Kategoria: Teraz Polskie Konie

Kategoria: Rasa: Okres:

Aukcja Teraz Polskie Konie - prezentacja koni

28 listopada 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Cavaliada Poznań, Teraz Polskie Konie ·

Już teraz zapra­sza­my do oglą­da­nia fil­mów, na któ­rych pre­zen­tu­ją się konie bio­rą­ce udział w tego­rocz­nej Aukcji Teraz Polskie Konie. W pią­tek, 2 grud­nia pod­czas Cavaliady w Poznaniu będzie moż­na po raz pierw­szy obej­rzeć je na żywo! Czytaj dalej »

Zapraszamy do Pawilonu Polskiej Hodowli na Cavaliadę do Poznania!

25 listopada 2016 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Teraz Polskie Konie ·

PAWILON POLSKIEJ HODOWLI to nie tyl­ko wyjąt­ko­we miej­sce, w któ­rym hodow­la spo­ty­ka się ze spor­tem, pra­ca jest fascy­nu­ją­cą przy­go­dą, a nauka świet­ną zaba­wą! To tak­że miej­sce, któ­re wro­sło już w tra­dy­cję spo­tkań miło­śni­ków koni i spor­tu jeź­dziec­kie­go pod­czas kolej­nych edy­cji Cavaliady. Czytaj dalej »

Aukcja TERAZ POLSKIE KONIE już za dwa tygodnie w Poznaniu

17 listopada 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Teraz Polskie Konie ·

Serdecznie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z listą koni zgło­szo­nych na Aukcję „TERAZ POLSKIE KONIE”, któ­ra odbę­dzie się w dniach 2-3 grud­nia pod­czas Cavaliady w Poznaniu. Czytaj dalej »

Mistrzowskie pary w Bogusławicach

27 września 2016 · Kategoria: Powożenie, Teraz Polskie Konie · Rasa:

Miło nam poin­for­mo­wać, iż na zakoń­czo­nych kil­ka dni temu XXXII Mistrzostwach Polski w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi (MP-D2) roz­gry­wa­nych w bogu­sła­wic­kim Stadzie Ogierów (16-18 wrze­śnia 2016 r.) zło­ty medal wywal­czył Waldemar Kaczmarek repre­zen­tu­ją­cy klub SK Bielin, powo­żąc koń­mi: Cedroso DSP, Cybinka sp oraz Cyprian DSP. Czytaj dalej »

Polskie konie zaprzęgowe najlepsze na świecie!

13 września 2016 · Kategoria: Powożenie, Teraz Polskie Konie · Rasa:

W minio­ny week­end, po raz dru­gi odby­ły się Mistrzostwa Świata Młodych Koni w Powożeniu. Jak w roku ubie­głym orga­ni­za­to­rem był Ośrodek przy zabyt­ko­wym Stadzie Ogierów w Mezohegyes na Węgrzech. Czytaj dalej »

Ogólnopolski Czempionat Porównawczy Koni Ras Szlachetnych w Skokach Luzem - relacja filmowa

5 września 2016 · Kategoria: MPMK, Skoki luzem / Wolne skoki, Teraz Polskie Konie · Rasa: ,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z mate­ria­ła­mi fil­mo­wy­mi z Ogólnopolskiego Czempionatu Porównawczego Koni Ras Szlachetnych w Skokach Luzem, któ­ry odbył się w dniach 19-21 sierp­nia 2016 w Drzonkowie. Czytaj dalej »

Historyczny sukces polskiej hodowli koni huculskich na V Międzynarodowym Czempionacie Koni Huculskich

5 września 2016 · Kategoria: Czempionaty, Powożenie, Ścieżki huculskie, Teraz Polskie Konie, Ujeżdżenie · Rasa:

W dniach  2-4 wrze­śnia br. w SK Topolcianky na Słowacji mia­ła miej­sce kolej­na mię­dzy­na­ro­do­wa kon­fron­ta­cja koni hucul­skich z kra­jów zrze­szo­nych w Międzynarodowej Federacji Koni Huculskich (HIF). Ponad 70 koni z pię­ciu kra­jów (Polska, Węgry, Słowacja, Czechy, Austria) rywa­li­zo­wa­ło w oce­nie pły­to­wej i w kon­ku­ren­cjach użyt­ko­wych (ujeż­dże­nie, powo­że­nie zaprzę­ga­mi, ścież­ka hucul­ska). Czytaj dalej »

Skokowe MŚMK Lanaken 15-18.09.2016

1 września 2016 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie · Rasa: ,

Poniżej przed­sta­wia­my listę koni, któ­re ofi­cjal­nie zosta­ły zakwa­li­fi­ko­wa­ne na Mistrzostwa Świata Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy. Kwalifikacji doko­na­ła Komisja Koordynacyjna, któ­ra skła­da się z przed­sta­wi­cie­li Zarządów PZJ oraz PZHK, a tak­że z aktu­al­nych mena­dże­rów dys­cy­plin. Czytaj dalej »

Wystawa koni Moteszyce

31 sierpnia 2016 · Kategoria: Czempionaty, Teraz Polskie Konie, Wystawy i pokazy · Rasa:

Wielki suk­ces pol­skiej hodow­li na mię­dzy­na­ro­do­wej wysta­wie koni Furioso w Moteszycach na Słowacji! Czytaj dalej »

XIV Otwarty Warmińsko-Mazurski Czempionat Źrebiąt Koni Ras Szlachetnych

23 sierpnia 2016 · Kategoria: Czempionaty, Teraz Polskie Konie ·

W imie­niu Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Koni zapra­sza­my na XIV Otwarty Warmińsko – Mazurski Czempionat Źrebiąt Koni Ras Szlachetnych, któ­ry odbę­dzie się w Stadninie Koni Rzeczna 10 wrze­śnia 2016 r. Czytaj dalej »

Paweł Spisak i Banderas – koniec zmagań w Rio

9 sierpnia 2016 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW · Rasa:

Po groź­nie wyglą­da­ją­cym wypad­ku na tra­sie cros­su swo­je zma­ga­nia pod­czas Letnich Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro zakoń­czy­ła pol­ska para – Paweł SpisakBanderas sp (Moravia westf. – Babilonia xx po Jape), hod. Romana Drabińskiego, wł. Marka Jodko. Czytaj dalej »

Ogromny sukces polskiej drużyny zaprzęgowej na MŚ w Piber!

9 sierpnia 2016 · Kategoria: Powożenie, Teraz Polskie Konie · Rasa: ,,

Wielkie gra­tu­la­cje dla pol­skiej eki­py zaprzę­go­wej uczest­ni­czą­cej w Mistrzostwach Świata w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi w austriac­kim Piber! Czytaj dalej »

Kosztowna zmiana nazwy

9 sierpnia 2016 · Kategoria: Ogłoszenia, Sprawy hodowlane, Teraz Polskie Konie, Zawody ·

Cena za zmia­nę nazwy konia doko­na­na w OZHK/WZHK nie ule­gła zmia­nie. Jednak w FEI za zmia­nę nazwy konia na inną niż nazwa uro­dze­nia nało­żo­no bar­dzo wyso­ką opła­tę (4800 zł), nawet jeśli zmia­na ta była doko­na­na w związ­ku hodow­la­nym jesz­cze przed pierw­szą reje­stra­cją konia w PZJ! Czytaj dalej »

VIII Amatorski Konkurs Powożenia Zaprzęgami Konnymi

20 lipca 2016 · Kategoria: Powożenie, Teraz Polskie Konie ·

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni ser­decz­nie zapra­sza­my na VIII Amatorski Konkurs Powożenia Zaprzęgami Konnymi, któ­ry odbę­dzie się 24 lip­ca 2016 r. w Ujanowicach. Czytaj dalej »

Polskie konie z SO Sieraków na 40-leciu Eurocheval w Offenburgu

15 lipca 2016 · Kategoria: Czempionaty, Teraz Polskie Konie, Wystawy i pokazy · Rasa: ,

Największe wyda­rze­nie hip­picz­ne w połu­dnio­wych Niemczech w dniach 20-24 lip­ca 2016 r. - 500 koni z całej Europy i 40 000 osób odwie­dza­ją­cych. Czytaj dalej »

Niger oraz inne polskie na podium

6 lipca 2016 · Kategoria: Powożenie, Teraz Polskie Konie · Rasa: ,

Na zakoń­czo­nych kil­ka dni temu XIX Mistrzostwach Polski w powo­że­niu sin­gla­mi (D1) roz­gry­wa­nych w bogu­sła­wic­kim Stadzie Ogierów po raz kolej­ny (11 raz w karie­rze!) zło­ty medal zgar­nął Bartłomiej Kwiatek. Czytaj dalej »

Spisak i Banderas górą!

29 czerwca 2016 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW · Rasa:

Na zakoń­czo­nych w ostat­nią nie­dzie­lę mię­dzy­na­ro­do­wych zawo­dach WKKW ran­gi CICO3* roz­gry­wa­nych w Strzegomiu para Paweł Spisak i wałach Banderas sp potwier­dzi­ła swo­ją dosko­na­łą for­mę. Czytaj dalej »

Honoru gospodarzy bronił Wibaro

14 czerwca 2016 · Kategoria: Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie · Rasa:

Pięknie jechał Kamil Grzelczyk par­kur nie­dziel­ne­go Grand Prix na CSIO 5* w Sopocie. Pięknie poko­ny­wał kolej­ne trud­ne zada­nia i sekwen­cje prze­szkód. Czytaj dalej »

Polskie ardeny błyszczały w Kętrzynie!

13 czerwca 2016 · Kategoria: Czempionaty, Teraz Polskie Konie · Rasa:

Obawy doty­czą­ce pol­skich arde­nów na tle koni z pozo­sta­łych kra­jów oka­za­ły się niczym nie uza­sad­nio­ne. Mimo, iż Polska Księga Stadna ist­nie­je dopie­ro 3 lata, nasi hodow­cy mają bar­dzo dobre konie niczym nie ustę­pu­ją­ce fran­cu­skim czy szwedz­kim. Podczas minio­ne­go week­en­du na Międzynarodowym Czempionacie Koni Ardeńskich oce­nio­nych zosta­ło 41 koni w 4 kla­sach z 5 kra­jów Europy. Czytaj dalej »

Wibaro w Grand Prix Poznania

9 czerwca 2016 · Kategoria: Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie · Rasa:

Tym razem nagro­da spe­cjal­na pre­ze­sa PZHK powę­dro­wa­ła w ręce Kamila Grzelczyka. Na pol­skiej hodow­li 9-letnim Wibaro sp (po Balou du Rouet od Wiagra / Graf Quidam, hodow­li Mariana Skopa, wła­sno­ści Bogdana Kuchejdy) zakwa­li­fi­ko­wał się on do nie­dziel­ne­go kon­kur­su Grand Prix 4-gwiazdkowego CSI w Poznaniu. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec