cza­so­wą pra­cą bez wąt­pie­nia przy­czy­ni­ły się do suk­ce­sów pol­skiej ho­dow­li ko­ni arab­ski­ch czy­stej krwi i utwo­rze­nia roz­po­zna­wal­nej na ca­łym świe­cie mar­ki pol­skie­go ko­nia arab­skie­go.

Polski Związek Hodowców Koni bę­dzie dą­żył do wy­ja­śnie­nia przy­czyn ja­kie le­gły u pod­staw tak na­gły­ch zmian ka­dro­wy­ch, ma­jąc na ce­lu przede wszyst­kim do­bro ho­dow­li ko­ni w Polsce.

Prof. Zbigniew Jaworski
Prezes Polskiego Związku Hodowców Koni

Spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i ANR

3 lutego 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Sprawy związkowe ·

W dniu 2 lu­te­go 2016 ro­ku pre­zes PZHK – Zbigniew Jaworski spo­tkał się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi z mi­ni­strem – Krzysztofem Jurgielem, se­kre­ta­rzem sta­nu – Zbigniewem Babalskim i pod­se­kre­ta­rzem sta­nu – Ryszardem Zarudzkim. Czytaj dalej »

Ocena ogierów spełniających wymagania alternatywnych prób dzielności

19 stycznia 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa: ,,,,,,,,

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że ogie­ry, któ­re speł­ni­ły wy­ma­ga­nia al­ter­na­tyw­ny­ch prób dziel­no­ści mo­gą zo­stać oce­nio­ne „na pły­cie” i w ru­chu w rę­ku w dniu 19 lu­te­go (pią­tek) w ZT Bielice, oko­ło go­dz. 1300.
Powyższa oce­na od­bę­dzie się po za­koń­cze­niu kwa­li­fi­ka­cji kla­czy do ZT. Koszt uzna­wa­nia ogie­rów wy­no­si 200 zło­ty­ch (płat­ne przed przy­jaz­dem do Bielic) na nu­mer kon­ta ban­ko­we­go PZHK 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 – w ty­tu­le prze­le­wu pro­si­my po­dać: „oce­na bon. NAZWA OGIERA”. Termin zgła­sza­nia do 12 lu­te­go (pią­tek). W przy­pad­ku py­tań or­ga­ni­za­cyj­ny­ch pro­si­my o kon­takt z kie­row­ni­kiem ZT Bielice – p. Krzysztofem Kierzkiem pod nu­mer te­le­fo­nu 501-​192-​979.
Zgłoszenia pro­si­my prze­sy­łać na ad­res: cuber@pzhk.pl

Księga Stadna Koni Rasy Śląskiej

5 stycznia 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Wydawnictwo · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni z przy­jem­no­ścią in­for­mu­je, że do­stęp­na je­st bez­płat­na wer­sja elek­tro­nicz­na dłu­go ocze­ki­wa­nej Księgi Stadnej Koni Rasy Śląskiej – Tom VIII, część 1. Ogiery. Księga za­wie­ra in­for­ma­cje o 436 ogie­ra­ch oraz uzu­peł­nie­nie ka­rier stad­ny­ch z lat 1999-​2014 ogie­rów za­miesz­czo­ny­ch w po­przed­ni­ch to­ma­ch Ksl.
Jednocześnie przy­po­mi­na­my, iż w Redakcji Ksiąg Stadnych PZHK do­stęp­ne je­st jesz­cze wy­da­nie pa­pie­ro­we po­przed­nie­go to­mu księ­gi (Ksl VII) w ce­nie 80 zło­ty­ch.

Ogier MJT Nevados S sp uznany w kolejnych związkach

5 stycznia 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Teraz Polskie Konie · Rasa:

Do gro­na or­ga­ni­za­cji o glo­bal­nym za­się­gu któ­re zde­cy­do­wa­ły się na uży­cie w swo­ich pro­gra­ma­ch ho­dow­la­ny­ch ogie­ra MJT Nevados S sp (Calvados Z – Nestia S sp /​ Romualdo KWPN) hod. Stanisław Szurik (SK Liszkowo) wł. Makrum Jumping Team Rafał Jerzy (Bydgoszcz) do­łą­czy­ły związ­ki holsz­tyń­ski, ha­no­wer­ski i ol­den­bur­ski (OS). Tym sa­mym du­ma na­szej ho­dow­li zy­ska moż­li­wo­ść kry­cia naj­lep­szy­ch na świe­cie kla­czy i wy­ka­za­nia peł­ni swo­ich moż­li­wo­ści ho­dow­la­ny­ch. Czytaj dalej »

Sukces ogiera Quentin Z

20 listopada 2015 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Teraz Polskie Konie · Rasa:

Niezmiernie mi­ło nam po­in­for­mo­wać o ko­lej­nym suk­ce­sie pol­skiej ho­dow­li ko­ni. Ogier QUENTIN Z sp (Quamiro hol. – Zilandra KWPN /​ Marvel KWPN), ur. 2011, ho­dow­li i wła­sno­ści Adama HoffmannaDarii Wachnowskiej (Stadnina Koni ANALOP Pławin), te­go­rocz­ny II Wicemistrz Polski Młodych Koni w sko­ka­ch w Drzonkowie, zo­stał uzna­ny przez Anglo European Studbook – szó­stą księ­gę stad­ną wg ran­kin­gu WBFSH, w ho­dow­li ko­ni sko­ko­wy­ch. Czytaj dalej »

Badania DNA

17 listopada 2015 · Kategoria: Sprawy hodowlane ·

Przypominamy, że z dniem 30 li­sto­pa­da 2015 r. Laboratorium Badania Grup Krwi w Chorzelowie koń­czy dzia­łal­no­ść. Od 1 grud­nia 2015 r. ma­te­riał bio­lo­gicz­ny do ba­dań po­cho­dze­nia, za­rów­no krew, jak i wło­sy, a tak­że wszel­ką ko­re­spon­den­cję do­ty­czą­cą ba­dań pro­si­my kie­ro­wać na ad­res:

Instytut Zootechniki PIB
Dział Genomiki i Biologii Molekularnej Zwierząt
Laboratorium Genetyki Molekularnej
ul. Krakowska 1, 32-​083 Balice Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec
  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube