Kategoria: Teraz Polskie Konie

Kategoria: Rasa: Okres:

Honoru gospodarzy bronił Wibaro

14 czerwca 2016 · Kategoria: Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie · Rasa:

Pięknie je­chał Kamil Grzelczyk par­kur nie­dziel­ne­go Grand Prix na CSIO 5* w Sopocie. Pięknie po­ko­ny­wał ko­lej­ne trud­ne za­da­nia i se­kwen­cje prze­szkód. Czytaj dalej »

Polskie ardeny błyszczały w Kętrzynie!

13 czerwca 2016 · Kategoria: Czempionaty, Teraz Polskie Konie · Rasa:

Obawy do­ty­czą­ce pol­ski­ch ar­de­nów na tle ko­ni z po­zo­sta­ły­ch kra­jów oka­za­ły się ni­czym nie uza­sad­nio­ne. Mimo, iż Polska Księga Stadna ist­nie­je do­pie­ro 3 la­ta, na­si ho­dow­cy ma­ją bar­dzo do­bre ko­nie ni­czym nie ustę­pu­ją­ce fran­cu­skim czy szwedz­kim. Podczas mi­nio­ne­go week­en­du na Międzynarodowym Czempionacie Koni Ardeńskich oce­nio­ny­ch zo­sta­ło 41 ko­ni w 4 kla­sa­ch z 5 kra­jów Europy. Czytaj dalej »

Wibaro w Grand Prix Poznania

9 czerwca 2016 · Kategoria: Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie · Rasa:

Tym ra­zem na­gro­da spe­cjal­na pre­ze­sa PZHK po­wę­dro­wa­ła w rę­ce Kamila Grzelczyka. Na pol­skiej ho­dow­li 9-​letnim Wibaro sp (po Balou du Rouet od Wiagra /​ Graf Quidam, ho­dow­li Mariana Skopa, wła­sno­ści Bogdana Kuchejdy) za­kwa­li­fi­ko­wał się on do nie­dziel­ne­go kon­kur­su Grand Prix 4-​gwiazdkowego CSI w Poznaniu. Czytaj dalej »

Bartłomiej Kwiatek zwycięża w Bogusławicach!

8 czerwca 2016 · Kategoria: Powożenie, Teraz Polskie Konie · Rasa:

W mi­nio­ny week­end od­by­ły się pierw­sze z trzech – za­wo­dy or­ga­ni­zo­wa­ne w Bogusławicach. Międzynarodowe CAI2* oraz Zawody Krajowe. Zawodnik Stada Ogierów w Książu – Bartłomiej Kwiatek za­pre­zen­to­wał ko­nie pol­skiej ho­dow­li – ślą­za­ki z SO Książ.
Czytaj dalej »

Banderas znowu najlepszy

2 czerwca 2016 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW · Rasa:

Kolejna na­gro­da spe­cjal­na pre­ze­sa Polskiego Związku Hodowców Koni wrę­czo­na. Czytaj dalej »

Znowu Apokalipsa najlepsza

12 maja 2016 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW · Rasa:

Podczas roz­gry­wa­ny­ch na te­re­nie Hipodromu Sopot mię­dzy­na­ro­do­wy­ch za­wo­dów CiC 3* we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego (29 kwiet­nia – 1 ma­ja br.) naj­wy­żej skla­sy­fi­ko­wa­nym ko­niem pol­skiej ho­dow­li oka­za­ła się 13-​letnia kla­cz Apokalipsa M (ParadysAmhara/​Le Voltaire), do­sia­da­na przez Jerzego Krukowskiego (uro­dzo­na i wy­cho­wa­na w Stadninie Koni Moszna). Czytaj dalej »

Graf Quidam sp i jego syn z Wielkiej Brytanii

13 kwietnia 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Teraz Polskie Konie · Rasa:

Zawsze mi­ło do­wie­dzieć się o ko­nia­ch z pol­ski­mi pasz­por­ta­mi, któ­re osią­ga­ją mię­dzy­na­ro­do­we suk­ce­sy jak np. MJT Nevados S sp,  hod. Stanisława Szurika, zwy­cięz­ca Mistrzostw Świata Młodych Koni w Lanaken, w ka­te­go­rii ko­ni 7-​letnich. Ogier z pasz­por­tem księ­gi sp – Graf Quidam uro­dzo­ny w słyn­nej SK Ochaby je­st oj­cem mat­ki uzna­ne­go w Wielkiej Brytanii ogie­ra KL Mac (po Larduc trk.). Czytaj dalej »

Kolejny polski ogier uznany w AES

24 lutego 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Teraz Polskie Konie · Rasa:

Miło nam po­in­for­mo­wać iż ko­lej­ny pol­ski ogier uzy­skał li­cen­cję ho­dow­la­ną w Anglo European Studbook. Wyhodowany przez P. Monikę Tadych  si­wy ogier Larron’s Son sp (Larron hol. – Gaja wlkp /​ Carry Son hol.)
Właścicielem ko­nia je­st MJM Sports Horses.

Polski koń na pudle Cavaliady

15 lutego 2016 · Kategoria: Cavaliada Lublin, Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie · Rasa:

Podczas te­go­rocz­ny­ch za­wo­dów CSI2* w Lublinie, roz­gry­wa­ny­ch w ra­ma­ch cy­klu Cavaliada Tour bar­dzo do­brze po­ka­za­ły się ko­nie ro­dzi­mej ho­dow­li. Dość przy­po­mnieć, że w wień­czą­cym im­pre­zę Grand Prix wy­star­to­wa­ło aż sie­dem pol­ski­ch ko­ni. Czytaj dalej »

Ogier MJT Nevados S sp uznany w kolejnych związkach

5 stycznia 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Teraz Polskie Konie · Rasa:

Do gro­na or­ga­ni­za­cji o glo­bal­nym za­się­gu któ­re zde­cy­do­wa­ły się na uży­cie w swo­ich pro­gra­ma­ch ho­dow­la­ny­ch ogie­ra MJT Nevados S sp (Calvados Z – Nestia S sp /​ Romualdo KWPN) hod. Stanisław Szurik (SK Liszkowo) wł. Makrum Jumping Team Rafał Jerzy (Bydgoszcz) do­łą­czy­ły związ­ki holsz­tyń­ski, ha­no­wer­ski i ol­den­bur­ski (OS). Tym sa­mym du­ma na­szej ho­dow­li zy­ska moż­li­wo­ść kry­cia naj­lep­szy­ch na świe­cie kla­czy i wy­ka­za­nia peł­ni swo­ich moż­li­wo­ści ho­dow­la­ny­ch. Czytaj dalej »

Sukces ogiera Quentin Z

20 listopada 2015 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Teraz Polskie Konie · Rasa:

Niezmiernie mi­ło nam po­in­for­mo­wać o ko­lej­nym suk­ce­sie pol­skiej ho­dow­li ko­ni. Ogier QUENTIN Z sp (Quamiro hol. – Zilandra KWPN /​ Marvel KWPN), ur. 2011, ho­dow­li i wła­sno­ści Adama HoffmannaDarii Wachnowskiej (Stadnina Koni ANALOP Pławin), te­go­rocz­ny II Wicemistrz Polski Młodych Koni w sko­ka­ch w Drzonkowie, zo­stał uzna­ny przez Anglo European Studbook – szó­stą księ­gę stad­ną wg ran­kin­gu WBFSH, w ho­dow­li ko­ni sko­ko­wy­ch. Czytaj dalej »

Teraz Polskie Konie – katalog on-​line już dostępny!

6 listopada 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Teraz Polskie Konie · Rasa: ,,

Serdecznie za­pra­sza­my na stro­nę www.terazpolskiekonie.pl, gdzie moż­na już prze­glą­dać ka­ta­log ko­ni (wraz z ma­te­ria­łem wi­deo), któ­re po­ja­wią się na te­go­rocz­nej au­kcji pod­czas gru­dnio­wej CAVALIADY w Poznaniu. Czytaj dalej »

10 złoto do kolekcji dla Bartłomieja Kwiatka!

26 października 2015 · Kategoria: Powożenie, Teraz Polskie Konie · Rasa:

To już 10 zło­ty me­dal Mistrzostw Polski, któ­ry za­wod­nik Stada Ogierów w Książu wy­wal­czył w swo­jej ka­rie­rze. Bartłomiej Kwiatek, po ogrom­nym suk­ce­sie w po­sta­ci dwó­ch me­da­li Mistrzostw Świata Młodych Koni, nie od­pu­ścił. Podczas trzech dni zma­gań o me­da­le Mistrzostw Polski, któ­re od­by­ły się w SO Bogusławice – za­wod­nik wy­grał wszyst­kie pró­by, nie da­jąc szans swo­im ko­le­gom na triumf w żad­nym z dni ry­wa­li­za­cji. Współtwórcami suk­ce­su są ślą­ski ogier Niger hod. SO Ksiąz i wł. OHZ Kamieniec Ząbkowicki – któ­ry w ze­szłym ro­ku wy­wal­czył sre­bro MP, oraz Daniel Kłosowski – lu­zak Bartka. Złote me­da­le, któ­ry­mi ude­ko­ro­wa­ni zo­sta­li za­wod­nik i lu­zak, to naj­bar­dziej pre­sti­żo­wa na­gro­da w Polskiej Federacji Jeździeckiej PZJ. Czytaj dalej »

Ostatnia szansa zgłoszenia koni na aukcję „Teraz polskie konie”

13 października 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Cavaliada Poznań, Teraz Polskie Konie ·

26 paź­dzier­ni­ka o go­dz. 1100 w SK Janów Podlaski od­bę­dzie się ostat­nia kwa­li­fi­ka­cja ko­ni na gru­dnio­wą au­kcję „Teraz pol­skie ko­nie” w Poznaniu.
Zgłoszenia na spe­cjal­ny­ch for­mu­la­rza­ch (do po­bra­nia tutaj) na­le­ży wy­sy­łać na ad­res biuro@polturf.pl naj­póź­niej do 22 paź­dzier­ni­ka. Czytaj dalej »

Havana Club w Strzegomiu

5 października 2015 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW · Rasa:

Podczas Strzegom Autumn Show 18-20.09.2015 w naj­trud­niej­szej se­rii CIC 3* pa­ra Marie Kraack (GER) i kasz­ta­no­wa­ty wa­ła­ch Havana Club (Nil J) wlkp (Maram KWPN – Nike wlkp/poch.trk. po Dukat xo) zdo­by­ła dru­gie miej­sce (na 25 za­wod­ni­ków) z mi­ni­mal­ną stra­tą do zwy­cięz­cy 2,5 pkt. Czytaj dalej »

Śląskie konie wygrywają Mistrzostwa Świata!

28 września 2015 · Kategoria: MŚMK, Powożenie, Teraz Polskie Konie · Rasa:

Pierwszy raz w hi­sto­rii od­by­ły się Mistrzostwa Świata Młodych Koni w Powożeniu Zaprzęgami. Dwóch Polskich za­wod­ni­ków za­pre­zen­to­wa­ło 6 ko­ni w 3 ka­te­go­ria­ch wie­ko­wy­ch – 5-, 6- i 7-​laktów. Weronika i Bartłomiej Kwiatek wy­ru­szy­li z pol­ski­mi koń­mi do wę­gier­skie­go Mezohegyes. Czytaj dalej »

MJT NEVADOS S mistrzem świata koni 7-​letnich w skokach – wielki sukces polskiej hodowli koni sportowych!

21 września 2015 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie · Rasa:

Udało się i to z przy­tu­pem. Tak moż­na pod­su­mo­wać wy­stęp si­we­go ogie­ra MJT Nevados S na Mistrzostwach Świata Młodych Koni w sko­ka­ch przez prze­szko­dy w Lanaken 2015 w ka­te­go­rii ko­ni 7 let­ni­ch – ZWYCIĘSTWO i to w ja­kim sty­lu! Wygrał w naj­trud­niej­szej z ka­te­go­rii wie­ko­wy­ch roz­gry­wa­ny­ch na ty­ch pre­sti­żo­wy­ch za­wo­da­ch.  Czytaj dalej »

Pompadour zdobyte!

15 września 2015 · Kategoria: Czempionaty, Teraz Polskie Konie · Rasa: ,

Za na­mi ko­lej­na edy­cja Czempionatu Francji ko­ni Angloarabskich, or­ga­ni­zo­wa­ne­go co ro­ku pod­czas „Wielkiego Tygodnia Pompadour”. Konie ma­ło­pol­skie speł­nia­ją­ce wa­run­ki wpi­su do ksiąg anglo-​arabskich uczest­ni­czą w tym wy­da­rze­niu już od trzech lat, za każ­dym ra­zem wy­gry­wa­jąc lub zdo­by­wa­jąc naj­wyż­sze miej­sca w roz­gry­wa­ny­ch kla­sa­ch. Nie ina­czej by­ło w tym ro­ku – pol­skie ko­nie za­ję­ły czo­ło­we miej­sca w kla­sy­fi­ka­cji ko­ni dwu i trzy­let­ni­ch. Czytaj dalej »

Aukcja koni wierzchowych na Cavaliadzie

11 września 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Cavaliada Poznań, Teraz Polskie Konie ·

Jeszcze cią­gle moż­na zgła­szać ko­nie do au­kcji ko­ni wierz­cho­wy­ch, któ­ra zo­sta­nie prze­pro­wa­dzo­na pod­czas po­znań­skiej Cavaliady w dnia­ch 11-​13 grud­nia 2015 ro­ku.
Organizatorzy au­kcji Teraz Polskie Konie – Polski Związek Hodowców Koni, Agencja Nieruchomości Rolnych, Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Polturf Barbara Mazur – uprzej­mie in­for­mu­ją, iż zo­stał prze­dłu­żo­ny ter­min nad­sy­ła­nia zgło­szeń do 21 wrze­śnia br. Czytaj dalej »

Stella Pack Ganda wizytówką polskiej hodowli

9 września 2015 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, Ujeżdżenie · Rasa:

W cza­sie za­koń­czo­ny­ch 6 wrze­śnia Mistrzostw Polski w dys­cy­pli­nie ujeż­dże­nia w Stajni Bobrowy Staw w Sowiej Woli naj­lep­szym ko­niem pol­skiej ho­dow­li oka­za­ła się (dru­gi rok z rzę­du!) dwu­na­sto­let­nia Stella Pack Ganda sp (Celtik  sp – Grammy han. /​ Glückspilz han.), kla­cz ho­dow­li Katarzyny Milczarek-​Jasińskiej, a wła­sno­ści za­wod­nicz­ki – Anny Łukasik.
Nagrodę spe­cjal­ną Prezesa PZHK w imie­niu prof. Zbigniewa Jaworskiego wrę­czył za­wod­nicz­ce re­dak­tor na­czel­ny kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” Michał Wierusz-​Kowalski. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec
  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube