Kategoria: Szkolenia

Kategoria: Rasa: Okres:

Warsztaty prawne podczas VIII Czempionatu Koni Rasy Wielkopolskiej

24 sierpnia 2017 · Kategoria: Szkolenia ·

Po raz ko­lej­ny za­pra­sza­my do udzia­łu w szko­le­niu pro­wa­dzo­nym przez Zespół Kancelarii Lex Hippica na te­mat sprze­da­ży ko­ni w świe­tle pra­wa. Czytaj dalej »

SZKOLENIE Z OCENY LINIOWEJ dla hodowców i wszystkich zainteresowanych końmi sportowymi 7 czerwca 2017

18 maja 2017 · Kategoria: Szkolenia ·

Polski Związek Hodowców Koni ma przy­jem­ność za­pro­sić ho­dow­ców oraz wszyst­kich chęt­nych na szko­le­nie z wie­lo­let­nim Przewodniczącym Komisji Oceny Ogierów w Holandii (księ­ga stad­na KWPN) – Arie Hamoenem. Czytaj dalej »

HODOWLA KONI – nowe możliwości kształcenia

10 kwietnia 2017 · Kategoria: Szkolenia ·

Powoli zbli­ża się czas wy­bo­ru szkół śred­nich przez te­go­rocz­nych ab­sol­wen­tów gim­na­zjów. Na pew­no war­to za­in­te­re­so­wać się per­spek­ty­wicz­nym kie­run­kiem na­ucza­nia: ho­dow­la ko­ni. Do gru­py szkół kształ­cą­cych mło­dzież w tym kie­run­ku do­łą­cza Zespół Szkół Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej. Czytaj dalej »

Uniwersytet Otwarty SGGW

6 kwietnia 2017 · Kategoria: Szkolenia ·

W imie­niu Uniwersytety Otwartego SGGW za­pra­sza­my na kur­sy: Czytaj dalej »

Kurs konwojenta kierowcy zwierząt

4 kwietnia 2017 · Kategoria: Ogłoszenia, Szkolenia ·

W imie­niu Warszawsko-​Mazowieckiego Związku Jeździeckiego za­pra­sza­my na kurs kon­wo­jen­tów za­trud­nio­nych przy trans­por­cie zwie­rząt. Czytaj dalej »

Po raz pierwszy w Ermelo

31 stycznia 2017 · Kategoria: Imprezy hodowlane, Szkolenia · Rasa:

Niebawem roz­pocz­nie się ko­lej­na se­lek­cja ogie­rów KWPN w Den Bosch. To bę­dzie praw­dzi­we show. Holendrzy po­ka­żą to co ma­ją naj­lep­sze­go. Tu tra­fią ogie­ry już prze­se­lek­cjo­no­wa­ne, ale pierw­sze naj­waż­niej­sze „ich wi­dze­nie” od­by­wa się w grud­niu, w Ermelo. Czytaj dalej »

Szkolenie dla hodowców w Ermelo

4 listopada 2016 · Kategoria: Seminaria i wykłady, Szkolenia · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni za­pra­sza ho­dow­ców z opła­co­ną ak­tu­al­ną skład­ką człon­kow­ską do udzia­łu w szko­le­niu do­ty­czą­cym oce­ny ko­ni sko­ko­wych oraz ujeż­dże­nio­wych. Czytaj dalej »

Oferta kształcenia w zawodzie Jeździec

25 lipca 2016 · Kategoria: Szkolenia ·

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z ofer­tą kształ­ce­nia w Zawodzie Jeździec ja­ką pro­po­nu­je od 1 wrze­śnia 2016 r. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu w po­ro­zu­mie­niu z Fundacją ,,Klikowska Ostoja Polskich Koni”. Czytaj dalej »

Szkolenie MPMK – ujeżdżenie

28 czerwca 2016 · Kategoria: MPMK, Szkolenia, Ujeżdżenie ·

Serdecznie za­pra­sza­my na szko­le­nie „Przygotowanie mło­dych ko­ni do star­tu w Mistrzostwach Polski Młodych Koni w ujeż­dże­niu”, któ­re od­bę­dzie się 30 lip­ca 2016 r. w LKJ Ostroga w Opolu.  Czytaj dalej »

Szkolenie z oceny liniowej – SK Racot, 4.06. hodowcy

30 maja 2016 · Kategoria: Szkolenia ·

Przypominamy wszyst­kim zgło­szo­nym, któ­rzy ma­ją po­twier­dzo­ny udział w szko­le­niu z oce­ny li­nio­wej (Racot 4.06., so­bo­ta, godz. 12:45) o do­ko­ny­wa­niu wpłat na kon­to PZHK oraz prze­sła­niu po­twier­dze­nia na ad­res: cuber@pzhk.pl Czytaj dalej »

SZKOLENIE Z OCENY LINIOWEJ dla hodowców i wszystkich zainteresowanych końmi sportowymi

17 maja 2016 · Kategoria: Szkolenia ·

Polski Związek Hodowców Koni ma przy­jem­ność za­pro­sić ho­dow­ców oraz wszyst­kich chęt­nych na szko­le­nie z wie­lo­let­nim Przewodniczącym Komisji Oceny Ogierów w Holandii (księ­ga stad­na KWPN) – Arie Hamoenem. Czytaj dalej »

Szkoła jeźdźców i hodowców koni zaprasza

8 kwietnia 2016 · Kategoria: Szkolenia ·

W imie­niu Technikum Hodowli Koni w ZSRCKU w Piasecznie, szko­ły dla mło­dzie­ży i dla do­ro­słych, za­pra­sza­my do zapoznania się z informacjami do­ty­czą­cy­mi na­bo­ru na na­ukę w no­wym za­wo­dzie: jeź­dziec oraz tech­nik ho­dow­li koni.

Wolne miejsca na szkolenie w powożeniu w SK Udórz

25 września 2015 · Kategoria: Powożenie, Szkolenia ·

W imie­niu Śląsko-​Opolskiego Związku Hodowców Koni ser­decz­nie za­pra­sza­my wszyst­kich pa­sjo­na­tów po­wo­że­nia na szko­le­nie za­przę­go­we or­ga­ni­zo­wa­ne w Stadninie Koni w Udorzu w dniach 3-4.10.2015 r., któ­re już po raz dru­gi po­pro­wa­dzi Pan Bartłomiej Kwiatek. Czytaj dalej »

Powożenie dla początkujących z Bartłomiejem Kwiatkiem

23 czerwca 2015 · Kategoria: Powożenie, Szkolenia ·

Bartłomiej Kwiatek to zło­ty mul­ti­me­da­li­sta Mistrzostw Polski w po­wo­że­niu. Siedmiokrotny zwy­cięz­ca ran­kin­gu Światowej Federacji Jeździeckiej (FEI). V-​ce Mistrz Świata z Pratoni del Vivaro. Wielokrotny zwy­cięz­ca wie­lu pre­sti­żo­wych kon­kur­sów po­wo­że­nio­wych. W ostat­ni week­end lip­ca bę­dzie moż­na zdo­być no­wą wie­dzę i umie­jęt­no­ści pod okiem mi­strza. Czytaj dalej »

Powożenie w stylu retro

11 maja 2015 · Kategoria: Powożenie, Szkolenia ·

W imie­niu or­ga­ni­za­to­rów – Polskiego Towarzystwa Powozowego – za­pra­sza­my po­wo­żą­cych, ko­lek­cjo­ne­rów po­wo­zów, uprzę­ży i in­nych ak­ce­so­riów zwią­za­nych z po­wo­że­niem, wła­ści­cie­li ko­ni oraz wszyst­kich, któ­rym bli­ski jest kli­mat sty­lu ży­cia sprzed stu lat, na szko­le­nie do­ty­czą­ce tra­dy­cyj­ne­go po­wo­że­nia. Czytaj dalej »

Szkolenie zaprzęgowe w SK Udórz

7 maja 2015 · Kategoria: Powożenie, Szkolenia ·

W dniach 25-​26 kwiet­nia 2015r. w Stadninie Koni w Udorzu od­by­ło się nie­zwy­kle in­te­re­su­ją­ce szko­le­nie za­przę­go­we po­pro­wa­dzo­ne ze swa­dą przez Pana Bartłomieja Kwiatka.
Szkolenie zor­ga­ni­zo­wa­ne zo­sta­ło z ini­cja­ty­wy uczest­ni­ków Cyklu Zawodów o Puchar Prezesa ŚOZHK Katowice oraz Członków Śląsko-​Opolskiego Związku Hodowców Koni. Czytaj dalej »

Kolejne Szkolenie Imprintingowe Źrebiąt

6 maja 2015 · Kategoria: Szkolenia ·

Serdecznie za­pra­sza­my na jed­no­dnio­wy kurs Szkolenie Imprintingowe Źrebiąt. To spe­cja­li­stycz­ne szko­le­nie po­świę­co­ne jest me­cha­ni­zmo­wi im­prin­tin­gu u no­wo na­ro­dzo­nych źre­ba­ków i me­to­dzie wcze­sne­go szko­le­nia źre­biąt opra­co­wa­nej przez świa­to­wej sła­wy we­te­ry­na­rza i be­ha­wio­ry­stę dr Roberta Millera. Czytaj dalej »

Kurs pierwszej pomocy dla koniarzy

6 maja 2015 · Kategoria: Szkolenia ·

Akademia Hodowcy i Jeźdźca za­pra­sza na „Kurs pierw­szej po­mo­cy dla ko­nia­rzy”. To obo­wiąz­ko­we szko­le­nie dla wszyst­kich wła­ści­cie­li i użyt­kow­ni­ków ko­ni. Uczestnicy kur­su zdo­bę­dą pod­sta­wo­wą wie­dzę z za­kre­su dia­gno­sty­ki, ba­da­nia kli­nicz­ne­go i do­wie­dzą się, jak po­stę­po­wać w na­głych przy­pad­kach w ocze­ki­wa­niu na le­ka­rza we­te­ry­na­rii. Kurs skła­da się z dwóch czę­ści: teo­re­tycz­nej (wy­kła­du i pre­zen­ta­cji) oraz prak­tycz­nej, pod­czas któ­rej kur­san­ci bę­dą mie­li oka­zję sa­mo­dziel­nie wy­ko­nać pod­sta­wo­we za­bie­gi, pod okiem do­świad­czo­ne­go le­ka­rza we­te­ry­na­rii. Czytaj dalej »

SZKOLENIE Z OCENY LINIOWEJ dla hodowców i właścicieli koni wierzchowych

5 maja 2015 · Kategoria: Szkolenia ·

Polski Związek Hodowców Koni ma przy­jem­ność za­pro­sić ho­dow­ców na szko­le­nie z wie­lo­let­nim Przewodniczącym Komisji Oceny Ogierów w Holandii (księ­ga stad­na KWPN) – Arie Hamoenem. Tematem szko­le­nia bę­dzie ho­len­der­ska me­to­da li­nio­wej oce­ny ko­ni. Czytaj dalej »

Szkolenie w Nowych Jankowicach

30 kwietnia 2015 · Kategoria: Szkolenia · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni za­pra­sza ho­dow­ców i mi­ło­śni­ków ko­ni na szko­le­nie w Stadninie Koni Nowe Jankowice w dniu 27 ma­ja br. Tematem szko­le­nia bę­dzie oce­na eks­te­rie­ru oraz ru­chu ko­ni zim­no­krwi­stych. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec