Kategoria: Programy hodowlane

Kategoria: Rasa: Okres:

Zmiany w programie hodowli koni rasy wielkopolskiej

21 kwietnia 2017 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa:

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z 2 no­wy­mi zmia­na­mi w programie hodowli ko­ni ra­sy wiel­ko­pol­skiej, któ­re po ak­cep­ta­cji MRiRW za­czną obo­wią­zy­wać od 1 ma­ja b.r.: Czytaj dalej »

Zmiany w programach hodowlanych ras m, sp i wlkp

27 marca 2017 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa: ,,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z no­wą wer­sją programów hodowlanych ko­ni ras ma­ło­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi, któ­re zgod­nie z de­cy­zją MRiRW za­czną obo­wią­zy­wać od 15 kwiet­nia b.r. Czytaj dalej »

Zmiany do programów hodowli koni zimnokrwistych oraz arden polski

17 lutego 2017 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa: ,

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za­ak­cep­to­wa­ło zmia­ny do programów hodowli ko­ni zim­no­krwi­stych oraz ar­den pol­ski. Zapraszamy do za­po­zna­nia się z ak­tu­al­ny­mi do­ku­men­ta­mi (od 1 stycz­nia 2017 r.). Czytaj dalej »

Znowelizowane programy hodowli PKZ i Arden polski

1 września 2016 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa: ,

Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za­ak­cep­to­wa­ło zno­we­li­zo­wa­ne programy hodowli dla ko­ni ras zim­no­krwi­stych oraz ar­den pol­ski. Zmiany do­ty­czą prób użyt­ko­wo­ści i mo­gą być sto­so­wa­ne od 5 wrze­śnia 2016 roku.

Program hodowlany koni rasy małopolskiej

6 czerwca 2016 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za­ak­cep­to­wa­ło jed­no­li­tą wer­sję programu hodowlanego ko­ni ra­sy ma­ło­pol­skiej, uwzględ­nia­ją­cą wszyst­kie do­tych­czas wpro­wa­dzo­ne zmia­ny, jak rów­nież no­we po­praw­ki, do­ty­czą­ce m.in. sta­cjo­nar­nych i al­ter­na­tyw­nych prób dziel­no­ści ogie­rów i kla­czy oraz za­sad ka­te­go­ry­za­cji ogie­rów. Ponadto za­sto­so­wa­no no­wy po­dział na okre­ślo­ne roz­dzia­ły i za­łącz­ni­ki, a treść nie­któ­rych za­pi­sów zo­sta­ła uprosz­czo­na lub zmodernizowana.
Zgodnie z de­cy­zją MRiRW no­wy pro­gram obo­wią­zu­je od dnia 1 czerw­ca 2016 ro­ku.

Obowiązkowe próby użytkowości dla klaczy rasy konik polski

17 maja 2016 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni, w wy­ni­ku kon­sul­ta­cji z człon­ka­mi Komisji Księgi Stadnej ko­ni ra­sy Konik Polski i ho­dow­ca­mi tej ra­sy, po­sta­no­wił wpro­wa­dzić dla kla­czy stad­nych ra­sy ko­nik pol­ski obo­wiąz­ko­wą pró­bę użyt­ko­wo­ści (wierz­cho­wą lub za­przę­go­wą). Czytaj dalej »

Zmiana w programie hodowli koni rasy arden polski

17 września 2015 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za­ak­cep­to­wa­ło po­niż­sze zmia­ny w tre­ści „Programu hodowli ko­ni ra­sy ar­den pol­ski”, któ­re obo­wią­zy­wać bę­dą od dnia 8 paź­dzier­ni­ka 2015 r. Czytaj dalej »

Zmiana w programie hodowli koni zimnokrwistych i ard.pol.

12 sierpnia 2015 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa: ,

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za­ak­cep­to­wa­ło po­niż­sze zmia­ny w tre­ści „Programu hodowli ko­ni zim­no­krwi­stych” oraz „Programu hodowli ko­ni ra­sy ar­den pol­ski”, obo­wią­zu­ją­ce­go od dnia 23 lip­ca 2015 r. Czytaj dalej »

Kategoryzacja ogierów

9 lutego 2015 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa: ,,

Informujemy, że w związ­ku ze zmianą zapisów kategoryzacji ogierów ras szlachetnych, zatwierdzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisje Ksiąg Stadnych ras: ma­ło­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej oraz pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi na wspól­nym spo­tka­niu w dniu 3 lu­te­go 2015 r. pod­ję­ły de­cy­zję, iż ogie­ry za­kwa­li­fi­ko­wa­ne w po­przed­nich la­tach do re­zer­wy ho­dow­la­nej zo­sta­ją bez­ter­mi­no­wo przy­wró­co­ne do ho­dow­li, na­to­miast in­dy­wi­du­al­ne de­cy­zje w przy­pad­ku ogie­rów wy­co­fa­nych z roz­ro­du po­dej­mu­ją od­po­wied­nie Komisje Ksiąg Stadnych na pod­sta­wie wnio­sków właścicieli.

Zmiany w programach hodowlanych m, wlkp i sp

15 stycznia 2015 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa: ,,

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za­ak­cep­to­wa­ło po­niż­sze zmia­ny w tre­ści „Programów hodowli ko­ni” ras: ma­ło­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi. Wprowadzone zmia­ny obo­wią­zu­ją od dnia 1 stycz­nia 2015 r. Czytaj dalej »

Zmiana w pro­gra­mie hodowli koni zimnokrwistych

30 grudnia 2014 · Kategoria: Programy hodowlane, Programy ochrony · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za­ak­cep­to­wa­ło po­niż­sze zmia­ny w tre­ści „Programu hodowli ko­ni ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty”, obo­wią­zu­ją­ce­go od dnia 1 stycz­nia 2015 r. Czytaj dalej »

Zmiana w programach hodowlanych m, wlkp, sp – od 1 lipca 2014

16 lipca 2014 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa: ,,

Polski Związek Hodowców Koni, po wspól­nych usta­le­niach Komisji Ksiąg Stadnych Polskiego Konia Szlachetnego Półkrwi, Koni Rasy Wielkopolskiej i Małopolskiej oraz po kon­sul­ta­cjach z ho­dow­ca­mi, in­for­mu­je iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za­ak­cep­to­wa­ło po­niż­szą zmia­nę w programach hodowlanych, któ­ra obo­wią­zu­je od 1 lip­ca 2014 ro­ku. Programy ko­ni ra­sy ma­ło­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej oraz pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi po­win­ny być re­ali­zo­wa­ne zgod­nie z wpro­wa­dzo­ną zmia­ną. Czytaj dalej »

Pro­gra­m hodowli koni zimnokrwistych

6 maja 2014 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa:

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z ujed­no­li­co­nym programem hodowlanym ko­ni zim­no­krwi­stych (pol­skie­go ko­nia zim­no­krwi­ste­go, ko­ni so­kól­skich oraz ko­ni sztum­skich). Program ten zo­stał za­ak­cep­to­wa­ny przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i bę­dzie obo­wią­zy­wać od 1 stycz­nia 2015 r.

Pro­gra­m hodowli koni rasy śląskiej i huculskiej

1 maja 2014 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa: ,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z ujed­no­li­co­ny­mi pro­gra­ma­mi ho­dow­la­ny­mi ko­ni ra­sy ślą­skiej oraz ko­ni ra­sy hu­cul­skiej, któ­re do­stęp­ne są na stro­nie z Programami hodowlanymi. Programy te zo­sta­ły za­ak­cep­to­wa­ne przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i obo­wią­zu­ją od dnia dzi­siej­sze­go, tzn. od 1 ma­ja 2014 r.

Zmiany w programie hodowli koni rasy małopolskiej, ważne od 13 kwietnia

25 marca 2014 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, iż od 13 kwiet­nia 2014 ro­ku w programie hodowlanym ko­ni ra­sy ma­ło­pol­skiej zmia­nie ule­ga na­stę­pu­ją­cy za­pis do­ty­czą­cy uzna­wa­nia ogie­rów po al­ter­na­tyw­nych pró­bach dziel­no­ści: Czytaj dalej »

Uznawanie koni importowanych do ksiąg stadnych koni rasy wlkp oraz sp

17 marca 2014 · Kategoria: MPMK, Programy hodowlane · Rasa: ,

Polski Związek Hodowców Koni przy­po­mi­na, iż zgod­nie z nowym zapisem w programach hodowli koni rasy wielkopolskiej i polski koń szlachetny półkrwi (pkt.III.1), od 20 czerw­ca 2013 r. każ­da klacz i ogier ho­dow­li za­gra­nicz­nej, któ­re pre­ten­du­ją do uzna­nia w księ­gach stad­nych ko­ni ras sp i wlkp, mu­szą po­cho­dzić od ma­tek wpi­sa­nych do księ­gi głów­nej. Przepis ten do­ty­czy rów­nież ogie­rów i kla­czy star­tu­ją­cych w Mistrzostwach Polski Młodych Koni.

Zmiany w programach hodowlanych koni ras m, wlkp i sp

10 lutego 2014 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa: ,,

Polski Związek Hodowców Koni, po wspól­nych usta­le­niach Komisji Ksiąg Stadnych Polskiego Konia Szlachetnego Półkrwi, Koni Rasy Wielkopolskiej i Małopolskiej oraz po kon­sul­ta­cjach z ho­dow­ca­mi, in­for­mu­je iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za­ak­cep­to­wa­ło po­niż­sze zmia­ny w programach hodowlanych, któ­re obo­wią­zu­ją od 1 lu­te­go 2014 ro­ku, a pro­gra­my ko­ni ra­sy ma­ło­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej oraz pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi po­win­ny być re­ali­zo­wa­ne zgod­nie z wpro­wa­dzo­ny­mi zmia­na­mi. Czytaj dalej »

Zmiany w programach hodowlanych kuców

6 lutego 2014 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa:

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z zak­tu­ali­zo­wa­nym programem hodowlanym „Kuców i ko­ni ma­łych” (re­jestr), na któ­rym zo­sta­ły na­nie­sio­ne dwie zmia­ny (za­zna­czo­ne ko­lo­rem czer­wo­nym) za­ak­cep­to­wa­ne przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Przedstawione zmia­ny wcho­dzą w ży­cie od dnia 1 mar­ca 2014 r.

Zmiany w programach hodowlanych koni ras hc i kn

15 stycznia 2014 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa: ,

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za­ak­cep­to­wa­ło zmia­ny w za­sa­dach wy­ko­ny­wa­nia ba­dań mar­ke­rów ge­ne­tycz­nych DNA ko­ni ra­sy hu­cul­skiej oraz ko­nik pol­ski, za­pro­po­no­wa­ne przez Komisje Ksiąg Stadnych ko­ni obu ras, po ana­li­zie wy­ko­na­nych w ostat­nich la­tach ba­dań oraz po uzgod­nie­niach z ho­dow­ca­mi i wła­ści­cie­la­mi ko­ni. Czytaj dalej »

Uznanie koni importowanych do ksiąg stadnych koni rasy wlkp oraz sp

9 sierpnia 2013 · Kategoria: MPMK, Programy hodowlane · Rasa: ,

Polski Związek Hodowców Koni przy­po­mi­na, iż zgod­nie z nowym zapisem w programach hodowli koni rasy wielkopolskiej i polski koń szlachetny półkrwi (pkt.III.1), każ­da klacz i ogier ho­dow­li za­gra­nicz­nej, któ­re pre­ten­du­ją do uzna­nia w księ­gach stad­nych ko­ni ras sp i wlkp, mu­szą po­cho­dzić od ma­tek wpi­sa­nych do księ­gi głów­nej. Przepis ten doty­czy rów­nież ogie­rów i kla­czy star­tu­ją­cych w Mistrzostwach Polski Młodych Koni.


Hodowca i Jeździec