Kategoria: Cavaliada Lublin

Kategoria: Rasa: Okres:

Cavaliada Lublin: Najlepszy koń polskiej hodowli

10 lutego 2017 · Kategoria: Cavaliada Lublin · Rasa:

Podczas de­ko­ra­cji kon­kur­su PKO GRAND PRIX Lublina Adam Grzegorzewski ode­brał na­gro­dę dla swo­je­go wa­ła­cha OKARINO sp (Pavarotti Van De Helle westf. – Obella hol. po Cassini II hol.), hod. Justyna Kubik Manitta, wł. Sylwia Grzegorzewska uho­no­ro­wa­ne­go przez nas ty­tu­łem Najlepszego Konia Polskiej Hodowli pod­czas Cavaliada Lublin 2017 r. Nagrodę w imie­niu Polskiego Związku Hodowców Koni wrę­czył wi­ce­pre­zes Ryszard Pietrzak. Adam Grzegorzewski i Okarino za­ję­li trze­cie miej­sce w kon­kur­sie, z mi­ni­mal­ną stra­tą 0.04 s do zwy­cięz­cy, Czecha  Alesa Opatrnego na BALGUERO. Czytaj dalej »

PRZEDŁUŻAMY KONKURS!

10 lutego 2017 · Kategoria: Cavaliada Lublin, Cavaliada Warszawa ·

Konkurs FOTOGRAFICZNY
Cavaliada – Święto pol­skich koni

Kwartalnik „Hodowca i Jeździec” za­pra­sza wszyst­kich FOTOGRAFÓW AMATORÓW do udzia­łu w kon­kur­sie fo­to­gra­ficz­nym „Cavaliada – świę­to pol­skich ko­ni”. Czytaj dalej »

Cavaliada Lublin 2017: Konkurs pod patronatem Prezesa PZHK

7 lutego 2017 · Kategoria: Cavaliada Lublin ·

Wiceprezes Polskiego Związku Hodowców Koni Ryszard Pietrzak oraz pre­zes Agencji Nieruchomości Rolnych Waldemar Humięcki wrę­czy­li na­gro­dę Dajanie Pawlickiej, któ­ra na ko­niu Bebeto wy­gra­ła dwu­fa­zo­wy kon­kurs śred­niej run­dy o na­gro­dę Agencji Nieruchomości Rolnych, pod pa­tro­na­tem Prezesa Polskiego Związku Hodowców Koni. Czytaj dalej »

Konkurs FOTOGRAFICZNY Cavaliada – Święto polskich koni

27 stycznia 2017 · Kategoria: Cavaliada Lublin ·

Kwartalnik „Hodowca i Jeździec” za­pra­sza wszyst­kich FOTOGRAFÓW AMATORÓW do udzia­łu w kon­kur­sie fo­to­gra­ficz­nym „Cavaliada – świę­to pol­skich ko­ni”. Czytaj dalej »

Polski koń na pudle Cavaliady

15 lutego 2016 · Kategoria: Cavaliada Lublin, Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie · Rasa:

Podczas te­go­rocz­nych za­wo­dów CSI2* w Lublinie, roz­gry­wa­nych w ra­mach cy­klu Cavaliada Tour bar­dzo do­brze po­ka­za­ły się ko­nie ro­dzi­mej ho­dow­li. Dość przy­po­mnieć, że w wień­czą­cym im­pre­zę Grand Prix wy­star­to­wa­ło aż sie­dem pol­skich ko­ni. Czytaj dalej »

Pokaz „Koń spowity tęczą”

5 lutego 2016 · Kategoria: Cavaliada Lublin, Wystawy i pokazy ·

W naj­bliż­szy week­end na Cavaliadzie w Lublinie (5-​7 lu­te­go br.) z ini­cja­ty­wy Polskiego Związku Hodowców Koni oraz Agencji Nieruchomości Rolnych bę­dzie­my mie­li szan­sę być świad­ka­mi wspa­nia­łe­go wy­da­rze­nia ar­ty­stycz­ne­go. Zespół pod ba­tu­tą Ireneusza Kozłowskiego (ho­dow­cy i czyn­ne­go za­wod­ni­ka w dys­cy­pli­nie po­wo­że­nia) w wi­do­wi­sku za­ty­tu­ło­wa­nym „Koń spo­wi­ty tę­czą” po­ka­że pięk­no, ma­gicz­ny blask i wszech­stron­ne wy­ko­rzy­sta­nie pol­skich ko­ni. Czytaj dalej »

XIII Zjazd Akademii Hodowcy i Jeźdźca

4 lutego 2015 · Kategoria: Cavaliada Lublin, Szkolenia ·

Zapraszamy do udzia­łu w Warsztatach „7 gier”, któ­re od­bę­dą się w ra­mach XIII Zjazdu Akademii Hodowcy i Jeźdźca 21-​22 lu­te­go 2014, pod­czas Cavaliady w Lublinie. To szko­le­nie dla po­cząt­ku­ją­cych adep­tów na­tu­ral­ne­go jeź­dziec­twa, da­ją­ce uczest­ni­kom spoj­rze­nie na świat ko­ni z in­nej per­spek­ty­wy i szan­sę od­kry­cia no­wej ścież­ki do osią­gnię­cia har­mo­nii i part­ner­stwa z ko­niem. Kierujemy je za­rów­no do osób z do­świad­cze­niem jeź­dziec­kim jak i do świe­żo upie­czo­nych wła­ści­cie­li ko­ni. Zajęcia teo­re­tycz­ne i prak­tycz­ne, oraz sy­mu­la­cje po­mo­gą każ­de­mu uczest­ni­ko­wi w mak­sy­mal­ny spo­sób wy­ko­rzy­stać czas za­in­we­sto­wa­ny we wła­sny roz­wój. Czytaj dalej »

Warszawska Cavaliada i polskie konie

24 marca 2014 · Kategoria: Cavaliada Lublin, Cavaliada Warszawa, Teraz Polskie Konie · Rasa: ,,

Emocje zwią­za­ne z naj­więk­szy­mi ha­lo­wy­mi za­wo­da­mi w Warszawie mi­nę­ły. Był i sport i po­ka­zy i wy­kła­dy, każ­dy mógł zna­leźć coś dla sie­bie. Jednak zma­ga­nia spor­to­we by­ły naj­waż­niej­sze, a każ­de­mu kon­kur­so­wi to­wa­rzy­szy­ła du­ża, jak na Polskę, licz­ba wi­dzów. Dniem któ­ry sta­no­wił pod­su­mo­wa­nie ry­wa­li­za­cji by­ła nie­dzie­la i dwa kon­kur­sy sta­no­wią­ce Finał Dużej i Juniorskiej Rundy. Czytaj dalej »

Bartłomiej Kwiatek liderem w rankingu Halowego Pucharu Polski!

10 marca 2014 · Kategoria: Cavaliada Lublin, Cavaliada Poznań, Powożenie · Rasa:

W dniach 7 i 8 mar­ca od­by­ła się dru­ga eli­mi­na­cja z cy­klu Volkswagen Halowy Puchar Polski w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi w Lublinie. Pierwsza z nich od­by­ła się na po­cząt­ku grud­nia w Poznaniu na te­re­nie Międzynarodowych Targów Poznańskich, gdzie Bartłomiej Kwiatek w pierw­szym kon­kur­sie za­jął dru­gie, a w dru­gim pierw­sze miej­sce. Uzbierał tym sa­mym 45 punk­tów w ran­kin­gu obej­mu­jąc pierw­sze miej­sce w ta­be­li. Czytaj dalej »

Zwycięzcy konkursu o nagrodę PZHK podczas Cavaliady w Lublinie

5 marca 2013 · Kategoria: Cavaliada Lublin, Skoki przez przeszkody ·

W dniu 02 mar­ca pod­czas Cavaliada Tour w Lublinie ro­ze­gra­no kon­kurs nr 6 – Małej Rundy o na­gro­dę Polskiego Związku Hodowców Koni. Zwycięzcą kon­kur­su zo­stał Dominik Słodczyk na kla­czy Sonia. Klacz Sonia w ¾ po­sia­da ma­ło­pol­ski ro­do­wód – jej mat­ką jest ma­ło­pol­ska klacz Skala po Kwartet xo, na­to­miast oj­cem Graf Quidam, któ­re­go mat­ką jest rów­nież ma­ło­pol­ska klacz Grafia po Dalipan m. Czytaj dalej »

Cavaliada Lublin – Wieczorne bloki pokazów

26 lutego 2013 · Kategoria: Cavaliada Lublin ·

Już za kil­ka dni za­czy­na się w Lublinie nie­po­wta­rzal­na im­pre­za Cavaliada Tour 2013. Wielki sport i ogrom atrak­cji to­wa­rzy­szą­cych. Polski Związek Hodowców Koni ser­decz­nie za­pra­sza na po­ka­zy przy­go­to­wa­ne we współ­pra­cy z Agencją Nieruchomości Rolnych, któ­re od­bę­dą się w pią­tek (1 mar­ca) od go­dzi­ny 17:45 oraz w so­bo­tę (2 mar­ca) od 19:00. Czytaj dalej »

Powożenie – sport dla każdego

25 lutego 2013 · Kategoria: Cavaliada Lublin, Powożenie ·

Zapraszamy Państwa na wy­kład do­ty­czą­cy dys­cy­pli­ny wy­jąt­ko­wej. Między in­ny­mi z te­go po­wo­du, że mo­że być upra­wia­na za­rów­no przez dzie­ci, jak i oso­by w „bar­dzo doj­rza­łym” wie­ku. W każ­dym przy­pad­ku wa­run­ki zwią­za­ne ze spe­cy­fi­ką te­go ro­dza­ju użyt­ko­wa­nia ko­ni mu­szą być speł­nio­ne. Głównie do­ty­czy to bez­pie­czeń­stwa, ko­ni, po­wo­żą­cych i oto­cze­nia. Bezpieczeństwo to nie tyl­ko sa­ma jaz­da, ale rów­nież wy­bór od­po­wied­nie­go ko­nia i pra­wi­dło­we je­go przy­go­to­wa­nie na po­szcze­gól­nych eta­pach tre­nin­gu. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec