Kategoria: Powożenie

Kategoria: Rasa: Okres:

Czekamy na Was w Poznaniu! Pawilon Polskiej Hodowli na Cavaliadzie

29 listopada 2017 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Powożenie, Skoki luzem / Wolne skoki, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, WKKW, Wystawy i pokazy ·

Cavaliada w Poznaniu to wyjąt­ko­we wyda­rze­nie, pod­czas któ­re­go wszy­scy sta­ra­ją się poka­zać licz­nie zgro­ma­dzo­nej publicz­no­ści i odwie­dza­ją­cym to, co mają naj­lep­sze­go. Z tego powo­du Polski Związek Hodowców Koni chce się pochwa­lić… koń­mi! Mamy ogrom­ną przy­jem­ność zapro­sze­nia wszyst­kich do korzy­sta­nia peł­ny­mi gar­ścia­mi z tego, co przy­go­to­wa­li­śmy na to fan­ta­stycz­ne wyda­rze­nie. Czytaj dalej »

„ABC Powożenia” Danuty Nowickiej na Cavaliadzie w Poznaniu!

10 listopada 2017 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Powożenie, Wydawnictwo ·

Miło nam poin­for­mo­wać, że na począt­ku grud­nia tego roku uka­że się dru­gie wyda­nie książ­ki „ABC Powożenia” Danuty Nowickiej - Pani sędzi mię­dzy­na­ro­do­wej w powo­że­niu zaprzę­ga­mi i wie­lo­let­niej dzia­łacz­ki Polskiego Związku Jeździeckiego. Czytaj dalej »

Medalowy koń polskiej hodowli

26 września 2017 · Kategoria: MŚMK, Powożenie · Rasa:

Podczas Mistrzostw Świata Młodych Koni w powo­że­niu, któ­re roz­gry­wa­ne były w Mezohegyes na Węgrzech w dniach 6-10 wrze­śnia 2017, Weronika Kwiatek wraz z ogie­rem ślą­skim Eter (Basior śl. - Eurella śl. / Domingo xx) wywal­czy­ła tytuł II Vice Mistrza Świata w kate­go­rii koni sied­mio­let­nich. Czytaj dalej »

Mistrzostwa Polski w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi i Czterokonnymi - medaliści

19 września 2017 · Kategoria: Powożenie · Rasa: ,,

Pierwszy raz od 26 lat zebra­ła się wyma­ga­na licz­ba zawod­ni­ków i odby­ły się Mistrzostwa Polski w Powożeniu Zaprzęgami Czterokonnymi! Poprzednie zawo­dy tego szcze­bla odby­ły się w 1991 roku tak­że w Bogusławicach! Czytaj dalej »

Piąty Medal Mistrzostw Świata do kolekcji Bartłomieja Kwiatka

14 września 2017 · Kategoria: MŚMK, Powożenie · Rasa:

III edy­cja Mistrzostw Świata Młodych Koni za nami. Tegoroczna - tak samo jak poprzed­nie, odby­ła się w węgier­skim Mezohegyes – odda­lo­nym od Książa o 1000 km. Właśnie taką podróż musiał poko­nać zawod­nik Stada Ogierów Książ i Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim – Bartłomiej Kwiatek wraz z 6-letnią kla­czą rasy ślą­skiej Rebelia (Hutor – Regencja / ​Bank). Czytaj dalej »

Propozycje – MPMK w powożeniu

7 września 2017 · Kategoria: MPMK, Powożenie ·

Przedstawiamy pro­po­zy­cje MPMK w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi, któ­re odbę­dą się w Strzegomiu w dniach 22-24 wrze­śnia br.

Polak najlepszy w Europie

1 września 2017 · Kategoria: Powożenie · Rasa:

W ostat­ni week­end 26-27 sierp­nia 2017 w Celle-Niemcy odbył się naj­waż­niej­szy, uzna­wa­ny za nie­for­mal­ne mistrzo­stwa Europy Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia CIAT Celle 2017. Czytaj dalej »

Rafał Wojtacha - Mistrz Polski w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi 2017

30 sierpnia 2017 · Kategoria: Powożenie · Rasa:

XXXIII Mistrzostwa Polski w zaprzę­gach paro­kon­nych roz­gry­wa­ne w ośrod­ku Lando w Ptakowicach wygrał pro­wa­dzą­cy przez wszyst­kie 3 dni gospo­darz tych zawo­dów Rafał Wojtacha, powo­żą­cy parą koni rasy ślą­skiej: Eros śl. (po Burgund od Estonia / Dudek) hod. Mirosława JarmużaRespekt śl. (po Jogurt od Renatka / Butanol) hod. SO Książ. Oba konie są wła­sno­ści zawod­ni­ka. Czytaj dalej »

Bartłomiej Kwiatek nie do pokonania w Lando!

29 sierpnia 2017 · Kategoria: Powożenie · Rasa:

Miniony week­end był nie lada wyzwa­niem dla zawod­ni­ka ze Stada Ogierów Książ. Nie tyl­ko pod wzglę­dem spor­to­wym ale rów­nież logi­stycz­nym. Bartłomiej Kwiatek zabrał do Ośrodka Jeździeckiego Lando na ślą­sku - na Zawody Międzynarodowe CAI3* oraz Zawody Krajowe - łącz­nie aż 10 koni star­tu­ją­cych w 4 kla­sach. Czytaj dalej »

XXXIII Mistrzostwa Polski Zaprzęgów Parokonnych - relacja online

25 sierpnia 2017 · Kategoria: Powożenie ·

W dniach 24-27 sierp­nia 2017 w Ośrodku Jeździeckim Lando, odby­wa­ją się Międzynarodowe Zawody w Powożeniu CAI 3*,2*,1*, w trak­cie któ­rych roze­gra­ne zosta­ną XXXIII Mistrzostwa Polski Zaprzęgów Parokonnych oraz Zawody Krajowe. Najwyższa ran­ga zawo­dów to naj­lep­si powo­żą­cy, wspa­nia­łe konie, wiel­kie nie­po­wta­rzal­ne wido­wi­sko spor­to­we. Na czwo­ro­bo­ku w Ptakowicach będzie­my mogli podzi­wiać zma­ga­nia topo­wych spor­tow­ców z Polski wal­czą­cych o meda­le oraz zawod­ni­ków wal­czą­cych o punk­ty do ran­kin­gu FEI. Kto zdo­bę­dzie medal mistrzostw Polski? Czy w trak­cie zawo­dów mię­dzy­na­ro­do­wych zabrzmi Mazurek Dąbrowskiego? Warto przy­je­chać do Ptakowic i kibi­co­wać Zawodnikom, ponie­waż zaprzę­gi to naj­bar­dziej wido­wi­sko­wa i naj­trud­niej­sza dys­cy­pli­na jeź­dziec­ka. Czytaj dalej »

IX Amatorski Konkurs Zręczności Powożenia Zaprzęgami Konnymi - relacja filmowa

17 sierpnia 2017 · Kategoria: Powożenie ·

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie zapra­sza­my do obej­rze­nia rela­cji fil­mo­wej z IX Amatorskiego Konkursu Zręczności Powożenia Zaprzęgami Konnymi, któ­ry odbył się w dniu 30 lip­ca 2017 r. w Ujanowicach. Czytaj dalej »

Propozycje - Kołaczyce 2017

14 lipca 2017 · Kategoria: Czempionaty, Powożenie, Skoki przez przeszkody, Zawody · Rasa: ,,,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cja­mi impre­zy „VII Galicyjskie Lato z Koniem - koń przy­cią­ga i inspi­ru­je”, któ­ra odbę­dzie się w dniach 12-13 sierp­nia b.r. w Kołaczycach.
W załą­cze­niu for­mu­larz zgło­szeń.

MPMK w powożeniu 2017

26 czerwca 2017 · Kategoria: MPMK, Powożenie ·

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że tego­rocz­ny regu­la­min MPMK w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi w nie­wiel­kim stop­niu róż­ni się od zeszło­rocz­ne­go. Czytaj dalej »

IX Mazowiecki Weekend z Hucułem na Białołęce

21 czerwca 2017 · Kategoria: Powożenie, Ścieżki huculskie · Rasa:

W imie­niu Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie ser­decz­nie zapra­sza­my na IX Mazowiecki Weekend z Hucułem. Impreza odbę­dzie się w dniach 15-16 lip­ca w Stadninie „Huculski Raj” na Białołęce. Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cja­mi.

V Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia w Książu

19 czerwca 2017 · Kategoria: Powożenie ·

Tegoroczny kon­kurs imie­nia księż­nej Deasy von Pless objął patro­na­tem hono­ro­wym jej wnuk, Bolko Hohberg VI von Pless, któ­ry będzie gościem spe­cjal­nym kon­kur­su. Czytaj dalej »

Szlakiem konia huculskiego - spot reklamowy

2 czerwca 2017 · Kategoria: Czempionaty, Powożenie · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z przy­go­to­wa­nym spo­tem rekla­mu­ją­cym XVII Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni rasy Huculskiej „Szlakiem Konia Huculskiego” oraz IV Małopolskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami. Czytaj dalej »

Najlepszy Koń Polskiej Hodowli – Bogusławice

30 maja 2017 · Kategoria: Powożenie · Rasa:

Podczas Międzynarodowych Zawodów w Powożeniu BOGUSŁAWICE 26-28.05.2017 nagro­dzi­li­śmy tytu­łem NAJLEPSZEGO KONIA POLSKIEJ HODOWLI konia PRYMUS śl (Tycjan/Prymka po Ryko, hod. Antoniego Zwierzańskiego, wł. Andrzeja Kilańczyka) pod lej­cą Marcina Kilańczyka. Para zaję­ła pierw­sze miej­sce w sin­glach. Gratulacje!

Czytaj dalej »

XIV Otwarte Mistrzostwa Gminy Kawęczyn w powożeniu zaprzęgami konnymi

19 maja 2017 · Kategoria: Powożenie ·

Zapraszamy na XIV Otwarte Mistrzostwa Gminy Kawęczyn w powo­że­niu zaprzę­ga­mi kon­ny­mi - 28 maja 2017 r.

Czytaj dalej »

Mistrzowskie pary w Bogusławicach

27 września 2016 · Kategoria: Powożenie, Teraz Polskie Konie · Rasa:

Miło nam poin­for­mo­wać, iż na zakoń­czo­nych kil­ka dni temu XXXII Mistrzostwach Polski w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi (MP-D2) roz­gry­wa­nych w bogu­sła­wic­kim Stadzie Ogierów (16-18 wrze­śnia 2016 r.) zło­ty medal wywal­czył Waldemar Kaczmarek repre­zen­tu­ją­cy klub SK Bielin, powo­żąc koń­mi: Cedroso DSP, Cybinka sp oraz Cyprian DSP. Czytaj dalej »

Konie zgłoszone do MPMK w powożeniu

23 września 2016 · Kategoria: MPMK, Powożenie ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z listą koni zgło­szo­nych do tego­rocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi.


Hodowca i Jeździec