Kategoria: Teraz Polskie Konie

Kategoria: Rasa: Okres:

Paweł Spisak i Banderas – koniec zmagań w Rio

9 sierpnia 2016 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW · Rasa:

Po groź­nie wy­glą­da­ją­cym wy­pad­ku na tra­sie cros­su swo­je zma­ga­nia pod­czas Letnich Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro za­koń­czy­ła pol­ska pa­ra – Paweł SpisakBanderas sp (Moravia westf. – Babilonia xx po Jape), hod. Romana Drabińskiego, wł. Marka Jodko. Czytaj dalej »

Ogromny sukces polskiej drużyny zaprzęgowej na MŚ w Piber!

9 sierpnia 2016 · Kategoria: Powożenie, Teraz Polskie Konie · Rasa: ,,

Wielkie gra­tu­la­cje dla pol­skiej eki­py za­przę­go­wej uczest­ni­czą­cej w Mistrzostwach Świata w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi w au­striac­kim Piber! Czytaj dalej »

Kosztowna zmiana nazwy

9 sierpnia 2016 · Kategoria: Ogłoszenia, Sprawy hodowlane, Teraz Polskie Konie, Zawody ·

Cena za zmia­nę na­zwy ko­nia do­ko­na­na w OZHK/​WZHK nie ule­gła zmia­nie. Jednak w FEI za zmia­nę na­zwy ko­nia na in­ną niż na­zwa uro­dze­nia na­ło­żo­no bar­dzo wy­so­ką opła­tę (4800 zł), na­wet je­śli zmia­na ta by­ła do­ko­na­na w związ­ku ho­dow­la­nym jesz­cze przed pierw­szą re­je­stra­cją ko­nia w PZJ! Czytaj dalej »

VIII Amatorski Konkurs Powożenia Zaprzęgami Konnymi

20 lipca 2016 · Kategoria: Powożenie, Teraz Polskie Konie ·

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni ser­decz­nie za­pra­sza­my na VIII Amatorski Konkurs Powożenia Zaprzęgami Konnymi, któ­ry od­bę­dzie się 24 lip­ca 2016 r. w Ujanowicach. Czytaj dalej »

Polskie konie z SO Sieraków na 40-​leciu Eurocheval w Offenburgu

15 lipca 2016 · Kategoria: Czempionaty, Teraz Polskie Konie, Wystawy i pokazy · Rasa: ,

Największe wy­da­rze­nie hip­picz­ne w po­łu­dnio­wych Niemczech w dniach 20-​24 lip­ca 2016 r. – 500 ko­ni z ca­łej Europy i 40 000 osób od­wie­dza­ją­cych. Czytaj dalej »

Niger oraz inne polskie na podium

6 lipca 2016 · Kategoria: Powożenie, Teraz Polskie Konie · Rasa: ,

Na za­koń­czo­nych kil­ka dni te­mu XIX Mistrzostwach Polski w po­wo­że­niu sin­gla­mi (D1) roz­gry­wa­nych w bo­gu­sła­wic­kim Stadzie Ogierów po raz ko­lej­ny (11 raz w ka­rie­rze!) zło­ty me­dal zgar­nął Bartłomiej Kwiatek. Czytaj dalej »

Spisak i Banderas górą!

29 czerwca 2016 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW · Rasa:

Na za­koń­czo­nych w ostat­nią nie­dzie­lę mię­dzy­na­ro­do­wych za­wo­dach WKKW ran­gi CICO3* roz­gry­wa­nych w Strzegomiu pa­ra Paweł Spisak i wa­łach Banderas sp po­twier­dzi­ła swo­ją do­sko­na­łą for­mę. Czytaj dalej »

Honoru gospodarzy bronił Wibaro

14 czerwca 2016 · Kategoria: Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie · Rasa:

Pięknie je­chał Kamil Grzelczyk par­kur nie­dziel­ne­go Grand Prix na CSIO 5* w Sopocie. Pięknie po­ko­ny­wał ko­lej­ne trud­ne za­da­nia i se­kwen­cje prze­szkód. Czytaj dalej »

Polskie ardeny błyszczały w Kętrzynie!

13 czerwca 2016 · Kategoria: Czempionaty, Teraz Polskie Konie · Rasa:

Obawy do­ty­czą­ce pol­skich ar­de­nów na tle ko­ni z po­zo­sta­łych kra­jów oka­za­ły się ni­czym nie uza­sad­nio­ne. Mimo, iż Polska Księga Stadna ist­nie­je do­pie­ro 3 la­ta, na­si ho­dow­cy ma­ją bar­dzo do­bre ko­nie ni­czym nie ustę­pu­ją­ce fran­cu­skim czy szwedz­kim. Podczas mi­nio­ne­go week­en­du na Międzynarodowym Czempionacie Koni Ardeńskich oce­nio­nych zo­sta­ło 41 ko­ni w 4 kla­sach z 5 kra­jów Europy. Czytaj dalej »

Wibaro w Grand Prix Poznania

9 czerwca 2016 · Kategoria: Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie · Rasa:

Tym ra­zem na­gro­da spe­cjal­na pre­ze­sa PZHK po­wę­dro­wa­ła w rę­ce Kamila Grzelczyka. Na pol­skiej ho­dow­li 9-​letnim Wibaro sp (po Balou du Rouet od Wiagra /​ Graf Quidam, ho­dow­li Mariana Skopa, wła­sno­ści Bogdana Kuchejdy) za­kwa­li­fi­ko­wał się on do nie­dziel­ne­go kon­kur­su Grand Prix 4-​gwiazdkowego CSI w Poznaniu. Czytaj dalej »

Bartłomiej Kwiatek zwycięża w Bogusławicach!

8 czerwca 2016 · Kategoria: Powożenie, Teraz Polskie Konie · Rasa:

W mi­nio­ny week­end od­by­ły się pierw­sze z trzech – za­wo­dy or­ga­ni­zo­wa­ne w Bogusławicach. Międzynarodowe CAI2* oraz Zawody Krajowe. Zawodnik Stada Ogierów w Książu – Bartłomiej Kwiatek za­pre­zen­to­wał ko­nie pol­skiej ho­dow­li – ślą­za­ki z SO Książ.
Czytaj dalej »

Banderas znowu najlepszy

2 czerwca 2016 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW · Rasa:

Kolejna na­gro­da spe­cjal­na pre­ze­sa Polskiego Związku Hodowców Koni wrę­czo­na. Czytaj dalej »

Znowu Apokalipsa najlepsza

12 maja 2016 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW · Rasa:

Podczas roz­gry­wa­nych na te­re­nie Hipodromu Sopot mię­dzy­na­ro­do­wych za­wo­dów CiC 3* we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego (29 kwiet­nia – 1 ma­ja br.) naj­wy­żej skla­sy­fi­ko­wa­nym ko­niem pol­skiej ho­dow­li oka­za­ła się 13-​letnia klacz Apokalipsa M (ParadysAmhara/​Le Voltaire), do­sia­da­na przez Jerzego Krukowskiego (uro­dzo­na i wy­cho­wa­na w Stadninie Koni Moszna). Czytaj dalej »

Graf Quidam sp i jego syn z Wielkiej Brytanii

13 kwietnia 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Teraz Polskie Konie · Rasa:

Zawsze mi­ło do­wie­dzieć się o ko­niach z pol­ski­mi pasz­por­ta­mi, któ­re osią­ga­ją mię­dzy­na­ro­do­we suk­ce­sy jak np. MJT Nevados S sp,  hod. Stanisława Szurika, zwy­cięz­ca Mistrzostw Świata Młodych Koni w Lanaken, w ka­te­go­rii ko­ni 7-​letnich. Ogier z pasz­por­tem księ­gi sp – Graf Quidam uro­dzo­ny w słyn­nej SK Ochaby jest oj­cem mat­ki uzna­ne­go w Wielkiej Brytanii ogie­ra KL Mac (po Larduc trk.). Czytaj dalej »

Kolejny polski ogier uznany w AES

24 lutego 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Teraz Polskie Konie · Rasa:

Miło nam po­in­for­mo­wać iż ko­lej­ny pol­ski ogier uzy­skał li­cen­cję ho­dow­la­ną w Anglo European Studbook. Wyhodowany przez P. Monikę Tadych  si­wy ogier Larron’s Son sp (Larron hol. – Gaja wlkp /​ Carry Son hol.)
Właścicielem ko­nia jest MJM Sports Horses.

Polski koń na pudle Cavaliady

15 lutego 2016 · Kategoria: Cavaliada Lublin, Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie · Rasa:

Podczas te­go­rocz­nych za­wo­dów CSI2* w Lublinie, roz­gry­wa­nych w ra­mach cy­klu Cavaliada Tour bar­dzo do­brze po­ka­za­ły się ko­nie ro­dzi­mej ho­dow­li. Dość przy­po­mnieć, że w wień­czą­cym im­pre­zę Grand Prix wy­star­to­wa­ło aż sie­dem pol­skich ko­ni. Czytaj dalej »

Ogier MJT Nevados S sp uznany w kolejnych związkach

5 stycznia 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Teraz Polskie Konie · Rasa:

Do gro­na or­ga­ni­za­cji o glo­bal­nym za­się­gu któ­re zde­cy­do­wa­ły się na uży­cie w swo­ich pro­gra­mach ho­dow­la­nych ogie­ra MJT Nevados S sp (Calvados Z – Nestia S sp /​ Romualdo KWPN) hod. Stanisław Szurik (SK Liszkowo) wł. Makrum Jumping Team Rafał Jerzy (Bydgoszcz) do­łą­czy­ły związ­ki holsz­tyń­ski, ha­no­wer­ski i ol­den­bur­ski (OS). Tym sa­mym du­ma na­szej ho­dow­li zy­ska moż­li­wość kry­cia naj­lep­szych na świe­cie kla­czy i wy­ka­za­nia peł­ni swo­ich moż­li­wo­ści ho­dow­la­nych. Czytaj dalej »

Sukces ogiera Quentin Z

20 listopada 2015 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Teraz Polskie Konie · Rasa:

Niezmiernie mi­ło nam po­in­for­mo­wać o ko­lej­nym suk­ce­sie pol­skiej ho­dow­li ko­ni. Ogier QUENTIN Z sp (Quamiro hol. – Zilandra KWPN /​ Marvel KWPN), ur. 2011, ho­dow­li i wła­sno­ści Adama HoffmannaDarii Wachnowskiej (Stadnina Koni ANALOP Pławin), te­go­rocz­ny II Wicemistrz Polski Młodych Koni w sko­kach w Drzonkowie, zo­stał uzna­ny przez Anglo European Studbook – szó­stą księ­gę stad­ną wg ran­kin­gu WBFSH, w ho­dow­li ko­ni sko­ko­wych. Czytaj dalej »

Teraz Polskie Konie – katalog on-​line już dostępny!

6 listopada 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Teraz Polskie Konie · Rasa: ,,

Serdecznie za­pra­sza­my na stro­nę www.terazpolskiekonie.pl, gdzie moż­na już prze­glą­dać ka­ta­log ko­ni (wraz z ma­te­ria­łem wi­deo), któ­re po­ja­wią się na te­go­rocz­nej au­kcji pod­czas gru­dnio­wej CAVALIADY w Poznaniu. Czytaj dalej »

10 złoto do kolekcji dla Bartłomieja Kwiatka!

26 października 2015 · Kategoria: Powożenie, Teraz Polskie Konie · Rasa:

To już 10 zło­ty me­dal Mistrzostw Polski, któ­ry za­wod­nik Stada Ogierów w Książu wy­wal­czył w swo­jej ka­rie­rze. Bartłomiej Kwiatek, po ogrom­nym suk­ce­sie w po­sta­ci dwóch me­da­li Mistrzostw Świata Młodych Koni, nie od­pu­ścił. Podczas trzech dni zma­gań o me­da­le Mistrzostw Polski, któ­re od­by­ły się w SO Bogusławice – za­wod­nik wy­grał wszyst­kie pró­by, nie da­jąc szans swo­im ko­le­gom na triumf w żad­nym z dni ry­wa­li­za­cji. Współtwórcami suk­ce­su są ślą­ski ogier Niger hod. SO Ksiąz i wł. OHZ Kamieniec Ząbkowicki – któ­ry w ze­szłym ro­ku wy­wal­czył sre­bro MP, oraz Daniel Kłosowski – lu­zak Bartka. Złote me­da­le, któ­ry­mi ude­ko­ro­wa­ni zo­sta­li za­wod­nik i lu­zak, to naj­bar­dziej pre­sti­żo­wa na­gro­da w Polskiej Federacji Jeździeckiej PZJ. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec