Kategoria: WKKW

Kategoria: Rasa: Okres:

WKKW - MPMK - transmisja on-line już od piątku

16 września 2016 · Kategoria: MPMK, WKKW ·

Szanowni Państwo, z przy­jem­no­ścią zapra­sza­my Państwa na trans­mi­sję na żywo z Mistrzostw Polski Młodych Koni w WKKW, któ­re odby­wa­ją się od piąt­ku, 16.09.2016 r. od godzi­ny 14:00 w Strzegomiu. Transmisja zosta­nie przy­go­to­wa­na we współ­pra­cy z maga­zy­nem Świat Koni, a play­er będzie udo­stęp­nio­ny w niniej­szym wpi­sie. Transmisja będzie kon­ty­nu­owa­na w sobo­tę i nie­dzie­lę.
Bądźcie z nami. Czytaj dalej »

MPMK-WKKW Strzegom – lista koni

13 września 2016 · Kategoria: MPMK, WKKW ·

Przedstawiamy listę koni zgło­szo­nych i zwe­ry­fi­ko­wa­nych koni na Mistrzostwa Polski Młodych Koni w WKKW 16-18.09. Strzegom. W razie wąt­pli­wo­ści pro­si­my o kon­takt z p. Anną Cuber.

Lista koni zgłoszonych na MPMK w WKKW

9 września 2016 · Kategoria: MPMK, WKKW ·

Przedstawiamy listę koni zgło­szo­nych do MPMK w WKKW 2016. Jest ona w trak­cie wery­fi­ka­cji wyni­ko­wej oraz rodo­wo­do­wej w PZHK.

MPMK WKKW propozycje

24 sierpnia 2016 · Kategoria: MPMK, WKKW ·

Przedstawiamy pro­po­zy­cje MPMK w WKKW, któ­re odbę­dą się w Strzegomiu w dniach 16-18.09 br.

Paweł Spisak i Banderas – koniec zmagań w Rio

9 sierpnia 2016 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW · Rasa:

Po groź­nie wyglą­da­ją­cym wypad­ku na tra­sie cros­su swo­je zma­ga­nia pod­czas Letnich Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro zakoń­czy­ła pol­ska para – Paweł SpisakBanderas sp (Moravia westf. – Babilonia xx po Jape), hod. Romana Drabińskiego, wł. Marka Jodko. Czytaj dalej »

Propozycje MŚMK WKKW 2016

30 czerwca 2016 · Kategoria: MŚMK, WKKW ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cja­mi do Mistrzostw Świata Młodych Koni w WKKW w 2016 r, któ­re odbę­dą się w Le Lion d’Angers.

Spisak i Banderas górą!

29 czerwca 2016 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW · Rasa:

Na zakoń­czo­nych w ostat­nią nie­dzie­lę mię­dzy­na­ro­do­wych zawo­dach WKKW ran­gi CICO3* roz­gry­wa­nych w Strzegomiu para Paweł Spisak i wałach Banderas sp potwier­dzi­ła swo­ją dosko­na­łą for­mę. Czytaj dalej »

Światowe gwiazdy jeździectwa już docierają na Strzegom Horse Trials

22 czerwca 2016 · Kategoria: WKKW ·

Olbrzymie cię­ża­rów­ki z koń­mi już zjeż­dża­ją do Morawy koło Strzegomia. Ruszają mię­dzy­na­ro­do­we zawo­dy we wszech­stron­nym kon­kur­sie konia wierz­cho­we­go (WKKW) - Strzegom Horse Trials. Wśród zawod­ni­ków,  któ­rzy już dotar­li na Dolny Śląsk jest uty­tu­ło­wa­na Szwedka Linda Algotsson oraz Niemiec Andreas Dibowski, któ­ry w ostat­ni week­end wygrał arcy­trud­ne czte­ro­gwiazd­ko­we zawo­dy w Luhmühlen. Czytaj dalej »

Strzegom Horse Trials znowu bije rekordy

14 czerwca 2016 · Kategoria: WKKW ·

Największa w Polsce impre­za jeź­dziec­ka - mię­dzy­na­ro­do­we zawo­dy we wszech­stron­nym kon­kur­sie konia wierz­cho­we­go (WKKW) - Strzegom Horse Trials nabra­ła wiel­kie­go roz­pę­du. Tegoroczna, czter­na­sta edy­cja zgro­ma­dzi na star­cie czo­łów­kę świa­to­we­go WKKW i zawi­ta do Morawy koło Strzegomia w dniach 22-26 czerw­ca. Zawody odby­wać się będą na Hipodromie w Morawie i będą pod każ­dym wzglę­dem rekor­do­we: w pro­gra­mie aż 7 mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów, na tra­sie cros­su wie­le nowych prze­szkód, zawo­dy będą trwa­ły całe pięć dni, a na liście zgło­szeń ponad 360 koni oraz aż 10 jeźdź­ców z TOP 50 Rankingu FEI - w tym World Number One - Michael Jung. Czytaj dalej »

Banderas znowu najlepszy

2 czerwca 2016 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW · Rasa:

Kolejna nagro­da spe­cjal­na pre­ze­sa Polskiego Związku Hodowców Koni wrę­czo­na. Czytaj dalej »

Znowu Apokalipsa najlepsza

12 maja 2016 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW · Rasa:

Podczas roz­gry­wa­nych na tere­nie Hipodromu Sopot mię­dzy­na­ro­do­wych zawo­dów CiC 3* we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego (29 kwiet­nia - 1 maja br.) naj­wy­żej skla­sy­fi­ko­wa­nym koniem pol­skiej hodow­li oka­za­ła się 13-letnia klacz Apokalipsa M (Paradys - Amhara/Le Voltaire), dosia­da­na przez Jerzego Krukowskiego (uro­dzo­na i wycho­wa­na w Stadninie Koni Moszna). Czytaj dalej »

Już za 500 dni wielkie sportowe święto w Polsce

4 kwietnia 2016 · Kategoria: WKKW ·

Tysiące fanów na żywo oraz milio­ny tele­wi­dzów z całe­go świa­ta będzie śle­dzić w dniach 17-20 sierp­nia 2017 r. zma­ga­nia naj­lep­szych jeźdź­ców w trak­cie rywa­li­za­cji o meda­le Mistrzostw Europy we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego.  A wszyst­ko to za 500 dni na Hipodromie w Morawie koło Strzegomia na Dolnym Śląsku. Czytaj dalej »

Paweł Spisak i Banderas na liście rezerwowej do IO 2016

11 marca 2016 · Kategoria: WKKW · Rasa:

Międzynarodowa Federacja Jeździecka ogło­si­ła koń­co­wy ran­king kwa­li­fi­ka­cyj­ny do Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro w kon­ku­ren­cji WKKW. Czytaj dalej »

Przed polskimi jeźdźcami ostatni weekend kwalifikacji olimpijskich

4 marca 2016 · Kategoria: Ujeżdżenie, WKKW · Rasa: ,

Dwoje pol­skich jeźdź­ców wal­czy w ten week­end w ostat­nich kwa­li­fi­ka­cjach do Igrzysk Olimpijskich do Rio de Janeiro. Zakończenie kwa­li­fi­ka­cji mija 6 mar­ca 2016 r. (nie­dzie­la). Czytaj dalej »

Kolejne Mistrzostwa Polski Młodych Koni, sezon 2016

30 grudnia 2015 · Kategoria: MPMK, Powożenie, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, WKKW ·

Podobnie jak w poprzed­nich latach, w sezo­nie 2016, zosta­nie roze­gra­nych pięć edy­cji Mistrzostw Polski Młodych Koni - naj­waż­niej­szych zawo­dów porów­naw­czych dla wyse­lek­cjo­no­wa­nych, mło­dych koni w danym rocz­ni­ku. Najważniejszych, ponie­waż coraz wię­cej wła­ści­cie­li mło­dych, obie­cu­ją­cych koni chce je poka­zy­wać i pod­dać oce­nie selek­cyj­nej w gru­pie. Podobnie jak od lat dzie­je się w zachod­nich kra­jach Europy, coraz wię­cej ogie­rów uczest­ni­czy w tych zawo­dach i dzię­ki temu zdo­by­wa licen­cję. Wciąż jed­nak nie­wie­le z nich, po zdo­by­ciu licen­cji, uczest­ni­czy w kolej­nych edy­cjach tych zawo­dów ogól­no­pol­skich czy zawo­dach spor­to­wych. Czytaj dalej »

Hodowcy na Cavaliadzie

11 grudnia 2015 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Powożenie, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, WKKW, Wystawy i pokazy ·

Od wczo­raj na tere­nie Międzynarodowych Targów Poznańskich zagęsz­cze­nie koni na 1 metr kwa­dra­to­wych osią­gnę­ło jak na Polskie warun­ki rekor­do­wy poziom. Szok - 700 koni pod jed­nym dachem!!! Czytaj dalej »

MŚMK 2016

17 listopada 2015 · Kategoria: MŚMK, Powożenie, Skoki przez przeszkody, Sportowe rajdy konne, Ujeżdżenie, WKKW ·

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je o ter­mi­nach roz­gry­wa­nia Mistrzostw Świata Młodych Koni w sezo­nie 2016. Czytaj dalej »

Havana Club w Strzegomiu

5 października 2015 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW · Rasa:

Podczas Strzegom Autumn Show 18-20.09.2015 w naj­trud­niej­szej serii CIC 3* para Marie Kraack (GER) i kasz­ta­no­wa­ty wałach Havana Club (Nil J) wlkp (Maram KWPN - Nike wlkp/poch.trk. po Dukat xo) zdo­by­ła dru­gie miej­sce (na 25 zawod­ni­ków) z mini­mal­ną stra­tą do zwy­cięz­cy 2,5 pkt. Czytaj dalej »

Filmy z MPMK w WKKW

30 września 2015 · Kategoria: MPMK, WKKW ·

Zapraszamy do obej­rze­nia prze­jaz­dów cros­so­wych meda­li­stów Mistrzostw Polski Młodych Koni we wszech­stron­nym kon­kur­sie konia wierz­cho­we­go, któ­re mia­ły miej­sce w Strzegomiu w dniach 18-20 wrze­śnia 2015.

Wyniki MPMK w WKKW

23 września 2015 · Kategoria: MPMK, WKKW ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi Mistrzostw Polski Młodych Koni we wszech­stron­nym kon­kur­sie konia wierz­cho­we­go, któ­re odby­ły się w dniach 17-20 wrze­śnia w Strzegomiu.
Jednocześnie pro­si­my hodow­ców i wła­ści­cie­li koni, któ­re zaję­ły pierw­sze 3 miej­sca w kate­go­riach 4-, 5- i 6-latków pol­skiej hodow­li o prze­sy­ła­nie nume­rów kont ban­ko­wych na adres finanse@pzhk.pl w celu wypła­ce­nia nagród.


Hodowca i Jeździec