Kategoria: Programy ochrony

Kategoria: Rasa: Okres:

Terminarz kwalifikacji klaczy sokólskich i sztumskich

18 września 2017 · Kategoria: Programy ochrony · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni przed­sta­wia TERMINARZ te­go­rocz­nych kwa­li­fi­ka­cji kla­czy so­kól­skich i sztum­skich do pro­gra­mów ochro­ny za­so­bów ge­ne­tycz­nych. Prosimy o zgła­sza­nie kla­czy do swo­ich OZHK/​WZHK. Czytaj dalej »

Kwalifikacja klaczy w typie sztumskim i sokólskim do programu ochrony zasobów genetycznych

12 maja 2016 · Kategoria: Programy ochrony · Rasa:

Przedstawiamy program przeglądów klaczy zgła­sza­nych do uczest­nic­twa w pro­gra­mie ko­ni sztum­skich lub so­kól­skich oraz program prób posłuszeństwa.

Odpowiedź MRiRW na apel hodowców

29 października 2015 · Kategoria: Finansowanie, Programy ochrony ·

Polski Związek Hodowców Koni za­pra­sza do za­po­zna­nia się z odpowiedzią Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka na apel hodowców w spra­wie płat­no­ści w la­tach 2014-2020.

Apel hodowców do MRiRW

30 września 2015 · Kategoria: Finansowanie, Programy ochrony ·

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że w dniu 28 wrze­śnia br. przed­sta­wi­cie­le PZHK zło­ży­li na rę­ce Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka apel podpisany przez ponad 6.000 hodowców koni z ca­łej Polski.

Znowelizowane programy ochrony koni sokólskich oraz sztumskich

16 września 2015 · Kategoria: Programy ochrony · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni uprzej­mie in­for­mu­je, że są już do­stęp­ne zno­we­li­zo­wa­ne pro­gra­my ochro­ny dla ko­ni so­kól­skich oraz sztum­skich. Programy do­stęp­ne są na stro­nie: www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl oraz w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni.

Zmiana w pro­gra­mie hodowli koni zimnokrwistych

30 grudnia 2014 · Kategoria: Programy hodowlane, Programy ochrony · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za­ak­cep­to­wa­ło po­niż­sze zmia­ny w tre­ści „Programu hodowli ko­ni ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty”, obo­wią­zu­ją­ce­go od dnia 1 stycz­nia 2015 r. Czytaj dalej »

Lista ogierów w typie sztumskim i sokólskim

23 września 2014 · Kategoria: Programy ochrony · Rasa:

Informujemy, że zgod­nie z usta­le­niem PZHK i IZ Balice na li­stę ogie­rów w ty­pie sztum­skim i so­kól­skim mo­gą być wpro­wa­dza­ne je­dy­nie ogie­ry za­kwa­li­fi­ko­wa­ne do pro­gra­mów przez Komisję na aukcjach.

Konie w typie sztumskim i sokólskim

5 czerwca 2013 · Kategoria: Programy ochrony ·

W związ­ku z licz­ny­mi te­le­fo­na­mi, Instytut Zootechniki PIB in­for­mu­je, że każ­dy ho­dow­ca ko­ni w ty­pie sztum­skim lub so­kól­skim, mo­że kryć swo­je kla­cze każ­dym ogie­rem, któ­ry znaj­du­je się na liście ogierów prze­zna­czo­nych do kry­cia kla­czy w od­po­wied­nim typie.

Komunikat: Wymagania dla ogierów zimnokrwistych w typie sokólskim i sztumskim

11 kwietnia 2012 · Kategoria: Ogłoszenia, Programy ochrony · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni, in­for­mu­je, że zgod­nie z za­pi­sa­mi Programu ochro­ny za­so­bów ge­ne­tycz­nych ko­ni zim­no­krwi­stych w ty­pie sztum­skim i so­kól­skim, za­opi­nio­wa­ne­go po­zy­tyw­nie przez Grupę Roboczą ds. za­so­bów ge­ne­tycz­nych ko­ni i przy­ję­te­go przez Radę Naukową Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego w dniu 15 grud­nia 2009 ro­ku, ogie­ry zim­no­krwi­ste prze­zna­czo­ne do kry­cia kla­czy uczest­ni­czą­cych w pro­gra­mach ochro­ny za­so­bów ge­ne­tycz­nych ko­ni w ty­pie so­kól­skim i sztum­skim mu­szą po­sia­dać w ro­do­wo­dzie mi­ni­mum 75% krwi od­po­wied­nio so­kól­skiej i sztum­skiej oraz wy­mia­ry przy wpi­sie do księgi:

  • typ so­kól­ski – wzrost 155-​165 cm, ob­wód nad­pę­cia 25-​27 cm,
  • typ sztum­ski – wzrost 155-​169 cm, ob­wód nad­pę­cia 26-​30 cm.

Ogiery nie speł­nia­ją­ce wy­żej wy­mie­nio­nych kry­te­riów nie bę­dą upraw­nio­ne do kry­cia kla­czy uczest­ni­czą­cych w pro­gra­mach ochro­ny od ro­ku 2013.

Program ochorony zasobów genetycznych koni zimnokrwistych

8 lutego 2012 · Kategoria: Programy ochrony, Sprawy hodowlane · Rasa:

Informujemy ho­dow­ców i wła­ści­cie­li kla­czy uczest­ni­czą­cych w pro­gra­mie ochro­ny za­so­bów ge­ne­tycz­nych ko­ni zim­no­krwi­stych w ty­pie sztum­skim i so­kól­skim, że wszyst­kie ogie­ry do­pusz­czo­ne do kry­cia kla­czy z pro­gra­mu ochro­ny mu­szą po­sia­dać 75% krwi od­po­wied­nio sokólskiej/​sztumskiej.
Wszystkie ogie­ry do­pusz­czo­ne do pro­gra­mu ochro­ny po­sia­da­ją­ce mniej niż 75% krwi sokólskiej/​sztumskiej mo­gą wa­run­ko­wo kryć w pro­gra­mie do koń­ca 2012, ale ich po­tom­stwo nie zo­sta­nie przy­ję­te do programu.

Sympozjum „Koń wielkopolski w programie ochrony zasobów genetycznych”

24 sierpnia 2010 · Kategoria: Programy ochrony, Seminaria i wykłady · Rasa:

W imie­niu Instytutu Zootechniki PIB ser­decz­nie za­pra­sza­my na sym­po­zjum or­ga­ni­zo­wa­ne wraz z Wielkopolskim Związkiem Hodowców Koni w Poznaniu nt. „Koń wielkopolski w programie ochrony zasobów genetycznych”.
Sympozjum od­bę­dzie się w dniach 15-​16 wrze­śnia 2010 r. na te­re­nie Zakładu Doświadczalnego IZ PIB Pawłowice.

Wnioski z seminarium

27 stycznia 2010 · Kategoria: Programy ochrony, Seminaria i wykłady · Rasa:

Na proś­bę or­ga­ni­za­to­rów przed­sta­wia­my wnio­ski zgło­szo­ne przez ho­dow­ców ko­ni ra­sy ma­ło­pol­skiej w cza­sie se­mi­na­rium pt.: „Perspektywy ho­dow­li ko­ni ra­sy ma­ło­pol­skiej w kon­tek­ście ochro­ny za­so­bów ge­ne­tycz­nych tej ra­sy”, któ­re od­by­ło się w dniu 25.01.2010 r. w Krakowie.
Jednocześnie pra­gnie­my po­in­for­mo­wać, że wnio­ski te bę­dą przed­mio­tem ob­rad Prezydium PZHK w dniu 2 lu­te­go br. Czytaj dalej »

Zaproszenie na seminarium

15 stycznia 2010 · Kategoria: Programy ochrony, Seminaria i wykłady · Rasa:

Na prośbę organizatorów informujemy, że w dniu 25.01.2010 r. w Krakowie odbędzie się seminarium pt.: "Perspektywy hodowli koni rasy małopolskiej w kontekście ochrony zasobów genetycznych tej rasy". Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec