Kategoria: Sprawy związkowe

Kategoria: Rasa: Okres:

Współpraca PZJ-​PZHK

15 września 2014 · Kategoria: Sprawy związkowe ·

W dniu 10 wrze­śnia w sie­dzi­bie PZJ od­by­ło się ko­lej­ne spo­tka­nie przed­sta­wi­cie­li PZJ (Prezes PZJ Ł. Abgarowicz, R. Wawrzyniak, Ł. Jankowski) i PZHK (Prezes PZHK Z. Jaworski, A. Stasiowski), po­świę­co­ne do­tych­cza­so­wej i przy­szłej współ­pra­cy obu or­ga­ni­za­cji. Czytaj dalej »

Nowy statut PZHK

9 września 2014 · Kategoria: Sprawy związkowe ·

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że w dniu 29 sierp­nia 2014 r. Statut PZHK zgod­ny z Uchwałą Nr 13/​2014 Walnego Zjazdu Delegatów PZHK w dniu 27.05.2014 r. został zatwierdzony przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Ogłoszenie ZHKWlkp

22 listopada 2013 · Kategoria: Ogłoszenia, Sprawy związkowe ·

W dniach: 26 i 27 li­sto­pa­da biu­ro Związku Hodowców Koni Wielkopolskich w Gnieźnie bę­dzie nieczynne z po­wo­du prze­rwy w do­sta­wie ener­gii elek­trycz­nej (Energetyka Gniezno). W spra­wach pil­nych pro­si­my kon­tak­to­wać się na po­da­ne na stronie internetowej nu­me­ry te­le­fo­nów komórkowych.
Hodowców z te­go re­gio­nu za utrud­nie­nia przepraszamy.

Ogłoszenie ZHKWlkp

8 listopada 2013 · Kategoria: Ogłoszenia, Sprawy związkowe ·

W dniach: 12, 15 i 18 li­sto­pa­da biu­ro Związku Hodowców Koni Wielkopolskich w Gnieźnie bę­dzie nieczynne z po­wo­du prze­rwy w do­sta­wie ener­gii elek­trycz­nej. W spra­wach pil­nych pro­si­my kon­tak­to­wać się na po­da­ne na stronie internetowej nu­me­ry te­le­fo­nów komórkowych.
Hodowców z te­go re­gio­nu za utrud­nie­nia przepraszamy.

Walny Zjazd WBFSH

15 października 2013 · Kategoria: Konferencje, Sprawy hodowlane, Sprawy związkowe ·

Przedstawiamy zdję­cia z do­rocz­ne­go spo­tka­nia Światowej Federacji Hodowli Koni Sportowych WBFSH, któ­re tym ra­zem od­by­ło się w Polsce. Przedstawiciele ksiąg stad­nych ko­ni spor­to­wych uczest­ni­czy­li w wy­kła­dach i warsz­ta­tach oraz w Walnym Zjeździe, pod­czas któ­re­go Jan Pedersen zo­stał po raz ósmy z rzę­du wy­bra­ny pre­zy­den­tem WBFSH. Czytaj dalej »

Spisak i Kwiatek współpracują z PZHK

27 maja 2013 · Kategoria: Sprawy związkowe, Wydawnictwo ·

Paweł Spisak (WKKW) zna­lazł się w gro­nie dwóch za­wod­ni­ków (dru­gi to Bartłomiej Kwiatek – za­przę­gi) ob­ję­tych opie­ką spon­sor­ską na okres jed­ne­go ro­ku – bie­żą­ce­go se­zo­nu – przez Polski Związek Hodowców Koni. W wy­ni­ku pro­wa­dzo­nych roz­mów uda­ło się wy­pra­co­wać umowę/​kontrakt okre­śla­ją­cy wspól­ne pra­wa i obo­wiąz­ki, ce­le oraz cha­rak­ter re­la­cji łą­czą­cych in­te­re­sy spor­tu jeź­dziec­kie­go i po­trze­by hodowli.

Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z treścią wywiadu prze­pro­wa­dzo­ne­go z Pawłem Spisakiem. Rozmowa ta zo­sta­ła opu­bli­ko­wa­na w ostat­nim, wio­sen­nym, wy­da­niu kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” w ar­ty­ku­le pt. „Wyrwać ho­dow­ców z le­tar­gu”. Polecamy!

Soliści nie są w cenie, potrzebujemy zgranego chóru

23 kwietnia 2013 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Sprawy związkowe ·

Czy po­ziom świa­do­mo­ści człon­ków Polskiego Związku Hodowców Koni jest wy­star­cza­ją­co wy­so­ki, aby chcie­li oni par­ty­cy­po­wać w roz­wo­ju swo­jej or­ga­ni­za­cji, czu­li się za nią współ­od­po­wie­dzial­ni? Czy sil­ne PZHK to wy­raź­niej i do­no­śniej ar­ty­ku­ło­wa­ny, a w kon­se­kwen­cji le­piej sły­szal­ny głos ho­dow­ców na fo­rum kra­ju? Czy śro­do­wi­sko jest już go­to­we efek­tyw­nie lob­bo­wać na rzecz in­te­re­sów koń­skiej bran­ży? Na te i in­ne te­ma­ty roz­ma­wia­my z prof. Zbigniewem Jaworskim, pre­ze­sem Polskiego Związku Hodowców Koni.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią wywiadu prze­pro­wa­dzo­ne­go z pre­ze­sem Polskiego Związku Hodowców Koni – prof. Zbigniewem Jaworskim – na ła­mach mie­sięcz­ni­ka „Świat Koni”.

Niechciane dziecko?

8 sierpnia 2012 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Sprawy związkowe ·

Filharmonia Narodowa, Muzeum Narodowe, Biblioteka Narodowa, Opera Narodowa – nikt nie kwe­stio­nu­je po­trze­by ich ist­nie­nia i utrzy­my­wa­nia dla do­bra ogó­łu. Płacimy po­dat­ki, a z nich fi­nan­su­je się szko­ły, szpi­ta­le, opie­kę spo­łecz­ną, roz­wój na­uki, pla­ców­ki kul­tu­ral­ne itp. A co z koń­mi? Czy i ko­mu w ogó­le pań­stwo­wa ho­dow­la ko­ni jest jesz­cze po­trzeb­na? Jej mi­syj­ny cha­rak­ter kon­tra re­alia eko­no­micz­ne wol­ne­go ryn­ku? Po co nam w Polsce XXI wie­ku pań­stwo­we stad­ni­ny ko­ni i sta­da ogie­rów? Na te zu­peł­nie fun­da­men­tal­ne dla śro­do­wi­ska ko­nia­rzy, ale i świa­do­mych oby­wa­te­li, py­ta­nia pró­bu­je od­po­wie­dzieć prof. Zbigniew Jaworski, pre­zes Polskiego Związku Hodowców Koni.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią wywiadu prze­pro­wa­dzo­ne­go z pre­ze­sem Polskiego Związku Hodowców Koni – prof. Zbigniewem Jaworskim – na ła­mach mie­sięcz­ni­ka „Świat Koni”.

Nowy członek PZHK

26 czerwca 2012 · Kategoria: Sprawy związkowe ·

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że w dniu 21 czerw­ca (czwar­tek) w Bogusławicach, pod­czas po­sie­dze­nia Zarządu Głównego PZHK, w po­czet człon­ków zwy­czaj­nych przy­ję­to Związek Hodowców Polskiego Konia Szlachetnego Półkrwi.

Nowe władze PZHK

23 maja 2012 · Kategoria: Sprawy związkowe ·

Informujemy, że XXVII Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Hodowców Koni, któ­ry ob­ra­do­wał w dniu 21 ma­ja 2012 r., wy­brał nowe władze Związku. Prezesem PZHK zo­stał prof. dr hab. Zbigniew Jaworski, prze­wod­ni­czą­cym Komisji Rewizyjnej – Andrzej Matławski, a prze­wod­ni­czą­cym Sądu Koleżeńskiego po raz ko­lej­ny zo­stał Jerzy Białobok

XXVII Walny Zjazd Delegatów PZHK

23 maja 2012 · Kategoria: Sprawy związkowe ·

Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się ze Sprawozdaniem z działalności Polskiego Związku Hodowców Koni w latach 2008-2011, przy­ję­tym przez de­le­ga­tów XXVII Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-​Wyborczego PZHK w dniu 21 ma­ja 2012 r.

Trzeba kuć własny los

19 kwietnia 2012 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Sprawy związkowe ·

Zainspirowany peł­nym kry­ty­ki gło­sem ano­ni­mo­we­go czy­tel­ni­ka Świata Koni, któ­re­go list opu­bli­ko­wa­ny zo­stał w mar­co­wym wy­da­niu ww. pi­sma, po­pro­si­łem o roz­mo­wę wi­ce­pre­ze­sa Polskiego Związku Hodowców Koni – Tadeusza Kodzia, że­by nam po­wie­dział, jak to na­praw­dę jest: źle czy do­brze, co się dzie­je w pol­skiej ho­dow­li, szcze­gól­nie wo­bec zbli­ża­ją­ce­go się wiel­ki­mi kro­ka­mi Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-​Wyborczego PZHK.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią wywiadu prze­pro­wa­dzo­ne­go z wi­ce­pre­ze­sem Polskiego Związku Hodowców Koni – Tadeuszem Kodziem – na ła­mach mie­sięcz­ni­ka „Świat Koni”.

WZHK w Warszawie przywrócony na listę członków PZHK

13 kwietnia 2012 · Kategoria: Sprawy związkowe ·

Informujemy, że w dniu 27 mar­ca 2012 r. Zarząd Polskiego Związku Hodowców Koni pod­jął uchwa­łę o przy­wró­ce­niu Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie na li­stę człon­ków PZHK.

Śniąc o potędze

19 marca 2012 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Sprawy związkowe ·

Państwowy sek­tor ho­dow­li ko­ni w Polsce stop­nio­wo ustę­pu­je miej­sca ini­cja­ty­wie pry­wat­nej. Zmienia się struk­tu­ra i ska­la koń­skiej bran­ży, zwa­nej co­raz czę­ściej „prze­my­słem”. Jej po­ten­cjał biz­ne­so­wy do­strze­ga­ją na­wet ci naj­twar­dziej stą­pa­ją­cy po zie­mi. Przybywa więc no­wych ośrod­ków ho­dow­la­nych i jeź­dziec­kich, co­raz wię­cej ka­pi­ta­łu w koń­skim krwio­bie­gu, za­in­te­re­so­wa­nia in­we­sty­cyj­ne­go wo­kół na­szych spraw. Czy je­ste­śmy jed­nak ów pro­ces go­to­wi mą­drze przy­jąć, pod­trzy­mać, pod­sy­cić? Czy umie­my, dla do­bra wspól­nych in­te­re­sów, ja­ko śro­do­wi­sko za­cząć mó­wić jed­nym gło­sem? Jakie po­win­ny być pod­sta­wo­we ce­le in­te­gra­cji, edu­ka­cji, pro­mo­cji? Rozważania na ww. te­mat pro­wa­dzi­my z Andrzejem Stasiowskim, dy­rek­to­rem biu­ra Polskiego Związku Hodowców Koni.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią wywiadu prze­pro­wa­dzo­ne­go z dy­rek­to­rem Polskiego Związku Hodowców Koni – Andrzejem Stasiowskim – na ła­mach mie­sięcz­ni­ka „Świat Koni”.

Zarząd WZHK w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko kierownika

6 marca 2012 · Kategoria: Ogłoszenia, Sprawy związkowe ·

Zarząd Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie ogła­sza konkurs na stanowisko kierownika WZHK w Warszawie.
Wymagane do­ku­men­ty apli­ka­cyj­ne na­le­ży skła­dać w ter­mi­nie do 30 kwiet­nia 2012 r.
Zarząd WZHK za­strze­ga so­bie moż­li­wość za­koń­cze­nia po­stę­po­wa­nia kwa­li­fi­ka­cyj­ne­go w każ­dym cza­sie bez po­da­wa­nia przy­czyn, oraz pod­ję­cia de­cy­zji o wy­bo­rze kan­dy­da­ta przed koń­cem upły­wu ter­mi­nu skła­da­nia ofert.

Wyjść z tarapatów

21 lutego 2012 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Sprawy związkowe ·

Kryzys od­mie­nia­ny przez wszyst­kie przy­pad­ki do­tknął tak­że pol­skiej ho­dow­li ko­ni. Nikt już nie wie­rzy w cu­da, bo „nasz to­war” pra­wie prze­stał się sprze­da­wać. Stoją peł­ne staj­nie do­bre­go, ale nie­chcia­ne­go koń­skie­go ma­te­ria­łu. Czy się­gnę­li­śmy dna? Czy uko­cha­ne ko­nie nas zje­dzą? Co da­lej ro­bić? – py­ta­ją zroz­pa­cze­ni sy­tu­acją ho­dow­cy, moc­no ogra­ni­cza­jąc lub li­kwi­du­jąc swą dzia­łal­ność. Może trud­ny czas to do­bry czas na ana­li­zę sta­nu po­sia­da­nia, okre­śle­nie sła­bych i moc­nych stron, wy­ty­cze­nie dro­gi roz­wo­ju. Stąd, m.in. o in­sty­tu­cji li­be­rum ve­to, sta­ro­żyt­nym Rzymie, udziel­nych księ­stwach i pły­ną­cych z te­go ty­tu­łu za­gro­że­niach, o lob­by „traw­ni­kow­ców” oraz prze­wa­dze or­li­ków nad klu­ba­mi jeź­dziec­ki­mi mó­wi Władysław Brejta, pre­zes Polskiego Związku Hodowców Koni – fe­de­ra­cji zrze­sza­ją­cej 15000 członków.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią wywiadu prze­pro­wa­dzo­ne­go z pre­ze­sem Polskiego Związku Hodowców Koni – Władysławem Brejtą – na ła­mach mie­sięcz­ni­ka „Świat Koni”.

Zgłoszenia na seminarium naukowe w SO Białka

20 lutego 2012 · Kategoria: Ogłoszenia, Seminaria i wykłady, Sprawy związkowe ·

Lubelski Związek Hodowców Koni zwra­ca się z uprzej­mą proś­bą do wszyst­kich Kierowników Związków o okre­śle­nie ilo­ści uczest­ni­ków se­mi­na­rium na­uko­we­go, któ­re od­bę­dzie się w SO Białka w trak­cie trwa­nia pierw­sze­go dnia Czempionatu Koni Małopolskich w ra­mach szko­le­nia do­kształ­ca­ją­ce­go. Czytaj dalej »

Zmiana siedziby WZHK w Warszawie

2 stycznia 2012 · Kategoria: Sprawy związkowe ·

Aktualny ad­res Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie to:

ul. Zagłoby 49
05-​270 Marki

Zmiana siedziby K-PZHK

19 grudnia 2011 · Kategoria: Sprawy związkowe ·

Aktualny ad­res Kujawsko-​Pomorskiego Związku Hodowców Koni to:

al. Powstańców Wielkopolskich 10 pok.43
85-​090 Bydgoszcz

WZHK w Warszawie upoważniony do identyfikacji koni

8 grudnia 2011 · Kategoria: Sprawy związkowe ·

Informujemy, że w dniu 6 grud­nia 2011 r. Zarząd Polskiego Związku Hodowców Koni, na wnio­sek Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie, pod­jął uchwa­łę o upo­waż­nie­niu ww. Związku do wy­ko­ny­wa­nia na te­re­nie woj. ma­zo­wiec­kie­go za­dań zwią­za­nych z iden­ty­fi­ka­cją ko­ni oraz z pro­wa­dze­niem ksiąg i oce­ny war­to­ści użyt­ko­wej ko­ni ho­dow­la­nych w okre­sie od 1 stycz­nia do 30 czerw­ca 2012 r.


Hodowca i Jeździec