Kategoria: Ujeżdżenie

Kategoria: Rasa: Okres:

MŚMK 2016 - ujeżdżenie - zmiana

22 czerwca 2016 · Kategoria: MŚMK, Ujeżdżenie ·

Informujemy, że nie­wiel­kiej zmia­nie ule­gły pro­po­zy­cje MŚMK w ujeż­dże­niu Ermelo. Zmiany doty­czą kon­kur­sów CDI1* dla ogie­rów 8-letnich i star­szych.

Mistrzostwa Świata Młodych Koni w ujeżdżeniu 2016

17 czerwca 2016 · Kategoria: MŚMK, Ujeżdżenie ·

W tym roku MŚMK w ujeż­dże­niu zosta­ną roze­gra­ne w Ermelo-centrum tre­nin­go­wym KWPN w dniach 28-31.07. Zawody te roz­gry­wa­ne są w kate­go­riach 5, 6 i 7-letnich, ponad­to orga­ni­zo­wa­ne są tak­że kon­kur­sy dla ogie­rów uzna­nych. Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych odsy­ła­my do mate­ria­łów nade­sła­nych przez WBFSH zamiesz­czo­nych poni­żej. Czytaj dalej »

Polska uzyskała prawo startu w Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio

3 czerwca 2016 · Kategoria: Ujeżdżenie · Rasa:

Międzynarodowa Federacja Jeździecka poin­for­mo­wa­ła Polski Komitet Paraolimpijski i Polski Związek Jeździecki o tym, że Polska uzy­ska­ła miej­sce kwa­li­fi­ku­ją­ce dla jed­nej pary jeździec-koń, upo­waż­nia­ją­ce do uczest­nic­twa w Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio de Janeiro. Czytaj dalej »

Kolejne kwalifikacje do MŚMK w ujeżdżeniu 2016

28 kwietnia 2016 · Kategoria: MŚMK, Ujeżdżenie ·

Informujemy, że kolej­nym ter­mi­nem eli­mi­na­cji do Mistrzostw Świata Młodych Koni w ujeż­dże­niu (Ermelo 28-31 lip­ca) będzie 27-29 maja na zawo­dach ZO w Kwiekach (dwa kon­kur­sy kwa­li­fi­ka­cyj­ne). Na tych zawo­dach ran­gi ogól­no­pol­skiej odbę­dą się tak­że pierw­sze kwa­li­fi­ka­cje koni 4-letnich w tej dys­cy­pli­nie. Młode konie będą mogły więc uczest­ni­czyć w 6 kon­kur­sach prze­zna­czo­nych tyl­ko dla nich.

Eliminacje do MŚMK Ermelo w ujeżdżeniu

20 kwietnia 2016 · Kategoria: MŚMK, Ujeżdżenie ·

Uprzejmie infor­mu­je­my, że eli­mi­na­cje do Mistrzostw Świata Młodych Koni w ujeż­dże­niu odbę­dą się w dniach 10-12 czerw­ca pod­czas zawo­dów ogól­no­pol­skich roz­gry­wa­nych w Michałowicach a orga­ni­zo­wa­nych przez KJ Szary. Będą to dwa prze­jaz­dy eli­mi­na­cyj­ne. Czytaj dalej »

Regulaminy MPMK 2016 - ujeżdżenie

1 kwietnia 2016 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem tego­rocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni z dys­cy­pli­ny ujeż­dże­nie. Do wglą­du dostęp­ne są tak­że: regu­la­min ogól­ny oraz regu­la­mi­ny szcze­gó­ło­we dys­cy­plin: WKKW, spor­to­wych raj­dów kon­nych i sko­ków przez prze­szko­dy. Regulamin z dys­cy­pli­ny powo­że­nie zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi jest w przy­go­to­wa­niu.

Ujeżdżeniowe kwalifikacje do MPMK 2016 - III i IV region

11 marca 2016 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie ·

Podajemy kolej­ne ter­mi­ny eli­mi­na­cji ujeż­dże­nio­wych koni 4-letnich do Mistrzostw Polski Młodych Koni 2016 w III (WZJ Małopolski, WZJ Opolski, WZJ Podkarpacki, WZJ Śląski, WZJ Świętokrzyski) oraz w IV (WZJ Dolnośląski, WZJ Lubuski, WZJ Wielkopolski, WZJ Zachodniopomorski) regio­nie PZJ. Czytaj dalej »

Ujeżdżeniowe kwalifikacje do MPMK 2016 - I i II region

9 marca 2016 · Kategoria: MPMK, MŚMK, Ujeżdżenie ·

Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych infor­mu­je­my, że kwa­li­fi­ka­cje ujeż­dże­nio­we koni 4-letnich do Mistrzostw Polski Młodych Koni 2016 w I regio­nie (WZJ Kujawsko-Pomorski, WZJ Pomorski, WZJ Warmińsko-Mazurski), w któ­rym koor­dy­na­to­rem jest zna­na sędzi­na ujeż­dże­nio­wa Zofia Górska odbę­dą się pod­czas zawo­dów ogól­no­pol­skich, w nastę­pu­ją­cych ter­mi­nach: Czytaj dalej »

Przed polskimi jeźdźcami ostatni weekend kwalifikacji olimpijskich

4 marca 2016 · Kategoria: Ujeżdżenie, WKKW · Rasa: ,

Dwoje pol­skich jeźdź­ców wal­czy w ten week­end w ostat­nich kwa­li­fi­ka­cjach do Igrzysk Olimpijskich do Rio de Janeiro. Zakończenie kwa­li­fi­ka­cji mija 6 mar­ca 2016 r. (nie­dzie­la). Czytaj dalej »

Kolejne Mistrzostwa Polski Młodych Koni, sezon 2016

30 grudnia 2015 · Kategoria: MPMK, Powożenie, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, WKKW ·

Podobnie jak w poprzed­nich latach, w sezo­nie 2016, zosta­nie roze­gra­nych pięć edy­cji Mistrzostw Polski Młodych Koni - naj­waż­niej­szych zawo­dów porów­naw­czych dla wyse­lek­cjo­no­wa­nych, mło­dych koni w danym rocz­ni­ku. Najważniejszych, ponie­waż coraz wię­cej wła­ści­cie­li mło­dych, obie­cu­ją­cych koni chce je poka­zy­wać i pod­dać oce­nie selek­cyj­nej w gru­pie. Podobnie jak od lat dzie­je się w zachod­nich kra­jach Europy, coraz wię­cej ogie­rów uczest­ni­czy w tych zawo­dach i dzię­ki temu zdo­by­wa licen­cję. Wciąż jed­nak nie­wie­le z nich, po zdo­by­ciu licen­cji, uczest­ni­czy w kolej­nych edy­cjach tych zawo­dów ogól­no­pol­skich czy zawo­dach spor­to­wych. Czytaj dalej »

Hodowcy na Cavaliadzie

11 grudnia 2015 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Powożenie, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, WKKW, Wystawy i pokazy ·

Od wczo­raj na tere­nie Międzynarodowych Targów Poznańskich zagęsz­cze­nie koni na 1 metr kwa­dra­to­wych osią­gnę­ło jak na Polskie warun­ki rekor­do­wy poziom. Szok - 700 koni pod jed­nym dachem!!! Czytaj dalej »

MŚMK 2016

17 listopada 2015 · Kategoria: MŚMK, Powożenie, Skoki przez przeszkody, Sportowe rajdy konne, Ujeżdżenie, WKKW ·

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je o ter­mi­nach roz­gry­wa­nia Mistrzostw Świata Młodych Koni w sezo­nie 2016. Czytaj dalej »

Wypłata nagród po MPMK w ujeżdżeniu

2 października 2015 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie ·

Następujących wła­ści­cie­li i hodow­ców naj­lep­szych koni uczest­ni­czą­cych w MPMK w ujeż­dże­niu 2015 pro­si­my o jak naj­szyb­sze prze­sy­ła­nie nume­rów kont ban­ko­wych na adres: cuber@pzhk.pl Czytaj dalej »

Wyniki MPMK w ujeżdżeniu

2 października 2015 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie · Rasa: ,,,

W nie­dzie­lę, 27 wrze­śnia,  w godzi­nach popo­łu­dnio­wych na uro­kli­wym i ele­ganc­kim strze­gom­skim pla­cu głów­nym zakoń­czy­ła się rywa­li­za­cja mło­dych koni ujeż­dże­nio­wych w ramach corocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni w tej dys­cy­pli­nie. Ogółem star­to­wa­ło 41 par i jak co roku naj­li­czeb­niej­szą gru­pą były 4 lat­ki. Czytaj dalej »

Ogiery po MPMK w Ujeżdżeniu

24 września 2015 · Kategoria: MPMK, Sprawy hodowlane, Ujeżdżenie · Rasa: ,,,,

Ogiery uczest­ni­czą­ce w Mistrzostwach Polski Młodych Koni w Ujeżdżeniu 2015, któ­re speł­nią wyma­ga­nia alter­na­tyw­nych prób dziel­no­ści, mogą zostać oce­nio­ne pod wzglę­dem eks­te­rie­ru i zbo­ni­to­wa­ne na zakoń­cze­nie ZT Bielice 1.X. (czwar­tek, ogie­ry szla­chet­ne) lub ZT Książ 17.X. (sobo­ta, ogie­ry ślą­skie oraz szla­chet­ne).

Zmiany w składzie sędziowskim na MPMK w ujeżdżeniu

23 września 2015 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie ·

W imie­niu Komisji Koordynacyjnej infor­mu­je­my, że w skła­dzie sędziow­skim na Mistrzostwach Polski Młodych Koni w ujeż­dże­niu nastą­pi­ły zmia­ny. Ze wzglę­du na kon­flikt inte­re­sów Marka Rudę zastą­pi prof. Sławomir Pietrzak, a w Komisji Odwoławczej Jerzego Woźniczkę zastą­pi Józef Śnieżek.

Stella Pack Ganda wizytówką polskiej hodowli

9 września 2015 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, Ujeżdżenie · Rasa:

W cza­sie zakoń­czo­nych 6 wrze­śnia Mistrzostw Polski w dys­cy­pli­nie ujeż­dże­nia w Stajni Bobrowy Staw w Sowiej Woli naj­lep­szym koniem pol­skiej hodow­li oka­za­ła się (dru­gi rok z rzę­du!) dwu­na­sto­let­nia Stella Pack Ganda sp (Celtik  sp - Grammy han. / Glückspilz han.), klacz hodow­li Katarzyny Milczarek-Jasińskiej, a wła­sno­ści zawod­nicz­ki - Anny Łukasik.
Nagrodę spe­cjal­ną Prezesa PZHK w imie­niu prof. Zbigniewa Jaworskiego wrę­czył zawod­nicz­ce redak­tor naczel­ny kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” Michał Wierusz-Kowalski. Czytaj dalej »

Mistrzostwa Polski w Ujeżdżeniu już w najbliższy weekend

3 września 2015 · Kategoria: Ujeżdżenie ·

W naj­bliż­szy week­end, w pod­war­szaw­skim ośrod­ku jeź­dziec­kim Bobrowy Staw, odbę­dą się Mistrzostwa Polski w Ujeżdżeniu w dwóch kate­go­riach wie­ko­wych: senio­rów i mło­dych jeźdź­ców. Swój udział potwier­dzi­li naj­lep­si zawod­ni­cy z całe­go kra­ju. W zawo­dach wystar­tu­je bli­sko 70. par. Podczas zawo­dów roze­gra­nych zosta­nie pięć rund (N - GP), w któ­rych jeźdź­cy wal­czyć będą o nie­ba­ga­tel­na pulę nagród 45 tysię­cy zło­tych!
Uroczysta deko­ra­cja z udzia­łem ofi­cje­li i przed­sta­wi­cie­li spon­so­rów, odbę­dzie się w nie­dzie­lę (6 wrze­śnia) o godzi­nie 1300. Tuż po wrę­cze­niu nagród zapra­sza­my na nie­zwy­kle cie­ka­wy pokaz łucz­nic­twa kon­ne­go w wyko­na­niu gru­py AMM Archery. Czytaj dalej »

Lista koni - ujeżdżeniowe eliminacje MPMK 2015

2 września 2015 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie ·

Przedstawiamy wyni­ki kwa­li­fi­ka­cji do tego­rocz­nych MPMK w ujeż­dże­niu. Na czer­wo­no zazna­czo­no konie, któ­rych brak reje­stra­cji w cen­tral­nej bazie konio­wa­tych PZHK unie­moż­li­wia wery­fi­ka­cję pod wzglę­dem rodo­wo­du, przez co rów­nież start w tych zawo­dach. Kolorem różo­wym zazna­czo­ne zosta­ły konie, któ­re zdo­by­ły wyma­ga­ne regu­la­mi­nem mini­mum kwa­li­fi­ka­cyj­ne oraz są zare­je­stro­wa­ne w bazie. Czytaj dalej »

Propozycje MPMK w ujeżdżeniu i WKKW

12 sierpnia 2015 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie, WKKW ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cja­mi Mistrzostw Polski Młodych Koni w ujeż­dże­niu, któ­re odbę­dą się w Strzegomiu w dniach 25-27.09.2015 r. oraz z pro­po­zy­cja­mi Mistrzostw Polski Młodych Koni we wszech­stron­nym kon­kur­sie konia wierz­cho­we­go, któ­re rów­nież odbę­dą się w Strzegomiu, lecz tydzień wcze­śniej - w dniach 18-20.09.2015 r.


Hodowca i Jeździec