Kategoria: Rejestr ogierów

Kategoria: Rasa: Okres:

Katalog STANÓWKA 2017

24 stycznia 2017 · Kategoria: Rejestr ogierów, Wydawnictwo ·

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z katalogiem Stanówka. Promujemy w nim ogie­ry z li­cen­cją Polskiego Związku Hodowców Koni waż­ną na rok 2017. Czytaj dalej »

Międzynarodowy Czempion Ardeński dostępny w Polsce!

17 stycznia 2017 · Kategoria: Czempionaty, Rejestr ogierów · Rasa:

Miło nam po­in­for­mo­wać, że wspa­nia­ły ar­den szwedz­ki MASSIV (Elegant – Brokita po Vebent) zo­stał ku­pio­ny do Polski. Czytaj dalej »

Wyniki kwalifikacji ogierów ardeńskich

10 października 2016 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni przed­sta­wia wyniki kwalifikacji ogierów ardeńskich do księgi, któ­ra od­by­ła się w Józefinie dnia 6 paź­dzier­ni­ka oraz w Kętrzynie dnia 7 paź­dzier­ni­ka 2016 ro­ku. Czytaj dalej »

Katalog ogierów huculskich

6 października 2016 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa:

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z katalogiem ogierów ra­sy hu­cul­skiej, zgło­szo­nych na kwa­li­fi­ka­cję do wpi­su do księ­gi stad­nej. Kwalifikacja od­bę­dzie się w dniu 19 paź­dzier­ni­ka 2016 r. (śro­da) w Tarnowie (ośro­dek Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”, ul. Klikowska 304). Ocena ogie­rów pla­no­wa­na jest na godz. 11:00.

Kwalifikacje ogierów do księgi stadnej koni rasy arden polski

26 września 2016 · Kategoria: Rejestr ogierów, Sprawy hodowlane · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że kwa­li­fi­ka­cje ogie­rów do księ­gi stad­nej ko­ni ra­sy ar­den pol­ski od­bę­dą się w na­stę­pu­ją­cych ter­mi­nach: Czytaj dalej »

Spotkanie zespołu roboczego ds. koni zimnokrwistych

25 lipca 2016 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa:

W dniu 18 lip­ca br. od­by­ło się w Warszawie spo­tka­nie ze­spo­łu ro­bo­cze­go po­wo­ła­ne­go przez Prezydium PZHK w ce­lu prze­ana­li­zo­wa­nia wnio­sków ostat­nie­go Walnego Zjazdu Delegatów PZHK do­ty­czą­cych ko­ni zim­no­krwi­stych. Czytaj dalej »

Rejestr ogierów 2016

4 marca 2016 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa: ,,,,,,,,,,

PZHK przed­sta­wia reje­stry ogie­rów kry­ją­cych w sezo­nie 2016.

Rejestr ogierów 2015

2 marca 2015 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa: ,,,,,,,,,,

PZHK przed­sta­wia reje­stry ogie­rów kry­ją­cych w sezo­nie 2015.

Ocena ogierów spełniających wymagania po alternatywnych próbach dzielności

22 stycznia 2015 · Kategoria: Rejestr ogierów ·

Informujemy, że przy na­bo­rze kla­czy ras szla­chet­nych do tre­nin­gu wierz­cho­we­go w ZT Bielice (27 lu­te­go 2015 r., pią­tek) od­bę­dzie się oce­na ko­mi­syj­na ogie­rów, któ­re speł­ni­ły wy­ma­ga­nia al­ter­na­tyw­nych prób dziel­no­ści. Prosimy o zgła­sza­nie ogie­rów na ad­res cuber@pzhk.plnie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do 20 lu­te­go 2015 r.

LORD UDO uznany przez Komisję Księgi Stadnej koni rasy śląskiej

22 grudnia 2014 · Kategoria: Rejestr ogierów, Sprawy hodowlane · Rasa:

Z przy­jem­no­ścią in­for­mu­je­my, iż Komisja Księgi Stadnej ko­ni ra­sy ślą­skiej do­pu­ści­ła do uży­cia w ra­sie ślą­skiej ogie­ra ra­sy schwe­res warm­blut LORD UDO (Lord Brown I – Ulrike /​ Esprit). Ten 10-​letni, spraw­dzo­ny w ho­dow­li ogier, cha­rak­te­ry­zu­je się wy­bit­nym ru­chem w trzech cho­dach oraz pięk­nym ty­pem za­przę­go­wym. Reprezentuje ród mę­ski na li­te­rę L, któ­re­go w ho­dow­li ko­ni ślą­skich jak do­tąd nie mie­li­śmy. Czytaj dalej »

Rejestr ogierów 2014

21 lutego 2014 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa: ,,,,,,,,,

PZHK przed­sta­wia reje­stry ogie­rów kry­ją­cych w sezo­nie 2014.

Wyniki kategoryzacji ogierów

27 stycznia 2014 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa: ,,

W za­kład­ce Kategorie ogierów opu­bli­ko­wa­li­śmy peł­ną li­stę ogie­rów, któ­re zo­sta­ły pod­da­ne ka­te­go­ry­za­cji na ko­niec 2013 ro­ku. Kategoryzację prze­pro­wa­dzo­no na pod­sta­wie licz­by zgro­ma­dzo­nych punk­tów ho­dow­la­nych za po­tom­stwo za­re­je­stro­wa­ne w Centralnym Rejestrze Koniowatych (da­ne z 5 grud­nia 2013 r.), wy­ni­ków Mistrzostw Polski Młodych Koni oraz Zakładów Treningowych. Czytaj dalej »

Listy ogierów ardeńskich

28 czerwca 2013 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa:

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z listami ogierów ardeńskich do­pusz­czo­nych do kry­cia w no­wo po­wsta­łej księ­dze stad­nej ar­de­na polskiego.

Rejestr ogierów 2013

8 lutego 2013 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa: ,,,,,,,,,

PZHK przed­sta­wia rejestry ogierów kry­ją­cych w se­zo­nie 2013.

Wyniki kategoryzacji ogierów – rezerwa hodowlana

24 stycznia 2013 · Kategoria: Rejestr ogierów, Sprawy hodowlane · Rasa: ,,

Informujemy, że Komisje Ksiąg Stadnych ko­ni ra­sy ma­ło­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej i szla­chet­ny koń pół­krwi, po­zy­tyw­nie roz­pa­trzy­ły wnio­sek PZHK o wpro­wa­dze­nie do re­zer­wy ho­dow­la­nej ogie­rów z wcze­śniej przez nas opu­bli­ko­wa­nej li­sty – tzw. pro­po­zy­cji re­zer­wy. Ogiery te zo­sta­ły prze­nie­sio­ne na naj­bliż­sze czte­ry la­ta do re­zer­wy ho­dow­la­nej i że­by otrzy­mać ka­te­go­rię B, mu­szą uzy­skać w tym cza­sie mi­ni­mum 50 pkt. ho­dow­la­nych (łącz­nie z do­tych­czas uzy­ska­ny­mi punktami).
Informacje o ka­te­go­riach po­szcze­gól­nych ogie­rów znaj­du­ją się w zaktualizowanym pliku na naszej stronie.

Wyniki kategoryzacji ogierów

16 stycznia 2013 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa: ,,

W za­kład­ce Kategorie ogierów opu­bli­ko­wa­li­śmy peł­ną li­stę ogie­rów, któ­re zo­sta­ły pod­da­ne ka­te­go­ry­za­cji na ko­niec 2012 ro­ku. Kategoryzację prze­pro­wa­dzo­no na pod­sta­wie licz­by zgro­ma­dzo­nych punk­tów ho­dow­la­nych za po­tom­stwo za­re­je­stro­wa­ne w Centralnym Rejestrze Koniowatych (da­ne z 1 grud­nia 2012 r.), wy­ni­ków Mistrzostw Polski Młodych Koni oraz Zakładów Treningowych. Czytaj dalej »

Ogiery rasy kuc szetlandzki mogą zostać dopuszczone do krycia w Rejestrze/​Księdze kuców

2 marca 2012 · Kategoria: Rejestr ogierów, Sprawy hodowlane · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni, in­for­mu­je, że ogie­ry ra­sy kuc sze­tlandz­ki za­re­je­stro­wa­ne w Polskiej Księdze Stadnej Kuców Szetlandzkich w Imnie, mo­gą zo­stać do­pusz­czo­ne do kry­cia w Rejestrze/​Księdze ku­ców pro­wa­dzo­nych przez PZHK, po wcze­śniej­szym zgło­sze­niu ogie­rów do wła­ści­we­go OZHK/​WZHK. Świadectwa pokrycia/​inseminacji zgło­szo­nych wcze­śniej ogie­rów, wy­sta­wio­ne przez PKSKS bę­dą uzna­wa­ne przez PZHK. Właściciel zgło­szo­ne­go ogie­ra otrzy­ma od OZHK/​WZHK pi­sem­ne ze­zwo­le­nie na kry­cie w Rejestrze/​Księdze kuców.

Rejestr ogierów 2012

7 lutego 2012 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa: ,,,,,,,,,

PZHK przed­sta­wia rejestry ogierów kry­ją­cych w se­zo­nie 2012.

Lista ogierów wycofanych z rozrodu

11 stycznia 2012 · Kategoria: Rejestr ogierów, Sprawy hodowlane · Rasa: ,,,,

Przedstawiamy listę ogierów wpi­sa­nych do ksiąg stad­nych ras: wiel­ko­pol­skiej, ma­ło­pol­skiej i pol­ski koń szla­chet­nych pół­krwi, któ­re z dniem 1 stycz­nia 2012 r. zo­sta­ły wy­co­fa­ne z roz­ro­du. Konie te, zgod­nie z za­sa­da­mi ka­te­go­ry­za­cji ogie­rów za­war­tej w „Programach ho­dow­li”, w wy­ma­ga­nym okre­sie nie zgro­ma­dzi­ły wy­star­cza­ją­cej licz­by punk­tów ho­dow­la­nych za potomstwo.

Kategoryzacja ogierów

11 października 2011 · Kategoria: Rejestr ogierów, Sprawy hodowlane · Rasa: ,,

Polski Związek Hodowców Koni przy­po­mi­na, że zgod­nie z po­sta­no­wie­nia­mi Komisji Ksiąg Stadnych ko­ni ras: ma­ło­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej oraz pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi, wła­ści­cie­le ogie­rów użyt­ko­wa­nych spor­to­wo zo­bo­wią­za­ni są do prze­sła­nia do biu­ra PZHK w ter­mi­nie do 31 paź­dzier­ni­ka 2011 r. in­for­ma­cji o star­tach ogie­ra w za­wo­dach ogól­no­pol­skich lub wyż­szej ran­gi, je­śli są one pod­sta­wą do nada­nia ogie­ro­wi wyż­szej ka­te­go­rii bądź mo­gą za­po­biec wy­co­fa­niu ogie­ra z roz­ro­du. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec