Kategoria: Cavaliada Poznań

Kategoria: Rasa: Okres:

120 lat działalności PZHK (wystąpienie na Gali w Poznaniu)

15 grudnia 2015 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Sprawy związkowe ·

Serdecznie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z tre­ścią prze­mó­wie­nia Prezesa Polskiego Związku Hodowców Koni, prof. Zbigniewa Jaworskiego, wygło­szo­ne­go pod­czas gali obcho­dów 120-lecia PZHK, któ­ra odby­ła się 12 grud­nia pod­czas Cavaliady w Poznaniu.
Równocześnie zachę­ca­my do obej­rze­nia pre­zen­ta­cji zaty­tu­ło­wa­nej „120-lat biało-czerwonych koni”, któ­ra w zdję­ciach przed­sta­wia histo­rię 12 dekad zor­ga­ni­zo­wa­nej hodow­li koni w Polsce… Czytaj dalej »

Pozdrowienia dla Przyjaciół Hodowców

14 grudnia 2015 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Sprawy związkowe ·

Kolejna edy­cja Cavaliady za nami. Wczoraj opu­ści­li­śmy Poznań i roz­je­cha­li­śmy się po całej Polsce. Ale spo­tka­nie i wspól­nie spę­dzo­ny czas z oka­zji jubi­le­uszu 120-lecia Polskiego Związku Hodowców Koni na dłu­go pozo­sta­nie w naszej pamię­ci. Czytaj dalej »

Hodowcy na Cavaliadzie

11 grudnia 2015 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Powożenie, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, WKKW, Wystawy i pokazy ·

Od wczo­raj na tere­nie Międzynarodowych Targów Poznańskich zagęsz­cze­nie koni na 1 metr kwa­dra­to­wych osią­gnę­ło jak na Polskie warun­ki rekor­do­wy poziom. Szok - 700 koni pod jed­nym dachem!!! Czytaj dalej »

Urodzinowy spektakl hodowców

8 grudnia 2015 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Sprawy związkowe, Wystawy i pokazy ·

Jeszcze parę dni pozo­sta­ło do wspa­nia­łe­go wyda­rze­nia. W sobot­nie popo­łu­dnie 12 grud­nia pod­czas Cavaliady zapre­zen­to­wa­ny zosta­nie uni­ka­to­wy pokaz. Z oka­zji jubi­le­uszu dzia­łal­no­ści Polskiego Związku Hodowców Koni gwoź­dziem pro­gra­mu będzie spek­takl pt.: „120 lat biało-czerwonych koni”. Historia nasze­go kra­ju sple­cio­na z bli­ską obec­no­ścią nie­pa­rzy­sto­ko­pyt­nych przy­ja­ciół. Cztery czę­ści jak czte­ry odsło­ny uka­zu­ją­ce Polaków i pol­skie konie ostat­nich 12 dekad. Symbioza ludzi i zwie­rząt, gdzie pozy­cja oraz uży­tecz­ność konia pozo­sta­je trud­na do prze­ce­nie­nia. Czytaj dalej »

Bogaty program hodowlanych atrakcji

7 grudnia 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Cavaliada Poznań, Seminaria i wykłady, Sprawy związkowe, Wystawy i pokazy ·

W ramach obcho­dów jubi­le­uszu 120-lecia PZHK pod­czas Cavaliady przy­go­to­wa­no boga­ty pro­gram atrak­cji towa­rzy­szą­cych. Numer jeden to spek­takl pt. „120 lat biało-czerwonych koni” (12 grud­nia, sobo­ta, godz. 1615, are­na A - hala 5), któ­ry będzie się skła­dał z 4 kolej­nych odsłon/części o nastę­pu­ją­cych, intry­gu­ją­co brzmią­cych nazwach: Czytaj dalej »

CAVALIADA Poznań pęka w szwach

30 listopada 2015 · Kategoria: Cavaliada Poznań ·

Bez mała 700 zgło­szo­nych koni. CSI3*-W i CSIYH – potwier­dze­ni. CSI1* musi pocze­kać do ponie­dział­ku. W oświad­cze­niu orga­ni­za­tor dzię­ku­je zawod­ni­kom za zaufa­nie do CAVALIADY i zapo­wia­da waż­ne zmia­ny w przy­szło­rocz­nej edy­cji. Czytaj dalej »

Ostatnia szansa zgłoszenia koni na aukcję „Teraz polskie konie”

13 października 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Cavaliada Poznań, Teraz Polskie Konie ·

26 paź­dzier­ni­ka o godz. 1100 w SK Janów Podlaski odbę­dzie się ostat­nia kwa­li­fi­ka­cja koni na gru­dnio­wą aukcję „Teraz pol­skie konie” w Poznaniu.
Zgłoszenia na spe­cjal­nych for­mu­la­rzach (do pobra­nia tutaj) nale­ży wysy­łać na adres biuro@polturf.pl naj­póź­niej do 22 paź­dzier­ni­ka. Czytaj dalej »

Aukcja koni wierzchowych na Cavaliadzie

11 września 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Cavaliada Poznań, Teraz Polskie Konie ·

Jeszcze cią­gle moż­na zgła­szać konie do aukcji koni wierz­cho­wych, któ­ra zosta­nie prze­pro­wa­dzo­na pod­czas poznań­skiej Cavaliady w dniach 11-13 grud­nia 2015 roku.
Organizatorzy aukcji Teraz Polskie Konie - Polski Związek Hodowców Koni, Agencja Nieruchomości Rolnych, Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Polturf Barbara Mazur - uprzej­mie infor­mu­ją, iż został prze­dłu­żo­ny ter­min nad­sy­ła­nia zgło­szeń do 21 wrze­śnia br. Czytaj dalej »

Aukcja „TERAZ POLSKIE KONIE” 2015

16 marca 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Cavaliada Poznań, Teraz Polskie Konie ·

Już po raz dru­gi Polski Związek Hodowców Koni i Agencja Nieruchomości Rolnych, we współ­pra­cy z fir­mą Polturf – Barbara Mazur i Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, zapra­sza­ją do zapo­zna­nia się z warun­ka­mi zgło­szeń koni na aukcję koni wierz­cho­wych „Teraz Polskie Konie”, któ­ra pla­no­wa­na jest w Pawilonie Polskiej Hodowli, w cza­sie Cavaliady w Poznaniu w dniach 11-13 grud­nia br. Czytaj dalej »

Pierwsza aukcja polskich koni wierzchowych

22 grudnia 2014 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Cavaliada Poznań ·

Podczas Cavaliady w Poznaniu odby­ła się pierw­sza od lat aukcja pol­skich koni wierz­cho­wych, orga­ni­zo­wa­na pod hasłem „Teraz Polskie Konie”. Pomysłodawcą aukcji był Polski Związek Hodowców Koni oraz Agencja Nieruchomości Rolnych, a głów­nym celem pro­mo­cja pol­skich koni wierz­cho­wych, któ­re jako­ścią nie ustę­pu­ją koniom hodow­li zagra­nicz­nej. Czytaj dalej »

Konkursy o nagrodę Prezesa PZHK

17 grudnia 2014 · Kategoria: Cavaliada Poznań · Rasa:

Podczas Cavaliady Poznań zosta­ły roze­gra­ne dwa kon­kur­sy o nagro­dę Prezesa Polskiego Związku Hodowców Koni.
W kon­kur­sie numer 8 - Mała Runda nagro­dę z rąk pre­ze­sa PZHK ode­brał Andrzej Głoskowski dosia­da­ją­cy sied­mio­let­nie­go wała­cha Catch Me If You Can rasy KWPN. Drugi kon­kurs, to kon­kurs dla mło­dych koni. Tutaj naj­lep­szy oka­za­ła się 6-letni holsz­tyń­ska klacz Atiqua dosia­da­na przez Jakuba Krzyżosiaka. Czytaj dalej »

CLAAS Halowy Puchar Polski w WKKW

15 grudnia 2014 · Kategoria: Cavaliada Poznań, WKKW · Rasa: ,,

W ubie­głym roku w ramach Pawilonu Polskiej Hodowli widzo­wie Cavaliady mie­li oka­zję zoba­czyć pokaz „WKKW - dome­na pol­skich koni” w wyko­na­niu czo­łów­ki pol­skich zawod­ni­ków dosia­da­ją­cych koni rasy mało­pol­skiej. Pokazowy kon­kurs wygrał wte­dy Paweł Warszawski na ogie­rze Huzar m(AA) (Jalienny AA - Huanita m / Toledo xx) hod. i wł. SK Walewice.

W tym roku para udo­wod­ni­ła, że to nie był przy­pa­dek. Czytaj dalej »

Cavaliada Poznań 2014 - podsumowanie

11 grudnia 2014 · Kategoria: Cavaliada Poznań ·

Cavaliada Poznań 2014 za nami. Już trze­ci rok z rzę­du, dzię­ki zaan­ga­żo­wa­niu Polskiego Związku Hodowców Koni i Agencji Nieruchomości Rolnych, Cavaliadzie towa­rzy­szy­ły poka­zy koni pol­skiej hodow­li. Do Poznania, z naj­lep­szych pań­stwo­wych i pry­wat­nych stad i stad­nin z całej Polski, przy­je­cha­ło w sumie kil­ka­dzie­siąt koni róż­nych ras, któ­re przez czte­ry dni trwa­nia Cavaliady moż­na było oglą­dać w Pawilonie Polskiej Hodowli oraz na are­nie B. Czytaj dalej »

Dzisiaj rozpoczyna się XII Zjazd Akademii Hodowcy i Jeźdźca

5 grudnia 2014 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Szkolenia ·

Dzisiaj roz­po­czy­na się XII Zjazd Akademii Hodowcy i Jeźdźca, towa­rzy­szą­cy poznań­skiej Cavaliadzie. Wstęp jest bez­płat­ny dla wszyst­kich uczest­ni­ków. Czytaj dalej »

Pawilon Polskiej Hodowli

3 grudnia 2014 · Kategoria: Cavaliada Poznań ·

Już w naj­bliż­szy week­end - od czwart­ku do nie­dzie­li - pod­czas Cavaliady w Poznaniu zapra­sza­my wszyst­kich miło­śni­ków koni do PAWILONU POLSKIEJ HODOWLI – wyjąt­ko­we­go miej­sca, w któ­rym hodow­la spo­ty­ka się ze spor­tem, pra­ca jest fascy­nu­ją­cą przy­go­dą, a nauka świet­ną zaba­wą!

Pomysł powstał z ini­cja­ty­wy Polskiego Związku Hodowców Koni i Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Międzynarodowych Targów Poznańskich w celu pro­mo­cji pol­skiej hodow­li koni oraz pod­kre­śle­nia jak duże zna­cze­nie ma prze­mysł kon­ny w pol­skiej rze­czy­wi­sto­ści. To jedy­na w Polsce tego typu ini­cja­ty­wa. Czytaj dalej »

Program Cavaliada Poznań 2014

27 listopada 2014 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Skoki przez przeszkody ·

Już za tydzień, 4-7 grud­nia, już po raz pią­ty w sto­li­cy Wielkopolski odby­wać się będzie CAVALIADA Poznań CSI3*-W / CSIYH1* / CSI1*. Impreza ta otwie­ra cykl tur­nie­ju CAVALIADA Tour w sezo­nie halo­wym 2014/15. Druga eli­mi­na­cja odbę­dzie się pod­czas CAVALIADA Lublin w dniach 19-22 lute­go 2015, a fina­ło­we roz­gryw­ki odbę­dą się w ramach CAVALIADA Warszawa od 12 do 15 mar­ca 2015.
Już teraz zapra­sza­my Państwa do zapo­zna­nia się ze szcze­gó­ło­wym pro­gra­mem impre­zy w Poznaniu: pro­gram Areny Apro­gram Areny B.

XII Zjazd Akademii Hodowcy i Jeźdźca

27 listopada 2014 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Szkolenia ·

Cavaliada to nie tyl­ko spor­to­we emo­cje. To tak­że świet­na oka­zja dla jeźdź­ców, wła­ści­cie­li i hodow­ców koni, do zdo­by­cia wie­dzy mię­dzy inny­mi z zakre­su pie­lę­gna­cji koni, wete­ry­na­rii, psy­cho­lo­gii koni, zasad tre­nin­gu koni spor­to­wych czy tre­nin­gu men­tal­ne­go. Czytaj dalej »

Kwalifikacje do Halowego Pucharu Polski w Powożeniu Zaprzęgami

26 listopada 2014 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Powożenie ·

Już w naj­bliż­szy week­end, pod­czas CAVALIADA Prolog (30.11), odbę­dą się kwa­li­fi­ka­cje do Halowego Pucharu Polski w Powożeniu. Zgłosiło się osiem zaprzę­gów. Będzie ostra wal­ka. Czytaj dalej »

CLAAS Halowy Puchar Polski w WKKW – znamy zawodników

24 listopada 2014 · Kategoria: Cavaliada Poznań ·

CAVALIADA Poznań prze­ła­mu­je kolej­ną barie­rę. Po raz pierw­szy w naszym kra­ju kon­kurs WKKW odbę­dzie się w hali tar­go­wej. Na star­cie naj­lep­si pol­scy zawod­ni­cy, a wśród nich mię­dzy inny­mi Paweł Spisak czte­ro­krot­ny Mistrz Polski i trzy­krot­ny uczest­nik Igrzysk Olimpijskich, czy Paweł Warszawski czte­ro­krot­ny zdo­byw­ca PP WKKW i ubie­gło­rocz­ny Mistrz Polski Seniorów. Czytaj dalej »

CAVALIADA – wykupiliście wszystkie karnety!

19 listopada 2014 · Kategoria: Cavaliada Poznań ·

O popu­lar­no­ści CAVALIADY wśród publicz­no­ści, któ­ra po raz pią­ty odbę­dzie się na tere­nie Międzynarodowych Targów Poznańskich świad­czy fakt, że na dwa tygo­dnie przed wyda­rze­niem pula kar­ne­tów na część spor­to­wą zosta­ła sprze­da­na. Miłośnicy sko­ków kon­nych cały czas kupu­ją bile­ty na poje­dyn­cze dni CAVALIADY Sport, ale miejsc na try­bu­nach jest coraz mniej. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec