Kategoria: WKKW

Kategoria: Rasa: Okres:

Baborówko Horse Sale Show 2016

22 września 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, WKKW ·

W dnia­ch od 30 wrze­śnia do 2 paź­dzier­ni­ka 2016 r. w Ośrodku Jeździeckim Pałac Baborówko od­bę­dzie się wy­da­rze­nie jeź­dziec­kie pod na­zwą Baborówko Horse Sale Show – mię­dzy­na­ro­do­we i kra­jo­we za­wo­dy WKKW oraz au­kcja ko­ni spor­to­wy­ch. Czytaj dalej »

Polskie konie na medal

21 września 2016 · Kategoria: WKKW · Rasa:

Medaliści te­go­rocz­ny­ch Mistrzostw Polski Seniorów w WKKW, któ­re od­by­ły się w ostat­ni week­end pod­czas „Strzegom Autumn Show” to Michał Knap, Paweł Warszawski i Jan Kamiński. Czytaj dalej »

Kolejne MPMK za nami

21 września 2016 · Kategoria: MPMK, WKKW ·

18 wrze­śnia za­koń­czył się „Strzegom Autumn Show” czy­li mię­dzy­na­ro­do­we za­wo­dy w WKKW, w ra­ma­ch któ­ry­ch ro­ze­gra­no Mistrzostwa Polski Młodych Koni i Mistrzostwa Polski Seniorów. Czytaj dalej »

WKKW – MPMK – transmisja on-​line już od piątku

16 września 2016 · Kategoria: MPMK, WKKW ·

Szanowni Państwo, z przy­jem­no­ścią za­pra­sza­my Państwa na trans­mi­sję na ży­wo z Mistrzostw Polski Młodych Koni w WKKW, któ­re od­by­wa­ją się od piąt­ku, 16.09.2016 r. od go­dzi­ny 14:00 w Strzegomiu. Transmisja zo­sta­nie przy­go­to­wa­na we współ­pra­cy z ma­ga­zy­nem Świat Koni, a play­er bę­dzie udo­stęp­nio­ny w ni­niej­szym wpi­sie. Transmisja bę­dzie kon­ty­nu­owa­na w so­bo­tę i nie­dzie­lę.
Bądźcie z na­mi. Czytaj dalej »

MPMK-​WKKW Strzegom – lista koni

13 września 2016 · Kategoria: MPMK, WKKW ·

Przedstawiamy listę koni zgłoszonych i zweryfikowanych koni na Mistrzostwa Polski Młodych Koni w WKKW 16-18.09. Strzegom. w ra­zie wąt­pli­wo­ści pro­si­my o kon­takt z p. Anną Cuber.

Lista koni zgłoszonych na MPMK w WKKW

9 września 2016 · Kategoria: MPMK, WKKW ·

Przedstawiamy li­stę ko­ni zgło­szo­ny­ch do MPMK w WKKW 2016. Jest ona w trak­cie we­ry­fi­ka­cji wy­ni­ko­wej oraz ro­do­wo­do­wej w PZHK.

MPMK WKKW propozycje

24 sierpnia 2016 · Kategoria: MPMK, WKKW ·

Przedstawiamy propozycje MPMK w WKKW, któ­re od­bę­dą się w Strzegomiu w dnia­ch 16-18.09 br.

Paweł Spisak i Banderas – koniec zmagań w Rio

9 sierpnia 2016 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW · Rasa:

Po groź­nie wy­glą­da­ją­cym wy­pad­ku na tra­sie cros­su swo­je zma­ga­nia pod­czas Letnich Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro za­koń­czy­ła pol­ska pa­ra – Paweł SpisakBanderas sp (Moravia westf. – Babilonia xx po Jape), hod. Romana Drabińskiego, wł. Marka Jodko. Czytaj dalej »

Propozycje MŚMK WKKW 2016

30 czerwca 2016 · Kategoria: MŚMK, WKKW ·

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z propozycjami do Mistrzostw Świata Młodych Koni w WKKW w 2016 r, któ­re od­bę­dą się w Le Lion d’Angers.

Spisak i Banderas górą!

29 czerwca 2016 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW · Rasa:

Na za­koń­czo­ny­ch w ostat­nią nie­dzie­lę mię­dzy­na­ro­do­wy­ch za­wo­da­ch WKKW ran­gi CICO3* roz­gry­wa­ny­ch w Strzegomiu pa­ra Paweł Spisak i wa­ła­ch Banderas sp po­twier­dzi­ła swo­ją do­sko­na­łą for­mę. Czytaj dalej »

Światowe gwiazdy jeździectwa już docierają na Strzegom Horse Trials

22 czerwca 2016 · Kategoria: WKKW ·

Olbrzymie cię­ża­rów­ki z koń­mi już zjeż­dża­ją do Morawy ko­ło Strzegomia. Ruszają mię­dzy­na­ro­do­we za­wo­dy we wszech­stron­nym kon­kur­sie ko­nia wierz­cho­we­go (WKKW) – Strzegom Horse Trials. Wśród za­wod­ni­ków,  któ­rzy już do­tar­li na Dolny Śląsk je­st uty­tu­ło­wa­na Szwedka Linda Algotsson oraz Niemiec Andreas Dibowski, któ­ry w ostat­ni week­end wy­grał ar­cy­trud­ne czte­ro­gwiazd­ko­we za­wo­dy w Luhmühlen. Czytaj dalej »

Strzegom Horse Trials znowu bije rekordy

14 czerwca 2016 · Kategoria: WKKW ·

Największa w Polsce im­pre­za jeź­dziec­ka – mię­dzy­na­ro­do­we za­wo­dy we wszech­stron­nym kon­kur­sie ko­nia wierz­cho­we­go (WKKW) – Strzegom Horse Trials na­bra­ła wiel­kie­go roz­pę­du. Tegoroczna, czter­na­sta edy­cja zgro­ma­dzi na star­cie czo­łów­kę świa­to­we­go WKKW i za­wi­ta do Morawy ko­ło Strzegomia w dnia­ch 22-​26 czerw­ca. Zawody od­by­wać się bę­dą na Hipodromie w Morawie i bę­dą pod każ­dym wzglę­dem re­kor­do­we: w pro­gra­mie aż 7 mię­dzy­na­ro­do­wy­ch kon­kur­sów, na tra­sie cros­su wie­le no­wy­ch prze­szkód, za­wo­dy bę­dą trwa­ły ca­łe pięć dni, a na li­ście zgło­szeń po­nad 360 ko­ni oraz aż 10 jeźdź­ców z TOP 50 Rankingu FEI – w tym World Number One – Michael Jung. Czytaj dalej »

Banderas znowu najlepszy

2 czerwca 2016 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW · Rasa:

Kolejna na­gro­da spe­cjal­na pre­ze­sa Polskiego Związku Hodowców Koni wrę­czo­na. Czytaj dalej »

Znowu Apokalipsa najlepsza

12 maja 2016 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW · Rasa:

Podczas roz­gry­wa­ny­ch na te­re­nie Hipodromu Sopot mię­dzy­na­ro­do­wy­ch za­wo­dów CiC 3* we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego (29 kwiet­nia – 1 ma­ja br.) naj­wy­żej skla­sy­fi­ko­wa­nym ko­niem pol­skiej ho­dow­li oka­za­ła się 13-​letnia kla­cz Apokalipsa M (ParadysAmhara/​Le Voltaire), do­sia­da­na przez Jerzego Krukowskiego (uro­dzo­na i wy­cho­wa­na w Stadninie Koni Moszna). Czytaj dalej »

Już za 500 dni wielkie sportowe święto w Polsce

4 kwietnia 2016 · Kategoria: WKKW ·

Tysiące fa­nów na ży­wo oraz mi­lio­ny te­le­wi­dzów z ca­łe­go świa­ta bę­dzie śle­dzić w dnia­ch 17-​20 sierp­nia 2017 r. zma­ga­nia naj­lep­szy­ch jeźdź­ców w trak­cie ry­wa­li­za­cji o me­da­le Mistrzostw Europy we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego.  A wszyst­ko to za 500 dni na Hipodromie w Morawie ko­ło Strzegomia na Dolnym Śląsku. Czytaj dalej »

Paweł Spisak i Banderas na liście rezerwowej do IO 2016

11 marca 2016 · Kategoria: WKKW · Rasa:

Międzynarodowa Federacja Jeździecka ogło­si­ła koń­co­wy ran­king kwa­li­fi­ka­cyj­ny do Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro w kon­ku­ren­cji WKKW. Czytaj dalej »

Przed polskimi jeźdźcami ostatni weekend kwalifikacji olimpijskich

4 marca 2016 · Kategoria: Ujeżdżenie, WKKW · Rasa: ,

Dwoje pol­ski­ch jeźdź­ców wal­czy w ten week­end w ostat­ni­ch kwa­li­fi­ka­cja­ch do Igrzysk Olimpijskich do Rio de Janeiro. Zakończenie kwa­li­fi­ka­cji mi­ja 6 mar­ca 2016 r. (nie­dzie­la). Czytaj dalej »

Kolejne Mistrzostwa Polski Młodych Koni, sezon 2016

30 grudnia 2015 · Kategoria: MPMK, Powożenie, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, WKKW ·

Podobnie jak w po­przed­ni­ch la­ta­ch, w se­zo­nie 2016, zo­sta­nie ro­ze­gra­ny­ch pięć edy­cji Mistrzostw Polski Młodych Koni – naj­waż­niej­szy­ch za­wo­dów po­rów­naw­czy­ch dla wy­se­lek­cjo­no­wa­ny­ch, mło­dy­ch ko­ni w da­nym rocz­ni­ku. Najważniejszych, po­nie­waż co­raz wię­cej wła­ści­cie­li mło­dy­ch, obie­cu­ją­cy­ch ko­ni chce je po­ka­zy­wać i pod­dać oce­nie se­lek­cyj­nej w gru­pie. Podobnie jak od lat dzie­je się w za­chod­ni­ch kra­ja­ch Europy, co­raz wię­cej ogie­rów uczest­ni­czy w ty­ch za­wo­da­ch i dzię­ki te­mu zdo­by­wa li­cen­cję. Wciąż jed­nak nie­wie­le z ni­ch, po zdo­by­ciu li­cen­cji, uczest­ni­czy w ko­lej­ny­ch edy­cja­ch ty­ch za­wo­dów ogól­no­pol­ski­ch czy za­wo­da­ch spor­to­wy­ch. Czytaj dalej »

Hodowcy na Cavaliadzie

11 grudnia 2015 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Powożenie, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, WKKW, Wystawy i pokazy ·

Od wczo­raj na te­re­nie Międzynarodowych Targów Poznańskich za­gęsz­cze­nie ko­ni na 1 me­tr kwa­dra­to­wy­ch osią­gnę­ło jak na Polskie wa­run­ki re­kor­do­wy po­ziom. Szok – 700 ko­ni pod jed­nym da­chem!!! Czytaj dalej »

MŚMK 2016

17 listopada 2015 · Kategoria: MŚMK, Powożenie, Skoki przez przeszkody, Sportowe rajdy konne, Ujeżdżenie, WKKW ·

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je o ter­mi­na­ch roz­gry­wa­nia Mistrzostw Świata Młodych Koni w se­zo­nie 2016. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec
  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube