Kategoria: Powożenie

Kategoria: Rasa: Okres:

Polskie konie zaprzęgowe najlepsze na świecie!

13 września 2016 · Kategoria: Powożenie, Teraz Polskie Konie · Rasa:

W minio­ny week­end, po raz dru­gi odby­ły się Mistrzostwa Świata Młodych Koni w Powożeniu. Jak w roku ubie­głym orga­ni­za­to­rem był Ośrodek przy zabyt­ko­wym Stadzie Ogierów w Mezohegyes na Węgrzech. Czytaj dalej »

MPMK w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi - propozycje

9 września 2016 · Kategoria: MPMK, Powożenie ·

Przestawiamy pro­po­zy­cje Mistrzostw Polski Młodych Koni w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi, któ­re odbę­dą się w Morawie, 30.09-2.10.2016 r. Czytaj dalej »

Historyczny sukces polskiej hodowli koni huculskich na V Międzynarodowym Czempionacie Koni Huculskich

5 września 2016 · Kategoria: Czempionaty, Powożenie, Ścieżki huculskie, Teraz Polskie Konie, Ujeżdżenie · Rasa:

W dniach  2-4 wrze­śnia br. w SK Topolcianky na Słowacji mia­ła miej­sce kolej­na mię­dzy­na­ro­do­wa kon­fron­ta­cja koni hucul­skich z kra­jów zrze­szo­nych w Międzynarodowej Federacji Koni Huculskich (HIF). Ponad 70 koni z pię­ciu kra­jów (Polska, Węgry, Słowacja, Czechy, Austria) rywa­li­zo­wa­ło w oce­nie pły­to­wej i w kon­ku­ren­cjach użyt­ko­wych (ujeż­dże­nie, powo­że­nie zaprzę­ga­mi, ścież­ka hucul­ska). Czytaj dalej »

Święto Hodowców Koni - Górki 2016

23 sierpnia 2016 · Kategoria: Imprezy hodowlane, Inne imprezy, Powożenie, Wystawy i pokazy ·

W imie­niu Terenowego Koła Hodowców Koni w Garwolinie, zapra­sza­my na IV Regionalne Święto Hodowców Koni, któ­re odbę­dzie się 25 wrze­śnia 2016 r. przy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Górkach koło Garwolina. Czytaj dalej »

Ogromny sukces polskiej drużyny zaprzęgowej na MŚ w Piber!

9 sierpnia 2016 · Kategoria: Powożenie, Teraz Polskie Konie · Rasa: ,,

Wielkie gra­tu­la­cje dla pol­skiej eki­py zaprzę­go­wej uczest­ni­czą­cej w Mistrzostwach Świata w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi w austriac­kim Piber! Czytaj dalej »

XVI Pożegnanie wakacji w Rudawce Rymanowskiej

28 lipca 2016 · Kategoria: Czempionaty, Powożenie, Ścieżki huculskie, Skoki przez przeszkody · Rasa:

W imie­niu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cja­mi udzia­łu w Regionalnym Czempionacie koni rasy hucul­skiej roz­gry­wa­nym w ramach impre­zy „XVI Pożegnanie waka­cji w Rudawce Rymanowskiej” w dniach 26-28 sierp­nia 2016 r. Czytaj dalej »

Majówka w Regietowie - relacja filmowa

26 lipca 2016 · Kategoria: Czempionaty, Powożenie, Ścieżki huculskie, Skoki przez przeszkody · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie zapra­sza­my na rela­cję fil­mo­wą z zasad­ni­czej pró­by dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej oraz eli­mi­na­cji do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego Koni Rasy Huculskiej oraz zawo­dów towa­rzy­szą­cych pn. „Majówka w Regietowie”, któ­re odby­ły się w dniach 21-22 maja 2016 r. w Regietowie. Czytaj dalej »

VIII Amatorski Konkurs Powożenia Zaprzęgami Konnymi

20 lipca 2016 · Kategoria: Powożenie, Teraz Polskie Konie ·

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni ser­decz­nie zapra­sza­my na VIII Amatorski Konkurs Powożenia Zaprzęgami Konnymi, któ­ry odbę­dzie się 24 lip­ca 2016 r. w Ujanowicach. Czytaj dalej »

Niger oraz inne polskie na podium

6 lipca 2016 · Kategoria: Powożenie, Teraz Polskie Konie · Rasa: ,

Na zakoń­czo­nych kil­ka dni temu XIX Mistrzostwach Polski w powo­że­niu sin­gla­mi (D1) roz­gry­wa­nych w bogu­sła­wic­kim Stadzie Ogierów po raz kolej­ny (11 raz w karie­rze!) zło­ty medal zgar­nął Bartłomiej Kwiatek. Czytaj dalej »

Zawody jeździeckie na plaży, jakich jeszcze nie było!

5 lipca 2016 · Kategoria: Cavaliada, Powożenie, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie ·

W dniach 7-10 lip­ca na koło­brze­skiej pla­ży odbę­dą się mię­dzy­na­ro­do­we zawo­dy kon­ne CAVALIADA Summer Jumping.  Nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że będzie­my świad­ka­mi nie­zwy­kłe­go spor­to­we­go wido­wi­ska. Jeszcze nigdy, pod­czas żad­nych zawo­dów kon­nych orga­ni­zo­wa­nych w Polsce, hipo­drom nie był zlo­ka­li­zo­wa­ny tak bli­sko morza, na samej pla­ży. Czytaj dalej »

Konferencja prasowa - Cavaliada Summer Jumping | 6 lipca (środa) godz. 12:00

4 lipca 2016 · Kategoria: Cavaliada, Powożenie, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie ·

Już w naj­bliż­szy czwar­tek 7 lip­ca w Kołobrzegu roz­po­czy­na się Cavaliada Summer Jumping - mię­dzy­na­ro­do­we zawo­dy jeź­dziec­kie, któ­re odbę­dą się w pla­żo­wej sce­ne­rii. Arena zma­gań spor­to­wych ama­zo­nek i jeźdź­ców, po raz pierw­szy w Europie, będzie usy­tu­owa­na na pia­sku, przy brze­gu morza. Zawodnicy będą wal­czy­li w kon­ku­ren­cjach sko­ków przez prze­szko­dy, dre­sa­żu i powo­że­nia. Organizatorzy spo­dzie­wa­ją się udzia­łu ponad stu czo­ło­wych spor­tow­ców pocho­dzą­cych z całe­go świa­ta i pra­wie 230 koni. Czytaj dalej »

XVI Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Huculskiej

10 czerwca 2016 · Kategoria: Czempionaty, Powożenie · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni zapra­sza­my na XVI Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Huculskiej oraz Małopolskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi. Czytaj dalej »

Bartłomiej Kwiatek drugi w Rankingu FEI

8 czerwca 2016 · Kategoria: Powożenie ·

W opu­bli­ko­wa­nym dzi­siaj - 08 czerw­ca 2016 r. - Rankingu Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej FEI - Top Driver Award, w kate­go­rii sin­gle na miej­scu dru­gim znaj­du­je się Bartłomiej Kwiatek - zawod­nik Stada Ogierów w Książu, z 44 pkt. na kon­cie. Czytaj dalej »

Bartłomiej Kwiatek zwycięża w Bogusławicach!

8 czerwca 2016 · Kategoria: Powożenie, Teraz Polskie Konie · Rasa:

W minio­ny week­end odby­ły się pierw­sze z trzech - zawo­dy orga­ni­zo­wa­ne w Bogusławicach. Międzynarodowe CAI2* oraz Zawody Krajowe. Zawodnik Stada Ogierów w Książu - Bartłomiej Kwiatek zapre­zen­to­wał konie pol­skiej hodow­li - ślą­za­ki z SO Książ.
Czytaj dalej »

Dziennikarze na koń!!!

3 czerwca 2016 · Kategoria: Inne imprezy, Powożenie ·

Już 12 czerw­ca tego roku odbę­dą się po raz czwar­ty Mistrzostwa Polski Dziennikarzy w Powożeniu. Czytaj dalej »

Polskie konie na XX Międzynarodowym Konkursie Tradycyjnego Powożenia Cuts

30 maja 2016 · Kategoria: Powożenie ·

W tym roku Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia w Cuts (Francja) odbył się już po raz 20. Jest to bez wąt­pie­nia naj­bar­dziej pre­sti­żo­wa i naj­licz­niej obsa­dzo­na impre­za tej kate­go­rii w Europie. Tym razem ta nie­wiel­ka, uro­kli­wa i malow­ni­czo poło­żo­na miej­sco­wość gości­ła rekor­do­wą ilość 80 zaprzę­gów z 10 państw. Czytaj dalej »

Majówka w Regietowie

11 maja 2016 · Kategoria: Powożenie, Ścieżki huculskie, Skoki przez przeszkody · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni ser­decz­nie zapra­sza­my do wzię­cia udzia­łu w Majówce w Regietowie, któ­ra odbę­dzie się 21-22 maja 2016 r. na tere­nie Kombinatu Rolnego Kietrz Sp. z o.o. - Stadniny koni hucul­skich „Gładyszów”. Czytaj dalej »

Eliminacje do MŚMK w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi 2016

2 maja 2016 · Kategoria: MŚMK, Powożenie ·

Po ubie­gło­rocz­nym meda­lu Bartka Kwiatka na Mistrzostwach Świata Młodych Koni w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi mamy ape­tyt na wię­cej. Czytaj dalej »

Przepisy MŚMK w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi

22 kwietnia 2016 · Kategoria: MŚMK, Powożenie ·

Regulaminy MPMK 2016 - powożenie zaprzęgami jednokonnymi

18 kwietnia 2016 · Kategoria: MPMK, Powożenie ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem tego­rocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni z dys­cy­pli­ny powo­że­nie zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi. Do wglą­du dostęp­ne są tak­że: regu­la­min ogól­ny oraz regu­la­mi­ny szcze­gó­ło­we dys­cy­plin: WKKW, spor­to­wych raj­dów kon­nych, ujeż­dże­nia i sko­ków przez prze­szko­dy.


Hodowca i Jeździec