Kategoria: Ujeżdżenie

Kategoria: Rasa: Okres:

Eliminacje do MŚMK Ermelo w ujeżdżeniu

20 kwietnia 2016 · Kategoria: MŚMK, Ujeżdżenie ·

Uprzejmie in­for­mu­je­my, że eli­mi­na­cje do Mistrzostw Świata Młodych Koni w ujeż­dże­niu od­bę­dą się w dniach 10-​12 czerw­ca pod­czas za­wo­dów ogól­no­pol­skich roz­gry­wa­nych w Michałowicach a or­ga­ni­zo­wa­nych przez KJ Szary. Będą to dwa prze­jaz­dy eli­mi­na­cyj­ne. Czytaj dalej »

Regulaminy MPMK 2016 – ujeżdżenie

1 kwietnia 2016 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie ·

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z re­gu­la­mi­nem te­go­rocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni z dyscypliny ujeżdżenie. Do wglą­du do­stęp­ne są tak­że: regulamin ogólny oraz regulaminy szczegółowe dyscyplin: WKKW, spor­to­wych raj­dów kon­nych i sko­ków przez prze­szko­dy. Regulamin z dys­cy­pli­ny po­wo­że­nie za­przę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi jest w przygotowaniu.

Ujeżdżeniowe kwalifikacje do MPMK 2016 – III i IV region

11 marca 2016 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie ·

Podajemy ko­lej­ne ter­mi­ny eli­mi­na­cji ujeż­dże­nio­wych ko­ni 4-​letnich do Mistrzostw Polski Młodych Koni 2016 w III (WZJ Małopolski, WZJ Opolski, WZJ Podkarpacki, WZJ Śląski, WZJ Świętokrzyski) oraz w IV (WZJ Dolnośląski, WZJ Lubuski, WZJ Wielkopolski, WZJ Zachodniopomorski) re­gio­nie PZJ. Czytaj dalej »

Ujeżdżeniowe kwalifikacje do MPMK 2016 – I i II region

9 marca 2016 · Kategoria: MPMK, MŚMK, Ujeżdżenie ·

Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych in­for­mu­je­my, że kwa­li­fi­ka­cje ujeż­dże­nio­we ko­ni 4-​letnich do Mistrzostw Polski Młodych Koni 2016 w I re­gio­nie (WZJ Kujawsko-​Pomorski, WZJ Pomorski, WZJ Warmińsko-​Mazurski), w któ­rym ko­or­dy­na­to­rem jest zna­na sę­dzi­na ujeż­dże­nio­wa Zofia Górska od­bę­dą się pod­czas za­wo­dów ogól­no­pol­skich, w na­stę­pu­ją­cych ter­mi­nach: Czytaj dalej »

Przed polskimi jeźdźcami ostatni weekend kwalifikacji olimpijskich

4 marca 2016 · Kategoria: Ujeżdżenie, WKKW · Rasa: ,

Dwoje pol­skich jeźdź­ców wal­czy w ten week­end w ostat­nich kwa­li­fi­ka­cjach do Igrzysk Olimpijskich do Rio de Janeiro. Zakończenie kwa­li­fi­ka­cji mi­ja 6 mar­ca 2016 r. (nie­dzie­la). Czytaj dalej »

Kolejne Mistrzostwa Polski Młodych Koni, sezon 2016

30 grudnia 2015 · Kategoria: MPMK, Powożenie, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, WKKW ·

Podobnie jak w po­przed­nich la­tach, w se­zo­nie 2016, zo­sta­nie ro­ze­gra­nych pięć edy­cji Mistrzostw Polski Młodych Koni – naj­waż­niej­szych za­wo­dów po­rów­naw­czych dla wy­se­lek­cjo­no­wa­nych, mło­dych ko­ni w da­nym rocz­ni­ku. Najważniejszych, po­nie­waż co­raz wię­cej wła­ści­cie­li mło­dych, obie­cu­ją­cych ko­ni chce je po­ka­zy­wać i pod­dać oce­nie se­lek­cyj­nej w gru­pie. Podobnie jak od lat dzie­je się w za­chod­nich kra­jach Europy, co­raz wię­cej ogie­rów uczest­ni­czy w tych za­wo­dach i dzię­ki te­mu zdo­by­wa li­cen­cję. Wciąż jed­nak nie­wie­le z nich, po zdo­by­ciu li­cen­cji, uczest­ni­czy w ko­lej­nych edy­cjach tych za­wo­dów ogól­no­pol­skich czy za­wo­dach spor­to­wych. Czytaj dalej »

Hodowcy na Cavaliadzie

11 grudnia 2015 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Powożenie, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, WKKW, Wystawy i pokazy ·

Od wczo­raj na te­re­nie Międzynarodowych Targów Poznańskich za­gęsz­cze­nie ko­ni na 1 metr kwa­dra­to­wych osią­gnę­ło jak na Polskie wa­run­ki re­kor­do­wy po­ziom. Szok – 700 ko­ni pod jed­nym da­chem!!! Czytaj dalej »

MŚMK 2016

17 listopada 2015 · Kategoria: MŚMK, Powożenie, Skoki przez przeszkody, Sportowe rajdy konne, Ujeżdżenie, WKKW ·

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je o ter­mi­nach roz­gry­wa­nia Mistrzostw Świata Młodych Koni w se­zo­nie 2016. Czytaj dalej »

Wypłata nagród po MPMK w ujeżdżeniu

2 października 2015 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie ·

Następujących wła­ści­cie­li i ho­dow­ców naj­lep­szych ko­ni uczest­ni­czą­cych w MPMK w ujeż­dże­niu 2015 pro­si­my o jak naj­szyb­sze prze­sy­ła­nie nu­me­rów kont ban­ko­wych na ad­res: cuber@pzhk.pl Czytaj dalej »

Wyniki MPMK w ujeżdżeniu

2 października 2015 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie · Rasa: ,,,

W nie­dzie­lę, 27 wrze­śnia,  w go­dzi­nach po­po­łu­dnio­wych na uro­kli­wym i ele­ganc­kim strze­gom­skim pla­cu głów­nym za­koń­czy­ła się ry­wa­li­za­cja mło­dych ko­ni ujeż­dże­nio­wych w ra­mach co­rocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni w tej dys­cy­pli­nie. Ogółem star­to­wa­ło 41 par i jak co ro­ku naj­li­czeb­niej­szą gru­pą by­ły 4 lat­ki. Czytaj dalej »

Ogiery po MPMK w Ujeżdżeniu

24 września 2015 · Kategoria: MPMK, Sprawy hodowlane, Ujeżdżenie · Rasa: ,,,,

Ogiery uczest­ni­czą­ce w Mistrzostwach Polski Młodych Koni w Ujeżdżeniu 2015, któ­re speł­nią wy­ma­ga­nia al­ter­na­tyw­nych prób dziel­no­ści, mo­gą zo­stać oce­nio­ne pod wzglę­dem eks­te­rie­ru i zbo­ni­to­wa­ne na za­koń­cze­nie ZT Bielice 1.X. (czwar­tek, ogie­ry szla­chet­ne) lub ZT Książ 17.X. (so­bo­ta, ogie­ry ślą­skie oraz szlachetne).

Zmiany w składzie sędziowskim na MPMK w ujeżdżeniu

23 września 2015 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie ·

W imie­niu Komisji Koordynacyjnej in­for­mu­je­my, że w skła­dzie sę­dziow­skim na Mistrzostwach Polski Młodych Koni w ujeż­dże­niu na­stą­pi­ły zmia­ny. Ze wzglę­du na kon­flikt in­te­re­sów Marka Rudę za­stą­pi prof. Sławomir Pietrzak, a w Komisji Odwoławczej Jerzego Woźniczkę za­stą­pi Józef Śnieżek.

Stella Pack Ganda wizytówką polskiej hodowli

9 września 2015 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, Ujeżdżenie · Rasa:

W cza­sie za­koń­czo­nych 6 wrze­śnia Mistrzostw Polski w dys­cy­pli­nie ujeż­dże­nia w Stajni Bobrowy Staw w Sowiej Woli naj­lep­szym ko­niem pol­skiej ho­dow­li oka­za­ła się (dru­gi rok z rzę­du!) dwu­na­sto­let­nia Stella Pack Ganda sp (Celtik  sp – Grammy han. /​ Glückspilz han.), klacz ho­dow­li Katarzyny Milczarek-​Jasińskiej, a wła­sno­ści za­wod­nicz­ki – Anny Łukasik.
Nagrodę spe­cjal­ną Prezesa PZHK w imie­niu prof. Zbigniewa Jaworskiego wrę­czył za­wod­nicz­ce re­dak­tor na­czel­ny kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” Michał Wierusz-​Kowalski. Czytaj dalej »

Mistrzostwa Polski w Ujeżdżeniu już w najbliższy weekend

3 września 2015 · Kategoria: Ujeżdżenie ·

W naj­bliż­szy week­end, w pod­war­szaw­skim ośrod­ku jeź­dziec­kim Bobrowy Staw, od­bę­dą się Mistrzostwa Polski w Ujeżdżeniu w dwóch ka­te­go­riach wie­ko­wych: se­nio­rów i mło­dych jeźdź­ców. Swój udział po­twier­dzi­li naj­lep­si za­wod­ni­cy z ca­łe­go kra­ju. W za­wo­dach wy­star­tu­je bli­sko 70. par. Podczas za­wo­dów ro­ze­gra­nych zo­sta­nie pięć rund (N – GP), w któ­rych jeźdź­cy wal­czyć bę­dą o nie­ba­ga­tel­na pu­lę na­gród 45 ty­się­cy złotych!
Uroczysta de­ko­ra­cja z udzia­łem ofi­cje­li i przed­sta­wi­cie­li spon­so­rów, od­bę­dzie się w nie­dzie­lę (6 wrze­śnia) o go­dzi­nie 1300. Tuż po wrę­cze­niu na­gród za­pra­sza­my na nie­zwy­kle cie­ka­wy po­kaz łucz­nic­twa kon­ne­go w wy­ko­na­niu gru­py AMM Archery. Czytaj dalej »

Lista koni – ujeżdżeniowe eliminacje MPMK 2015

2 września 2015 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie ·

Przedstawiamy wyniki kwalifikacji do te­go­rocz­nych MPMK w ujeż­dże­niu. Na czer­wo­no za­zna­czo­no ko­nie, któ­rych brak re­je­stra­cji w cen­tral­nej ba­zie ko­nio­wa­tych PZHK unie­moż­li­wia we­ry­fi­ka­cję pod wzglę­dem ro­do­wo­du, przez co rów­nież start w tych za­wo­dach. Kolorem ró­żo­wym za­zna­czo­ne zo­sta­ły ko­nie, któ­re zdo­by­ły wy­ma­ga­ne re­gu­la­mi­nem mi­ni­mum kwa­li­fi­ka­cyj­ne oraz są za­re­je­stro­wa­ne w ba­zie. Czytaj dalej »

Propozycje MPMK w ujeżdżeniu i WKKW

12 sierpnia 2015 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie, WKKW ·

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z propozycjami Mistrzostw Polski Młodych Koni w ujeżdżeniu, któ­re od­bę­dą się w Strzegomiu w dniach 25-27.09.2015 r. oraz z propozycjami Mistrzostw Polski Młodych Koni we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego, któ­re rów­nież od­bę­dą się w Strzegomiu, lecz ty­dzień wcze­śniej – w dniach 18-20.09.2015 r.

Propozycje MŚMK w ujeżdżeniu

12 czerwca 2015 · Kategoria: MŚMK, Ujeżdżenie ·

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z propozycjami Mistrzostw Świata Młodych Koni w ujeżdżeniu, któ­re od­bę­dą się w dniach 5-​9 sierp­nia w Verden (Niemcy).

Cavaliada to nie tylko skoki

26 marca 2015 · Kategoria: Cavaliada Warszawa, Powożenie, Teraz Polskie Konie, Ujeżdżenie, Wystawy i pokazy · Rasa: ,,

Podczas Cavaliady w Warszawie, obok naj­waż­niej­szych za­wo­dów sko­ko­wych CSI3*-W, od­był się m.in. fi­nał BMW Halowego Pucharu Polski w Zaprzęgach Parokonnych oraz za­wo­dy ogól­no­pol­skie w ujeż­dże­niu. Czytaj dalej »

Regulaminy MPMK 2015

9 marca 2015 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, WKKW ·

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z regulaminami tegorocznych Mistrzostw Polski Młodych Koni. Do wglą­du do­stęp­ne są już: re­gu­la­mi­ny szcze­gó­ło­we z dys­cy­plin: ujeż­dże­nia, sko­ków przez prze­szko­dy, WKKW oraz po­wo­że­nia za­przę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi. Regulamin ogól­ny oraz re­gu­la­min spor­to­wych raj­dów kon­nych są w przygotowaniu.

Eliminacje do MPMK 2015

24 lutego 2015 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie ·

W imie­niu Komisji Koordynacyjnej, Polski Związek Hodowców Koni przy­po­mi­na opie­ku­nom stref o ko­niecz­no­ści prze­sy­ła­nia na ad­res: cuber@pzhk.pl ter­mi­nów eli­mi­na­cji do MPMK 2015 w na­stę­pu­ją­cych dys­cy­pli­nach: ujeż­dże­nie (ko­nie 4-, 5- i 6-​letnie) oraz sko­ki przez prze­szko­dy (ko­nie 4-letnie).


Hodowca i Jeździec