Kategoria: Powożenie

Kategoria: Rasa: Okres:

Mistrzostwa Polski w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi i Czterokonnymi – medaliści

19 września 2017 · Kategoria: Powożenie · Rasa: ,,

Pierwszy raz od 26 lat ze­bra­ła się wy­ma­ga­na licz­ba za­wod­ni­ków i od­by­ły się Mistrzostwa Polski w Powożeniu Zaprzęgami Czterokonnymi! Poprzednie za­wo­dy te­go szcze­bla od­by­ły się w 1991 ro­ku tak­że w Bogusławicach! Czytaj dalej »

Piąty Medal Mistrzostw Świata do kolekcji Bartłomieja Kwiatka

14 września 2017 · Kategoria: MŚMK, Powożenie · Rasa:

III edy­cja Mistrzostw Świata Młodych Koni za na­mi. Tegoroczna – tak sa­mo jak po­przed­nie, od­by­ła się w wę­gier­skim Mezohegyes – od­da­lo­nym od Książa o 1000 km. Właśnie ta­ką po­dróż mu­siał po­ko­nać za­wod­nik Stada Ogierów Książ i Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim – Bartłomiej Kwiatek wraz z 6-​letnią kla­czą ra­sy ślą­skiej Rebelia (Hutor – Regencja /​ ​Bank). Czytaj dalej »

Propozycje – MPMK w powożeniu

7 września 2017 · Kategoria: MPMK, Powożenie ·

Przedstawiamy propozycje MPMK w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi, któ­re od­bę­dą się w Strzegomiu w dniach 22-​24 wrze­śnia br.

Polak najlepszy w Europie

1 września 2017 · Kategoria: Powożenie · Rasa:

W ostat­ni week­end 26-​27 sierp­nia 2017 w Celle-​Niemcy od­był się naj­waż­niej­szy, uzna­wa­ny za nie­for­mal­ne mi­strzo­stwa Europy Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia CIAT Celle 2017. Czytaj dalej »

Rafał Wojtacha – Mistrz Polski w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi 2017

30 sierpnia 2017 · Kategoria: Powożenie · Rasa:

XXXIII Mistrzostwa Polski w za­przę­gach pa­ro­kon­nych roz­gry­wa­ne w ośrod­ku Lando w Ptakowicach wy­grał pro­wa­dzą­cy przez wszyst­kie 3 dni go­spo­darz tych za­wo­dów Rafał Wojtacha, po­wo­żą­cy pa­rą ko­ni ra­sy ślą­skiej: Eros śl. (po Burgund od Estonia /​ Dudek) hod. Mirosława JarmużaRespekt śl. (po Jogurt od Renatka /​ Butanol) hod. SO Książ. Oba ko­nie są wła­sno­ści za­wod­ni­ka. Czytaj dalej »

Bartłomiej Kwiatek nie do pokonania w Lando!

29 sierpnia 2017 · Kategoria: Powożenie · Rasa:

Miniony week­end był nie la­da wy­zwa­niem dla za­wod­ni­ka ze Stada Ogierów Książ. Nie tyl­ko pod wzglę­dem spor­to­wym ale rów­nież lo­gi­stycz­nym. Bartłomiej Kwiatek za­brał do Ośrodka Jeździeckiego Lando na ślą­sku – na Zawody Międzynarodowe CAI3* oraz Zawody Krajowe – łącz­nie aż 10 ko­ni star­tu­ją­cych w 4 kla­sach. Czytaj dalej »

XXXIII Mistrzostwa Polski Zaprzęgów Parokonnych – relacja online

25 sierpnia 2017 · Kategoria: Powożenie ·

W dniach 24-​27 sierp­nia 2017 w Ośrodku Jeździeckim Lando, od­by­wa­ją się Międzynarodowe Zawody w Powożeniu CAI 3*,2*,1*, w trak­cie któ­rych ro­ze­gra­ne zo­sta­ną XXXIII Mistrzostwa Polski Zaprzęgów Parokonnych oraz Zawody Krajowe. Najwyższa ran­ga za­wo­dów to naj­lep­si po­wo­żą­cy, wspa­nia­łe ko­nie, wiel­kie nie­po­wta­rzal­ne wi­do­wi­sko spor­to­we. Na czwo­ro­bo­ku w Ptakowicach bę­dzie­my mo­gli po­dzi­wiać zma­ga­nia to­po­wych spor­tow­ców z Polski wal­czą­cych o me­da­le oraz za­wod­ni­ków wal­czą­cych o punk­ty do ran­kin­gu FEI. Kto zdo­bę­dzie me­dal mi­strzostw Polski? Czy w trak­cie za­wo­dów mię­dzy­na­ro­do­wych za­brzmi Mazurek Dąbrowskiego? Warto przy­je­chać do Ptakowic i ki­bi­co­wać Zawodnikom, po­nie­waż za­przę­gi to naj­bar­dziej wi­do­wi­sko­wa i naj­trud­niej­sza dys­cy­pli­na jeź­dziec­ka. Czytaj dalej »

IX Amatorski Konkurs Zręczności Powożenia Zaprzęgami Konnymi – relacja filmowa

17 sierpnia 2017 · Kategoria: Powożenie ·

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie za­pra­sza­my do obej­rze­nia re­la­cji fil­mo­wej z IX Amatorskiego Konkursu Zręczności Powożenia Zaprzęgami Konnymi, któ­ry od­był się w dniu 30 lip­ca 2017 r. w Ujanowicach. Czytaj dalej »

Propozycje – Kołaczyce 2017

14 lipca 2017 · Kategoria: Czempionaty, Powożenie, Skoki przez przeszkody, Zawody · Rasa: ,,,,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z propozycjami imprezy „VII Galicyjskie Lato z Koniem – koń przyciąga i inspiruje”, któ­ra od­bę­dzie się w dniach 12-​13 sierp­nia b.r. w Kołaczycach.
W za­łą­cze­niu formularz zgłoszeń.

MPMK w powożeniu 2017

26 czerwca 2017 · Kategoria: MPMK, Powożenie ·

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że te­go­rocz­ny regulamin MPMK w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi w nie­wiel­kim stop­niu róż­ni się od ze­szło­rocz­ne­go. Czytaj dalej »

IX Mazowiecki Weekend z Hucułem na Białołęce

21 czerwca 2017 · Kategoria: Powożenie, Ścieżki huculskie · Rasa:

W imie­niu Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie ser­decz­nie za­pra­sza­my na IX Mazowiecki Weekend z Hucułem. Impreza od­bę­dzie się w dniach 15-​16 lip­ca w Stadninie „Huculski Raj” na Białołęce. Zapraszamy do za­po­zna­nia się z propozycjami.

V Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia w Książu

19 czerwca 2017 · Kategoria: Powożenie ·

Tegoroczny kon­kurs imie­nia księż­nej Deasy von Pless ob­jął pa­tro­na­tem ho­no­ro­wym jej wnuk, Bolko Hohberg VI von Pless, któ­ry bę­dzie go­ściem spe­cjal­nym kon­kur­su. Czytaj dalej »

Szlakiem konia huculskiego – spot reklamowy

2 czerwca 2017 · Kategoria: Czempionaty, Powożenie · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z przy­go­to­wa­nym spo­tem re­kla­mu­ją­cym XVII Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni ra­sy Huculskiej „Szlakiem Konia Huculskiego” oraz IV Małopolskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami. Czytaj dalej »

Najlepszy Koń Polskiej Hodowli – Bogusławice

30 maja 2017 · Kategoria: Powożenie · Rasa:

Podczas Międzynarodowych Zawodów w Powożeniu BOGUSŁAWICE 26-28.05.2017 na­gro­dzi­li­śmy ty­tu­łem NAJLEPSZEGO KONIA POLSKIEJ HODOWLI ko­nia PRYMUS śl (Tycjan/​Prymka po Ryko, hod. Antoniego Zwierzańskiego, wł. Andrzeja Kilańczyka) pod lej­cą Marcina Kilańczyka. Para za­ję­ła pierw­sze miej­sce w sin­glach. Gratulacje!

Czytaj dalej »

XIV Otwarte Mistrzostwa Gminy Kawęczyn w powożeniu zaprzęgami konnymi

19 maja 2017 · Kategoria: Powożenie ·

Zapraszamy na XIV Otwarte Mistrzostwa Gminy Kawęczyn w po­wo­że­niu za­przę­ga­mi kon­ny­mi – 28 ma­ja 2017 r.

Czytaj dalej »

Mistrzowskie pary w Bogusławicach

27 września 2016 · Kategoria: Powożenie, Teraz Polskie Konie · Rasa:

Miło nam po­in­for­mo­wać, iż na za­koń­czo­nych kil­ka dni te­mu XXXII Mistrzostwach Polski w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi (MP-​D2) roz­gry­wa­nych w bo­gu­sła­wic­kim Stadzie Ogierów (16-​18 wrze­śnia 2016 r.) zło­ty me­dal wy­wal­czył Waldemar Kaczmarek re­pre­zen­tu­ją­cy klub SK Bielin, po­wo­żąc koń­mi: Cedroso DSP, Cybinka sp oraz Cyprian DSP. Czytaj dalej »

Konie zgłoszone do MPMK w powożeniu

23 września 2016 · Kategoria: MPMK, Powożenie ·

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z listą koni zgłoszonych do te­go­rocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni w po­wo­że­niu za­przę­ga­mi jednokonnymi.

Polskie konie zaprzęgowe najlepsze na świecie!

13 września 2016 · Kategoria: Powożenie, Teraz Polskie Konie · Rasa:

W mi­nio­ny week­end, po raz dru­gi od­by­ły się Mistrzostwa Świata Młodych Koni w Powożeniu. Jak w ro­ku ubie­głym or­ga­ni­za­to­rem był Ośrodek przy za­byt­ko­wym Stadzie Ogierów w Mezohegyes na Węgrzech. Czytaj dalej »

MPMK w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi – propozycje

9 września 2016 · Kategoria: MPMK, Powożenie ·

Przestawiamy propozycje Mistrzostw Polski Młodych Koni w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi, któ­re od­bę­dą się w Morawie, 30.09-2.10.2016 r. Czytaj dalej »

Historyczny sukces polskiej hodowli koni huculskich na V Międzynarodowym Czempionacie Koni Huculskich

5 września 2016 · Kategoria: Czempionaty, Powożenie, Ścieżki huculskie, Teraz Polskie Konie, Ujeżdżenie · Rasa:

W dniach  2-​4 wrze­śnia br. w SK Topolcianky na Słowacji mia­ła miej­sce ko­lej­na mię­dzy­na­ro­do­wa kon­fron­ta­cja ko­ni hu­cul­skich z kra­jów zrze­szo­nych w Międzynarodowej Federacji Koni Huculskich (HIF). Ponad 70 ko­ni z pię­ciu kra­jów (Polska, Węgry, Słowacja, Czechy, Austria) ry­wa­li­zo­wa­ło w oce­nie pły­to­wej i w kon­ku­ren­cjach użyt­ko­wych (ujeż­dże­nie, po­wo­że­nie za­przę­ga­mi, ścież­ka hu­cul­ska). Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec