Kategoria: WKKW

Kategoria: Rasa: Okres:

10. Festiwal Jeździecki Baborówko

23 czerwca 2017 · Kategoria: WKKW ·

W dniach od 30 czerw­ca do 2 lip­ca do Baborówka zja­dą naj­lep­si pol­scy za­wod­ni­cy i świa­to­we gwiaz­dy, by ry­wa­li­zo­wać w mię­dzy­na­ro­do­wych za­wo­dach w WKKW oraz w Mistrzostwach Polski Seniorów w tej kon­ku­ren­cji. Oprócz spor­to­wych emo­cji na naj­wyż­szym po­zio­mie, pu­blicz­ność w Baborówku bę­dzie mo­gła sko­rzy­stać w licz­nych do­dat­ko­wych atrak­cji ro­dzin­nych. Czytaj dalej »

Festiwal Jeździecki Baborówko honoruje Mistrzów

20 czerwca 2017 · Kategoria: Inne imprezy, WKKW, Zawody ·

W nie­dzie­lę pod­czas te­go­rocz­ne­go 10. Festiwalu Jeździeckiego w Baborówku od­bę­dzie się Gala Mistrzów WKKW, pod­czas której uho­no­ro­wa­ni zo­sta­ną wy­bit­ni, pol­scy wkkwi­ści. Na Gali spo­tka­my olim­pij­czyków oraz Mistrzów Polski z na­wet kil­ku­dzie­się­ciu lat wstecz. Czytaj dalej »

Regulamin MPMK 2017

1 maja 2017 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, WKKW · Rasa: ,,,

Serdecznie za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z regulaminem rozgrywania Mistrzostw Polski Młodych Koni w se­zo­nie 2017 oraz po­sta­no­wie­nia­mi szcze­gó­ło­wy­mi w dys­cy­pli­nie skoków przez przeszkody oraz WKKW.

Baborówko Horse Sale Show 2016

22 września 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, WKKW ·

W dniach od 30 wrze­śnia do 2 paź­dzier­ni­ka 2016 r. w Ośrodku Jeździeckim Pałac Baborówko od­bę­dzie się wy­da­rze­nie jeź­dziec­kie pod na­zwą Baborówko Horse Sale Show – mię­dzy­na­ro­do­we i kra­jo­we za­wo­dy WKKW oraz au­kcja ko­ni spor­to­wych. Czytaj dalej »

Polskie konie na medal

21 września 2016 · Kategoria: WKKW · Rasa:

Medaliści te­go­rocz­nych Mistrzostw Polski Seniorów w WKKW, któ­re od­by­ły się w ostat­ni week­end pod­czas „Strzegom Autumn Show” to Michał Knap, Paweł Warszawski i Jan Kamiński. Czytaj dalej »

Kolejne MPMK za nami

21 września 2016 · Kategoria: MPMK, WKKW ·

18 wrze­śnia za­koń­czył się „Strzegom Autumn Show” czy­li mię­dzy­na­ro­do­we za­wo­dy w WKKW, w ra­mach któ­rych ro­ze­gra­no Mistrzostwa Polski Młodych Koni i Mistrzostwa Polski Seniorów. Czytaj dalej »

WKKW – MPMK – transmisja on-​line już od piątku

16 września 2016 · Kategoria: MPMK, WKKW ·

Szanowni Państwo, z przy­jem­no­ścią za­pra­sza­my Państwa na trans­mi­sję na ży­wo z Mistrzostw Polski Młodych Koni w WKKW, któ­re od­by­wa­ją się od piąt­ku, 16.09.2016 r. od go­dzi­ny 14:00 w Strzegomiu. Transmisja zo­sta­nie przy­go­to­wa­na we współ­pra­cy z ma­ga­zy­nem Świat Koni, a play­er bę­dzie udo­stęp­nio­ny w ni­niej­szym wpi­sie. Transmisja bę­dzie kon­ty­nu­owa­na w so­bo­tę i nie­dzie­lę.
Bądźcie z na­mi. Czytaj dalej »

MPMK-​WKKW Strzegom – lista koni

13 września 2016 · Kategoria: MPMK, WKKW ·

Przedstawiamy listę koni zgłoszonych i zweryfikowanych koni na Mistrzostwa Polski Młodych Koni w WKKW 16-18.09. Strzegom. w ra­zie wąt­pli­wo­ści pro­si­my o kon­takt z p. Anną Cuber.

Lista koni zgłoszonych na MPMK w WKKW

9 września 2016 · Kategoria: MPMK, WKKW ·

Przedstawiamy li­stę ko­ni zgło­szo­nych do MPMK w WKKW 2016. Jest ona w trak­cie we­ry­fi­ka­cji wy­ni­ko­wej oraz ro­do­wo­do­wej w PZHK.

MPMK WKKW propozycje

24 sierpnia 2016 · Kategoria: MPMK, WKKW ·

Przedstawiamy propozycje MPMK w WKKW, któ­re od­bę­dą się w Strzegomiu w dniach 16-18.09 br.

Paweł Spisak i Banderas – koniec zmagań w Rio

9 sierpnia 2016 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW · Rasa:

Po groź­nie wy­glą­da­ją­cym wy­pad­ku na tra­sie cros­su swo­je zma­ga­nia pod­czas Letnich Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro za­koń­czy­ła pol­ska pa­ra – Paweł SpisakBanderas sp (Moravia westf. – Babilonia xx po Jape), hod. Romana Drabińskiego, wł. Marka Jodko. Czytaj dalej »

Propozycje MŚMK WKKW 2016

30 czerwca 2016 · Kategoria: MŚMK, WKKW ·

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z propozycjami do Mistrzostw Świata Młodych Koni w WKKW w 2016 r, któ­re od­bę­dą się w Le Lion d’Angers.

Spisak i Banderas górą!

29 czerwca 2016 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW · Rasa:

Na za­koń­czo­nych w ostat­nią nie­dzie­lę mię­dzy­na­ro­do­wych za­wo­dach WKKW ran­gi CICO3* roz­gry­wa­nych w Strzegomiu pa­ra Paweł Spisak i wa­łach Banderas sp po­twier­dzi­ła swo­ją do­sko­na­łą for­mę. Czytaj dalej »

Światowe gwiazdy jeździectwa już docierają na Strzegom Horse Trials

22 czerwca 2016 · Kategoria: WKKW ·

Olbrzymie cię­ża­rów­ki z koń­mi już zjeż­dża­ją do Morawy ko­ło Strzegomia. Ruszają mię­dzy­na­ro­do­we za­wo­dy we wszech­stron­nym kon­kur­sie ko­nia wierz­cho­we­go (WKKW) – Strzegom Horse Trials. Wśród za­wod­ni­ków,  któ­rzy już do­tar­li na Dolny Śląsk jest uty­tu­ło­wa­na Szwedka Linda Algotsson oraz Niemiec Andreas Dibowski, któ­ry w ostat­ni week­end wy­grał ar­cy­trud­ne czte­ro­gwiazd­ko­we za­wo­dy w Luhmühlen. Czytaj dalej »

Strzegom Horse Trials znowu bije rekordy

14 czerwca 2016 · Kategoria: WKKW ·

Największa w Polsce im­pre­za jeź­dziec­ka – mię­dzy­na­ro­do­we za­wo­dy we wszech­stron­nym kon­kur­sie ko­nia wierz­cho­we­go (WKKW) – Strzegom Horse Trials na­bra­ła wiel­kie­go roz­pę­du. Tegoroczna, czter­na­sta edy­cja zgro­ma­dzi na star­cie czo­łów­kę świa­to­we­go WKKW i za­wi­ta do Morawy ko­ło Strzegomia w dniach 22-​26 czerw­ca. Zawody od­by­wać się bę­dą na Hipodromie w Morawie i bę­dą pod każ­dym wzglę­dem re­kor­do­we: w pro­gra­mie aż 7 mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów, na tra­sie cros­su wie­le no­wych prze­szkód, za­wo­dy bę­dą trwa­ły ca­łe pięć dni, a na li­ście zgło­szeń po­nad 360 ko­ni oraz aż 10 jeźdź­ców z TOP 50 Rankingu FEI – w tym World Number One – Michael Jung. Czytaj dalej »

Banderas znowu najlepszy

2 czerwca 2016 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW · Rasa:

Kolejna na­gro­da spe­cjal­na pre­ze­sa Polskiego Związku Hodowców Koni wrę­czo­na. Czytaj dalej »

Znowu Apokalipsa najlepsza

12 maja 2016 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW · Rasa:

Podczas roz­gry­wa­nych na te­re­nie Hipodromu Sopot mię­dzy­na­ro­do­wych za­wo­dów CiC 3* we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego (29 kwiet­nia – 1 ma­ja br.) naj­wy­żej skla­sy­fi­ko­wa­nym ko­niem pol­skiej ho­dow­li oka­za­ła się 13-​letnia klacz Apokalipsa M (ParadysAmhara/​Le Voltaire), do­sia­da­na przez Jerzego Krukowskiego (uro­dzo­na i wy­cho­wa­na w Stadninie Koni Moszna). Czytaj dalej »

Już za 500 dni wielkie sportowe święto w Polsce

4 kwietnia 2016 · Kategoria: WKKW ·

Tysiące fa­nów na ży­wo oraz mi­lio­ny te­le­wi­dzów z ca­łe­go świa­ta bę­dzie śle­dzić w dniach 17-​20 sierp­nia 2017 r. zma­ga­nia naj­lep­szych jeźdź­ców w trak­cie ry­wa­li­za­cji o me­da­le Mistrzostw Europy we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego.  A wszyst­ko to za 500 dni na Hipodromie w Morawie ko­ło Strzegomia na Dolnym Śląsku. Czytaj dalej »

Paweł Spisak i Banderas na liście rezerwowej do IO 2016

11 marca 2016 · Kategoria: WKKW · Rasa:

Międzynarodowa Federacja Jeździecka ogło­si­ła koń­co­wy ran­king kwa­li­fi­ka­cyj­ny do Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro w kon­ku­ren­cji WKKW. Czytaj dalej »

Przed polskimi jeźdźcami ostatni weekend kwalifikacji olimpijskich

4 marca 2016 · Kategoria: Ujeżdżenie, WKKW · Rasa: ,

Dwoje pol­skich jeźdź­ców wal­czy w ten week­end w ostat­nich kwa­li­fi­ka­cjach do Igrzysk Olimpijskich do Rio de Janeiro. Zakończenie kwa­li­fi­ka­cji mi­ja 6 mar­ca 2016 r. (nie­dzie­la). Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec
  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube