Kategoria: Cavaliada Warszawa

Kategoria: Rasa: Okres:

Najlepszy koń polskiej hodowli w Grand Prix warszawskiej Cavaliady

28 lutego 2017 · Kategoria: Cavaliada Warszawa · Rasa:

Podczas de­ko­ra­cji fi­na­ło­we­go kon­kur­su CSI3*-W [12] GRAND PRIX w Warszawie Andrzej Opłatek ode­brał z rąk pre­ze­sa PZHK, Pawła Mazurka na­gro­dę dla naj­wy­żej skla­sy­fi­ko­wa­ne­go za­wod­ni­ka star­tu­ją­ce­go na ko­niu pol­skiej ho­dow­li w Grand Prix. Zawodnik na ko­niu El CAMP sp, ur. 2003 (Campari M old. – Eleine sp/​ Elvis KWPN) ho­dow­li SK Prudnik, je­go wła­sno­ści za­jął 10 miej­sce. Czytaj dalej »

Cavaliada Warszawa 2017: Dwa konie polskiej hodowli na medal w konkursie pod naszym patronatem!

28 lutego 2017 · Kategoria: Cavaliada Warszawa · Rasa: ,

W nie­dziel­nym kon­kur­sie Małej Rundy CSI3*-W [11] o na­gro­dę Agencji Nieruchomości Rolnych, pod pa­tro­na­tem Prezesa Polskiego Związku Hodowców Koni zwy­cię­żył koń pol­skiej ho­dow­li, 10-​letnia klacz Jalandahar sp (Karandasj KWPN – Juka sp po Kingsten KWPN) hod. Artura Mańczaka, wł. Pauli Mańczak pod Mateuszem Kiempą. Czytaj dalej »

Cavaliada Warszawa 2017: Wręczyliśmy nagrody!

27 lutego 2017 · Kategoria: Cavaliada Warszawa · Rasa: ,

W pią­tek 24 lu­te­go, pod­czas Cavaliady w Warszawie w imie­niu Komisji Księgi Stadnej Koni Rasy Małopolskiej uho­no­ro­wa­li­śmy za­wod­ni­ków, któ­rzy naj­moc­niej zwią­za­li swo­ją ka­rie­rę spor­to­wą z koń­mi ma­ło­pol­ski­mi. Czytaj dalej »

Cavaliada Warszawa: Zapraszamy do odwiedzin!

23 lutego 2017 · Kategoria: Cavaliada Warszawa ·

Wystartowała Cavaliada w Warszawie, a my ma­my przy­jem­ność za­pro­sić do od­wie­dze­nia na­sze­go sto­iska. Od dzi­siaj przez 4 dni bę­dzie­cie mo­gli Państwo spo­tkać się z pra­cow­ni­ka­mi Polskiego Związku Hodowców Koni i po­roz­ma­wiać z ni­mi na in­te­re­su­ją­ce Was te­ma­ty.  Czytaj dalej »

Zaproszenie na wykład podczas Cavaliady w Warszawie!

20 lutego 2017 · Kategoria: Cavaliada Warszawa, Seminaria i wykłady ·

W pią­tek 24 lu­te­go 2017 r. o godz. 17:00 Polski Związek Hodowców Koni oraz Zespół Kancelarii Lex Hippica – pra­wo dla pa­sjo­na­tów ko­ni i jeź­dziec­twa, za­pra­sza­ją na bez­płat­ne szko­le­nie pt. „Sprzedaż ko­ni w świe­tle pra­wa – za­gad­nie­nia prak­tycz­ne”. Czytaj dalej »

PRZEDŁUŻAMY KONKURS!

10 lutego 2017 · Kategoria: Cavaliada Lublin, Cavaliada Warszawa ·

Konkurs FOTOGRAFICZNY
Cavaliada – Święto pol­skich koni

Kwartalnik „Hodowca i Jeździec” za­pra­sza wszyst­kich FOTOGRAFÓW AMATORÓW do udzia­łu w kon­kur­sie fo­to­gra­ficz­nym „Cavaliada – świę­to pol­skich ko­ni”. Czytaj dalej »

Pokazy hodowców na Torwarze

8 lutego 2016 · Kategoria: Cavaliada Warszawa, Wystawy i pokazy ·

Na naj­bliż­szą Cavaliadę w Warszawie Polski Związek Hodowców Koni przy­go­to­wał praw­dzi­wą atrak­cję dla wi­dzów. W pro­gra­mie wy­stą­pi Stado Ogierów Kętrzyn ze słyn­ną „po­rę­czą” zło­żo­ną z ogie­rów a po­tem wi­do­wi­sko­wy „zim­no­krwi­sy­ty” ka­dryl su­lek. A na de­ser, przy dźwię­kach praw­dzi­wej or­kie­stry stra­żac­kiej z OSP Okuniew z gmi­ny Halinów, hi­sto­rycz­ny po­kaz si­ka­wek kon­nych i sta­rej uprzę­ży z ko­lek­cji Moniki i Krzysztofa Szusterów. Najmłodsza li­czy 110 lat a naj­star­sza po­cho­dzi z 1812 ro­ku! Wszystkie spraw­ne do dziś. Czytaj dalej »

Cavaliada to nie tylko skoki

26 marca 2015 · Kategoria: Cavaliada Warszawa, Powożenie, Teraz Polskie Konie, Ujeżdżenie, Wystawy i pokazy · Rasa: ,,

Podczas Cavaliady w Warszawie, obok naj­waż­niej­szych za­wo­dów sko­ko­wych CSI3*-W, od­był się m.in. fi­nał BMW Halowego Pucharu Polski w Zaprzęgach Parokonnych oraz za­wo­dy ogól­no­pol­skie w ujeż­dże­niu. Czytaj dalej »

Sukcesy polskich koni na Cavaliadzie

17 marca 2015 · Kategoria: Cavaliada Warszawa, Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie · Rasa: ,,

Do za­wo­dów CSI3*-W „Cavaliada”, któ­re od­by­ły się w ostat­ni week­end w Warszawie, zgło­szo­nych zo­sta­ło 54 pol­skich za­wod­ni­ków z 89 koń­mi, spo­śród któ­rych 26 zo­sta­ło wy­ho­do­wa­nych w Polsce. Czytaj dalej »

PZHK po raz kolejny zaprasza na Torwar

12 marca 2015 · Kategoria: Cavaliada Warszawa ·

Już dziś, 12 mar­ca, roz­po­czę­ła się po raz ko­lej­ny Cavaliada na war­szaw­skim Torwarze! Impreza bę­dzie trwać do nie­dzie­li, 15 mar­ca. Polski Związek Hodowców Koni wraz z Agencją Nieruchomości Rolnych i jej jed­nost­ka­mi przy­go­to­wał dla Państwa wie­le atrak­cji, któ­re wy­peł­nią Państwu wol­ny czas po­mię­dzy po­szcze­gól­ny­mi kon­kur­sa­mi. Czytaj dalej »

Warszawska Cavaliada i polskie konie

24 marca 2014 · Kategoria: Cavaliada Lublin, Cavaliada Warszawa, Teraz Polskie Konie · Rasa: ,,

Emocje zwią­za­ne z naj­więk­szy­mi ha­lo­wy­mi za­wo­da­mi w Warszawie mi­nę­ły. Był i sport i po­ka­zy i wy­kła­dy, każ­dy mógł zna­leźć coś dla sie­bie. Jednak zma­ga­nia spor­to­we by­ły naj­waż­niej­sze, a każ­de­mu kon­kur­so­wi to­wa­rzy­szy­ła du­ża, jak na Polskę, licz­ba wi­dzów. Dniem któ­ry sta­no­wił pod­su­mo­wa­nie ry­wa­li­za­cji by­ła nie­dzie­la i dwa kon­kur­sy sta­no­wią­ce Finał Dużej i Juniorskiej Rundy. Czytaj dalej »

Kwiatek Zwycięża w Halowym Pucharze Polski

17 marca 2014 · Kategoria: Cavaliada Warszawa, Powożenie · Rasa:

W dniach 14-15.03 od­był się Finał II Volkswagen Halowego Pucharu Polski w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi. Po dwóch eli­mi­na­cjach w Poznaniu i w Lublinie, przy­szedł czas na start w Warszawie. Po czte­rech kon­kur­sach, Bartłomiej Kwiatek pro­wa­dził w ran­kin­gu HPP. W pierw­szym kon­kur­sie fi­na­ło­wym za­jął dru­gie miej­sce. Oznaczało to, że w so­bo­tę, aby się­gnąć po zło­ty me­dal, mu­si zwy­cię­żyć. Kwiatek po­je­chał bez­błęd­nie, a je­go ślą­skie ko­nie SonetJack Daniell’s wal­czy­ły dziel­nie do ostat­niej bram­ki. Czytaj dalej »

W rankingu CAVALIADA Tour jest lider, ale…

11 marca 2014 · Kategoria: Cavaliada Warszawa, Skoki przez przeszkody ·

Już 13 mar­ca roz­po­czy­na się jed­na z naj­waż­niej­szych im­prez jeź­dziec­kich w tej czę­ści Europy – CAVALIADA Warszawa 2014. W za­wo­dach CSI3*-W po­je­dzie 70 za­wod­ni­ków z 13 kra­jów, któ­rzy zgło­si­li 149 ko­ni. Wśród zgło­szo­nych za­wod­ni­ków są na­zwi­ska, któ­re wie­lo­krot­nie po­ja­wia­ją się na are­nach mię­dzy­na­ro­do­wych. Czytaj dalej »

Zaproszenie na seminarium

7 marca 2014 · Kategoria: Cavaliada Warszawa, Seminaria i wykłady ·

Polski Związek Hodowców Koni i Agencja Nieruchomości Rolnych ma przy­jem­ność za­pro­sić Państwa na se­mi­na­rium, któ­re po­pro­wa­dzi Katie Williams – świa­to­wej kla­sy spe­cja­li­sta ds. ży­wie­nia koni.
Seminarium od­bę­dzie się 15-​16 mar­ca 2014 ro­ku pod­czas Cavaliady Warszawa (Hala Torwar, ul. Łazienkowska 6A, Warszawa) w Centrum Konferencyjnym (II p.). Udział w szko­le­niach jest bez­płat­ny. Warunkiem udzia­łu jest po­twier­dze­nie obec­no­ści i po­sia­da­nie bi­le­tu wstę­pu na wy­da­rze­nie Cavaliada Warszawa. Czytaj dalej »

Podziękowania na Torwarze

5 kwietnia 2013 · Kategoria: Cavaliada Warszawa ·

Zarząd Polskiego Związku Hodowców Koni chcąc uho­no­ro­wać i po­dzię­ko­wać swo­im part­ne­rom za po­moc w or­ga­ni­za­cji i wspie­ra­niu przed­się­wzięć pro­mu­ją­cych Polską Hodowlę Koni, se­zo­nu 2012, wrę­czył sym­bo­licz­ne dy­plo­my pa­miąt­ko­we. Czytaj dalej »

Fotorelacja z Cavaliady 2013 w Warszawie

13 marca 2013 · Kategoria: Cavaliada Warszawa ·

Polski Związek Hodowców Koni za­pra­sza do obej­rze­nia ga­le­rii zdjęć, gdzie za­miesz­czo­na zo­sta­ła obszerna fotorelacja au­tor­stwa Pani Małgorzaty Sieradzan z Cavaliady w Warszawie, któ­ra od­by­ła się w dniach 7-​10 mar­ca 2013 r.

Wykłady PZHK na Torwarze

5 marca 2013 · Kategoria: Cavaliada Warszawa, Seminaria i wykłady ·

Podczas VI Zjazdu Uniwersytetu Jeździeckiego to­wa­rzy­szą­ce­go war­szaw­skiej CAVALIADZIE, w dniu 9 mar­ca br. (so­bo­ta) od­bę­dą się dwa bar­dzo cie­ka­we wy­kła­dy pod pa­tro­na­tem me­ry­to­rycz­nym Polskiego Związku Hodowców Koni. Czytaj dalej »

Program Cavaliady Warszawa

4 marca 2013 · Kategoria: Cavaliada Warszawa ·

Przedstawiamy szcze­gó­ło­wy pro­gram Cavaliady Warszawa 2013. Na szcze­gól­ną uwa­gę za­słu­gu­ją piąt­ko­we (8 mar­ca o 18:30) po­ka­zy ho­dow­la­ne przy­go­to­wa­ne przez Polski Związek Hodowców Koni wspól­nie z Agencją Nieruchomości Rolnych: Orientalny Janów Podlaski, Grubasy z Kętrzyna, Małopolak po­tra­fiBitwa Warszawska.
W so­bo­tę o go­dzi­nie 8:00 na­to­miast za­pra­sza­my Państwa ser­decz­nie na Finał Małej Rundy, któ­ry zo­sta­nie ro­ze­gra­ny o na­gro­dę Polskiego Związku Hodowców Koni. Czytaj dalej »

PZHK zaprasza na Torwar

4 marca 2013 · Kategoria: Cavaliada Warszawa ·

W dniach 8-​10 mar­ca zno­wu pod da­chem Torwaru za­wi­ta­ją ko­nie. Cavaliada w Warszawie, już po raz ko­lej­ny do­star­czy śro­do­wi­sku jeź­dziec­kie­mu i ho­dow­la­ne­mu, wie­lu du­cho­wych prze­żyć a przede wszyst­kim emo­cji spor­to­wych. Miłośnicy ko­ni, za­rów­no tych ma­łych, jak i du­żych, bę­dą mie­li nie­po­wta­rzal­ną oka­zję obej­rzeć nie tyl­ko ry­wa­li­zu­ją­cych ze so­bą naj­lep­szych eu­ro­pej­skich jeźdź­ców sko­ko­wych ale tak­że sze­reg po­ka­zów z udzia­łem na­szych ro­dzi­mych ko­ni. Czytaj dalej »

GP Special

21 marca 2012 · Kategoria: Cavaliada Warszawa, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie ·

Serdecznie za­pra­sza­my Państwa w pią­tek (24 mar­ca) o go­dzi­nie 11:00 na Cavaliadę. W tym cza­sie od­bę­dzie się kon­kurs ujeż­dże­nia nr 3 – GP Special, roz­gry­wa­ny o na­gro­dę Prezesa Polskiego Związku Hodowców Koni.
Zachęcamy rów­nież do za­po­zna­nia się z programem całych zawodów.


Hodowca i Jeździec