Kategoria: Zawody

Kategoria: Rasa: Okres:

Znany jest program i lista przyjętych par na Baborówko Horse Sale Show 2017

20 września 2017 · Kategoria: WKKW ·

Zawodnicy i wi­dzo­wie mo­gą się spo­dzie­wać in­ten­syw­ne­go week­en­du w Baborówku pod­czas dru­giej edy­cji Baborówko Horse Sale Show, w ra­mach któ­rej od­bę­dą się kra­jo­we i mię­dzy­na­ro­do­we za­wo­dy we wszech­stron­nym kon­kur­sie ko­nia wierz­cho­we­go oraz au­kcja ko­ni spor­to­wych. Wydarzenie od­bę­dzie się od 29 wrze­śnia do 1 paź­dzier­ni­ka w Ośrodku Jeździeckim Pałac Baborówko k/​Szamotuł. Czytaj dalej »

Najlepszy Koń Polskiej Hodowli w Jakubowicach

19 września 2017 · Kategoria: Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie · Rasa:

W go­ścin­nym ośrod­ku KJ Osadkowski w Jakubowicach już dru­gi rok z rzę­du od­by­ły się Mistrzostwa Polski w Skokach przez Przeszkody.
Pan Bogdan Kuchejda, w imie­niu Polskiego Związku Hodowców Koni wrę­czył Arkadiuszowi Fimmelowi na­gro­dę dla je­go ko­nia Zimowa Dama sp (Calico hol. – Zicora han. /​ Cala Millor han.). Klacz ho­dow­li Marka Szatkowskiego i wła­sno­ści Adama Jarmuszczaka otrzy­ma­ła ty­tuł Najlepszego Konia Polskiej Hodowli w Mistrzostwach Polski w Skokach przez Przeszkody w ka­te­go­rii Seniorów. Para za­ję­ła 8. miej­sce. Gratulujemy! Czytaj dalej »

Mistrzostwa Polski w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi i Czterokonnymi – medaliści

19 września 2017 · Kategoria: Powożenie · Rasa: ,,

Pierwszy raz od 26 lat ze­bra­ła się wy­ma­ga­na licz­ba za­wod­ni­ków i od­by­ły się Mistrzostwa Polski w Powożeniu Zaprzęgami Czterokonnymi! Poprzednie za­wo­dy te­go szcze­bla od­by­ły się w 1991 ro­ku tak­że w Bogusławicach! Czytaj dalej »

MPMK w WKKW – transmisja on-line

16 września 2017 · Kategoria: MPMK, WKKW ·

Od czwart­ku trwa trze­cia edy­cja Strzegom Autumn Show w ra­mach któ­rej roz­gry­wa­ne są rów­nież Mistrzostwa Polski Młodych Koni w WKKW. Osoby, któ­re nie mo­gą być w Strzegomiu oso­bi­ście, wraz z mie­sięcz­ni­kiem Świat Koni, za­pra­sza­my do oglą­da­nia trans­mi­sji on-​line z te­go wy­da­rze­nia! Czytaj dalej »

Piąty Medal Mistrzostw Świata do kolekcji Bartłomieja Kwiatka

14 września 2017 · Kategoria: MŚMK, Powożenie · Rasa:

III edy­cja Mistrzostw Świata Młodych Koni za na­mi. Tegoroczna – tak sa­mo jak po­przed­nie, od­by­ła się w wę­gier­skim Mezohegyes – od­da­lo­nym od Książa o 1000 km. Właśnie ta­ką po­dróż mu­siał po­ko­nać za­wod­nik Stada Ogierów Książ i Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim – Bartłomiej Kwiatek wraz z 6-​letnią kla­czą ra­sy ślą­skiej Rebelia (Hutor – Regencja /​ ​Bank). Czytaj dalej »

Propozycje – MPMK w rajdach

13 września 2017 · Kategoria: MPMK, Sportowe rajdy konne ·

Przedstawiamy propozycje MPMK w sportowych rajdach konnych. Jednocześnie in­for­mu­je­my, że ter­min tych mi­strzostw zo­stał zmie­nio­ny i od­bę­dą się one w dniach 6-​7 paź­dzier­ni­ku br w Janowie Podlaskim.

MPMK w ujeżdżeniu 2017

13 września 2017 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie ·

Podczas te­go­rocz­nych ujeż­dże­nio­wych MPMK 2017 w Komisji Sędziowskiej za­sia­dać bę­dzie Eva-​Maria Vint-​Warmington, któ­ra jest sę­dzi­ną FEI4* oraz sę­dzi­ną od mło­dych ko­ni. Od ro­ku 2009 jest me­na­dże­rem dys­cy­pli­ny ujeż­dże­nia w Estońskim Związku Jeździeckim, a tak­że jest od­po­wie­dzial­na za edu­ka­cję sę­dziów ujeż­dże­nio­wych w ENF. Czytaj dalej »

MŚMK Lanaken 2017

13 września 2017 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody ·

Ostatecznie na te­go­rocz­ne MŚMK w sko­kach przez prze­szko­dy zo­sta­ły przy­ję­te przez Komitet Organizacyjny na­stę­pu­ją­ce ko­nie oraz pol­scy za­wod­ni­cy Czytaj dalej »

Lista koni zgłoszonych na MPMK w WKKW

11 września 2017 · Kategoria: MPMK, WKKW ·

Przedstawiamy listę koni zgłoszonych na Mistrzostwa Polski Młodych Koni w WKKW, któ­re od­bę­dą się w dniach 14-​17. wrze­śnia w Strzegomiu. W ra­zie wąt­pli­wo­ści pro­si­my o kon­takt z p. Anną Cuber. Czytaj dalej »

Propozycje – MPMK w powożeniu

7 września 2017 · Kategoria: MPMK, Powożenie ·

Przedstawiamy propozycje MPMK w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi, któ­re od­bę­dą się w Strzegomiu w dniach 22-​24 wrze­śnia br.

Filmy z MPMK w skokach przez przeszkody

4 września 2017 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody ·

Zapraszamy do obej­rze­nia przejazdów medalistów Mistrzostw Polski Młodych Koni w skokach przez przeszkody, któ­re mia­ły miej­sce w Drzonkowie w dniach 11-​13 sierp­nia 2016 r.

Polak najlepszy w Europie

1 września 2017 · Kategoria: Powożenie · Rasa:

W ostat­ni week­end 26-​27 sierp­nia 2017 w Celle-​Niemcy od­był się naj­waż­niej­szy, uzna­wa­ny za nie­for­mal­ne mi­strzo­stwa Europy Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia CIAT Celle 2017. Czytaj dalej »

Kwalifikacje do ujeżdżeniowych MPMK 2017

30 sierpnia 2017 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie ·

Nie skoń­czy­ły się jesz­cze wszyst­kie kon­kur­sy kwa­li­fi­ka­cyj­ne do ujeż­dże­nio­wych MPMK 2017, ale po­da­je­my listę koni, któ­re do tej po­ry star­to­wa­ły w tych zawodach.
Przypominamy, że wszyst­kie ko­nie star­tu­ją­ce w MPMK mu­szą być wpi­sa­ne do ba­zy ko­nio­wa­tych PZHK oraz speł­niać wy­ma­ga­nia pro­gra­mów ho­dow­la­nych ksiąg sp, wlkp lub ma­ło­pol­skiej. Niektóre spra­wy unie­moż­li­wia­ją­ce start w MPMK są roz­pa­try­wa­ne in­dy­wi­du­la­nie przez od­po­wied­nie Komisje Ksiąg i po speł­nie­niu wy­ma­gań for­mal­nych da­ny koń uzy­sku­je zgo­dę na start. Czytaj dalej »

Rafał Wojtacha – Mistrz Polski w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi 2017

30 sierpnia 2017 · Kategoria: Powożenie · Rasa:

XXXIII Mistrzostwa Polski w za­przę­gach pa­ro­kon­nych roz­gry­wa­ne w ośrod­ku Lando w Ptakowicach wy­grał pro­wa­dzą­cy przez wszyst­kie 3 dni go­spo­darz tych za­wo­dów Rafał Wojtacha, po­wo­żą­cy pa­rą ko­ni ra­sy ślą­skiej: Eros śl. (po Burgund od Estonia /​ Dudek) hod. Mirosława JarmużaRespekt śl. (po Jogurt od Renatka /​ Butanol) hod. SO Książ. Oba ko­nie są wła­sno­ści za­wod­ni­ka. Czytaj dalej »

Propozycje – MPMK w ujeżdżeniu 2017

30 sierpnia 2017 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie ·

Przedstawiamy propozycje MPMK w ujeżdżeniu, któ­re od­bę­dą się w Strzegomiu w dniach 22-​24 wrze­śnia br.

Bartłomiej Kwiatek nie do pokonania w Lando!

29 sierpnia 2017 · Kategoria: Powożenie · Rasa:

Miniony week­end był nie la­da wy­zwa­niem dla za­wod­ni­ka ze Stada Ogierów Książ. Nie tyl­ko pod wzglę­dem spor­to­wym ale rów­nież lo­gi­stycz­nym. Bartłomiej Kwiatek za­brał do Ośrodka Jeździeckiego Lando na ślą­sku – na Zawody Międzynarodowe CAI3* oraz Zawody Krajowe – łącz­nie aż 10 ko­ni star­tu­ją­cych w 4 kla­sach. Czytaj dalej »

Wypłaty PZHK skoki MPMK 2017

25 sierpnia 2017 · Kategoria: Finansowanie, MPMK, Skoki przez przeszkody ·

Wymienieni po­ni­żej ho­dow­cy i wła­ści­cie­le naj­lep­szych ko­ni sko­ko­wych MPMK 2017 pro­sze­ni są o jak naj­szyb­sze prze­sy­ła­nie nu­me­rów swo­ich kont na ad­res: cuber@pzhk.pl w ce­lu prze­ka­za­nia na­gród pie­nięż­nych za za­ję­cie miejsc 1-​3 w wy­mie­nio­nych za­wo­dach. Czytaj dalej »

XXXIII Mistrzostwa Polski Zaprzęgów Parokonnych – relacja online

25 sierpnia 2017 · Kategoria: Powożenie ·

W dniach 24-​27 sierp­nia 2017 w Ośrodku Jeździeckim Lando, od­by­wa­ją się Międzynarodowe Zawody w Powożeniu CAI 3*,2*,1*, w trak­cie któ­rych ro­ze­gra­ne zo­sta­ną XXXIII Mistrzostwa Polski Zaprzęgów Parokonnych oraz Zawody Krajowe. Najwyższa ran­ga za­wo­dów to naj­lep­si po­wo­żą­cy, wspa­nia­łe ko­nie, wiel­kie nie­po­wta­rzal­ne wi­do­wi­sko spor­to­we. Na czwo­ro­bo­ku w Ptakowicach bę­dzie­my mo­gli po­dzi­wiać zma­ga­nia to­po­wych spor­tow­ców z Polski wal­czą­cych o me­da­le oraz za­wod­ni­ków wal­czą­cych o punk­ty do ran­kin­gu FEI. Kto zdo­bę­dzie me­dal mi­strzostw Polski? Czy w trak­cie za­wo­dów mię­dzy­na­ro­do­wych za­brzmi Mazurek Dąbrowskiego? Warto przy­je­chać do Ptakowic i ki­bi­co­wać Zawodnikom, po­nie­waż za­przę­gi to naj­bar­dziej wi­do­wi­sko­wa i naj­trud­niej­sza dys­cy­pli­na jeź­dziec­ka. Czytaj dalej »

Weekend polskich koni

23 sierpnia 2017 · Kategoria: Skoki przez przeszkody, WKKW ·

Nie tyl­ko FarmerEl Camp, ale i Nevados S zdo­by­wa­ły w mi­nio­ny week­end punk­ty do LE. Do te­go do­szły do­bre re­zul­ta­ty ko­ni z pasz­por­tem PZHK na Mistrzostwach Europy w Strzegomiu. Czytaj dalej »

ME WKKW Strzegom – wręczyliśmy nagrody!

22 sierpnia 2017 · Kategoria: WKKW · Rasa: ,

W nie­dzie­lę 20 sierp­nia 2017 ro­ku za­koń­czy­ły się per­fek­cyj­nie przy­go­to­wa­na, na po­zio­mie świa­to­wym im­pre­za spor­to­wa – Mistrzostwa Europy we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego w Strzegomiu. Przez 4 dni wi­dzo­wie na hi­po­dro­mie w Morawie, a tak­że za po­śred­nic­twem te­le­wi­zji i Internetu mo­gli ob­ser­wo­wać zma­ga­nia naj­lep­szych eu­ro­pej­skich za­wod­ni­ków. Do ry­wa­li­za­cji przy­stą­pi­ło 77 za­wod­ni­ków z 19 kra­jów i 13 dru­żyn na­ro­do­wych. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec