Kategoria: Sprawy związkowe

Kategoria: Rasa: Okres:

Zaproszenie na Zwyczajny Walny Zjazd Sprawozdawczy Związku

23 maja 2017 · Kategoria: Sprawy związkowe ·

Związek Hodowców Polskiego Konia Szlachetnego Półkrwi in­for­mu­je, że dnia 29.05 ( po­nie­dzia­łek) 2017 r. w Stajni Jarużyn – Bydgoszcz ul. Wyzwolenia 139, od­bę­dzie się Zwyczajny Walny Zjazd Sprawozdawczy Związku, po­łą­czo­ny ze spo­tka­niem ho­dow­ców na któ­ry ser­decz­nie za­pra­sza­my wszyst­kich (nie tyl­ko człon­ków ZHPKSP) za­in­te­re­so­wa­nych. Czytaj dalej »

KOMUNIKAT dla hodowców z terenu OZHK w Łodzi

23 maja 2017 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Sprawy związkowe, Wyszczególnione ·

Szanowni Hodowcy,
Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że z dniem 1.05.2017 OZHK w Łodzi stra­cił pra­wo do wy­ko­ny­wa­nia czyn­no­ści iden­ty­fi­ka­cyj­nych i zoo­tech­nicz­nych w za­kre­sie ho­dow­li ko­ni na te­re­nie woj. łódzkiego.

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że nie otrzy­mał do­tych­czas z OZHK w Łodzi żad­nych do­ku­men­tów ho­dow­la­nych, w tym m.in. nie­zre­ali­zo­wa­nych „Zgłoszeń ko­ni do re­je­stru”. Czytaj dalej »

Zawiadomienie dotyczące OZHK Łódź

9 maja 2017 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Sprawy związkowe ·

Szanowni Hodowcy,

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że z dniem 1.05.2017 OZHK w Łodzi tra­ci pra­wo do wy­ko­ny­wa­nia czyn­no­ści iden­ty­fi­ka­cyj­nych i zoo­tech­nicz­nych w za­kre­sie ho­dow­li ko­ni na te­re­nie woj. łódz­kie­go. Czytaj dalej »

Komunikat w sprawie obsługi zootechnicznej hodowców koni z terenu województwa łódzkiego od 1 maja 2017 r.

17 marca 2017 · Kategoria: Sprawy związkowe ·

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że z dniem 30 kwiet­nia 2017 r. wy­co­fał peł­no­moc­nic­twa dla Okręgowego Związku Hodowców Koni w Łodzi do wy­ko­ny­wa­nia za­dań zwią­za­nych z iden­ty­fi­ka­cją oraz pro­wa­dze­niem ksiąg i oce­ny war­to­ści użyt­ko­wej ko­ni. Czytaj dalej »

PZJ, PZHK i PTTK powołały wspólny zespół

18 lipca 2016 · Kategoria: Ogłoszenia, Sprawy związkowe ·

Na mo­cy za­war­te­go porozumienia partnerskiego po­mię­dzy Polskim Związkiem Jeździeckim, Polskim Związkiem Hodowców Koni oraz Polskim Towarzystwem Turystyczno-​Krajoznawczym, zo­stał utwo­rzo­ny „Zespół do spraw zmian le­gi­sla­cyj­nych w jeź­dziec­twie i ho­dow­li ko­ni”. Czytaj dalej »

Mazurek nowym prezesem hodowców

23 maja 2016 · Kategoria: Sprawy związkowe ·

Znamy już wy­ni­ki wy­bo­rów na sta­no­wi­sko Prezesa Polskiego Związku Hodowców Koni. Został nim Paweł Mazurek, wie­lo­let­ni ho­dow­ca i dzia­łacz śro­do­wi­ska, nie­gdyś czło­nek ka­dry i re­pre­zen­tant Kraju na Mistrzostwach Świata w dys­cy­pli­nie po­wo­że­nia. Czytaj dalej »

Czarny koń do prezesury?

18 maja 2016 · Kategoria: Sprawy związkowe ·

Niebawem Walny Zjazd Sprawozdawczo-​Wyborczy Polskiego Związku Hodowców Koni. Już 23 ma­ja bę­dzie wia­do­mo kto przej­mie wła­dzę w śro­do­wi­sku ho­dow­ców. Oczywiście w ku­lu­arach pa­da­ją na­zwi­ska po­ten­cjal­nych kan­dy­da­tów na sta­no­wi­sko pre­ze­sa oraz człon­ków przy­szłe­go pre­zy­dium, ale pó­ki pił­ka w grze… nic nie jest pew­ne. Ważne jed­nak, aby przez po­dej­mu­ją­cych ry­chło de­cy­zje de­le­ga­tów i de­cy­den­tów prze­ma­wia­ła rze­czy­wi­sta tro­ska o do­bro ro­dzi­mej ho­dow­li, dla któ­rej nad­cho­dzą­ce la­ta mo­gą oka­zać się klu­czo­wy­mi. Mimo go­rą­cej at­mos­fe­ry, czę­sto dość emo­cjo­nal­nych dys­ku­sji trwa­ją­cych w te­re­nie, po­pro­si­łem o wy­wa­żo­ną roz­mo­wę Pawła Mazurka, któ­re­go kom­pe­ten­cji, do­rob­ku oraz po­zy­cji za­wo­do­wej nikt nie kwe­stio­nu­je. Po pro­stu z dy­stan­sem – quo va­dis, PZHK? Czytaj dalej »

Spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i ANR

3 lutego 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Sprawy związkowe ·

W dniu 2 lu­te­go 2016 ro­ku pre­zes PZHK – Zbigniew Jaworski spo­tkał się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi z mi­ni­strem – Krzysztofem Jurgielem, se­kre­ta­rzem sta­nu – Zbigniewem Babalskim i pod­se­kre­ta­rzem sta­nu – Ryszardem Zarudzkim. Czytaj dalej »

Wspomnienie o Edwardzie Pawlinie

28 stycznia 2016 · Kategoria: Sprawy związkowe ·

cytatGdy pod ko­niec sierp­nia w ko­ście­le pa­ra­fial­nym we Wsoli do­ko­ny­wa­li­śmy uro­czy­ste­go po­świę­ce­nia sztan­da­ru Terenowych Kół Hodowców Koni Ziemi Radomskiej nikt z nas nie przy­pusz­czał, że jed­ną z pierw­szych oko­licz­no­ści, przy któ­rej ten szla­chet­ny, pięk­ny sym­bol na­szej or­ga­ni­za­cji bę­dzie nam to­wa­rzy­szył sta­nie się ostat­nie po­że­gna­nie inż. Edwarda Pawlina – wie­lo­let­nie­go Kierownika OZHK w Radomiu, któ­ry od­szedł od nas w dniu 1 paź­dzier­ni­ka 2015 r. Czytaj dalej »

Spotkania w Ministerstwie Rolnictwa, ANR i PZJ

25 stycznia 2016 · Kategoria: Sprawy związkowe ·

W dniu 11 stycz­nia br. przed­sta­wi­cie­le Polskiego Związku Hodowców Koni spo­tka­li się Podsekretarzami Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Panią Ewą Lech oraz Panem Rafałem Romanowskim. Czytaj dalej »

Moc gratulacji dla PZHK

19 stycznia 2016 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Sprawy związkowe ·

​Rok ju­bi­le­uszo­wy do­biegł koń­ca. Przez ostat­nie 12 mie­się­cy świę­to­wa­li­śmy ja­ko śro­do­wi­sko ho­dow­ców fakt 120 lat ist­nie­nia na­szej or­ga­ni­za­cji. Zwieńczeniem ob­cho­dów by­ła zor­ga­ni­zo­wa­na pod­czas Cavaliady w Poznaniu uro­czy­sta Gala, któ­ra zgro­ma­dzi­ła 12 grud­nia w Iglicy MTP zdu­mie­wa­ją­cą, li­czą­cą po­nad 300 osób, gru­pę za­cnych go­ści. Wiele sa­tys­fak­cji oraz przy­jem­no­ści spra­wi­ły Polskiemu Związkowi Hodowców Koni prze­ka­za­ne przy tej oka­zji do­wo­dy przy­jaź­ni, sło­wa uzna­nia, szcze­re gra­tu­la­cje. Niniejszym przed­sta­wia­my część otrzy­ma­nych ad­re­sów oko­licz­no­ścio­wych, za któ­re jesz­cze raz ser­decz­nie dzię­ku­je­my. Czytaj dalej »

120 lat biało-​czerwonych koni

21 grudnia 2015 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Sprawy związkowe ·

Serdecznie za­pra­sza­my do obej­rze­nia ju­bi­le­uszo­we­go po­ka­zu pt. „120 lat biało-​czerwonych ko­ni” przy­go­to­wa­ne­go we współ­pra­cy z Agencją Nieruchomości Rolnych, za­pre­zen­to­wa­ne­go 12 grud­nia br. pod­czas Cavaliady w Poznaniu. Czytaj dalej »

120 lat działalności PZHK (wystąpienie na Gali w Poznaniu)

15 grudnia 2015 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Sprawy związkowe ·

Serdecznie za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią prze­mó­wie­nia Prezesa Polskiego Związku Hodowców Koni, prof. Zbigniewa Jaworskiego, wy­gło­szo­ne­go pod­czas ga­li ob­cho­dów 120-​lecia PZHK, któ­ra od­by­ła się 12 grud­nia pod­czas Cavaliady w Poznaniu.
Równocześnie za­chę­ca­my do obej­rze­nia pre­zen­ta­cji za­ty­tu­ło­wa­nej „120-​lat biało-​czerwonych ko­ni”, któ­ra w zdję­ciach przed­sta­wia hi­sto­rię 12 de­kad zor­ga­ni­zo­wa­nej ho­dow­li ko­ni w Polsce… Czytaj dalej »

Pozdrowienia dla Przyjaciół Hodowców

14 grudnia 2015 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Sprawy związkowe ·

Kolejna edy­cja Cavaliady za na­mi. Wczoraj opu­ści­li­śmy Poznań i roz­je­cha­li­śmy się po ca­łej Polsce. Ale spo­tka­nie i wspól­nie spę­dzo­ny czas z oka­zji ju­bi­le­uszu 120-​lecia Polskiego Związku Hodowców Koni na dłu­go po­zo­sta­nie w na­szej pa­mię­ci. Czytaj dalej »

Urodzinowy spektakl hodowców

8 grudnia 2015 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Sprawy związkowe, Wystawy i pokazy ·

Jeszcze pa­rę dni po­zo­sta­ło do wspa­nia­łe­go wy­da­rze­nia. W so­bot­nie po­po­łu­dnie 12 grud­nia pod­czas Cavaliady za­pre­zen­to­wa­ny zo­sta­nie uni­ka­to­wy po­kaz. Z oka­zji ju­bi­le­uszu dzia­łal­no­ści Polskiego Związku Hodowców Koni gwoź­dziem pro­gra­mu bę­dzie spek­takl pt.: „120 lat biało-​czerwonych ko­ni”. Historia na­sze­go kra­ju sple­cio­na z bli­ską obec­no­ścią nie­pa­rzy­sto­ko­pyt­nych przy­ja­ciół. Cztery czę­ści jak czte­ry od­sło­ny uka­zu­ją­ce Polaków i pol­skie ko­nie ostat­nich 12 de­kad. Symbioza lu­dzi i zwie­rząt, gdzie po­zy­cja oraz uży­tecz­ność ko­nia po­zo­sta­je trud­na do prze­ce­nie­nia. Czytaj dalej »

Bogaty program hodowlanych atrakcji

7 grudnia 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Cavaliada Poznań, Seminaria i wykłady, Sprawy związkowe, Wystawy i pokazy ·

W ra­mach ob­cho­dów ju­bi­le­uszu 120-​lecia PZHK pod­czas Cavaliady przy­go­to­wa­no bo­ga­ty pro­gram atrak­cji to­wa­rzy­szą­cych. Numer je­den to spek­takl pt. „120 lat biało-​czerwonych ko­ni” (12 grud­nia, so­bo­ta, godz. 1615, are­na A – ha­la 5), któ­ry bę­dzie się skła­dał z 4 ko­lej­nych odsłon/​części o na­stę­pu­ją­cych, in­try­gu­ją­co brzmią­cych na­zwach: Czytaj dalej »

Wideo-​życzenia dla Hodowców

27 listopada 2015 · Kategoria: Ogłoszenia, Sprawy związkowe ·

Jubileusz 120-​lecia Polskiego Związku Hodowców Koni do­bie­ga koń­ca. Przed na­mi ostat­nia, kul­mi­na­cyj­na im­pre­za wień­czą­ca ob­cho­dy, czy­li w dniach 10-​13 grud­nia Cavaliada w Poznaniu. Bogaty re­per­tu­ar prze­wi­du­je m.in. Pawilon Polskiej Hodowli, spek­takl pt. 120 lat biało-​czerwonych ko­ni, au­kcje ko­ni wierz­cho­wych oraz – gwóźdź pro­gra­mu, czy­li uro­czy­stą Gale Obchodów 120-​lecia PZHK. Zanim jed­nak spo­tka­my się aby uro­czy­ście świę­to­wać dłu­gą i pięk­ną hi­sto­rię, tra­dy­cję oraz do­ko­na­nia na­sze­go śro­do­wi­ska, po­pro­si­li­śmy pod­czas li­sto­pa­do­we­go po­sie­dze­nia Zarządu PZHK o krót­kie życzenia.
Oto po­god­ne wy­po­wie­dzi – za­re­je­stro­wa­ne w for­mie wi­deo – wy­bra­nych Członków Zarządu i Kierowników OZHK/​WZHK. Czytaj dalej »

Rynek Polskich Koni

13 marca 2015 · Kategoria: Ogłoszenia, Sprawy związkowe ·

Polski Związek Hodowców Koni ma przy­jem­ność przed­sta­wić Państwu i za­pro­sić do od­wie­dza­nia no­wej stro­ny in­ter­ne­to­wej po­świę­co­nej sprze­da­ży ko­ni za­re­je­stro­wa­nych w Polsce. Rynek Polskich Koni to ser­wis ogło­sze­nio­wy stwo­rzo­ny przede wszyst­kim z my­ślą o Członkach Związków sfe­de­ro­wa­nych w PZHK. Czytaj dalej »

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową poświęconą 120-​letniej działalności PZHK

5 marca 2015 · Kategoria: Ogłoszenia, Sprawy związkowe ·

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z re­gu­la­mi­nem kon­kur­su or­ga­ni­zo­wa­ne­go z oka­zji ob­cho­dów 120-​lecia Polskiego Związku Hodowców Koni, któ­ry ad­re­so­wa­ny jest do stu­den­tów uczel­ni wyż­szych koń­czą­cych stu­dia I lub II stop­nia w ro­ku aka­de­mic­kim 2015/​2016. Czytaj dalej »

Zmiana adresu biura ZZHK w Szczecinie

3 listopada 2014 · Kategoria: Ogłoszenia, Sprawy związkowe ·

Polski Związek Hodowców Koni infor­muje, że no­wa sie­dziba Zachodniopomorskiego Związku Hodowców Koni mie­ści się przy ul. Bagiennej 36C, 70-​772 Szczecin. Numery te­le­fo­nów po­zo­sta­ły bez zmian.


Hodowca i Jeździec