Kategoria: Cavaliada Poznań

Kategoria: Rasa: Okres:

Aukcja „TERAZ POLSKIE KONIE” 2015

16 marca 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Cavaliada Poznań, Teraz Polskie Konie ·

Już po raz dru­gi Polski Związek Hodowców Koni i Agencja Nieruchomości Rolnych, we współ­pra­cy z fir­mą Polturf – Barbara Mazur i Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, zapra­sza­ją do zapo­zna­nia się z warun­ka­mi zgło­szeń koni na aukcję koni wierz­cho­wych „Teraz Polskie Konie”, któ­ra pla­no­wa­na jest w Pawilonie Polskiej Hodowli, w cza­sie Cavaliady w Poznaniu w dniach 11-13 grud­nia br. Czytaj dalej »

Pierwsza aukcja polskich koni wierzchowych

22 grudnia 2014 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Cavaliada Poznań ·

Podczas Cavaliady w Poznaniu odby­ła się pierw­sza od lat aukcja pol­skich koni wierz­cho­wych, orga­ni­zo­wa­na pod hasłem „Teraz Polskie Konie”. Pomysłodawcą aukcji był Polski Związek Hodowców Koni oraz Agencja Nieruchomości Rolnych, a głów­nym celem pro­mo­cja pol­skich koni wierz­cho­wych, któ­re jako­ścią nie ustę­pu­ją koniom hodow­li zagra­nicz­nej. Czytaj dalej »

Konkursy o nagrodę Prezesa PZHK

17 grudnia 2014 · Kategoria: Cavaliada Poznań · Rasa:

Podczas Cavaliady Poznań zosta­ły roze­gra­ne dwa kon­kur­sy o nagro­dę Prezesa Polskiego Związku Hodowców Koni.
W kon­kur­sie numer 8 - Mała Runda nagro­dę z rąk pre­ze­sa PZHK ode­brał Andrzej Głoskowski dosia­da­ją­cy sied­mio­let­nie­go wała­cha Catch Me If You Can rasy KWPN. Drugi kon­kurs, to kon­kurs dla mło­dych koni. Tutaj naj­lep­szy oka­za­ła się 6-letni holsz­tyń­ska klacz Atiqua dosia­da­na przez Jakuba Krzyżosiaka. Czytaj dalej »

CLAAS Halowy Puchar Polski w WKKW

15 grudnia 2014 · Kategoria: Cavaliada Poznań, WKKW · Rasa: ,,

W ubie­głym roku w ramach Pawilonu Polskiej Hodowli widzo­wie Cavaliady mie­li oka­zję zoba­czyć pokaz „WKKW - dome­na pol­skich koni” w wyko­na­niu czo­łów­ki pol­skich zawod­ni­ków dosia­da­ją­cych koni rasy mało­pol­skiej. Pokazowy kon­kurs wygrał wte­dy Paweł Warszawski na ogie­rze Huzar m(AA) (Jalienny AA - Huanita m / Toledo xx) hod. i wł. SK Walewice.

W tym roku para udo­wod­ni­ła, że to nie był przy­pa­dek. Czytaj dalej »

Cavaliada Poznań 2014 - podsumowanie

11 grudnia 2014 · Kategoria: Cavaliada Poznań ·

Cavaliada Poznań 2014 za nami. Już trze­ci rok z rzę­du, dzię­ki zaan­ga­żo­wa­niu Polskiego Związku Hodowców Koni i Agencji Nieruchomości Rolnych, Cavaliadzie towa­rzy­szy­ły poka­zy koni pol­skiej hodow­li. Do Poznania, z naj­lep­szych pań­stwo­wych i pry­wat­nych stad i stad­nin z całej Polski, przy­je­cha­ło w sumie kil­ka­dzie­siąt koni róż­nych ras, któ­re przez czte­ry dni trwa­nia Cavaliady moż­na było oglą­dać w Pawilonie Polskiej Hodowli oraz na are­nie B. Czytaj dalej »

Dzisiaj rozpoczyna się XII Zjazd Akademii Hodowcy i Jeźdźca

5 grudnia 2014 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Szkolenia ·

Dzisiaj roz­po­czy­na się XII Zjazd Akademii Hodowcy i Jeźdźca, towa­rzy­szą­cy poznań­skiej Cavaliadzie. Wstęp jest bez­płat­ny dla wszyst­kich uczest­ni­ków. Czytaj dalej »

Pawilon Polskiej Hodowli

3 grudnia 2014 · Kategoria: Cavaliada Poznań ·

Już w naj­bliż­szy week­end - od czwart­ku do nie­dzie­li - pod­czas Cavaliady w Poznaniu zapra­sza­my wszyst­kich miło­śni­ków koni do PAWILONU POLSKIEJ HODOWLI – wyjąt­ko­we­go miej­sca, w któ­rym hodow­la spo­ty­ka się ze spor­tem, pra­ca jest fascy­nu­ją­cą przy­go­dą, a nauka świet­ną zaba­wą!

Pomysł powstał z ini­cja­ty­wy Polskiego Związku Hodowców Koni i Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Międzynarodowych Targów Poznańskich w celu pro­mo­cji pol­skiej hodow­li koni oraz pod­kre­śle­nia jak duże zna­cze­nie ma prze­mysł kon­ny w pol­skiej rze­czy­wi­sto­ści. To jedy­na w Polsce tego typu ini­cja­ty­wa. Czytaj dalej »

Program Cavaliada Poznań 2014

27 listopada 2014 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Skoki przez przeszkody ·

Już za tydzień, 4-7 grud­nia, już po raz pią­ty w sto­li­cy Wielkopolski odby­wać się będzie CAVALIADA Poznań CSI3*-W / CSIYH1* / CSI1*. Impreza ta otwie­ra cykl tur­nie­ju CAVALIADA Tour w sezo­nie halo­wym 2014/15. Druga eli­mi­na­cja odbę­dzie się pod­czas CAVALIADA Lublin w dniach 19-22 lute­go 2015, a fina­ło­we roz­gryw­ki odbę­dą się w ramach CAVALIADA Warszawa od 12 do 15 mar­ca 2015.
Już teraz zapra­sza­my Państwa do zapo­zna­nia się ze szcze­gó­ło­wym pro­gra­mem impre­zy w Poznaniu: pro­gram Areny Apro­gram Areny B.

XII Zjazd Akademii Hodowcy i Jeźdźca

27 listopada 2014 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Szkolenia ·

Cavaliada to nie tyl­ko spor­to­we emo­cje. To tak­że świet­na oka­zja dla jeźdź­ców, wła­ści­cie­li i hodow­ców koni, do zdo­by­cia wie­dzy mię­dzy inny­mi z zakre­su pie­lę­gna­cji koni, wete­ry­na­rii, psy­cho­lo­gii koni, zasad tre­nin­gu koni spor­to­wych czy tre­nin­gu men­tal­ne­go. Czytaj dalej »

Kwalifikacje do Halowego Pucharu Polski w Powożeniu Zaprzęgami

26 listopada 2014 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Powożenie ·

Już w naj­bliż­szy week­end, pod­czas CAVALIADA Prolog (30.11), odbę­dą się kwa­li­fi­ka­cje do Halowego Pucharu Polski w Powożeniu. Zgłosiło się osiem zaprzę­gów. Będzie ostra wal­ka. Czytaj dalej »

CLAAS Halowy Puchar Polski w WKKW – znamy zawodników

24 listopada 2014 · Kategoria: Cavaliada Poznań ·

CAVALIADA Poznań prze­ła­mu­je kolej­ną barie­rę. Po raz pierw­szy w naszym kra­ju kon­kurs WKKW odbę­dzie się w hali tar­go­wej. Na star­cie naj­lep­si pol­scy zawod­ni­cy, a wśród nich mię­dzy inny­mi Paweł Spisak czte­ro­krot­ny Mistrz Polski i trzy­krot­ny uczest­nik Igrzysk Olimpijskich, czy Paweł Warszawski czte­ro­krot­ny zdo­byw­ca PP WKKW i ubie­gło­rocz­ny Mistrz Polski Seniorów. Czytaj dalej »

CAVALIADA – wykupiliście wszystkie karnety!

19 listopada 2014 · Kategoria: Cavaliada Poznań ·

O popu­lar­no­ści CAVALIADY wśród publicz­no­ści, któ­ra po raz pią­ty odbę­dzie się na tere­nie Międzynarodowych Targów Poznańskich świad­czy fakt, że na dwa tygo­dnie przed wyda­rze­niem pula kar­ne­tów na część spor­to­wą zosta­ła sprze­da­na. Miłośnicy sko­ków kon­nych cały czas kupu­ją bile­ty na poje­dyn­cze dni CAVALIADY Sport, ale miejsc na try­bu­nach jest coraz mniej. Czytaj dalej »

Aukcja na Cavaliadzie

10 listopada 2014 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Cavaliada Poznań, Teraz Polskie Konie ·

W pierw­szy week­end grud­nia, pod­czas Cavaliady w Poznaniu, odbę­dzie się ​pierw­sza aukcja pol­skich koni wierz­cho­wych, orga­ni­zo­wa­na wspól­nie przez Polski Związek Hodowców Koni, Agencję Nieruchomości Rolnych, Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz POLTURF Barbara Mazur.

Czytaj dalej »

CAVALIADA dla Polaków

7 listopada 2014 · Kategoria: Cavaliada Poznań ·

Nowe kon­kur­sy, któ­re poja­wi­ły się w pro­gra­mie CAVALIADY Poznań 2014, czy­li CSI1* oraz CSI-YH dają dużą szan­sę pol­skim zawod­ni­kom, dla któ­rych do tej pory start w tym wyda­rze­niu był wcze­śniej tyl­ko marze­niem. Czytaj dalej »

Aukcja „TERAZ POLSKIE KONIE” 2014

24 lipca 2014 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Cavaliada Poznań, Teraz Polskie Konie ·

Polski Związek Hodowców Koni i Agencja Nieruchomości Rolnych, we współ­pra­cy z fir­mą Polturf – Barbara Mazur i Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, zapra­sza­ją do zapo­zna­nia się z warun­ka­mi zgło­szeń koni na aukcję koni wierz­cho­wych „Teraz Polskie Konie”, któ­ra pla­no­wa­na jest w Pawilonie Polskiej Hodowli, w cza­sie Cavaliady w Poznaniu w dniach 4-7 grud­nia br. Czytaj dalej »

Bartłomiej Kwiatek liderem w rankingu Halowego Pucharu Polski!

10 marca 2014 · Kategoria: Cavaliada Lublin, Cavaliada Poznań, Powożenie · Rasa:

W dniach 7 i 8 mar­ca odby­ła się dru­ga eli­mi­na­cja z cyklu Volkswagen Halowy Puchar Polski w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi w Lublinie. Pierwsza z nich odby­ła się na począt­ku grud­nia w Poznaniu na tere­nie Międzynarodowych Targów Poznańskich, gdzie Bartłomiej Kwiatek w pierw­szym kon­kur­sie zajął dru­gie, a w dru­gim pierw­sze miej­sce. Uzbierał tym samym 45 punk­tów w ran­kin­gu obej­mu­jąc pierw­sze miej­sce w tabe­li. Czytaj dalej »

WKKW - domena polskich koni

11 grudnia 2013 · Kategoria: Cavaliada Poznań, MŚMK, Teraz Polskie Konie, WKKW · Rasa: ,

Podczas piąt­ko­we­go blo­ku poka­zów PZHK-ANR, na are­nie głów­niej zawo­dów „Cavaliada 2013” odby­ła się cere­mo­nia wrę­cze­nia nagród spe­cjal­nych dla Romana DrabińskiegoPawła Spisaka, czy­li hodow­cy i jeźdź­ca konia Banderas sp (Moravia westf. – Babilonia xx po Jape). Nagrody ufun­do­wał Polski Związek Hodowców Koni wraz z Komisją Księgi Stadnej Rasy Polski Koń Szlachetny Półkrwi w celu uho­no­ro­wa­nia wiel­kie­go suk­ce­su jakim było zdo­by­cie przez Pawła Spisaka i Banderasa brą­zo­we­go meda­lu tego­rocz­nych Mistrzostw Świata Młodych Koni w WKKW w kate­go­rii koni 6-letnich – pierw­sze­go w histo­rii star­tów pol­skich par na MŚMK.
Właściciel Banderasa Pan Marek Jodko otrzy­mał dofi­nan­so­wa­nie do kosz­tów udzia­łu w MŚMK. Czytaj dalej »

Sukces Cavaliady i Pawilonu Polskiej Hodowli

9 grudnia 2013 · Kategoria: Cavaliada Poznań ·

Kolejna edy­cja poznań­skiej Cavaliady prze­szła do histo­rii z hukiem. Widzowie nie dali się zastra­szyć pogo­dzie i dotar­li do Poznania w rekor­do­wej licz­bie. Obok mię­dzy­na­ro­do­wych zawo­dów w sko­kach przez prze­szko­dy oraz tar­gów jeź­dziec­kich, ogrom­nym zain­te­re­so­wa­niem cie­szył się „Pawilon Polskiej Hodowli”, zor­ga­ni­zo­wa­ny już po raz dru­gi przez Polski Związek Hodowców Koni i Agencję Nieruchomości Rolnych.
Ciesząc się ze wspól­ne­go suk­ce­su pra­gnie­my podzię­ko­wać wszyst­kim oso­bom i insty­tu­cjom zaan­ga­żo­wa­nym w orga­ni­za­cję tego przed­się­wzię­cia, a tym samym w pro­mo­cję pol­skiej hodow­li koni.

Piątkowy blok pokazów pod patronatem PZHK i ANR

3 grudnia 2013 · Kategoria: Cavaliada Poznań ·

Już w naj­bliż­szy pią­tek zapra­sza­my na wie­czor­ny BLOK POKAZÓW Polskiego Związku Hodowców Koni i Agencji Nieruchomości Rolnych, któ­ry odbę­dzie się na are­nie głów­nej zawo­dów „Cavaliada Poznań 2013” (pawi­lon 5) o godz. 18:00. Czytaj dalej »

Cavaliada - Poznań 2013

12 listopada 2013 · Kategoria: Cavaliada Poznań ·

Wszystkich miło­śni­ków koni zapra­sza­my do odwie­dze­nia PAWILONU POLSKIEJ HODOWLI w dniach 6-8 grud­nia pod­czas poznań­skiej Cavaliady’2013. Czekamy na Was w pawi­lo­nie nr 6 i 6A! Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec