Kategoria: Sprawy związkowe

Kategoria: Rasa: Okres:

Zmiana adresu biura ZZHK w Szczecinie

3 listopada 2014 · Kategoria: Ogłoszenia, Sprawy związkowe ·

Polski Związek Hodowców Koni infor­muje, że nowa sie­dziba Zachodniopomorskiego Związku Hodowców Koni mie­ści się przy ul. Bagiennej 36C, 70-772 Szczecin. Numery tele­fo­nów pozo­sta­ły bez zmian.

Współpraca PZJ-PZHK

15 września 2014 · Kategoria: Sprawy związkowe ·

W dniu 10 wrze­śnia w sie­dzi­bie PZJ odby­ło się kolej­ne spo­tka­nie przed­sta­wi­cie­li PZJ (Prezes PZJ Ł. Abgarowicz, R. Wawrzyniak, Ł. Jankowski) i PZHK (Prezes PZHK Z. Jaworski, A. Stasiowski), poświę­co­ne dotych­cza­so­wej i przy­szłej współ­pra­cy obu orga­ni­za­cji. Czytaj dalej »

Nowy statut PZHK

9 września 2014 · Kategoria: Sprawy związkowe ·

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że w dniu 29 sierp­nia 2014 r. Statut PZHK zgod­ny z Uchwałą Nr 13/2014 Walnego Zjazdu Delegatów PZHK w dniu 27.05.2014 r. został zatwier­dzo­ny przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Ogłoszenie ZHKWlkp

22 listopada 2013 · Kategoria: Ogłoszenia, Sprawy związkowe ·

W dniach: 26 i 27 listo­pa­da biu­ro Związku Hodowców Koni Wielkopolskich w Gnieźnie będzie nie­czyn­ne z powo­du prze­rwy w dosta­wie ener­gii elek­trycz­nej (Energetyka Gniezno). W spra­wach pil­nych pro­si­my kon­tak­to­wać się na poda­ne na stro­nie inter­ne­to­wej nume­ry tele­fo­nów komór­ko­wych.
Hodowców z tego regio­nu za utrud­nie­nia prze­pra­sza­my.

Ogłoszenie ZHKWlkp

8 listopada 2013 · Kategoria: Ogłoszenia, Sprawy związkowe ·

W dniach: 12, 15 i 18 listo­pa­da biu­ro Związku Hodowców Koni Wielkopolskich w Gnieźnie będzie nie­czyn­ne z powo­du prze­rwy w dosta­wie ener­gii elek­trycz­nej. W spra­wach pil­nych pro­si­my kon­tak­to­wać się na poda­ne na stro­nie inter­ne­to­wej nume­ry tele­fo­nów komór­ko­wych.
Hodowców z tego regio­nu za utrud­nie­nia prze­pra­sza­my.

Walny Zjazd WBFSH

15 października 2013 · Kategoria: Konferencje, Sprawy hodowlane, Sprawy związkowe ·

Przedstawiamy zdję­cia z dorocz­ne­go spo­tka­nia Światowej Federacji Hodowli Koni Sportowych WBFSH, któ­re tym razem odby­ło się w Polsce. Przedstawiciele ksiąg stad­nych koni spor­to­wych uczest­ni­czy­li w wykła­dach i warsz­ta­tach oraz w Walnym Zjeździe, pod­czas któ­re­go Jan Pedersen został po raz ósmy z rzę­du wybra­ny pre­zy­den­tem WBFSH. Czytaj dalej »

Spisak i Kwiatek współpracują z PZHK

27 maja 2013 · Kategoria: Sprawy związkowe, Wydawnictwo ·

Paweł Spisak (WKKW) zna­lazł się w gro­nie dwóch zawod­ni­ków (dru­gi to Bartłomiej Kwiatek - zaprzę­gi) obję­tych opie­ką spon­sor­ską na okres jed­ne­go roku - bie­żą­ce­go sezo­nu - przez Polski Związek Hodowców Koni. W wyni­ku pro­wa­dzo­nych roz­mów uda­ło się wypra­co­wać umowę/kontrakt okre­śla­ją­cy wspól­ne pra­wa i obo­wiąz­ki, cele oraz cha­rak­ter rela­cji łączą­cych inte­re­sy spor­tu jeź­dziec­kie­go i potrze­by hodow­li.

Jednocześnie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z tre­ścią wywia­du prze­pro­wa­dzo­ne­go z Pawłem Spisakiem. Rozmowa ta zosta­ła opu­bli­ko­wa­na w ostat­nim, wio­sen­nym, wyda­niu kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” w arty­ku­le pt. „Wyrwać hodow­ców z letar­gu”. Polecamy!

Soliści nie są w cenie, potrzebujemy zgranego chóru

23 kwietnia 2013 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Sprawy związkowe ·

Czy poziom świa­do­mo­ści człon­ków Polskiego Związku Hodowców Koni jest wystar­cza­ją­co wyso­ki, aby chcie­li oni par­ty­cy­po­wać w roz­wo­ju swo­jej orga­ni­za­cji, czu­li się za nią współ­od­po­wie­dzial­ni? Czy sil­ne PZHK to wyraź­niej i dono­śniej arty­ku­ło­wa­ny, a w kon­se­kwen­cji lepiej sły­szal­ny głos hodow­ców na forum kra­ju? Czy śro­do­wi­sko jest już goto­we efek­tyw­nie lob­bo­wać na rzecz inte­re­sów koń­skiej bran­ży? Na te i inne tema­ty roz­ma­wia­my z prof. Zbigniewem Jaworskim, pre­ze­sem Polskiego Związku Hodowców Koni.

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z tre­ścią wywia­du prze­pro­wa­dzo­ne­go z pre­ze­sem Polskiego Związku Hodowców Koni – prof. Zbigniewem Jaworskim – na łamach mie­sięcz­ni­ka „Świat Koni”.

Niechciane dziecko?

8 sierpnia 2012 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Sprawy związkowe ·

Filharmonia Narodowa, Muzeum Narodowe, Biblioteka Narodowa, Opera Narodowa – nikt nie kwe­stio­nu­je potrze­by ich ist­nie­nia i utrzy­my­wa­nia dla dobra ogó­łu. Płacimy podat­ki, a z nich finan­su­je się szko­ły, szpi­ta­le, opie­kę spo­łecz­ną, roz­wój nauki, pla­ców­ki kul­tu­ral­ne itp. A co z koń­mi? Czy i komu w ogó­le pań­stwo­wa hodow­la koni jest jesz­cze potrzeb­na? Jej misyj­ny cha­rak­ter kon­tra realia eko­no­micz­ne wol­ne­go ryn­ku? Po co nam w Polsce XXI wie­ku pań­stwo­we stad­ni­ny koni i sta­da ogie­rów? Na te zupeł­nie fun­da­men­tal­ne dla śro­do­wi­ska konia­rzy, ale i świa­do­mych oby­wa­te­li, pyta­nia pró­bu­je odpo­wie­dzieć prof. Zbigniew Jaworski, pre­zes Polskiego Związku Hodowców Koni.

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z tre­ścią wywia­du prze­pro­wa­dzo­ne­go z pre­ze­sem Polskiego Związku Hodowców Koni – prof. Zbigniewem Jaworskim – na łamach mie­sięcz­ni­ka „Świat Koni”.

Nowy członek PZHK

26 czerwca 2012 · Kategoria: Sprawy związkowe ·

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że w dniu 21 czerw­ca (czwar­tek) w Bogusławicach, pod­czas posie­dze­nia Zarządu Głównego PZHK, w poczet człon­ków zwy­czaj­nych przy­ję­to Związek Hodowców Polskiego Konia Szlachetnego Półkrwi.

Nowe władze PZHK

23 maja 2012 · Kategoria: Sprawy związkowe ·

Informujemy, że XXVII Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Hodowców Koni, któ­ry obra­do­wał w dniu 21 maja 2012 r., wybrał nowe wła­dze Związku. Prezesem PZHK został prof. dr hab. Zbigniew Jaworski, prze­wod­ni­czą­cym Komisji Rewizyjnej – Andrzej Matławski, a prze­wod­ni­czą­cym Sądu Koleżeńskiego po raz kolej­ny został Jerzy Białobok

XXVII Walny Zjazd Delegatów PZHK

23 maja 2012 · Kategoria: Sprawy związkowe ·

Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się ze Sprawozdaniem z dzia­łal­no­ści Polskiego Związku Hodowców Koni w latach 2008-2011, przy­ję­tym przez dele­ga­tów XXVII Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PZHK w dniu 21 maja 2012 r.

Trzeba kuć własny los

19 kwietnia 2012 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Sprawy związkowe ·

Zainspirowany peł­nym kry­ty­ki gło­sem ano­ni­mo­we­go czy­tel­ni­ka Świata Koni, któ­re­go list opu­bli­ko­wa­ny został w mar­co­wym wyda­niu ww. pisma, popro­si­łem o roz­mo­wę wice­pre­ze­sa Polskiego Związku Hodowców Koni - Tadeusza Kodzia, żeby nam powie­dział, jak to napraw­dę jest: źle czy dobrze, co się dzie­je w pol­skiej hodow­li, szcze­gól­nie wobec zbli­ża­ją­ce­go się wiel­ki­mi kro­ka­mi Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PZHK.

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z tre­ścią wywia­du prze­pro­wa­dzo­ne­go z wice­pre­ze­sem Polskiego Związku Hodowców Koni - Tadeuszem Kodziem - na łamach mie­sięcz­ni­ka „Świat Koni”.

WZHK w Warszawie przywrócony na listę członków PZHK

13 kwietnia 2012 · Kategoria: Sprawy związkowe ·

Informujemy, że w dniu 27 mar­ca 2012 r. Zarząd Polskiego Związku Hodowców Koni pod­jął uchwa­łę o przy­wró­ce­niu Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie na listę człon­ków PZHK.

Śniąc o potędze

19 marca 2012 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Sprawy związkowe ·

Państwowy sek­tor hodow­li koni w Polsce stop­nio­wo ustę­pu­je miej­sca ini­cja­ty­wie pry­wat­nej. Zmienia się struk­tu­ra i ska­la koń­skiej bran­ży, zwa­nej coraz czę­ściej „prze­my­słem”. Jej poten­cjał biz­ne­so­wy dostrze­ga­ją nawet ci naj­twar­dziej stą­pa­ją­cy po zie­mi. Przybywa więc nowych ośrod­ków hodow­la­nych i jeź­dziec­kich, coraz wię­cej kapi­ta­łu w koń­skim krwio­bie­gu, zain­te­re­so­wa­nia inwe­sty­cyj­ne­go wokół naszych spraw. Czy jeste­śmy jed­nak ów pro­ces goto­wi mądrze przy­jąć, pod­trzy­mać, pod­sy­cić? Czy umie­my, dla dobra wspól­nych inte­re­sów, jako śro­do­wi­sko zacząć mówić jed­nym gło­sem? Jakie powin­ny być pod­sta­wo­we cele inte­gra­cji, edu­ka­cji, pro­mo­cji? Rozważania na ww. temat pro­wa­dzi­my z Andrzejem Stasiowskim, dyrek­to­rem biu­ra Polskiego Związku Hodowców Koni.

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z tre­ścią wywia­du prze­pro­wa­dzo­ne­go z dyrek­to­rem Polskiego Związku Hodowców Koni – Andrzejem Stasiowskim – na łamach mie­sięcz­ni­ka „Świat Koni”.

Zarząd WZHK w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko kierownika

6 marca 2012 · Kategoria: Ogłoszenia, Sprawy związkowe ·

Zarząd Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie ogła­sza kon­kurs na sta­no­wi­sko kie­row­ni­ka WZHK w Warszawie.
Wymagane doku­men­ty apli­ka­cyj­ne nale­ży skła­dać w ter­mi­nie do 30 kwiet­nia 2012 r.
Zarząd WZHK zastrze­ga sobie moż­li­wość zakoń­cze­nia postę­po­wa­nia kwa­li­fi­ka­cyj­ne­go w każ­dym cza­sie bez poda­wa­nia przy­czyn, oraz pod­ję­cia decy­zji o wybo­rze kan­dy­da­ta przed koń­cem upły­wu ter­mi­nu skła­da­nia ofert.

Wyjść z tarapatów

21 lutego 2012 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Sprawy związkowe ·

Kryzys odmie­nia­ny przez wszyst­kie przy­pad­ki dotknął tak­że pol­skiej hodow­li koni. Nikt już nie wie­rzy w cuda, bo „nasz towar” pra­wie prze­stał się sprze­da­wać. Stoją peł­ne staj­nie dobre­go, ale nie­chcia­ne­go koń­skie­go mate­ria­łu. Czy się­gnę­li­śmy dna? Czy uko­cha­ne konie nas zje­dzą? Co dalej robić? - pyta­ją zroz­pa­cze­ni sytu­acją hodow­cy, moc­no ogra­ni­cza­jąc lub likwi­du­jąc swą dzia­łal­ność. Może trud­ny czas to dobry czas na ana­li­zę sta­nu posia­da­nia, okre­śle­nie sła­bych i moc­nych stron, wyty­cze­nie dro­gi roz­wo­ju. Stąd, m.in. o insty­tu­cji libe­rum veto, sta­ro­żyt­nym Rzymie, udziel­nych księ­stwach i pły­ną­cych z tego tytu­łu zagro­że­niach, o lob­by „traw­ni­kow­ców” oraz prze­wa­dze orli­ków nad klu­ba­mi jeź­dziec­ki­mi mówi Władysław Brejta, pre­zes Polskiego Związku Hodowców Koni - fede­ra­cji zrze­sza­ją­cej 15000 człon­ków.

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z tre­ścią wywia­du prze­pro­wa­dzo­ne­go z pre­ze­sem Polskiego Związku Hodowców Koni - Władysławem Brejtą - na łamach mie­sięcz­ni­ka „Świat Koni”.

Zgłoszenia na seminarium naukowe w SO Białka

20 lutego 2012 · Kategoria: Ogłoszenia, Seminaria i wykłady, Sprawy związkowe ·

Lubelski Związek Hodowców Koni zwra­ca się z uprzej­mą proś­bą do wszyst­kich Kierowników Związków o okre­śle­nie ilo­ści uczest­ni­ków semi­na­rium nauko­we­go, któ­re odbę­dzie się w SO Białka w trak­cie trwa­nia pierw­sze­go dnia Czempionatu Koni Małopolskich w ramach szko­le­nia dokształ­ca­ją­ce­go. Czytaj dalej »

Zmiana siedziby WZHK w Warszawie

2 stycznia 2012 · Kategoria: Sprawy związkowe ·

Aktualny adres Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie to:

ul. Zagłoby 49
05-270 Marki

Zmiana siedziby K-PZHK

19 grudnia 2011 · Kategoria: Sprawy związkowe ·

Aktualny adres Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Koni to:

al. Powstańców Wielkopolskich 10 pok.43
85-090 Bydgoszcz


Hodowca i Jeździec