Kategoria: Cavaliada Poznań

Kategoria: Rasa: Okres:

Cavaliada 2016: Dziękujemy gościom Pawilonu Polskiej Hodowli!

9 grudnia 2016 · Kategoria: Cavaliada Poznań ·

Jak co ro­ku za­pro­si­li­śmy wszyst­kich mi­ło­śni­ków ko­ni do od­wie­dze­nia PAWILONU POLSKIEJ HODOWLI – wy­jąt­ko­we­go miej­sca, gdzie ho­dow­la łą­czy się ze spor­tem, na­uka z za­ba­wą, a lu­dzie spo­ty­ka­ją się ze so­bą, aby po­dzie­lić się spo­strze­że­nia­mi, re­flek­sja­mi i ser­decz­no­ścia­mi. I jak co ro­ku nie za­wie­dli­śmy się! Czytaj dalej »

Cavaliada 2016: Aukcja koni wierzchowych TERAZ POLSKIE KONIE

9 grudnia 2016 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Teraz Polskie Konie ·

Już po raz trze­ci pod­czas Cavaliady w Poznaniu od­by­ła się Aukcja TERAZ POLSKIE KONIE. Tym ra­zem przy peł­nych try­bu­nach. Czytaj dalej »

Cavaliada 2016: Nagrody dla twórców sukcesu polskich koni

9 grudnia 2016 · Kategoria: Cavaliada Poznań ·

Podczas Cavaliady 2016 w Poznaniu Polski Związek Hodowców Koni miał ogro­my za­szczyt na­gro­dzić ho­dow­ców, wła­ści­cie­li ko­ni i za­wod­ni­ków, któ­rzy przy­czy­ni­li się do suk­ce­sów ko­ni pol­skiej ho­dow­li w kra­ju i za­gra­ni­cą w 2016 ro­ku. Czytaj dalej »

Aukcja Teraz Polskie Konie – prezentacja koni

28 listopada 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Cavaliada Poznań, Teraz Polskie Konie ·

Już te­raz za­pra­sza­my do oglą­da­nia fil­mów, na któ­rych pre­zen­tu­ją się ko­nie bio­rą­ce udział w te­go­rocz­nej Aukcji Teraz Polskie Konie. W pią­tek, 2 grud­nia pod­czas Cavaliady w Poznaniu bę­dzie moż­na po raz pierw­szy obej­rzeć je na ży­wo! Czytaj dalej »

Zapraszamy do Pawilonu Polskiej Hodowli na Cavaliadę do Poznania!

25 listopada 2016 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Teraz Polskie Konie ·

PAWILON POLSKIEJ HODOWLI to nie tyl­ko wy­jąt­ko­we miej­sce, w któ­rym ho­dow­la spo­ty­ka się ze spor­tem, pra­ca jest fa­scy­nu­ją­cą przy­go­dą, a na­uka świet­ną za­ba­wą! To tak­że miej­sce, któ­re wro­sło już w tra­dy­cję spo­tkań mi­ło­śni­ków ko­ni i spor­tu jeź­dziec­kie­go pod­czas ko­lej­nych edy­cji Cavaliady. Czytaj dalej »

Moc gratulacji dla PZHK

19 stycznia 2016 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Sprawy związkowe ·

​Rok ju­bi­le­uszo­wy do­biegł koń­ca. Przez ostat­nie 12 mie­się­cy świę­to­wa­li­śmy ja­ko śro­do­wi­sko ho­dow­ców fakt 120 lat ist­nie­nia na­szej or­ga­ni­za­cji. Zwieńczeniem ob­cho­dów by­ła zor­ga­ni­zo­wa­na pod­czas Cavaliady w Poznaniu uro­czy­sta Gala, któ­ra zgro­ma­dzi­ła 12 grud­nia w Iglicy MTP zdu­mie­wa­ją­cą, li­czą­cą po­nad 300 osób, gru­pę za­cnych go­ści. Wiele sa­tys­fak­cji oraz przy­jem­no­ści spra­wi­ły Polskiemu Związkowi Hodowców Koni prze­ka­za­ne przy tej oka­zji do­wo­dy przy­jaź­ni, sło­wa uzna­nia, szcze­re gra­tu­la­cje. Niniejszym przed­sta­wia­my część otrzy­ma­nych ad­re­sów oko­licz­no­ścio­wych, za któ­re jesz­cze raz ser­decz­nie dzię­ku­je­my. Czytaj dalej »

120 lat biało-​czerwonych koni

21 grudnia 2015 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Sprawy związkowe ·

Serdecznie za­pra­sza­my do obej­rze­nia ju­bi­le­uszo­we­go po­ka­zu pt. „120 lat biało-​czerwonych ko­ni” przy­go­to­wa­ne­go we współ­pra­cy z Agencją Nieruchomości Rolnych, za­pre­zen­to­wa­ne­go 12 grud­nia br. pod­czas Cavaliady w Poznaniu. Czytaj dalej »

120 lat działalności PZHK (wystąpienie na Gali w Poznaniu)

15 grudnia 2015 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Sprawy związkowe ·

Serdecznie za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią prze­mó­wie­nia Prezesa Polskiego Związku Hodowców Koni, prof. Zbigniewa Jaworskiego, wy­gło­szo­ne­go pod­czas ga­li ob­cho­dów 120-​lecia PZHK, któ­ra od­by­ła się 12 grud­nia pod­czas Cavaliady w Poznaniu.
Równocześnie za­chę­ca­my do obej­rze­nia pre­zen­ta­cji za­ty­tu­ło­wa­nej „120-​lat biało-​czerwonych ko­ni”, któ­ra w zdję­ciach przed­sta­wia hi­sto­rię 12 de­kad zor­ga­ni­zo­wa­nej ho­dow­li ko­ni w Polsce… Czytaj dalej »

Pozdrowienia dla Przyjaciół Hodowców

14 grudnia 2015 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Sprawy związkowe ·

Kolejna edy­cja Cavaliady za na­mi. Wczoraj opu­ści­li­śmy Poznań i roz­je­cha­li­śmy się po ca­łej Polsce. Ale spo­tka­nie i wspól­nie spę­dzo­ny czas z oka­zji ju­bi­le­uszu 120-​lecia Polskiego Związku Hodowców Koni na dłu­go po­zo­sta­nie w na­szej pa­mię­ci. Czytaj dalej »

Hodowcy na Cavaliadzie

11 grudnia 2015 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Powożenie, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, WKKW, Wystawy i pokazy ·

Od wczo­raj na te­re­nie Międzynarodowych Targów Poznańskich za­gęsz­cze­nie ko­ni na 1 metr kwa­dra­to­wych osią­gnę­ło jak na Polskie wa­run­ki re­kor­do­wy po­ziom. Szok – 700 ko­ni pod jed­nym da­chem!!! Czytaj dalej »

Urodzinowy spektakl hodowców

8 grudnia 2015 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Sprawy związkowe, Wystawy i pokazy ·

Jeszcze pa­rę dni po­zo­sta­ło do wspa­nia­łe­go wy­da­rze­nia. W so­bot­nie po­po­łu­dnie 12 grud­nia pod­czas Cavaliady za­pre­zen­to­wa­ny zo­sta­nie uni­ka­to­wy po­kaz. Z oka­zji ju­bi­le­uszu dzia­łal­no­ści Polskiego Związku Hodowców Koni gwoź­dziem pro­gra­mu bę­dzie spek­takl pt.: „120 lat biało-​czerwonych ko­ni”. Historia na­sze­go kra­ju sple­cio­na z bli­ską obec­no­ścią nie­pa­rzy­sto­ko­pyt­nych przy­ja­ciół. Cztery czę­ści jak czte­ry od­sło­ny uka­zu­ją­ce Polaków i pol­skie ko­nie ostat­nich 12 de­kad. Symbioza lu­dzi i zwie­rząt, gdzie po­zy­cja oraz uży­tecz­ność ko­nia po­zo­sta­je trud­na do prze­ce­nie­nia. Czytaj dalej »

Bogaty program hodowlanych atrakcji

7 grudnia 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Cavaliada Poznań, Seminaria i wykłady, Sprawy związkowe, Wystawy i pokazy ·

W ra­mach ob­cho­dów ju­bi­le­uszu 120-​lecia PZHK pod­czas Cavaliady przy­go­to­wa­no bo­ga­ty pro­gram atrak­cji to­wa­rzy­szą­cych. Numer je­den to spek­takl pt. „120 lat biało-​czerwonych ko­ni” (12 grud­nia, so­bo­ta, godz. 1615, are­na A – ha­la 5), któ­ry bę­dzie się skła­dał z 4 ko­lej­nych odsłon/​części o na­stę­pu­ją­cych, in­try­gu­ją­co brzmią­cych na­zwach: Czytaj dalej »

CAVALIADA Poznań pęka w szwach

30 listopada 2015 · Kategoria: Cavaliada Poznań ·

Bez ma­ła 700 zgło­szo­nych ko­ni. CSI3*-W i CSIYH – po­twier­dze­ni. CSI1* mu­si po­cze­kać do po­nie­dział­ku. W oświad­cze­niu or­ga­ni­za­tor dzię­ku­je za­wod­ni­kom za za­ufa­nie do CAVALIADY i za­po­wia­da waż­ne zmia­ny w przy­szło­rocz­nej edy­cji. Czytaj dalej »

Ostatnia szansa zgłoszenia koni na aukcję „Teraz polskie konie”

13 października 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Cavaliada Poznań, Teraz Polskie Konie ·

26 paź­dzier­ni­ka o godz. 1100 w SK Janów Podlaski od­bę­dzie się ostat­nia kwa­li­fi­ka­cja ko­ni na gru­dnio­wą au­kcję „Teraz pol­skie ko­nie” w Poznaniu.
Zgłoszenia na spe­cjal­nych for­mu­la­rzach (do po­bra­nia tutaj) na­le­ży wy­sy­łać na ad­res biuro@polturf.pl naj­póź­niej do 22 paź­dzier­ni­ka. Czytaj dalej »

Aukcja koni wierzchowych na Cavaliadzie

11 września 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Cavaliada Poznań, Teraz Polskie Konie ·

Jeszcze cią­gle moż­na zgła­szać ko­nie do au­kcji ko­ni wierz­cho­wych, któ­ra zo­sta­nie prze­pro­wa­dzo­na pod­czas po­znań­skiej Cavaliady w dniach 11-​13 grud­nia 2015 roku.
Organizatorzy au­kcji Teraz Polskie Konie – Polski Związek Hodowców Koni, Agencja Nieruchomości Rolnych, Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Polturf Barbara Mazur – uprzej­mie in­for­mu­ją, iż zo­stał prze­dłu­żo­ny ter­min nad­sy­ła­nia zgło­szeń do 21 wrze­śnia br. Czytaj dalej »

Aukcja „TERAZ POLSKIE KONIE” 2015

16 marca 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Cavaliada Poznań, Teraz Polskie Konie ·

Już po raz dru­gi Polski Związek Hodowców Koni i Agencja Nieruchomości Rolnych, we współ­pra­cy z fir­mą Polturf – Barbara Mazur i Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, za­pra­sza­ją do za­po­zna­nia się z warunkami zgłoszeń koni na aukcję koni wierzchowych „Teraz Polskie Konie”, któ­ra pla­no­wa­na jest w Pawilonie Polskiej Hodowli, w cza­sie Cavaliady w Poznaniu w dniach 11-​13 grud­nia br. Czytaj dalej »

Pierwsza aukcja polskich koni wierzchowych

22 grudnia 2014 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Cavaliada Poznań ·

Podczas Cavaliady w Poznaniu od­by­ła się pierw­sza od lat au­kcja pol­skich ko­ni wierz­cho­wych, or­ga­ni­zo­wa­na pod ha­słem „Teraz Polskie Konie”. Pomysłodawcą au­kcji był Polski Związek Hodowców Koni oraz Agencja Nieruchomości Rolnych, a głów­nym ce­lem pro­mo­cja pol­skich ko­ni wierz­cho­wych, któ­re ja­ko­ścią nie ustę­pu­ją ko­niom ho­dow­li za­gra­nicz­nej. Czytaj dalej »

Konkursy o nagrodę Prezesa PZHK

17 grudnia 2014 · Kategoria: Cavaliada Poznań · Rasa:

Podczas Cavaliady Poznań zo­sta­ły ro­ze­gra­ne dwa kon­kur­sy o na­gro­dę Prezesa Polskiego Związku Hodowców Koni.
W kon­kur­sie nu­mer 8 – Mała Runda na­gro­dę z rąk pre­ze­sa PZHK ode­brał Andrzej Głoskowski do­sia­da­ją­cy sied­mio­let­nie­go wa­ła­cha Catch Me If You Can ra­sy KWPN. Drugi kon­kurs, to kon­kurs dla mło­dych ko­ni. Tutaj naj­lep­szy oka­za­ła się 6-​letni holsz­tyń­ska klacz Atiqua do­sia­da­na przez Jakuba Krzyżosiaka. Czytaj dalej »

CLAAS Halowy Puchar Polski w WKKW

15 grudnia 2014 · Kategoria: Cavaliada Poznań, WKKW · Rasa: ,,

W ubie­głym ro­ku w ra­mach Pawilonu Polskiej Hodowli wi­dzo­wie Cavaliady mie­li oka­zję zo­ba­czyć po­kaz „WKKW – domena polskich koni” w wy­ko­na­niu czo­łów­ki pol­skich za­wod­ni­ków do­sia­da­ją­cych ko­ni ra­sy ma­ło­pol­skiej. Pokazowy kon­kurs wy­grał wte­dy Paweł Warszawski na ogie­rze Huzar m(AA) (Jalienny AA – Huanita m /​ Toledo xx) hod. i wł. SK Walewice.

W tym ro­ku pa­ra udo­wod­ni­ła, że to nie był przy­pa­dek. Czytaj dalej »

Cavaliada Poznań 2014 – podsumowanie

11 grudnia 2014 · Kategoria: Cavaliada Poznań ·

Cavaliada Poznań 2014 za na­mi. Już trze­ci rok z rzę­du, dzię­ki za­an­ga­żo­wa­niu Polskiego Związku Hodowców Koni i Agencji Nieruchomości Rolnych, Cavaliadzie to­wa­rzy­szy­ły po­ka­zy ko­ni pol­skiej ho­dow­li. Do Poznania, z naj­lep­szych pań­stwo­wych i pry­wat­nych stad i stad­nin z ca­łej Polski, przy­je­cha­ło w su­mie kil­ka­dzie­siąt ko­ni róż­nych ras, któ­re przez czte­ry dni trwa­nia Cavaliady moż­na by­ło oglą­dać w Pawilonie Polskiej Hodowli oraz na are­nie B. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec