Kategoria: Programy hodowlane

Kategoria: Rasa: Okres:

Wpis ogierów do ksiąg stadnych na podstawie wyników alternatywnych prób dzielności

9 sierpnia 2013 · Kategoria: Programy hodowlane ·

Polski Związek Hodowców Koni przy­po­mi­na o wprowadzonych w tym roku zmianach (pkt. II) do­ty­czą­cych wpi­su do ksiąg oraz ka­te­go­ry­za­cji ogie­rów na pod­sta­wie wy­ni­ków uzy­ska­nych w MPMK w WKKW, po­wo­że­niu oraz raj­dach długodystansowych.

Zmiany w Programie Hodowlanym dla koni rasy małopolskiej

15 lipca 2013 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za­ak­cep­to­wa­ło na­stę­pu­ją­cą zmia­nę w programie hodowlanym ko­ni ra­sy ma­ło­pol­skiej Czytaj dalej »

Zmiany w programie hodowlanym koni rasy małopolskiej

20 czerwca 2013 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, iż od 6 lip­ca 2013 ro­ku w programie hodowlanym ko­ni ra­sy ma­ło­pol­skiej zmia­nie ule­gły na­stę­pu­ją­ce wy­mo­gi do­ty­czą­ce uzna­wa­nia ogie­rów po al­ter­na­tyw­nych pró­bach dziel­no­ści Czytaj dalej »

Zmiany w programach hodowlanych

27 maja 2013 · Kategoria: Programy hodowlane, Zakłady Treningowe · Rasa: ,,,,

Polski Związek Hodowców Koni, po wspól­nych usta­le­niach Komisji Ksiąg Stadnych Polskiego Konia Szlachetnego Półkrwi, Koni Rasy Wielkopolskiej i Małopolskiej oraz po kon­sul­ta­cjach z ho­dow­ca­mi, in­for­mu­je iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za­ak­cep­to­wa­ło po­niż­sze zmia­ny w programach hodowlanych, któ­re bę­dą obo­wią­zy­wać od 20 czerw­ca 2013 ro­ku, z wy­jąt­kiem punk­tu I.3, któ­ry obo­wią­zy­wać bę­dzie od 1 stycz­nia 2014 r. Czytaj dalej »

Zmiany w Programie Hodowlanym dla koni rasy pkz

23 kwietnia 2013 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni uprzej­mie in­for­mu­je, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za­ak­cep­to­wa­ło zmia­nę w Programie Hodowlanym dla ko­ni ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty. Zmiana do­ty­czy prze­pro­wa­dza­nia wstęp­nych prób dziel­no­ści dla mło­dych ogie­rów. Począwszy od 1 lip­ca 2013 ro­ku pró­by bę­dą prze­pro­wa­dza­ne bez pod­kła­dek opo­ro­wych. Czytaj dalej »

Regulamin próby dzielności klaczy i ogierów rasy śląskiej

22 kwietnia 2013 · Kategoria: Programy hodowlane, Zakłady Treningowe · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za­ak­cep­to­wa­ło na­stę­pu­ją­ce zmia­ny w za­sa­dach prze­pro­wa­dza­nia sta­cjo­nar­nej pró­by dziel­no­ści kla­czy i ogie­rów ra­sy ślą­skiej. Czytaj dalej »

Zmiany w programach hodowli koni ras m, sp i wlkp – dotyczy kategoryzacji ogierów

4 lutego 2013 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa: ,,

Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za­ak­cep­to­wa­ło wpro­wa­dze­nie na­stę­pu­ją­ce­go za­pi­su do programów hodowlanych ko­ni ras m, sp i wlkp, któ­ry obo­wią­zu­je od dnia 1 stycz­nia 2012 r. Czytaj dalej »

Zmiany w programach hodowlanych koni ras m, sp i wlkp

4 lutego 2013 · Kategoria: Programy hodowlane, Zakłady Treningowe · Rasa: ,,

Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za­ak­cep­to­wa­ło wpro­wa­dze­nie na­stę­pu­ją­cych zmian w programach hodowlanych ko­ni ras m, sp i wlkp, któ­re obo­wią­zu­ją od dnia 1 stycz­nia 2013 r. oraz od 1 stycz­nia 2014 r. Czytaj dalej »

Powstanie Księgi Stadnej Ardena Polskiego

8 listopada 2012 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni uprzej­mie in­for­mu­je, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi de­cy­zją z dnia 7.11.2012 wy­da­ło zgo­dę na otwar­cie i pro­wa­dze­nie przez PZHK Księgi Stadnej Ardena Polskiego. Zapraszamy do za­po­zna­nia się z pro­gra­mem ho­dow­la­nym no­wo po­wsta­łej księ­gi w dzia­le z Programami hodowlanymi. Czytaj dalej »

Zmiany do stacjonarnej próby dzielności ogierów rasy śl

8 października 2012 · Kategoria: Programy hodowlane, Zakłady Treningowe · Rasa:

Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za­ak­cep­to­wa­ło na­stę­pu­ją­ce zmia­ny w za­sa­dach prze­pro­wa­dza­nia sta­cjo­nar­nej pró­by dziel­no­ści ogie­rów ra­sy ślą­skiej. Czytaj dalej »

Zmiany w programach hodowlanych koni ras sp, wlkp i m

5 października 2012 · Kategoria: Programy hodowlane, Zakłady Treningowe · Rasa: ,,

Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za­ak­cep­to­wa­ło wpro­wa­dze­nie na­stę­pu­ją­cych zmian w programach hodowlanych, któ­re obo­wią­zy­wać bę­dą od dnia 1 stycz­nia 2014 r.: Czytaj dalej »

Program hodowlany koni rasy konik polski

15 marca 2012 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa:

Z wiel­ką przy­jem­no­ścią pu­bli­ku­je­my na na­szej stro­nie dłu­go ocze­ki­wa­ny „Program Hodowli Zachowawczej Koników Polskich”, któ­ry w lu­tym br. zo­stał za­twier­dzo­ny przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program za­cznie obo­wią­zy­wać wraz z dniem 1 stycz­nia 2013 ro­ku dla wszyst­kich ko­ni ra­sy ko­nik pol­ski, za­rów­no tych wpi­sy­wa­nych do ksiąg, jak i źre­biąt uro­dzo­nych w 2013.

Zmiany w programach hodowlanych kuców

29 lutego 2012 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa:

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z zak­tu­ali­zo­wa­ny­mi programami hodowlanymi „Kuców i ko­ni ma­łych” (re­jestr) oraz „Polskiej księ­gi stad­nej ku­ców” (re­jestr).
Przedstawione zmia­ny wcho­dzą w ży­cie od dnia 1 mar­ca 2012 r.

Zmiany w regulaminach huculskich

19 stycznia 2012 · Kategoria: Czempionaty, Programy hodowlane, Ścieżki huculskie · Rasa:

Komisja Księgi Stadnej ko­ni ra­sy hu­cul­skiej zwra­ca się do wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych ho­dow­ców i wła­ści­cie­li ko­ni tej ra­sy z proś­bą o zgła­sza­nie uwag i pro­po­zy­cji zmian do regulaminu rozgrywania Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego oraz pro­po­no­wa­nych zmian do „Programu ho­dow­li ko­ni ra­sy hu­cul­skiej” za­miesz­czo­ne­go w dzia­le Programy hodowlane.
Zmiany te pro­si­my prze­sy­łać do biu­ra PZHK do dnia 15 lu­te­go 2012 r., dro­gą elek­tro­nicz­ną (peckiel@pzhk.pl), fa­xem (22 628-​68-​79) lub li­stow­nie (Polski Związek Hodowców Koni, ul. Koszykowa 60/​62 m. 16, 00-​673 Warszawa).

Progi punktowe dla ogierów uczestniczących w MPMK w skokach przez przeszkody w 2011 r.

21 września 2011 · Kategoria: MPMK, Programy hodowlane, Sprawy hodowlane · Rasa: ,,

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że trzy Komisje Ksiąg Stadnych: ko­ni ras – Małopolskiej, Wielkopolskiej i Polskiego Konia Szlachetnego Półkrwi, w związ­ku z trud­ny­mi wa­run­ka­mi roz­gry­wa­nia MPMK w sko­kach przez prze­szko­dy 2011, zde­cy­do­wa­ły się ob­ni­żyć (do­ty­czy to tyl­ko te­go ro­ku) wy­ma­ga­nia sta­wia­ne ogie­rom ho­dow­li pol­skiej i za­gra­nicz­nej, któ­re mia­ły­by zo­stać wpi­sa­ne do po­wyż­szych ksiąg na pod­sta­wie al­ter­na­tyw­nych prób dziel­no­ści. Czytaj dalej »

Polska księga stadna kuców

11 stycznia 2011 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa:

Informujemy, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uznał Polski Związek Hodowców Koni za za­kła­da­ją­cy i pro­wa­dzą­cy Polską Księgę Stadną Kuców. Zapraszamy do za­po­zna­nia się z programem hodowli.

Zmiany w zasadach przeprowadzania próby dzielności klaczy w ZT

1 stycznia 2011 · Kategoria: Programy hodowlane, Zakłady Treningowe · Rasa: ,,

Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za­ak­cep­to­wa­ło wpro­wa­dze­nie na­stę­pu­ją­cych zmian w za­sa­dach prze­pro­wa­dza­nia sta­cjo­nar­nej pró­by dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (ma­ło­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej oraz pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi) Czytaj dalej »

Komunikaty Polskiego Związku Hodowców Koni

3 grudnia 2010 · Kategoria: Programy hodowlane, Przeglądy hodowlane · Rasa: ,,

Zarząd Główny Polskiego Związku Hodowców Koni, re­ali­zu­jąc wnio­sek Walnego Zjazdu, po­sta­no­wił, że:

  • od 2014 ro­ku kla­cze ra­sy wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi, bę­dą mo­gły być wpi­sa­ne do księ­gi po zda­niu jed­nej z prób dziel­no­ści okre­ślo­nych w programach hodowlanych (wierz­cho­wa lub zaprzęgowa).
  • od 2011 ro­ku wszyst­kie mło­de ogie­ry ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty kwa­li­fi­ko­wa­ne i wpi­sy­wa­ne do księ­gi na wy­sta­wach – au­kcjach, mu­szą być pod­da­wa­ne pu­blicz­nie wstęp­nej za­przę­go­wej pró­bie dzielności.

Programy hodowlane

24 kwietnia 2007 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa: ,

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że zo­sta­ły wy­da­ne dru­kiem no­we programy hodowlane dla ko­ni ras: ślą­skiej oraz hu­cul­skiej. Obie po­zy­cje, w ce­nie 5 zł każ­da, są do na­by­cia w sie­dzi­bie PZHK oraz w biu­rach OZHK/​WZHK.


Hodowca i Jeździec