Kategoria: Cavaliada Warszawa

Kategoria: Rasa: Okres:

Najlepszy koń polskiej hodowli w Grand Prix warszawskiej Cavaliady

28 lutego 2017 · Kategoria: Cavaliada Warszawa · Rasa:

Podczas deko­ra­cji fina­ło­we­go kon­kur­su CSI3*-W [12] GRAND PRIX w Warszawie Andrzej Opłatek ode­brał z rąk pre­ze­sa PZHK, Pawła Mazurka nagro­dę dla naj­wy­żej skla­sy­fi­ko­wa­ne­go zawod­ni­ka star­tu­ją­ce­go na koniu pol­skiej hodow­li w Grand Prix. Zawodnik na koniu El CAMP sp, ur. 2003 (Campari M old. – Eleine sp/ Elvis KWPN) hodow­li SK Prudnik, jego wła­sno­ści zajął 10 miej­sce. Czytaj dalej »

Cavaliada Warszawa 2017: Dwa konie polskiej hodowli na medal w konkursie pod naszym patronatem!

28 lutego 2017 · Kategoria: Cavaliada Warszawa · Rasa: ,

W nie­dziel­nym kon­kur­sie Małej Rundy CSI3*-W [11] o nagro­dę Agencji Nieruchomości Rolnych, pod patro­na­tem Prezesa Polskiego Związku Hodowców Koni zwy­cię­żył koń pol­skiej hodow­li, 10-letnia klacz Jalandahar sp (Karandasj KWPN – Juka sp po Kingsten KWPN) hod. Artura Mańczaka, wł. Pauli Mańczak pod Mateuszem Kiempą. Czytaj dalej »

Cavaliada Warszawa 2017: Wręczyliśmy nagrody!

27 lutego 2017 · Kategoria: Cavaliada Warszawa · Rasa: ,

W pią­tek 24 lute­go, pod­czas Cavaliady w Warszawie w imie­niu Komisji Księgi Stadnej Koni Rasy Małopolskiej uho­no­ro­wa­li­śmy zawod­ni­ków, któ­rzy naj­moc­niej zwią­za­li swo­ją karie­rę spor­to­wą z koń­mi mało­pol­ski­mi. Czytaj dalej »

Cavaliada Warszawa: Zapraszamy do odwiedzin!

23 lutego 2017 · Kategoria: Cavaliada Warszawa ·

Wystartowała Cavaliada w Warszawie, a my mamy przy­jem­ność zapro­sić do odwie­dze­nia nasze­go sto­iska. Od dzi­siaj przez 4 dni będzie­cie mogli Państwo spo­tkać się z pra­cow­ni­ka­mi Polskiego Związku Hodowców Koni i poroz­ma­wiać z nimi na inte­re­su­ją­ce Was tema­ty.  Czytaj dalej »

Zaproszenie na wykład podczas Cavaliady w Warszawie!

20 lutego 2017 · Kategoria: Cavaliada Warszawa, Seminaria i wykłady ·

W pią­tek 24 lute­go 2017 r. o godz. 17:00 Polski Związek Hodowców Koni oraz Zespół Kancelarii Lex Hippica – pra­wo dla pasjo­na­tów koni i jeź­dziec­twa, zapra­sza­ją na bez­płat­ne szko­le­nie pt. „Sprzedaż koni w świe­tle pra­wa - zagad­nie­nia prak­tycz­ne”. Czytaj dalej »

PRZEDŁUŻAMY KONKURS!

10 lutego 2017 · Kategoria: Cavaliada Lublin, Cavaliada Warszawa ·

Konkurs FOTOGRAFICZNY
Cavaliada – Święto pol­skich koni

Kwartalnik „Hodowca i Jeździec” zapra­sza wszyst­kich FOTOGRAFÓW AMATORÓW do udzia­łu w kon­kur­sie foto­gra­ficz­nym „Cavaliada – świę­to pol­skich koni”. Czytaj dalej »

Pokazy hodowców na Torwarze

8 lutego 2016 · Kategoria: Cavaliada Warszawa, Wystawy i pokazy ·

Na naj­bliż­szą Cavaliadę w Warszawie Polski Związek Hodowców Koni przy­go­to­wał praw­dzi­wą atrak­cję dla widzów. W pro­gra­mie wystą­pi Stado Ogierów Kętrzyn ze słyn­ną „porę­czą” zło­żo­ną z ogie­rów a potem wido­wi­sko­wy „zim­no­krwi­sy­ty” kadryl sulek. A na deser, przy dźwię­kach praw­dzi­wej orkie­stry stra­żac­kiej z OSP Okuniew z gmi­ny Halinów, histo­rycz­ny pokaz sika­wek kon­nych i sta­rej uprzę­ży z kolek­cji Moniki i Krzysztofa Szusterów. Najmłodsza liczy 110 lat a naj­star­sza pocho­dzi z 1812 roku! Wszystkie spraw­ne do dziś. Czytaj dalej »

Cavaliada to nie tylko skoki

26 marca 2015 · Kategoria: Cavaliada Warszawa, Powożenie, Teraz Polskie Konie, Ujeżdżenie, Wystawy i pokazy · Rasa: ,,

Podczas Cavaliady w Warszawie, obok naj­waż­niej­szych zawo­dów sko­ko­wych CSI3*-W, odbył się m.in. finał BMW Halowego Pucharu Polski w Zaprzęgach Parokonnych oraz zawo­dy ogól­no­pol­skie w ujeż­dże­niu. Czytaj dalej »

Sukcesy polskich koni na Cavaliadzie

17 marca 2015 · Kategoria: Cavaliada Warszawa, Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie · Rasa: ,,

Do zawo­dów CSI3*-W „Cavaliada”, któ­re odby­ły się w ostat­ni week­end w Warszawie, zgło­szo­nych zosta­ło 54 pol­skich zawod­ni­ków z 89 koń­mi, spo­śród któ­rych 26 zosta­ło wyho­do­wa­nych w Polsce. Czytaj dalej »

PZHK po raz kolejny zaprasza na Torwar

12 marca 2015 · Kategoria: Cavaliada Warszawa ·

Już dziś, 12 mar­ca, roz­po­czę­ła się po raz kolej­ny Cavaliada na war­szaw­skim Torwarze! Impreza będzie trwać do nie­dzie­li, 15 mar­ca. Polski Związek Hodowców Koni wraz z Agencją Nieruchomości Rolnych i jej jed­nost­ka­mi przy­go­to­wał dla Państwa wie­le atrak­cji, któ­re wypeł­nią Państwu wol­ny czas pomię­dzy poszcze­gól­ny­mi kon­kur­sa­mi. Czytaj dalej »

Warszawska Cavaliada i polskie konie

24 marca 2014 · Kategoria: Cavaliada Lublin, Cavaliada Warszawa, Teraz Polskie Konie · Rasa: ,,

Emocje zwią­za­ne z naj­więk­szy­mi halo­wy­mi zawo­da­mi w Warszawie minę­ły. Był i sport i poka­zy i wykła­dy, każ­dy mógł zna­leźć coś dla sie­bie. Jednak zma­ga­nia spor­to­we były naj­waż­niej­sze, a każ­de­mu kon­kur­so­wi towa­rzy­szy­ła duża, jak na Polskę, licz­ba widzów. Dniem któ­ry sta­no­wił pod­su­mo­wa­nie rywa­li­za­cji była nie­dzie­la i dwa kon­kur­sy sta­no­wią­ce Finał Dużej i Juniorskiej Rundy. Czytaj dalej »

Kwiatek Zwycięża w Halowym Pucharze Polski

17 marca 2014 · Kategoria: Cavaliada Warszawa, Powożenie · Rasa:

W dniach 14-15.03 odbył się Finał II Volkswagen Halowego Pucharu Polski w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi. Po dwóch eli­mi­na­cjach w Poznaniu i w Lublinie, przy­szedł czas na start w Warszawie. Po czte­rech kon­kur­sach, Bartłomiej Kwiatek pro­wa­dził w ran­kin­gu HPP. W pierw­szym kon­kur­sie fina­ło­wym zajął dru­gie miej­sce. Oznaczało to, że w sobo­tę, aby się­gnąć po zło­ty medal, musi zwy­cię­żyć. Kwiatek poje­chał bez­błęd­nie, a jego ślą­skie konie SonetJack Daniell’s wal­czy­ły dziel­nie do ostat­niej bram­ki. Czytaj dalej »

W rankingu CAVALIADA Tour jest lider, ale…

11 marca 2014 · Kategoria: Cavaliada Warszawa, Skoki przez przeszkody ·

Już 13 mar­ca roz­po­czy­na się jed­na z naj­waż­niej­szych imprez jeź­dziec­kich w tej czę­ści Europy – CAVALIADA Warszawa 2014. W zawo­dach CSI3*-W poje­dzie 70 zawod­ni­ków z 13 kra­jów, któ­rzy zgło­si­li 149 koni. Wśród zgło­szo­nych zawod­ni­ków są nazwi­ska, któ­re wie­lo­krot­nie poja­wia­ją się na are­nach mię­dzy­na­ro­do­wych. Czytaj dalej »

Zaproszenie na seminarium

7 marca 2014 · Kategoria: Cavaliada Warszawa, Seminaria i wykłady ·

Polski Związek Hodowców Koni i Agencja Nieruchomości Rolnych ma przy­jem­ność zapro­sić Państwa na semi­na­rium, któ­re popro­wa­dzi Katie Williams - świa­to­wej kla­sy spe­cja­li­sta ds. żywie­nia koni.
Seminarium odbę­dzie się 15-16 mar­ca 2014 roku pod­czas Cavaliady Warszawa (Hala Torwar, ul. Łazienkowska 6A, Warszawa) w Centrum Konferencyjnym (II p.). Udział w szko­le­niach jest bez­płat­ny. Warunkiem udzia­łu jest potwier­dze­nie obec­no­ści i posia­da­nie bile­tu wstę­pu na wyda­rze­nie Cavaliada Warszawa. Czytaj dalej »

Podziękowania na Torwarze

5 kwietnia 2013 · Kategoria: Cavaliada Warszawa ·

Zarząd Polskiego Związku Hodowców Koni chcąc uho­no­ro­wać i podzię­ko­wać swo­im part­ne­rom za pomoc w orga­ni­za­cji i wspie­ra­niu przed­się­wzięć pro­mu­ją­cych Polską Hodowlę Koni, sezo­nu 2012, wrę­czył sym­bo­licz­ne dyplo­my pamiąt­ko­we. Czytaj dalej »

Fotorelacja z Cavaliady 2013 w Warszawie

13 marca 2013 · Kategoria: Cavaliada Warszawa ·

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do obej­rze­nia gale­rii zdjęć, gdzie zamiesz­czo­na zosta­ła obszer­na foto­re­la­cja autor­stwa Pani Małgorzaty Sieradzan z Cavaliady w Warszawie, któ­ra odby­ła się w dniach 7-10 mar­ca 2013 r.

Wykłady PZHK na Torwarze

5 marca 2013 · Kategoria: Cavaliada Warszawa, Seminaria i wykłady ·

Podczas VI Zjazdu Uniwersytetu Jeździeckiego towa­rzy­szą­ce­go war­szaw­skiej CAVALIADZIE, w dniu 9 mar­ca br. (sobo­ta) odbę­dą się dwa bar­dzo cie­ka­we wykła­dy pod patro­na­tem mery­to­rycz­nym Polskiego Związku Hodowców Koni. Czytaj dalej »

Program Cavaliady Warszawa

4 marca 2013 · Kategoria: Cavaliada Warszawa ·

Przedstawiamy szcze­gó­ło­wy pro­gram Cavaliady Warszawa 2013. Na szcze­gól­ną uwa­gę zasłu­gu­ją piąt­ko­we (8 mar­ca o 18:30) poka­zy hodow­la­ne przy­go­to­wa­ne przez Polski Związek Hodowców Koni wspól­nie z Agencją Nieruchomości Rolnych: Orientalny Janów Podlaski, Grubasy z Kętrzyna, Małopolak potra­fiBitwa Warszawska.
W sobo­tę o godzi­nie 8:00 nato­miast zapra­sza­my Państwa ser­decz­nie na Finał Małej Rundy, któ­ry zosta­nie roze­gra­ny o nagro­dę Polskiego Związku Hodowców Koni. Czytaj dalej »

PZHK zaprasza na Torwar

4 marca 2013 · Kategoria: Cavaliada Warszawa ·

W dniach 8-10 mar­ca zno­wu pod dachem Torwaru zawi­ta­ją konie. Cavaliada w Warszawie, już po raz kolej­ny dostar­czy śro­do­wi­sku jeź­dziec­kie­mu i hodow­la­ne­mu, wie­lu ducho­wych prze­żyć a przede wszyst­kim emo­cji spor­to­wych. Miłośnicy koni, zarów­no tych małych, jak i dużych, będą mie­li nie­po­wta­rzal­ną oka­zję obej­rzeć nie tyl­ko rywa­li­zu­ją­cych ze sobą naj­lep­szych euro­pej­skich jeźdź­ców sko­ko­wych ale tak­że sze­reg poka­zów z udzia­łem naszych rodzi­mych koni. Czytaj dalej »

GP Special

21 marca 2012 · Kategoria: Cavaliada Warszawa, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie ·

Serdecznie zapra­sza­my Państwa w pią­tek (24 mar­ca) o godzi­nie 11:00 na Cavaliadę. W tym cza­sie odbę­dzie się kon­kurs ujeż­dże­nia nr 3 - GP Special, roz­gry­wa­ny o nagro­dę Prezesa Polskiego Związku Hodowców Koni.
Zachęcamy rów­nież do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem całych zawo­dów.


Hodowca i Jeździec