Kategoria: Wydawnictwo

Kategoria: Rasa: Okres:

Ogłoszenia drobne w Hodowcy i Jeźdźcu!

24 sierpnia 2017 · Kategoria: Ogłoszenia, Wydawnictwo ·

Sprzedajesz lub szu­kasz ko­nia, ofe­ru­jesz sta­nów­kę, masz na zby­ciu sprzęt jeź­dziec­ki lub rol­ni­czy, chcesz za­re­kla­mo­wać swo­je usłu­gi – ma­my dla Ciebie atrak­cyj­ną ofer­tę re­kla­mo­wą. Zapraszamy do za­po­zna­nia się ze szcze­gó­ła­mi. Czytaj dalej »

Ogłoszenia Drobne w kwartalniku Hodowca i Jeździec

2 czerwca 2017 · Kategoria: Wydawnictwo ·

Sprzedajesz lub szu­kasz ko­nia, ofe­ru­jesz sta­nów­kę, masz na zby­ciu sprzęt jeź­dziec­ki lub rol­ni­czy, chcesz za­re­kla­mo­wać swo­je usłu­gi – ma­my dla Ciebie atrak­cyj­ną ofer­tę re­kla­mo­wą. Zapraszamy do za­po­zna­nia się ze szcze­gó­ła­mi. Czytaj dalej »

Już od najbliższego numeru Hodowcy i Jeźdźca nowy dział ogłoszeń drobnych!

10 marca 2017 · Kategoria: Wydawnictwo ·

Wychodząc na­prze­ciw ocze­ki­wa­niom czy­tel­ni­ków na­sze­go kwar­tal­ni­ka, od naj­bliż­sze­go, wio­sen­ne­go nu­me­ru udo­stęp­nia­my na ła­mach Hodowcy i Jeźdźca miej­sce na ogło­sze­nia drob­ne. Czytaj dalej »

Katalog STANÓWKA 2017

24 stycznia 2017 · Kategoria: Rejestr ogierów, Wydawnictwo ·

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z katalogiem Stanówka. Promujemy w nim ogie­ry z li­cen­cją Polskiego Związku Hodowców Koni waż­ną na rok 2017. Czytaj dalej »

„Hodowca i Jeździec” ma nowego redaktora naczelnego

27 października 2016 · Kategoria: Ogłoszenia, Wydawnictwo ·

Miło nam ogło­sić, że w wy­ni­ku prze­pro­wa­dzo­nej re­kru­ta­cji na sta­no­wi­sko re­dak­to­ra na­czel­ne­go na­sze­go kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec”, Prezydium PZHK wy­bra­ło Panią Ewę Jakubowską. Czytaj dalej »

Zaproszenie PZHK do składania ofert na stanowisko redaktora naczelnego kwartalnika „Hodowca i Jeździec”

25 sierpnia 2016 · Kategoria: Przetargi, Wydawnictwo ·

Polski Związek Hodowców Koni zaprasza do składania ofert na stanowisko redaktora naczelnego kwartalnika "Hodowca i Jeździec". Termin składania ofert – 22 września 2016 r. Czytaj dalej »

Do nabycia polska wersja książki „Koń KWPN. Selekcja do wyczynu”

23 sierpnia 2016 · Kategoria: Wydawnictwo, Wyszczególnione · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni wy­ku­pił li­cen­cję od związ­ku KWPN na wy­da­nie zna­nej w Europie książ­ki: „The KWPN hor­se. Selection for per­for­man­ce” i wła­śnie zo­sta­ła wy­da­na pol­ska jej wer­sja pod ty­tu­łem: „Koń KWPN. Selekcja do wy­czy­nu”. Czytaj dalej »

HiJ – Wiosna 2016

6 kwietnia 2016 · Kategoria: Wydawnictwo ·

W sprze­da­ży jest już do­stęp­ny no­wy – 49 – nu­mer „Hodowcy i Jeźdźca”. Po wię­cej szcze­gó­łów za­pra­sza­my na stronę internetową naszego kwartalnika. Czytaj dalej »

HiJ – Zima 2016

21 stycznia 2016 · Kategoria: Wydawnictwo ·

W sprze­da­ży jest już do­stęp­ny no­wy – 48 – nu­mer „Hodowcy i Jeźdźca”. Po wię­cej szcze­gó­łów za­pra­sza­my na stronę internetową naszego kwartalnika. Czytaj dalej »

Księga Stadna Koni Rasy Śląskiej

5 stycznia 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Wydawnictwo · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni z przy­jem­no­ścią in­for­mu­je, że do­stęp­na jest bez­płat­na wer­sja elek­tro­nicz­na dłu­go ocze­ki­wa­nej Księgi Stadnej Koni Rasy Śląskiej – Tom VIII, część 1. Ogiery. Księga za­wie­ra in­for­ma­cje o 436 ogie­rach oraz uzu­peł­nie­nie ka­rier stad­nych z lat 1999-​2014 ogie­rów za­miesz­czo­nych w po­przed­nich to­mach Ksl.
Jednocześnie przy­po­mi­na­my, iż w Redakcji Ksiąg Stadnych PZHK do­stęp­ne jest jesz­cze wy­da­nie pa­pie­ro­we po­przed­nie­go to­mu księ­gi (Ksl VII) w ce­nie 80 złotych.

HiJ – Jesień 2015

22 października 2015 · Kategoria: Wydawnictwo ·

W sprze­da­ży jest już do­stęp­ny no­wy – 47 – nu­mer „Hodowcy i Jeźdźca”. Jest to re­kor­do­we, bo li­czą­ce aż 156 stron, wy­da­nie HiJ wień­czą­ce ju­bi­le­uszo­wy rok 120-​lecia ist­nie­nia Polskiego Związku Hodowców Koni. Po wię­cej szcze­gó­łów za­pra­sza­my na stronę internetową naszego kwartalnika. Czytaj dalej »

Uwaga – oszustwo wydawnicze!

25 września 2015 · Kategoria: Ogłoszenia, Wydawnictwo ·

Szanowni ho­dow­cy i wła­ści­cie­le koni,
do biu­ra PZHK po­now­nie na­pły­wa­ją zgło­sze­nia o oszu­stwach zwią­za­nych z za­ku­pem al­bu­mu o ko­niach zim­no­krwi­stych za ce­nę 199 zł. Osoby, któ­re do tej po­ry po­in­for­mo­wa­ły nas o tym fak­cie, otrzy­ma­ły zu­peł­nie in­ne pu­bli­ka­cje niż ocze­ki­wa­ły (m.in. książ­ki kom­plet­nie nie zwią­za­ne z bran­żą). Niepokojący jest fakt, że po­ten­cjal­ni kup­cy in­for­mo­wa­ni są, że sprze­daw­ca otrzy­mał ich nu­mer kon­tak­to­wy z biu­ra PZHK.
Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że nie ma z po­wyż­szą spra­wą nic wspól­ne­go i nie prze­ka­zu­je oso­bom trze­cim da­nych oso­bo­wych za­war­tych w Centralnym Rejestrze Koniowatych, a ho­dow­ców po­sia­da­ją­cych za­re­je­stro­wa­ne punk­ty ko­pu­la­cyj­ne (da­ne do­stęp­ne pu­blicz­nie) pro­si­my o szcze­gól­ną ostroż­ność. PZHK nie pro­wa­dzi sprze­da­ży te­le­fo­nicz­nej, a ca­ła ofer­ta wy­daw­ni­cza Związku i nu­mer kon­ta ban­ko­we­go znaj­du­ją się wy­łącz­nie na na­szej stro­nie internetowej.

HiJ – Lato 2015

13 lipca 2015 · Kategoria: Wydawnictwo ·

W sprze­da­ży jest już do­stęp­ny no­wy – 46 – nu­mer „Hodowcy i Jeźdźca”. Po wię­cej szcze­gó­łów za­pra­sza­my na stronę internetową naszego kwartalnika. Czytaj dalej »

W obronie dr hab. Kolstrunga

10 kwietnia 2015 · Kategoria: Ogłoszenia, Wydawnictwo ·

W pu­bli­ka­to­rach (cza­so­pi­sma: Tygodnik Podhalański, Gazeta Wyborcza wy­da­nie Krakowskie, Kurier Lubelski, a tak­że na stro­nie in­ter­ne­to­wej Onet.pl) uka­za­ły się in­for­ma­cje w for­mie sen­sa­cji o tym, że ar­ty­kuł au­tor­stwa dr hab. Ryszarda Kolstrunga z UP w Lublinie „Jak cięż­ko pra­cu­ją ko­nie na tra­sie do Morskiego Oka” wy­dru­ko­wa­ny na ła­mach cza­so­pi­sma „Hodowca i Jeździec” 1 (44) 2015 był spon­so­ro­wa­ny przez Fundusz Promocji Mięsa Końskiego.
Fakt do­pi­sa­nia in­for­ma­cji o spon­so­ro­wa­niu ar­ty­ku­łu wy­stą­pił z wi­ny re­dak­cji HiJ i zo­stał wy­ja­śnio­ny ja­ko błąd gra­fi­ka. Redakcja spro­sto­wa­nie to za­mie­ści­ła na stro­nie in­ter­ne­to­wej PZHK. Fundacja Viva nie przy­ję­ła te­go do wia­do­mo­ści i zło­ży­ła wnio­sek do Tatrzańskiego Parku Narodowego o wy­klu­cze­nie dr hab. R. Kolstrunga z ze­spo­łu, któ­ry bę­dzie pro­wa­dzić oce­nę wy­sił­ku ko­ni pra­cu­ją­cych przy prze­wo­zie tu­ry­stów w bie­żą­cym ro­ku. Czytaj dalej »

HiJ – Wiosna 2015

10 kwietnia 2015 · Kategoria: Wydawnictwo ·

W sprze­da­ży jest już do­stęp­ny no­wy – 45 – nu­mer „Hodowcy i Jeźdźca”. Po wię­cej szcze­gó­łów za­pra­sza­my na stronę internetową naszego kwartalnika. Czytaj dalej »

Oświadczenie ws. artykułu pt. „Jak ciężko pracują konie na trasie do Morskiego Oka?”

7 kwietnia 2015 · Kategoria: Wydawnictwo ·

W zi­mo­wym wy­da­niu kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” 1/​2015, opu­bli­ko­wa­ny zo­stał tekst pt. „Jak ciężko pracują konie na trasie do Morskiego Oka?”, au­tor­stwa prof. Ryszarda Kolstrunga.
Ponieważ w cią­gu kil­ku mi­nio­nych dni, nie­któ­re z or­ga­ni­za­cji pro­eko­lo­gicz­nych za­czę­ły dys­try­bu­ować myl­ne in­for­ma­cje, ja­ko­by w/​w. ar­ty­kuł zo­stał sfi­nan­so­wa­ny z Funduszu Promocji Mięsa Końskiego er­go zo­stał usta­lo­ny, na­pi­sa­ny i opła­co­ny przez pro­du­cen­tów ko­ni­ny, spie­szy­my spro­sto­wać, iż nie ma on z Funduszem nic wspól­ne­go. Czytaj dalej »

Uwaga – oszustwo wydawnicze!

11 lutego 2015 · Kategoria: Ogłoszenia, Wydawnictwo ·

Szanowni ho­dow­cy i wła­ści­cie­le koni,
Do biu­ra PZHK na­pły­wa­ją zgło­sze­nia o oszu­stwach zwią­za­nych z za­ku­pem al­bu­mu o ko­niach zim­no­krwi­stych za ce­nę 199 zł. Osoby, któ­re do tej po­ry po­in­for­mo­wa­ły nas o tym fak­cie, otrzy­ma­ły zu­peł­nie in­ne pu­bli­ka­cje niż ocze­ki­wa­ły (m.in. książ­ki kom­plet­nie nie zwią­za­ne z bran­żą). Niepokojący jest fakt, że po­ten­cjal­ni kup­cy in­for­mo­wa­ni są, że sprze­daw­ca otrzy­mał ich nu­mer kon­tak­to­wy z biu­ra PZHK.
Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że nie ma z po­wyż­szą spra­wą nic wspól­ne­go i nie prze­ka­zu­je oso­bom trze­cim da­nych oso­bo­wych za­war­tych w Centralnym Rejestrze Koniowatych, a ho­dow­ców po­sia­da­ją­cych za­re­je­stro­wa­ne punk­ty ko­pu­la­cyj­ne (da­ne do­stęp­ne pu­blicz­nie) pro­si­my o szcze­gól­ną ostroż­ność. PZHK nie pro­wa­dzi sprze­da­ży te­le­fo­nicz­nej, a ca­ła ofer­ta wy­daw­ni­cza Związku i nu­mer kon­ta ban­ko­we­go znaj­du­ją się wy­łącz­nie na na­szej stro­nie internetowej.

HiJ – Zima 2015

22 stycznia 2015 · Kategoria: Wydawnictwo ·

W sprze­da­ży jest już do­stęp­ny no­wy – 44 – nu­mer „Hodowcy i Jeźdźca”. Po wię­cej szcze­gó­łów za­pra­sza­my na stronę internetową naszego kwartalnika.

Ostatni Hodowca i Jeździec w tym roku

9 października 2014 · Kategoria: Wydawnictwo ·

Na ry­nek tra­fił ostat­ni te­go­rocz­ny nu­mer Hodowcy i Jeźdźca. Jesienne wydanie to 144 str. po­głę­bio­nych ar­ty­ku­łów po­świę­co­nych bran­ży koń­skiej, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem re­la­cji z waż­nych im­prez hodowlano-​jeździeckich oraz ma­te­ria­łów poradnikowo-​edukacyjnych. Piszą dla nas w HiJ 4/​2014 m.in. Ewa Jastrzębska, Zbigniew Jaworski, Adam Jończyk, Ryszard Kolstrung, Henryk Kuhn, Janusz Lawin, Wiesław Niewiński, Andrzej Novak-​Zempliński, Grażyna Polak, Monika Słowik, Jan Skoczylas, Anna Stojanowska, Rafał Wawrzyniak i wie­lu, wie­lu in­nych ce­nio­nych spe­cja­li­stów. Naprawdę jest co czy­tać. Czytaj dalej »

O potrzebie pielęgnacji kopyt koni

12 września 2014 · Kategoria: Wydawnictwo ·

Niezmiernie mi­ło nam po­in­for­mo­wać, że do sprze­da­ży tra­fi­ła no­wa książ­ka wy­da­na przez Polski Związek Hodowców Koni, bę­dą­ca swo­istym kom­pen­dium wie­dzy na te­mat koń­skich ko­pyt. „O po­trze­bie pie­lę­gna­cji ko­pyt ko­ni” au­tor­stwa Ryszarda Kolstrunga moż­na już ku­pić w biurze PZHK oraz w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni w ce­nie 10,- PLN za sztukę.
Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec