Kategoria: Wydawnictwo

Kategoria: Rasa: Okres:

Uwaga - oszustwo wydawnicze!

11 lutego 2015 · Kategoria: Ogłoszenia, Wydawnictwo ·

Szanowni hodow­cy i wła­ści­cie­le koni,
Do biu­ra PZHK napły­wa­ją zgło­sze­nia o oszu­stwach zwią­za­nych z zaku­pem albu­mu o koniach zim­no­krwi­stych za cenę 199 zł. Osoby, któ­re do tej pory poin­for­mo­wa­ły nas o tym fak­cie, otrzy­ma­ły zupeł­nie inne publi­ka­cje niż ocze­ki­wa­ły (m.in. książ­ki kom­plet­nie nie zwią­za­ne z bran­żą). Niepokojący jest fakt, że poten­cjal­ni kup­cy infor­mo­wa­ni są, że sprze­daw­ca otrzy­mał ich numer kon­tak­to­wy z biu­ra PZHK.
Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że nie ma z powyż­szą spra­wą nic wspól­ne­go i nie prze­ka­zu­je oso­bom trze­cim danych oso­bo­wych zawar­tych w Centralnym Rejestrze Koniowatych, a hodow­ców posia­da­ją­cych zare­je­stro­wa­ne punk­ty kopu­la­cyj­ne (dane dostęp­ne publicz­nie) pro­si­my o szcze­gól­ną ostroż­ność. PZHK nie pro­wa­dzi sprze­da­ży tele­fo­nicz­nej, a cała ofer­ta wydaw­ni­cza Związku i numer kon­ta ban­ko­we­go znaj­du­ją się wyłącz­nie na naszej stro­nie inter­ne­to­wej.

HiJ - Zima 2015

22 stycznia 2015 · Kategoria: Wydawnictwo ·

W sprze­da­ży jest już dostęp­ny nowy - 44 - numer „Hodowcy i Jeźdźca”. Po wię­cej szcze­gó­łów zapra­sza­my na stro­nę inter­ne­to­wą nasze­go kwar­tal­ni­ka.

Ostatni Hodowca i Jeździec w tym roku

9 października 2014 · Kategoria: Wydawnictwo ·

Na rynek tra­fił ostat­ni tego­rocz­ny numer Hodowcy i Jeźdźca. Jesienne wyda­nie to 144 str. pogłę­bio­nych arty­ku­łów poświę­co­nych bran­ży koń­skiej, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem rela­cji z waż­nych imprez hodowlano-jeździeckich oraz mate­ria­łów poradnikowo-edukacyjnych. Piszą dla nas w HiJ 4/2014 m.in. Ewa Jastrzębska, Zbigniew Jaworski, Adam Jończyk, Ryszard Kolstrung, Henryk Kuhn, Janusz Lawin, Wiesław Niewiński, Andrzej Novak-Zempliński, Grażyna Polak, Monika Słowik, Jan Skoczylas, Anna Stojanowska, Rafał Wawrzyniak i wie­lu, wie­lu innych cenio­nych spe­cja­li­stów. Naprawdę jest co czy­tać. Czytaj dalej »

O potrzebie pielęgnacji kopyt koni

12 września 2014 · Kategoria: Wydawnictwo ·

Niezmiernie miło nam poin­for­mo­wać, że do sprze­da­ży tra­fi­ła nowa książ­ka wyda­na przez Polski Związek Hodowców Koni, będą­ca swo­istym kom­pen­dium wie­dzy na temat koń­skich kopyt. „O potrze­bie pie­lę­gna­cji kopyt koni” autor­stwa Ryszarda Kolstrunga moż­na już kupić w biu­rze PZHK oraz w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni w cenie 10,- PLN za sztu­kę.
Czytaj dalej »

HiJ - Lato 2014: 140 stron nietuzinkowej lektury!

4 lipca 2014 · Kategoria: Wydawnictwo ·

Już jest w kio­skach nasza gaze­ta nr 3/2014. Lektura na lipiec, sier­pień i wrze­sień. Trafiło do sprze­da­ży let­nie wyda­nie kwar­tal­ni­ka Hodowca i Jeździec. Liczy 140 stron, więc jest co czy­tać. Trochę uwa­gi poświę­ci­li­śmy m.in. koniom ras mało­pol­skiej, hucul­skiej, ślą­skiej, zim­no­krwi­stej, szla­chet­nej pół­krwi ale i tra­ke­nom, fol­blu­tom czy ara­bom. Czytaj dalej »

HiJ - Wiosna 2014

8 kwietnia 2014 · Kategoria: Wydawnictwo ·

Do sprze­da­ży tra­fi­ło naj­now­sze wyda­nie kwar­tal­nika Hodowca i Jeździec (2/2014 wio­sna). Ten numer ma AŻ 140 stron, a w nim mię­dzy inny­mi: wywiad z nowym dyrek­to­rem wro­cław­skie­go toru wyści­gów kon­nych - Jerzym Sawką, przy­bli­ża­my tema­ty­kę badań mar­ke­rów gene­tycz­nych, a tak­że powró­ci­my na chwi­lę do Walnego Zjazdu WBFSH, któ­ry miał miej­sce na począt­ku paź­dzier­nika ubie­głe­go roku w Warszawie. To i wie­le, WIELE wię­cej w naj­now­szym nume­rze „Hodowcy i Jeźdźca”.

HiJ - Zima 2014

10 stycznia 2014 · Kategoria: Wydawnictwo ·

Trafiło już do sprze­da­ży naj­now­sze wyda­nie kwar­tal­ni­ka Hodowca i Jeździec (1/2014 zima). A w nim mię­dzy inny­mi pod­su­mo­wa­nie Mistrzostw Polski Młodych Koni w trzech dys­cy­pli­nach: z WKKW autor­stwa prof. Sławomira Pietrzaka, z ujeż­dże­nia napi­sa­ne przez Wacława Pruchniewicza oraz z powo­że­nia Tadeusza Kodzia.
Czytaj dalej »

Spisak i Kwiatek współpracują z PZHK

27 maja 2013 · Kategoria: Sprawy związkowe, Wydawnictwo ·

Paweł Spisak (WKKW) zna­lazł się w gro­nie dwóch zawod­ni­ków (dru­gi to Bartłomiej Kwiatek - zaprzę­gi) obję­tych opie­ką spon­sor­ską na okres jed­ne­go roku - bie­żą­ce­go sezo­nu - przez Polski Związek Hodowców Koni. W wyni­ku pro­wa­dzo­nych roz­mów uda­ło się wypra­co­wać umowę/kontrakt okre­śla­ją­cy wspól­ne pra­wa i obo­wiąz­ki, cele oraz cha­rak­ter rela­cji łączą­cych inte­re­sy spor­tu jeź­dziec­kie­go i potrze­by hodow­li.

Jednocześnie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z tre­ścią wywia­du prze­pro­wa­dzo­ne­go z Pawłem Spisakiem. Rozmowa ta zosta­ła opu­bli­ko­wa­na w ostat­nim, wio­sen­nym, wyda­niu kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” w arty­ku­le pt. „Wyrwać hodow­ców z letar­gu”. Polecamy!

HiJ - Zima 2013

9 stycznia 2013 · Kategoria: Wydawnictwo ·

W sprze­da­ży jest już dostęp­ny nowy - 36 - numer „Hodowcy i Jeźdźca”. Więcej szcze­gó­łów dostęp­nych jest na stro­nie on-line pisma.

Zmiana ceny prenumeraty HiJ

7 stycznia 2013 · Kategoria: Wydawnictwo ·

Uprzejmie infor­mu­je­my, że w związ­ku z pod­wyż­ką cen usług Poczty Polskiej, z dniem 1 kwiet­nia br., koszt rocz­nej pre­nu­me­ra­ty kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” wzro­śnie o 4 zł, tj. 44 zł pismo + 16 zł kosz­ty wysył­ki, razem 60 zł.

Księga Stadna Koników Polskich

3 grudnia 2012 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Wydawnictwo · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że wyda­na dru­kiem Księga Stadna Koników Polskich – Tom IX, jest teraz dostęp­na bez­płat­nie w wer­sji elek­tro­nicz­nej. Jednocześnie przy­po­mi­na­my o wyda­niach papie­ro­wych, dostęp­nych w Redakcji Ksiąg Stadnych PZHK.

Księga Stadna Koni Rasy Małopolskiej

30 listopada 2012 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Wydawnictwo · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że wyda­na dru­kiem Księga Stadna Koni Rasy Małopolskiej – Tom VII czę­ści 1, 2 i 3, są teraz dostęp­ne bez­płat­nie w wer­sji elek­tro­nicz­nej. Jednocześnie przy­po­mi­na­my o wyda­niach papie­ro­wych, dostęp­nych w Redakcji Ksiąg Stadnych PZHK.

Księga Stadna Koni Rasy Wielkopolskiej

30 listopada 2012 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Wydawnictwo · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że nie­daw­no wyda­na dru­kiem Księga Stadna Koni Rasy Wielkopolskiej – Tom VII część 1 jest teraz dostęp­na bez­płat­nie w wer­sji elek­tro­nicz­nej. Jednocześnie przy­po­mi­na­my o wyda­niu papie­ro­wym, dostęp­nym w Redakcji Ksiąg Stadnych PZHK.

10 lat Hodowcy i Jeźdźca

24 października 2012 · Kategoria: Wydawnictwo ·

Właśnie roz­po­czy­na­my obcho­dy 10-lecia „Hodowcy i Jeźdźca”, kwar­tal­ni­ka wyda­wa­ne­go przez Polski Związek Hodowców Koni we współ­pra­cy z wie­lo­ma bran­żo­wy­mi part­ne­ra­mi. Bez pomo­cy i zaan­ga­żo­wa­nia tysię­cy osób, tej gaze­ty by nie było. Za to wszyst­kim sym­pa­ty­kom i współ­twór­com wiel­kie dzię­ki. Stąd też naj­now­sze wyda­nie zali­czyć może­my do jubi­le­uszo­we­go… Czytaj dalej »

Księga Stadna Koni Rasy Wielkopolskiej

22 sierpnia 2012 · Kategoria: Wydawnictwo · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni z przy­jem­no­ścią infor­mu­je, że uka­za­ła się dru­kiem Księga Stadna Koni Rasy Wielkopolskiej – Tom VII część I. Księga, zawie­ra­ją­ca infor­ma­cje o 304 ogie­rach, w dwóch dzia­łach:

  1. ogie­ry rasy wiel­ko­pol­skiej
  2. ogie­ry wiel­ko­pol­skie pocho­dze­nia tra­keń­skie­go

oraz poda­no uzu­peł­nie­nie karier stad­nych ogie­rów zamiesz­czo­nych w poprzed­nich tomach.
Księga jest dostęp­na w Redakcji Ksiąg Stadnych PZHK w cenie 60 zł (ilość egzem­pla­rzy ogra­ni­czo­na). Czytaj dalej »

„Hodowca i Jeździec” - teraz 152 strony!

4 lipca 2012 · Kategoria: Wydawnictwo ·

Do dys­try­bu­cji tra­fi­ło let­nie wyda­nie „Hodowca i Jeździec”. Grono auto­rów i twór­ców sta­le się roz­ra­sta, więc i nasz kwar­tal­nik coraz bogat­szy. Objętość 152 stro­ny „Hodowcy i Jeźdźca” to pra­wie jak obję­tość jed­ne­go z naj­star­szych na świe­cie tytu­łów hipo­lo­gicz­nych, nie­miec­kie­go „St. Georg”.
Jednak naj­pierw pro­si­my prze­czy­taj­cie pol­skie­go „Hodowcę i Jeźdźca”. Czytaj dalej »

„Hodowca i Jeździec” na zielono

11 kwietnia 2012 · Kategoria: Wydawnictwo ·

Jest już w sprze­da­ży wio­sen­ne wyda­nie kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec”. Zieleni się wokół, kwit­nie for­sy­cja, budzi się przy­ro­da z zimo­we­go letar­gu, więc i lżej na duszy, a w ser­cu cią­gle maj… Pełni opty­mi­zmu prze­ka­zu­je­my ponad 130 stron nowe­go „Hodowcy i Jeźdźca”, któ­ry mamy nadzie­ję pomo­że uśmiech­nąć się konia­rzom do świa­ta i sie­bie nawza­jem. Miłej zatem lek­tu­ry :-)
Więcej szcze­gó­łów dostęp­nych jest na stro­nie on-line pisma.

Księgi Stadne w roku 2012

9 lutego 2012 · Kategoria: Wydawnictwo · Rasa: ,

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że w kwiet­niu br. zosta­nie wyda­na dru­kiem „Księga stad­na koni rasy wiel­ko­pol­skiej” tom VII cz.1 ogie­ry - cena 80 zło­tych.
W 2012 roku zosta­nie tak­że wyda­na dru­kiem „Księga stad­na koni rasy ślą­skiej” tom VIII cz.1 ogie­ry - cena 80 zło­tych.
Osoby zain­te­re­so­wa­ne zaku­pem w/w ksiąg pro­si­my o zło­że­nie pisem­ne­go zamó­wie­nia do dnia 30 mar­ca 2012 roku na adres księgi@pzhk.pl lub kujawska@pzhk.pl.

Nowy „Hodowca i Jeździec”

5 stycznia 2012 · Kategoria: Wydawnictwo ·

Na nowy rok 2012 jest już w sprze­da­ży nowe wyda­nie kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec”. Przed nami jesz­cze kawa­łek zimy, i choć póki co ona bar­dziej mokra niż śnieżno-mroźna, to krót­ki dzień i dłu­gą noc może zre­kom­pen­so­wać 140 stron zawar­to­ści „Hodowcy i Jeźdźca”, pozwo­li szyb­ciej znieść szaro-burą aurę za oknem i docze­kać wio­sny, kie­dy to zno­wu, ze zdwo­jo­ną siłą zakwit­nie życie hodowlano-jeździeckie.
Warto pod­kre­ślić, iż naj­śwież­szy numer pisma uka­zał się sta­ra­niem ponad 50 auto­rów tek­stów i zdjęć.
Życzymy miłej lek­tu­ry, a po wię­cej szcze­gó­łów zapra­sza­my na stro­nę on-line pisma.

HiJ - Jesień 2011

10 października 2011 · Kategoria: Wydawnictwo ·

W sprze­da­ży jest dostęp­ny nowy - 31 - numer „Hodowcy i Jeźdźca”. Więcej szcze­gó­łów dostęp­nych jest na stro­nie on-line pisma.


Hodowca i Jeździec