Kategoria: Ujeżdżenie

Kategoria: Rasa: Okres:

Jeszcze jeden złoty medalista olimpijski z Polski

16 listopada 2016 · Kategoria: Ujeżdżenie · Rasa:

Podczas Paraolimpiady Rio 2016 koń pol­skiej ho­dow­li do­sia­da­ny przez bry­tyj­ską nie­peł­no­spraw­ną ama­zon­kę, Natashę Baker zdo­był zło­ty me­dal w ujeż­dże­niu. Czytaj dalej »

Ujeżdżeniowe MPMK 2016

23 września 2016 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie ·

Przedstawiamy listę koni biorących udział w kwalifikacjach do ujeż­dże­nio­wy­ch MPMK 2016/​ Strzegom 29.09.-2.10./.

Mistrzostwa Polski w ujeżdżeniu

14 września 2016 · Kategoria: Ujeżdżenie · Rasa:

Aleksandra Szulc, Żaneta SkowrońskaPrzemysław Kozanowski to te­go­rocz­ni me­da­li­ści Mistrzostw Polski Seniorów w ujeż­dże­niu, któ­re za­koń­czy­ły się 4 wrze­śnia w SKJ Bajardo w Augustówku. Czytaj dalej »

MPMK-​A – konie 7-​9-​letnie

12 września 2016 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie ·

Przedstawiamy program półfinałowy dla koni 7-9-letnich star­tu­ją­cy­ch w tej ka­te­go­rii wie­ko­wej pod­czas Mistrzostw Polski Młodych Koni w ujeż­dże­niu.

Propozycje – ujeżdżenie MPMK 2016

7 września 2016 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie ·

Przedstawiamy propozycje na ujeżdżeniowe Mistrzostwa Polski Młodych Koni 2016.

Historyczny sukces polskiej hodowli koni huculskich na V Międzynarodowym Czempionacie Koni Huculskich

5 września 2016 · Kategoria: Czempionaty, Powożenie, Ścieżki huculskie, Teraz Polskie Konie, Ujeżdżenie · Rasa:

W dnia­ch  2-​4 wrze­śnia br. w SK Topolcianky na Słowacji mia­ła miej­sce ko­lej­na mię­dzy­na­ro­do­wa kon­fron­ta­cja ko­ni hu­cul­ski­ch z kra­jów zrze­szo­ny­ch w Międzynarodowej Federacji Koni Huculskich (HIF). Czytaj dalej »

Zawody jeździeckie na plaży, jakich jeszcze nie było!

5 lipca 2016 · Kategoria: Cavaliada, Powożenie, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie ·

W dnia­ch 7-​10 lip­ca na ko­ło­brze­skiej pla­ży od­bę­dą się mię­dzy­na­ro­do­we za­wo­dy kon­ne CAVALIADA Summer Jumping.  Nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że bę­dzie­my świad­ka­mi nie­zwy­kłe­go spor­to­we­go wi­do­wi­ska. Jeszcze ni­gdy, pod­czas żad­ny­ch za­wo­dów kon­ny­ch or­ga­ni­zo­wa­ny­ch w Polsce, hi­po­drom nie był zlo­ka­li­zo­wa­ny tak bli­sko mo­rza, na sa­mej pla­ży. Czytaj dalej »

Konferencja prasowa – Cavaliada Summer Jumping | 6 lipca (środa) godz. 12:00

4 lipca 2016 · Kategoria: Cavaliada, Powożenie, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie ·

Już w naj­bliż­szy czwar­tek 7 lip­ca w Kołobrzegu roz­po­czy­na się Cavaliada Summer Jumping – mię­dzy­na­ro­do­we za­wo­dy jeź­dziec­kie, któ­re od­bę­dą się w pla­żo­wej sce­ne­rii. Arena zma­gań spor­to­wy­ch ama­zo­nek i jeźdź­ców, po raz pierw­szy w Europie, bę­dzie usy­tu­owa­na na pia­sku, przy brze­gu mo­rza. Zawodnicy bę­dą wal­czy­li w kon­ku­ren­cja­ch sko­ków przez prze­szko­dy, dre­sa­żu i po­wo­że­nia. Organizatorzy spo­dzie­wa­ją się udzia­łu po­nad stu czo­ło­wy­ch spor­tow­ców po­cho­dzą­cy­ch z ca­łe­go świa­ta i pra­wie 230 ko­ni. Czytaj dalej »

Szkolenie MPMK – ujeżdżenie

28 czerwca 2016 · Kategoria: MPMK, Szkolenia, Ujeżdżenie ·

Serdecznie za­pra­sza­my na szko­le­nie „Przygotowanie mło­dy­ch ko­ni do star­tu w Mistrzostwach Polski Młodych Koni w ujeż­dże­niu”, któ­re od­bę­dzie się 30 lip­ca 2016 r. w LKJ Ostroga w Opolu.  Czytaj dalej »

MŚMK 2016 – ujeżdżenie – zmiana

22 czerwca 2016 · Kategoria: MŚMK, Ujeżdżenie ·

Informujemy, że nie­wiel­kiej zmia­nie ule­gły propozycje MŚMK w ujeżdżeniu Ermelo. Zmiany do­ty­czą kon­kur­sów CDI1* dla ogie­rów 8-​letnich i star­szy­ch.

Mistrzostwa Świata Młodych Koni w ujeżdżeniu 2016

17 czerwca 2016 · Kategoria: MŚMK, Ujeżdżenie ·

W tym ro­ku MŚMK w ujeż­dże­niu zo­sta­ną ro­ze­gra­ne w Ermelo-​centrum tre­nin­go­wym KWPN w dnia­ch 28-31.07. Zawody te roz­gry­wa­ne są w ka­te­go­ria­ch 5, 6 i 7-​letnich, po­nad­to or­ga­ni­zo­wa­ne są tak­że kon­kur­sy dla ogie­rów uzna­ny­ch. Wszystkich za­in­te­re­so­wa­ny­ch od­sy­ła­my do ma­te­ria­łów na­de­sła­ny­ch przez WBFSH za­miesz­czo­ny­ch po­ni­żej. Czytaj dalej »

Polska uzyskała prawo startu w Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio

3 czerwca 2016 · Kategoria: Ujeżdżenie · Rasa:

Międzynarodowa Federacja Jeździecka po­in­for­mo­wa­ła Polski Komitet Paraolimpijski i Polski Związek Jeździecki o tym, że Polska uzy­ska­ła miej­sce kwa­li­fi­ku­ją­ce dla jed­nej pa­ry jeździec-​koń, upo­waż­nia­ją­ce do uczest­nic­twa w Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio de Janeiro. Czytaj dalej »

Kolejne kwalifikacje do MŚMK w ujeżdżeniu 2016

28 kwietnia 2016 · Kategoria: MŚMK, Ujeżdżenie ·

Informujemy, że ko­lej­nym ter­mi­nem eli­mi­na­cji do Mistrzostw Świata Młodych Koni w ujeż­dże­niu (Ermelo 28-​31 lip­ca) bę­dzie 27-​29 ma­ja na za­wo­da­ch ZO w Kwiekach (dwa kon­kur­sy kwa­li­fi­ka­cyj­ne). Na ty­ch za­wo­da­ch ran­gi ogól­no­pol­skiej od­bę­dą się tak­że pierw­sze kwa­li­fi­ka­cje ko­ni 4-​letnich w tej dys­cy­pli­nie. Młode ko­nie bę­dą mo­gły więc uczest­ni­czyć w 6 kon­kur­sa­ch prze­zna­czo­ny­ch tyl­ko dla ni­ch.

Eliminacje do MŚMK Ermelo w ujeżdżeniu

20 kwietnia 2016 · Kategoria: MŚMK, Ujeżdżenie ·

Uprzejmie in­for­mu­je­my, że eli­mi­na­cje do Mistrzostw Świata Młodych Koni w ujeż­dże­niu od­bę­dą się w dnia­ch 10-​12 czerw­ca pod­czas za­wo­dów ogól­no­pol­ski­ch roz­gry­wa­ny­ch w Michałowicach a or­ga­ni­zo­wa­ny­ch przez KJ Szary. Będą to dwa prze­jaz­dy eli­mi­na­cyj­ne. Czytaj dalej »

Regulaminy MPMK 2016 – ujeżdżenie

1 kwietnia 2016 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie ·

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z re­gu­la­mi­nem te­go­rocz­ny­ch Mistrzostw Polski Młodych Koni z dyscypliny ujeżdżenie. Do wglą­du do­stęp­ne są tak­że: regulamin ogólny oraz regulaminy szczegółowe dyscyplin: WKKW, spor­to­wy­ch raj­dów kon­ny­ch i sko­ków przez prze­szko­dy. Regulamin z dys­cy­pli­ny po­wo­że­nie za­przę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi je­st w przy­go­to­wa­niu.

Ujeżdżeniowe kwalifikacje do MPMK 2016 – III i IV region

11 marca 2016 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie ·

Podajemy ko­lej­ne ter­mi­ny eli­mi­na­cji ujeż­dże­nio­wy­ch ko­ni 4-​letnich do Mistrzostw Polski Młodych Koni 2016 w III (WZJ Małopolski, WZJ Opolski, WZJ Podkarpacki, WZJ Śląski, WZJ Świętokrzyski) oraz w IV (WZJ Dolnośląski, WZJ Lubuski, WZJ Wielkopolski, WZJ Zachodniopomorski) re­gio­nie PZJ. Czytaj dalej »

Ujeżdżeniowe kwalifikacje do MPMK 2016 – I i II region

9 marca 2016 · Kategoria: MPMK, MŚMK, Ujeżdżenie ·

Wszystkich za­in­te­re­so­wa­ny­ch in­for­mu­je­my, że kwa­li­fi­ka­cje ujeż­dże­nio­we ko­ni 4-​letnich do Mistrzostw Polski Młodych Koni 2016 w I re­gio­nie (WZJ Kujawsko-​Pomorski, WZJ Pomorski, WZJ Warmińsko-​Mazurski), w któ­rym ko­or­dy­na­to­rem je­st zna­na sę­dzi­na ujeż­dże­nio­wa Zofia Górska od­bę­dą się pod­czas za­wo­dów ogól­no­pol­ski­ch, w na­stę­pu­ją­cy­ch ter­mi­na­ch: Czytaj dalej »

Przed polskimi jeźdźcami ostatni weekend kwalifikacji olimpijskich

4 marca 2016 · Kategoria: Ujeżdżenie, WKKW · Rasa: ,

Dwoje pol­ski­ch jeźdź­ców wal­czy w ten week­end w ostat­ni­ch kwa­li­fi­ka­cja­ch do Igrzysk Olimpijskich do Rio de Janeiro. Zakończenie kwa­li­fi­ka­cji mi­ja 6 mar­ca 2016 r. (nie­dzie­la). Czytaj dalej »

Kolejne Mistrzostwa Polski Młodych Koni, sezon 2016

30 grudnia 2015 · Kategoria: MPMK, Powożenie, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, WKKW ·

Podobnie jak w po­przed­ni­ch la­ta­ch, w se­zo­nie 2016, zo­sta­nie ro­ze­gra­ny­ch pięć edy­cji Mistrzostw Polski Młodych Koni – naj­waż­niej­szy­ch za­wo­dów po­rów­naw­czy­ch dla wy­se­lek­cjo­no­wa­ny­ch, mło­dy­ch ko­ni w da­nym rocz­ni­ku. Najważniejszych, po­nie­waż co­raz wię­cej wła­ści­cie­li mło­dy­ch, obie­cu­ją­cy­ch ko­ni chce je po­ka­zy­wać i pod­dać oce­nie se­lek­cyj­nej w gru­pie. Podobnie jak od lat dzie­je się w za­chod­ni­ch kra­ja­ch Europy, co­raz wię­cej ogie­rów uczest­ni­czy w ty­ch za­wo­da­ch i dzię­ki te­mu zdo­by­wa li­cen­cję. Wciąż jed­nak nie­wie­le z ni­ch, po zdo­by­ciu li­cen­cji, uczest­ni­czy w ko­lej­ny­ch edy­cja­ch ty­ch za­wo­dów ogól­no­pol­ski­ch czy za­wo­da­ch spor­to­wy­ch. Czytaj dalej »

Hodowcy na Cavaliadzie

11 grudnia 2015 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Powożenie, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, WKKW, Wystawy i pokazy ·

Od wczo­raj na te­re­nie Międzynarodowych Targów Poznańskich za­gęsz­cze­nie ko­ni na 1 me­tr kwa­dra­to­wy­ch osią­gnę­ło jak na Polskie wa­run­ki re­kor­do­wy po­ziom. Szok – 700 ko­ni pod jed­nym da­chem!!! Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec
  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube