Kategoria: WKKW

Kategoria: Rasa: Okres:

Czekamy na Was w Poznaniu! Pawilon Polskiej Hodowli na Cavaliadzie

29 listopada 2017 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Powożenie, Skoki luzem / Wolne skoki, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, WKKW, Wystawy i pokazy ·

Cavaliada w Poznaniu to wyjąt­ko­we wyda­rze­nie, pod­czas któ­re­go wszy­scy sta­ra­ją się poka­zać licz­nie zgro­ma­dzo­nej publicz­no­ści i odwie­dza­ją­cym to, co mają naj­lep­sze­go. Z tego powo­du Polski Związek Hodowców Koni chce się pochwa­lić… koń­mi! Mamy ogrom­ną przy­jem­ność zapro­sze­nia wszyst­kich do korzy­sta­nia peł­ny­mi gar­ścia­mi z tego, co przy­go­to­wa­li­śmy na to fan­ta­stycz­ne wyda­rze­nie. Czytaj dalej »

Barbados sp – najlepszy w CCI3* w Strzegomiu

18 października 2017 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW · Rasa:

W minio­ny week­end w Morawie na hipo­dro­mie KJ Stragona Strzegom odby­ły się mię­dzy­na­ro­do­we zawo­dy w WKKW ACTIVO-MED STRZEGOM OCTOBER FESTIVAL 2017 CCI 3*/2*/1*, CIC 3*/2*. W kon­kur­sie CCI3* zwy­cię­żył nie­miec­ki zawod­nik, były tre­ner pol­skiej kadry WKKW, Andreas Dibowski star­tu­ją­cy na koniu pol­skiej hodow­li - Barbados 26 (Moravia westf. – Babilonia xx / Jape xx) hod. Roman Drabiński, wł. Susanna Dibowski. Czytaj dalej »

Ostatnie 5 przejazdów finału Pucharu Polski WKKW - materiał filmowy

13 października 2017 · Kategoria: WKKW ·

W ramach kon­kur­su CIC2* roz­gry­wa­ny był finał Pucharu Polski WKKW w kate­go­rii senio­rów. Po dzie­wię­ciu eli­mi­na­cjach i fina­le pierw­sze miej­sce i zło­ty medal Pucharu Polski WKKW senio­rów wywal­czył Paweł Spisak (JKS Dako Galant Skibno). Drugie miej­sce i srebr­ny medal zdo­był Mateusz Kiempa (SCSJ Coval Biały Bór), któ­ry przed fina­łem był na miej­scu trze­cim. A miej­sce trze­cie i brą­zo­wy medal tra­fił do Jana Kamińskiego (Milanowska Fundacja na Rzecz Edukacji i Sportu). Zapraszamy do obej­rze­nia fil­mu z ostat­nich 5 prze­jaz­dów kon­kur­su. Czytaj dalej »

Filmy z MPMK w WKKW

3 października 2017 · Kategoria: MPMK, WKKW ·

Zapraszamy do obej­rze­nia prze­jaz­dów meda­li­stów Mistrzostw Polski Młodych Koni we wszech­stron­nym kon­kur­sie konia wierz­cho­we­go, któ­re mia­ły miej­sce w Strzegomiu w dniach 14-17 wrze­śnia 2017 r.

Najlepszy Koń Polskiej Hodowli w Finale Pucharu Polski WKKW w Baborówku

2 października 2017 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW · Rasa:

Podczas Finału Pucharu Polski WKKW w minio­ny week­end wrę­czy­li­śmy nagro­dę Polskiego Związku Hodowców Koni dla Najlepszego Konia Polskiej Hodowli. Nagrodę ode­brał Jan Kamiński, któ­ry na ogie­rze Senior sp (Rytm han. - Segowia sp / Genius han.) hod. SK Prudnik, wł. Marcin Kamiński zajął dru­gie miej­sce w naj­waż­niej­szym kon­kur­sie zawo­dów CIC2*. Gratulujemy! Czytaj dalej »

Znany jest program i lista przyjętych par na Baborówko Horse Sale Show 2017

20 września 2017 · Kategoria: WKKW ·

Zawodnicy i widzo­wie mogą się spo­dzie­wać inten­syw­ne­go week­en­du w Baborówku pod­czas dru­giej edy­cji Baborówko Horse Sale Show, w ramach któ­rej odbę­dą się kra­jo­we i mię­dzy­na­ro­do­we zawo­dy we wszech­stron­nym kon­kur­sie konia wierz­cho­we­go oraz aukcja koni spor­to­wych. Wydarzenie odbę­dzie się od 29 wrze­śnia do 1 paź­dzier­ni­ka w Ośrodku Jeździeckim Pałac Baborówko k/Szamotuł. Czytaj dalej »

MPMK w WKKW - transmisja on-line

16 września 2017 · Kategoria: MPMK, WKKW ·

Od czwart­ku trwa trze­cia edy­cja Strzegom Autumn Show w ramach któ­rej roz­gry­wa­ne są rów­nież Mistrzostwa Polski Młodych Koni w WKKW. Osoby, któ­re nie mogą być w Strzegomiu oso­bi­ście, wraz z mie­sięcz­ni­kiem Świat Koni, zapra­sza­my do oglą­da­nia trans­mi­sji on-line z tego wyda­rze­nia! Czytaj dalej »

Lista koni zgłoszonych na MPMK w WKKW

11 września 2017 · Kategoria: MPMK, WKKW ·

Przedstawiamy listę koni zgło­szo­nych na Mistrzostwa Polski Młodych Koni w WKKW, któ­re odbę­dą się w dniach 14-17. wrze­śnia w Strzegomiu. W razie wąt­pli­wo­ści pro­si­my o kon­takt z p. Anną Cuber. Czytaj dalej »

Weekend polskich koni

23 sierpnia 2017 · Kategoria: Skoki przez przeszkody, WKKW ·

Nie tyl­ko FarmerEl Camp, ale i Nevados S zdo­by­wa­ły w minio­ny week­end punk­ty do LE. Do tego doszły dobre rezul­ta­ty koni z pasz­por­tem PZHK na Mistrzostwach Europy w Strzegomiu. Czytaj dalej »

ME WKKW Strzegom – wręczyliśmy nagrody!

22 sierpnia 2017 · Kategoria: WKKW · Rasa: ,

W nie­dzie­lę 20 sierp­nia 2017 roku zakoń­czy­ły się per­fek­cyj­nie przy­go­to­wa­na, na pozio­mie świa­to­wym impre­za spor­to­wa – Mistrzostwa Europy we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego w Strzegomiu. Przez 4 dni widzo­wie na hipo­dro­mie w Morawie, a tak­że za pośred­nic­twem tele­wi­zji i Internetu mogli obser­wo­wać zma­ga­nia naj­lep­szych euro­pej­skich zawod­ni­ków. Do rywa­li­za­cji przy­stą­pi­ło 77 zawod­ni­ków z 19 kra­jów i 13 dru­żyn naro­do­wych. Czytaj dalej »

Propozycje - MPMK WKKW 2017

14 lipca 2017 · Kategoria: MPMK, WKKW ·

Przedstawiamy pro­po­zy­cje MPMK we wszech­stron­nym kon­kur­sie konia wierz­cho­we­go, któ­re odbę­dą się w Strzegomiu w dniach 14-17.09 br.

VI eliminacja Pucharu Polski WKKW już za nami!

10 lipca 2017 · Kategoria: WKKW ·

W dniach 30.06-02.07 pod­czas 10. Festiwalu Jeździeckiego Baborówko odby­ła się VI eli­mi­na­cja Pucharu Polski WKKW. Zawodnicy rywa­li­zo­wa­li w dwóch kon­kur­sach kra­jo­wych: CNC L, CNC P oraz czte­rech mię­dzy­na­ro­do­wych: CIC 1*, CIC 2*, CCI 3*, CIC 3*. W trak­cie zawo­dów w ramach kon­kur­su CIC 3* odby­ły się rów­nież Mistrzostwa Polski Seniorów WKKW. Mistrzem Polski został Paweł Spisak, któ­ry po zło­to się­gnął razem z Banderasem. Na dru­gim miej­scu podium sta­nął Jan Kamiński, a brąz wywal­czył Mariusz Kleniuk. Czytaj dalej »

Banderas - Najlepszy Koń Polskiej Hodowli w Baborówku!

3 lipca 2017 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW · Rasa:

Podczas tego 10. Festiwalu Jeździeckiego Baborówko tytuł Najlepszego Konia Polskiej Hodowli zdo­był BANDERAS sp (Moravia westf. – Babilonia xx po Jape xx), hod. Romana Drabińskiego, wł. Marka Jodko. Banderas dosia­da­ny przez Pawła Spisaka wywal­czył tak­że Mistrzostwo Polski Seniorów w WKKW, a w kla­sy­fi­ka­cji ogól­nej zajął 5. miej­sce.  Czytaj dalej »

Paweł Spisak został Mistrzem Polski Seniorów WKKW 2017

3 lipca 2017 · Kategoria: WKKW ·

Zakończył się 10. Festiwal Jeździecki Baborówko, któ­ry wyło­nił tego­rocz­ne­go Mistrza Polski Seniorów WKKW. W ramach zawo­dów roze­gra­no tak­że czte­ry kla­sy zawo­dów mię­dzy­na­ro­do­wych - CIC3*, CIC2*, CIC1* i CCI3* oraz dwie kla­sy zawo­dów kra­jo­wych - CNC L i CNC P. Czytaj dalej »

10. Festiwal Jeździecki Baborówko

23 czerwca 2017 · Kategoria: WKKW ·

W dniach od 30 czerw­ca do 2 lip­ca do Baborówka zja­dą naj­lep­si pol­scy zawod­ni­cy i świa­to­we gwiaz­dy, by rywa­li­zo­wać w mię­dzy­na­ro­do­wych zawo­dach w WKKW oraz w Mistrzostwach Polski Seniorów w tej kon­ku­ren­cji. Oprócz spor­to­wych emo­cji na naj­wyż­szym pozio­mie, publicz­ność w Baborówku będzie mogła sko­rzy­stać w licz­nych dodat­ko­wych atrak­cji rodzin­nych. Czytaj dalej »

Festiwal Jeździecki Baborówko honoruje Mistrzów

20 czerwca 2017 · Kategoria: Inne imprezy, WKKW, Zawody ·

W nie­dzie­lę pod­czas tego­rocz­ne­go 10. Festiwalu Jeździeckiego w Baborówku odbę­dzie się Gala Mistrzów WKKW, pod­czas któ­rej uho­no­ro­wa­ni zosta­ną wybit­ni, pol­scy wkkwi­ści. Na Gali spo­tka­my olim­pij­czy­ków oraz Mistrzów Polski z nawet kil­ku­dzie­się­ciu lat wstecz. Czytaj dalej »

Regulamin MPMK 2017

1 maja 2017 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, WKKW · Rasa: ,,,

Serdecznie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem roz­gry­wa­nia Mistrzostw Polski Młodych Koni w sezo­nie 2017 oraz posta­no­wie­nia­mi szcze­gó­ło­wy­mi w dys­cy­pli­nie sko­ków przez prze­szko­dy oraz WKKW.

Baborówko Horse Sale Show 2016

22 września 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, WKKW ·

W dniach od 30 wrze­śnia do 2 paź­dzier­ni­ka 2016 r. w Ośrodku Jeździeckim Pałac Baborówko odbę­dzie się wyda­rze­nie jeź­dziec­kie pod nazwą Baborówko Horse Sale Show - mię­dzy­na­ro­do­we i kra­jo­we zawo­dy WKKW oraz aukcja koni spor­to­wych. Czytaj dalej »

Polskie konie na medal

21 września 2016 · Kategoria: WKKW · Rasa:

Medaliści tego­rocz­nych Mistrzostw Polski Seniorów w WKKW, któ­re odby­ły się w ostat­ni week­end pod­czas „Strzegom Autumn Show” to Michał Knap, Paweł Warszawski i Jan Kamiński. Czytaj dalej »

Kolejne MPMK za nami

21 września 2016 · Kategoria: MPMK, WKKW ·

18 wrze­śnia zakoń­czył się „Strzegom Autumn Show” czy­li mię­dzy­na­ro­do­we zawo­dy w WKKW, w ramach któ­rych roze­gra­no Mistrzostwa Polski Młodych Koni i Mistrzostwa Polski Seniorów. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec