Kategoria: Sportowe rajdy konne

Kategoria: Rasa: Okres:

Propozycje – MPMK w rajdach

13 września 2017 · Kategoria: MPMK, Sportowe rajdy konne ·

Przedstawiamy propozycje MPMK w sportowych rajdach konnych. Jednocześnie in­for­mu­je­my, że ter­min tych mi­strzostw zo­stał zmie­nio­ny i od­bę­dą się one w dniach 6-​7 paź­dzier­ni­ku br w Janowie Podlaskim.

MPMK w sportowych rajdach konnych 2016

19 stycznia 2016 · Kategoria: MPMK, Sportowe rajdy konne ·

Informujemy, że usta­lo­ny zo­stał ter­min i miej­sce roz­gry­wa­nia te­go­rocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni w spor­to­wych raj­dach kon­nych. Zawody te zo­sta­ły za­pla­no­wa­ne na 30 wrze­śnia – 1 paź­dzier­ni­ka w Koczku.

MŚMK 2016

17 listopada 2015 · Kategoria: MŚMK, Powożenie, Skoki przez przeszkody, Sportowe rajdy konne, Ujeżdżenie, WKKW ·

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je o ter­mi­nach roz­gry­wa­nia Mistrzostw Świata Młodych Koni w se­zo­nie 2016. Czytaj dalej »

MPMK w sportowych rajdach konnych zakończone – wyniki

23 września 2015 · Kategoria: MPMK, Sportowe rajdy konne ·

W Stadninie Koni Arabskich Dolina Gowora za­koń­czo­no Mistrzostwa Polski Młodych Koni w spor­to­wych raj­dach kon­nych (18-​19. wrze­śnia). Stadnina ta go­ści­ła nie tyl­ko mło­de ko­nie, ale tak­że uczest­ni­ków za­wo­dów ogól­no­pol­skich oraz to­wa­rzy­skich. Zarówno uczest­ni­cy, jak i sę­dzio­wie oraz Komisja we­te­ry­na­ryj­na by­li pod wra­że­niem spraw­nej or­ga­ni­za­cji za­wo­dów. Czytaj dalej »

Konie zgłoszone do MPMK w sportowych rajdach konnych

16 września 2015 · Kategoria: MPMK, Sportowe rajdy konne ·

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z listą koni zgłoszonych do te­go­rocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni w spor­to­wych raj­dach konnych.

Już wkrótce MPMK w sportowych rajdach konnych!

8 września 2015 · Kategoria: MPMK, Sportowe rajdy konne ·

W imie­niu or­ga­ni­za­to­rów za­pra­sza­my wszyst­kich chęt­nych na Mistrzostwa Polski Młodych Koni w spor­to­wych raj­dach kon­nych, któ­re od­bę­dą się w dniach 18-​19 wrze­śnia w Dolinie Gowora. Czytaj dalej »

Propozycje MPMK w sportowych rajdach konnych

14 sierpnia 2015 · Kategoria: MPMK, Sportowe rajdy konne ·

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z propozycjami Mistrzostw Polski Młodych Koni w sportowych rajdach konnych, któ­re od­bę­dą się w miej­sco­wo­ści Dobrodzień w dniach 18-19.09.2015 r.

Sukces małopolskiej klaczy w Samorin

9 lipca 2015 · Kategoria: Sportowe rajdy konne, Teraz Polskie Konie · Rasa:

W dniach 26-​28 czerw­ca w sło­wac­kim Samorin od­by­ły się Międzynarodowe Zawody w Sportowych Rajdach Konnych. Na 3 miej­scu (z tem­pem 14,9 km/​h) w kon­kur­sie CEI 3* na dy­stan­sie 160 km upla­so­wa­ła się Magdalena Jabłońska z UKJ Rumak Manasterz z Podkarpacia na ma­ło­pol­skiej kla­czy Harfa (Eston – Hula /​ Aragon xxoo). Para ta tym sa­mym zy­ska­ła za­gra­nie na Mistrzostwa Europy we wrze­śniu. To bar­dzo du­ży suk­ces, tym bar­dziej, że z 8 ko­ni któ­re wy­star­to­wa­ły w tym kon­kur­sie ukoń­czy­ło go je­dy­nie 3. Czytaj dalej »

Sukcesy koni małopolskich w Sportowych Rajdach Konnych 2014

19 stycznia 2015 · Kategoria: Sportowe rajdy konne, Sprawy hodowlane · Rasa:

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z fo­to­re­la­cją oraz pod­su­mo­wa­niem naj­waż­niej­szych star­tów ko­ni ma­ło­pol­skich w spor­to­wych raj­dach kon­nych w mi­nio­nym se­zo­nie. Autorem re­la­cji jest za­wod­nicz­ka Izabela Drażba. Czytaj dalej »

Wyniki MPMK 2014 w sportowych rajdach konnych

8 września 2014 · Kategoria: MPMK, Sportowe rajdy konne ·

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z wynikami Mistrzostw Polski Młodych Koni w sportowych rajdach konnych, któ­re od­by­ły się w dniach 5-​7 wrze­śnia w Koczku.

WEG – kolej na WKKW i rajdy długodystansowe

29 sierpnia 2014 · Kategoria: Sportowe rajdy konne, Teraz Polskie Konie, WKKW · Rasa: ,

Ekipa na­szych dre­sa­ży­stów jest już w dro­dze do do­mu. Ich miej­sce na czwo­ro­bo­ku za­ję­li wkkw-​iści. Wczoraj roz­po­czę­ła się pierw­sza pró­ba ujeż­dże­nia, w któ­rej wy­star­to­wa­ło dwóch na­szych za­wod­ni­ków: Jerzy Krukowski – ak­tu­al­ny v-​ce Mistrz Polski i Marta Dziak-​Gierlicz. Oboje star­to­wa­li na ko­niach pol­skiej ho­dow­li. Czytaj dalej »

Propozycje MPMK w sportowych rajdach konnych

19 sierpnia 2014 · Kategoria: MPMK, Sportowe rajdy konne ·

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z propozycjami Mistrzostw Polski Młodych Koni w sportowych rajdach konnych, któ­re od­bę­dą się w Koczku w dniach 5-7.09.2014 r. Czytaj dalej »

Mistrzostwa Polski Młodych Koni za pasem

23 lipca 2014 · Kategoria: MPMK, Powożenie, Skoki luzem / Wolne skoki, Skoki przez przeszkody, Sportowe rajdy konne, Ujeżdżenie, WKKW ·

Zbliżają się du­ży­mi kro­ka­mi fi­na­ły MPMK 2014. Niebawem po­zna­my naj­lep­szą koń­ską mło­dzież w dys­cy­pli­nach sko­ków przez prze­szko­dy, ujeż­dże­nia, wrzech­stron­ne­go kon­kur­su ko­nia wierz­cho­we­go, po­wo­że­nia oraz spor­to­wych raj­dów kon­nych. Warto zo­ba­czyć kwiat mło­dych ko­ni… Do cze­go za­chę­ca­ją Polski Związek Hodowców Koni, Polski Związek Jeździecki oraz or­ga­ni­za­to­rzy po­szcze­gól­nych MPMK 2014. Czytaj dalej »

Termin MPMK w rajdach 2014

3 marca 2014 · Kategoria: MPMK, Sportowe rajdy konne ·

Polski Związek Hodowców Koni oraz Polski Związek Jeździecki in­for­mu­ją, że zna­ny jest już osta­tecz­ny ter­min oraz miej­sce roz­gry­wa­nia te­go­rocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni w spor­to­wych raj­dach kon­nych. MPMK-​F od­bę­dą się w Koczku w dniach 5-​7 września.

Propozycje MPMK w sportowych rajdach konnych

5 września 2013 · Kategoria: MPMK, Sportowe rajdy konne ·

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z propozycjami Mistrzostw Polski Młodych Koni w sportowych rajdach konnych, któ­re od­bę­dą się w dniach 20-​21 wrze­śnia na te­re­nie Klubu Jeździeckiego Champion w Białej.

Harfa jednak pierwsza!

21 maja 2013 · Kategoria: Sportowe rajdy konne, Teraz Polskie Konie · Rasa:

W na­wią­za­niu do in­for­ma­cji sprzed prawie dwóch tygodni in­for­mu­je­my, że

cytatstar­tu­ją­ca na Międzynarodowych Zawodach w Sportowych Rajdach Konnych w Babolnej na Węgrzech (3-5.05.2013) Magdalena Jabłońska na ma­ło­pol­skiej Harfie koń­czą­ca za­wo­dy na dru­gim miej­scu, z prze­cięt­ną pręd­ko­ścią 19,150 km/​h, jed­nak zwy­cię­ży­ła. Para au­striac­ka Kiesl Theresia /​ Romantic Larzac, któ­ra wy­gra­ła kon­kurs zo­sta­ła zdys­kwa­li­fi­ko­wa­na przez Międzynarodową Federację Jeździecką.

Żródło: www.ozhk.rzeszow.pl

Międzynarodowy sukces klaczy Harfa

9 maja 2013 · Kategoria: Sportowe rajdy konne, Teraz Polskie Konie · Rasa:

cytatW dniach 3-​5 ma­ja od­by­ły się Międzynarodowe Zawody w Sportowych Rajdach Konnych w miej­sco­wo­ści Babolna na Węgrzech. W kon­kur­sie CEI 1* na dy­stan­sie 80 ki­lo­me­trów dru­gie miej­sce za­ję­ła ma­ło­pol­ska klacz Harfa (Eston od Hula/​Aragon) pod Magdaleną Jabłońską, ze śred­nią pręd­ko­ścią 19,150 km/​h. Klacz jest wła­sno­ścią Pana Grzegorza Lesia za­miesz­ka­łe­go w Rzeszowie. Czytaj dalej »

Wyniki MPMK w sportowych rajdach konnych

23 września 2011 · Kategoria: MPMK, Sportowe rajdy konne ·

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z wynikami Mistrzostw Polski Młodych Koni w sportowych rajdach konnych, któ­re od­by­ły się 16-​18 wrze­śnia w miej­sco­wo­ści Gieniusze. W tym sa­mym cza­sie od­by­wa­ły się Zawody Krajowe w Sportowych Rajdach Konnych – IV Mistrzostwa Podlasia.

MPMK w sportowych rajdach konnych

23 sierpnia 2011 · Kategoria: MPMK, Sportowe rajdy konne ·

Przedstawiamy propozycje Mistrzostw Polski Młodych Koni w konkurencji sportowe rajdy konne. Odbędą się one w dniach 16-​18 wrze­śnia 2011 r. w Gieniuszach na te­re­nie Stadniny Koni Gieniusze. Zapraszamy do za­po­zna­nia się z propozycjami.

MPMK 2011 – regulaminy

22 marca 2011 · Kategoria: MPMK, Powożenie, Skoki przez przeszkody, Sportowe rajdy konne, Ujeżdżenie, WKKW ·

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z regulaminami Mistrzostw Polski Młodych Koni w se­zo­nie 2011.


Hodowca i Jeździec