Kategoria: Wydawnictwo

Kategoria: Rasa: Okres:

HiJ – Zima 2014

10 stycznia 2014 · Kategoria: Wydawnictwo ·

Trafiło już do sprze­da­ży naj­now­sze wy­da­nie kwar­tal­ni­ka Hodowca i Jeździec (1/2014 zima). A w nim mię­dzy in­ny­mi pod­su­mo­wa­nie Mistrzostw Polski Młodych Koni w trzech dys­cy­pli­na­ch: z WKKW au­tor­stwa prof. Sławomira Pietrzaka, z ujeż­dże­nia na­pi­sa­ne przez Wacława Pruchniewicza oraz z po­wo­że­nia Tadeusza Kodzia.
Czytaj dalej »

Spisak i Kwiatek współpracują z PZHK

27 maja 2013 · Kategoria: Sprawy związkowe, Wydawnictwo ·

Paweł Spisak (WKKW) zna­la­zł się w gro­nie dwó­ch za­wod­ni­ków (dru­gi to Bartłomiej Kwiatek – za­przę­gi) ob­ję­ty­ch opie­ką spon­sor­ską na okres jed­ne­go ro­ku – bie­żą­ce­go se­zo­nu – przez Polski Związek Hodowców Koni. W wy­ni­ku pro­wa­dzo­ny­ch roz­mów uda­ło się wy­pra­co­wać umowę/​kontrakt okre­śla­ją­cy wspól­ne pra­wa i obo­wiąz­ki, ce­le oraz cha­rak­ter re­la­cji łą­czą­cy­ch in­te­re­sy spor­tu jeź­dziec­kie­go i po­trze­by ho­dow­li.

Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z treścią wywiadu prze­pro­wa­dzo­ne­go z Pawłem Spisakiem. Rozmowa ta zo­sta­ła opu­bli­ko­wa­na w ostat­nim, wio­sen­nym, wy­da­niu kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” w ar­ty­ku­le pt. „Wyrwać ho­dow­ców z le­tar­gu”. Polecamy!

HiJ – Zima 2013

9 stycznia 2013 · Kategoria: Wydawnictwo ·

W sprze­da­ży je­st już do­stęp­ny no­wy – 36 – nu­mer „Hodowcy i Jeźdźca”. Więcej szcze­gó­łów do­stęp­ny­ch je­st na stro­nie on-line pisma.

Zmiana ceny prenumeraty HiJ

7 stycznia 2013 · Kategoria: Wydawnictwo ·

Uprzejmie in­for­mu­je­my, że w związ­ku z pod­wyż­ką cen usług Poczty Polskiej, z dniem 1 kwiet­nia br., koszt rocz­nej pre­nu­me­ra­ty kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” wzro­śnie o 4 zł, tj. 44 zł pi­smo + 16 zł kosz­ty wy­sył­ki, ra­zem 60 zł.

Księga Stadna Koników Polskich

3 grudnia 2012 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Wydawnictwo · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że wy­da­na dru­kiem Księga Stadna Koników Polskich – Tom IX, je­st te­raz do­stęp­na bez­płat­nie w wer­sji elek­tro­nicz­nej. Jednocześnie przy­po­mi­na­my o wy­da­nia­ch pa­pie­ro­wy­ch, do­stęp­ny­ch w Redakcji Ksiąg Stadnych PZHK.

Księga Stadna Koni Rasy Małopolskiej

30 listopada 2012 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Wydawnictwo · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że wy­da­na dru­kiem Księga Stadna Koni Rasy Małopolskiej – Tom VII części 1, 2 i 3, są te­raz do­stęp­ne bez­płat­nie w wer­sji elek­tro­nicz­nej. Jednocześnie przy­po­mi­na­my o wy­da­nia­ch pa­pie­ro­wy­ch, do­stęp­ny­ch w Redakcji Ksiąg Stadnych PZHK.

Księga Stadna Koni Rasy Wielkopolskiej

30 listopada 2012 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Wydawnictwo · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że nie­daw­no wy­da­na dru­kiem Księga Stadna Koni Rasy Wielkopolskiej – Tom VII część 1 je­st te­raz do­stęp­na bez­płat­nie w wer­sji elek­tro­nicz­nej. Jednocześnie przy­po­mi­na­my o wy­da­niu pa­pie­ro­wym, do­stęp­nym w Redakcji Ksiąg Stadnych PZHK.

10 lat Hodowcy i Jeźdźca

24 października 2012 · Kategoria: Wydawnictwo ·

Właśnie roz­po­czy­na­my ob­cho­dy 10-​lecia „Hodowcy i Jeźdźca”, kwar­tal­ni­ka wy­da­wa­ne­go przez Polski Związek Hodowców Koni we współ­pra­cy z wie­lo­ma bran­żo­wy­mi part­ne­ra­mi. Bez po­mo­cy i za­an­ga­żo­wa­nia ty­się­cy osób, tej ga­ze­ty by nie by­ło. Za to wszyst­kim sym­pa­ty­kom i współ­twór­com wiel­kie dzię­ki. Stąd też naj­now­sze wy­da­nie za­li­czyć mo­że­my do ju­bi­le­uszo­we­go… Czytaj dalej »

Księga Stadna Koni Rasy Wielkopolskiej

22 sierpnia 2012 · Kategoria: Wydawnictwo · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni z przy­jem­no­ścią in­for­mu­je, że uka­za­ła się dru­kiem Księga Stadna Koni Rasy Wielkopolskiej – Tom VII czę­ść I. Księga, za­wie­ra­ją­ca in­for­ma­cje o 304 ogie­ra­ch, w dwó­ch dzia­ła­ch:

  1. ogie­ry ra­sy wiel­ko­pol­skiej
  2. ogie­ry wiel­ko­pol­skie po­cho­dze­nia tra­keń­skie­go

oraz po­da­no uzu­peł­nie­nie ka­rier stad­ny­ch ogie­rów za­miesz­czo­ny­ch w po­przed­ni­ch to­ma­ch.
Księga je­st do­stęp­na w Redakcji Ksiąg Stadnych PZHK w ce­nie 60 zł (ilo­ść eg­zem­pla­rzy ogra­ni­czo­na). Czytaj dalej »

„Hodowca i Jeździec” – teraz 152 strony!

4 lipca 2012 · Kategoria: Wydawnictwo ·

Do dys­try­bu­cji tra­fi­ło let­nie wy­da­nie „Hodowca i Jeździec”. Grono au­to­rów i twór­ców sta­le się roz­ra­sta, więc i na­sz kwar­tal­nik co­raz bo­gat­szy. Objętość 152 stro­ny „Hodowcy i Jeźdźca” to pra­wie jak ob­ję­to­ść jed­ne­go z naj­star­szy­ch na świe­cie ty­tu­łów hi­po­lo­gicz­ny­ch, nie­miec­kie­go „St. Georg”.
Jednak naj­pierw pro­si­my prze­czy­taj­cie pol­skie­go „Hodowcę i Jeźdźca”. Czytaj dalej »

„Hodowca i Jeździec” na zielono

11 kwietnia 2012 · Kategoria: Wydawnictwo ·

Jest już w sprze­da­ży wio­sen­ne wy­da­nie kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec”. Zieleni się wo­kół, kwit­nie for­sy­cja, bu­dzi się przy­ro­da z zi­mo­we­go le­tar­gu, więc i lżej na du­szy, a w ser­cu cią­gle maj… Pełni opty­mi­zmu prze­ka­zu­je­my po­nad 130 stron no­we­go „Hodowcy i Jeźdźca”, któ­ry ma­my na­dzie­ję po­mo­że uśmiech­nąć się ko­nia­rzom do świa­ta i sie­bie na­wza­jem. Miłej za­tem lek­tu­ry :-)
Więcej szcze­gó­łów do­stęp­ny­ch je­st na stro­nie on-line pisma.

Księgi Stadne w roku 2012

9 lutego 2012 · Kategoria: Wydawnictwo · Rasa: ,

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że w kwiet­niu br. zo­sta­nie wy­da­na dru­kiem „Księga stad­na ko­ni ra­sy wiel­ko­pol­skiej” tom VII cz.1 ogie­ry – ce­na 80 zło­ty­ch.
W 2012 ro­ku zo­sta­nie tak­że wy­da­na dru­kiem „Księga stad­na ko­ni ra­sy ślą­skiej” tom VIII cz.1 ogie­ry – ce­na 80 zło­ty­ch.
Osoby za­in­te­re­so­wa­ne za­ku­pem w/​w ksiąg pro­si­my o zło­że­nie pi­sem­ne­go za­mó­wie­nia do dnia 30 mar­ca 2012 ro­ku na ad­res księgi@pzhk.pl lub kujawska@pzhk.pl.

Nowy „Hodowca i Jeździec”

5 stycznia 2012 · Kategoria: Wydawnictwo ·

Na no­wy rok 2012 je­st już w sprze­da­ży no­we wy­da­nie kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec”. Przed na­mi jesz­cze ka­wa­łek zi­my, i choć pó­ki co ona bar­dziej mo­kra niż śnieżno-​mroźna, to krót­ki dzień i dłu­gą noc mo­że zre­kom­pen­so­wać 140 stron za­war­to­ści „Hodowcy i Jeźdźca”, po­zwo­li szyb­ciej znie­ść szaro-​burą au­rę za oknem i do­cze­kać wio­sny, kie­dy to zno­wu, ze zdwo­jo­ną si­łą za­kwit­nie ży­cie hodowlano-​jeździeckie.
Warto pod­kre­ślić, iż naj­śwież­szy nu­mer pi­sma uka­zał się sta­ra­niem po­nad 50 au­to­rów tek­stów i zdjęć.
Życzymy mi­łej lek­tu­ry, a po wię­cej szcze­gó­łów za­pra­sza­my na stronę on-line pisma.

HiJ – Jesień 2011

10 października 2011 · Kategoria: Wydawnictwo ·

W sprze­da­ży je­st do­stęp­ny no­wy – 31 – nu­mer „Hodowcy i Jeźdźca”. Więcej szcze­gó­łów do­stęp­ny­ch je­st na stro­nie on-line pisma.

Księga Stadna koników polskich

12 lipca 2011 · Kategoria: Wydawnictwo · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni z przy­jem­no­ścią in­for­mu­je, że uka­za­ła się dru­kiem dłu­go ocze­ki­wa­na Księga Stadna Koni Rasy Konik Polski – Tom IX. Księga, za­wie­ra­ją­ca in­for­ma­cje o 819 kla­cza­ch i 205 ogie­ra­ch, je­st do­stęp­na w Redakcji Ksiąg Stadnych PZHK w ce­nie 80 zł (ilo­ść eg­zem­pla­rzy ogra­ni­czo­na). Czytaj dalej »

HiJ – Lato 2011

5 lipca 2011 · Kategoria: Wydawnictwo ·

W sprze­da­ży je­st do­stęp­ny no­wy – 30 – nu­mer „Hodowcy i Jeźdźca”. Więcej szcze­gó­łów do­stęp­ny­ch je­st na stro­nie on-line pisma.

HiJ – Wiosna 2011

11 kwietnia 2011 · Kategoria: Wydawnictwo ·

W sprze­da­ży je­st do­stęp­ny no­wy – 29 – nu­mer „Hodowcy i Jeźdźca”. Więcej szcze­gó­łów do­stęp­ny­ch je­st na stronie on-line pi­sma.

HiJ – Zima 2011

12 stycznia 2011 · Kategoria: Wydawnictwo ·

W sprze­da­ży je­st już do­stęp­ny no­wy – 28 – nu­mer „Hodowcy i Jeźdźca”. Więcej szcze­gó­łów do­stęp­ny­ch je­st na stronie on-line pi­sma.

Wejście smoka

1 października 2010 · Kategoria: Wydawnictwo ·

Tak ob­szer­ne­go pi­sma wśród bran­żo­wy­ch jesz­cze na pol­skim ryn­ku nie by­ło. Najbliższe wy­da­nie kwar­tal­ni­ka „Hodowca i jeź­dziec” li­czy aż 132 str.! Od 1 paź­dzier­ni­ka bierz­cie i czy­taj­cie m.in. o lob­by sę­dziow­skim; cham­pio­na­ta­ch ko­ni ślą­ski­ch, zim­no­krwi­sty­ch, hu­cul­ski­ch; Mistrzostwach Polski Młodych Koni w sko­ka­ch i po­wo­że­niu; o dro­dze ku igrzy­skom olim­pij­skim; o sztu­ce sę­dzio­wa­nia, o po­zy­ski­wa­niu fun­du­szy unij­ny­ch; o re­la­cji czło­wie­ka ze zwie­rzę­ciem; o upad­ku ho­dow­li pań­stwo­wej; o kry­zy­sie w za­przę­ga­ch; o nad­cho­dzą­cym Walnym Zjeździe PZJ; o Hipice Polskiej czy­li Narodowym Instytucie Przemysłu Konnego; o ro­li pro­bio­ty­ków; od­ro­ba­cza­niu, ży­wie­niu. Ponadto te­ma­ty hi­po­lo­gicz­ne i hi­picz­ne w sztu­ce, me­dia­ch, li­te­ra­tu­rze, hi­sto­rii. Dużo wąt­ków ho­dow­la­ny­ch, spor­to­wy­ch, wy­ści­go­wy­ch, zoo­tech­nicz­ny­ch – ze świa­ta, kra­ju i re­gio­nów. Prawdziwe wej­ście smo­ka przy­ja­zne­go ko­nia­rzom! Zapraszamy – czy­taj­cie „Hodowcę i Jeźdźca”! Czytaj dalej »

„Hodowca i Jeździec” Rok VIII Nr 3 (26)/2010

6 lipca 2010 · Kategoria: Wydawnictwo ·

Lato w peł­ni, pach­nie sia­nem, mu­ska­ją nas pro­mie­nie słoń­ca i po­dmu­chy cie­płe­go wia­tru a z gło­śni­ków ra­dio­wy­ch roz­brzmie­wa­ją skocz­ne nu­ty Polki. Dla nie­któ­ry­ch nad­sze­dł bło­gi stan wa­ka­cyj­nej la­by, upra­gnio­ne­go nic nie ro­bie­nia lub wrę­cz prze­ciw­nie in­ten­syw­nej pra­cy se­zo­no­wej.
Niemniej na no­we wy­da­nie kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” każ­dy ko­nia­rz po­wi­nien zna­leźć choć chwil kil­ka, bo­wiem jed­na bę­dzie ab­so­lut­nie nie­wy­star­cza­ją­ca. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec
  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube