Kategoria: WKKW

Kategoria: Rasa: Okres:

Propozycje MŚMK WKKW 2016

30 czerwca 2016 · Kategoria: MŚMK, WKKW ·

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z propozycjami do Mistrzostw Świata Młodych Koni w WKKW w 2016 r, któ­re od­bę­dą się w Le Lion d’Angers.

Spisak i Banderas górą!

29 czerwca 2016 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW · Rasa:

Na za­koń­czo­nych w ostat­nią nie­dzie­lę mię­dzy­na­ro­do­wych za­wo­dach WKKW ran­gi CICO3* roz­gry­wa­nych w Strzegomiu pa­ra Paweł Spisak i wa­łach Banderas sp po­twier­dzi­ła swo­ją do­sko­na­łą for­mę. Czytaj dalej »

Światowe gwiazdy jeździectwa już docierają na Strzegom Horse Trials

22 czerwca 2016 · Kategoria: WKKW ·

Olbrzymie cię­ża­rów­ki z koń­mi już zjeż­dża­ją do Morawy ko­ło Strzegomia. Ruszają mię­dzy­na­ro­do­we za­wo­dy we wszech­stron­nym kon­kur­sie ko­nia wierz­cho­we­go (WKKW) – Strzegom Horse Trials. Wśród za­wod­ni­ków,  któ­rzy już do­tar­li na Dolny Śląsk jest uty­tu­ło­wa­na Szwedka Linda Algotsson oraz Niemiec Andreas Dibowski, któ­ry w ostat­ni week­end wy­grał ar­cy­trud­ne czte­ro­gwiazd­ko­we za­wo­dy w Luhmühlen. Czytaj dalej »

Strzegom Horse Trials znowu bije rekordy

14 czerwca 2016 · Kategoria: WKKW ·

Największa w Polsce im­pre­za jeź­dziec­ka – mię­dzy­na­ro­do­we za­wo­dy we wszech­stron­nym kon­kur­sie ko­nia wierz­cho­we­go (WKKW) – Strzegom Horse Trials na­bra­ła wiel­kie­go roz­pę­du. Tegoroczna, czter­na­sta edy­cja zgro­ma­dzi na star­cie czo­łów­kę świa­to­we­go WKKW i za­wi­ta do Morawy ko­ło Strzegomia w dniach 22-​26 czerw­ca. Zawody od­by­wać się bę­dą na Hipodromie w Morawie i bę­dą pod każ­dym wzglę­dem re­kor­do­we: w pro­gra­mie aż 7 mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów, na tra­sie cros­su wie­le no­wych prze­szkód, za­wo­dy bę­dą trwa­ły ca­łe pięć dni, a na li­ście zgło­szeń po­nad 360 ko­ni oraz aż 10 jeźdź­ców z TOP 50 Rankingu FEI – w tym World Number One – Michael Jung. Czytaj dalej »

Banderas znowu najlepszy

2 czerwca 2016 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW · Rasa:

Kolejna na­gro­da spe­cjal­na pre­ze­sa Polskiego Związku Hodowców Koni wrę­czo­na. Czytaj dalej »

Znowu Apokalipsa najlepsza

12 maja 2016 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW · Rasa:

Podczas roz­gry­wa­nych na te­re­nie Hipodromu Sopot mię­dzy­na­ro­do­wych za­wo­dów CiC 3* we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego (29 kwiet­nia – 1 ma­ja br.) naj­wy­żej skla­sy­fi­ko­wa­nym ko­niem pol­skiej ho­dow­li oka­za­ła się 13-​letnia klacz Apokalipsa M (ParadysAmhara/​Le Voltaire), do­sia­da­na przez Jerzego Krukowskiego (uro­dzo­na i wy­cho­wa­na w Stadninie Koni Moszna). Czytaj dalej »

Już za 500 dni wielkie sportowe święto w Polsce

4 kwietnia 2016 · Kategoria: WKKW ·

Tysiące fa­nów na ży­wo oraz mi­lio­ny te­le­wi­dzów z ca­łe­go świa­ta bę­dzie śle­dzić w dniach 17-​20 sierp­nia 2017 r. zma­ga­nia naj­lep­szych jeźdź­ców w trak­cie ry­wa­li­za­cji o me­da­le Mistrzostw Europy we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego.  A wszyst­ko to za 500 dni na Hipodromie w Morawie ko­ło Strzegomia na Dolnym Śląsku. Czytaj dalej »

Paweł Spisak i Banderas na liście rezerwowej do IO 2016

11 marca 2016 · Kategoria: WKKW · Rasa:

Międzynarodowa Federacja Jeździecka ogło­si­ła koń­co­wy ran­king kwa­li­fi­ka­cyj­ny do Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro w kon­ku­ren­cji WKKW. Czytaj dalej »

Przed polskimi jeźdźcami ostatni weekend kwalifikacji olimpijskich

4 marca 2016 · Kategoria: Ujeżdżenie, WKKW · Rasa: ,

Dwoje pol­skich jeźdź­ców wal­czy w ten week­end w ostat­nich kwa­li­fi­ka­cjach do Igrzysk Olimpijskich do Rio de Janeiro. Zakończenie kwa­li­fi­ka­cji mi­ja 6 mar­ca 2016 r. (nie­dzie­la). Czytaj dalej »

Kolejne Mistrzostwa Polski Młodych Koni, sezon 2016

30 grudnia 2015 · Kategoria: MPMK, Powożenie, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, WKKW ·

Podobnie jak w po­przed­nich la­tach, w se­zo­nie 2016, zo­sta­nie ro­ze­gra­nych pięć edy­cji Mistrzostw Polski Młodych Koni – naj­waż­niej­szych za­wo­dów po­rów­naw­czych dla wy­se­lek­cjo­no­wa­nych, mło­dych ko­ni w da­nym rocz­ni­ku. Najważniejszych, po­nie­waż co­raz wię­cej wła­ści­cie­li mło­dych, obie­cu­ją­cych ko­ni chce je po­ka­zy­wać i pod­dać oce­nie se­lek­cyj­nej w gru­pie. Podobnie jak od lat dzie­je się w za­chod­nich kra­jach Europy, co­raz wię­cej ogie­rów uczest­ni­czy w tych za­wo­dach i dzię­ki te­mu zdo­by­wa li­cen­cję. Wciąż jed­nak nie­wie­le z nich, po zdo­by­ciu li­cen­cji, uczest­ni­czy w ko­lej­nych edy­cjach tych za­wo­dów ogól­no­pol­skich czy za­wo­dach spor­to­wych. Czytaj dalej »

Hodowcy na Cavaliadzie

11 grudnia 2015 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Powożenie, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, WKKW, Wystawy i pokazy ·

Od wczo­raj na te­re­nie Międzynarodowych Targów Poznańskich za­gęsz­cze­nie ko­ni na 1 metr kwa­dra­to­wych osią­gnę­ło jak na Polskie wa­run­ki re­kor­do­wy po­ziom. Szok – 700 ko­ni pod jed­nym da­chem!!! Czytaj dalej »

MŚMK 2016

17 listopada 2015 · Kategoria: MŚMK, Powożenie, Skoki przez przeszkody, Sportowe rajdy konne, Ujeżdżenie, WKKW ·

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je o ter­mi­nach roz­gry­wa­nia Mistrzostw Świata Młodych Koni w se­zo­nie 2016. Czytaj dalej »

Havana Club w Strzegomiu

5 października 2015 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW · Rasa:

Podczas Strzegom Autumn Show 18-20.09.2015 w naj­trud­niej­szej se­rii CIC 3* pa­ra Marie Kraack (GER) i kasz­ta­no­wa­ty wa­łach Havana Club (Nil J) wlkp (Maram KWPN – Nike wlkp/poch.trk. po Dukat xo) zdo­by­ła dru­gie miej­sce (na 25 za­wod­ni­ków) z mi­ni­mal­ną stra­tą do zwy­cięz­cy 2,5 pkt. Czytaj dalej »

Filmy z MPMK w WKKW

30 września 2015 · Kategoria: MPMK, WKKW ·

Zapraszamy do obej­rze­nia przejazdów crossowych medalistów Mistrzostw Polski Młodych Koni we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego, któ­re mia­ły miej­sce w Strzegomiu w dniach 18-​20 wrze­śnia 2015.

Wyniki MPMK w WKKW

23 września 2015 · Kategoria: MPMK, WKKW ·

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z wynikami Mistrzostw Polski Młodych Koni we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego, któ­re od­by­ły się w dniach 17-​20 wrze­śnia w Strzegomiu.
Jednocześnie pro­si­my ho­dow­ców i wła­ści­cie­li ko­ni, któ­re za­ję­ły pierw­sze 3 miej­sca w ka­te­go­riach 4-, 5- i 6-​latków pol­skiej ho­dow­li o prze­sy­ła­nie nu­me­rów kont ban­ko­wych na ad­res finanse@pzhk.pl w ce­lu wy­pła­ce­nia nagród.

Transmisja on-​line z MPMK w WKKW

18 września 2015 · Kategoria: MPMK, WKKW ·

W so­bo­tę, 19 wrze­śnia, od go­dzi­ny 12:00 oso­by nie­obec­ne w Strzegomiu za­pra­sza­my do oglą­da­nia trans­mi­sji na ży­wo z pró­by te­re­no­wej (Cross Country CIC6YH, CNC5, CNC4 – MPMK), któ­ra zo­sta­nie prze­pro­wa­dzo­na we współ­pra­cy z ma­ga­zy­nem Świat Koni.
Player trans­mi­sji bę­dzie udo­stęp­nio­ny w ni­niej­szym wpi­sie. Czytaj dalej »

Kwalifikacja do MŚMK w WKKW

17 września 2015 · Kategoria: MŚMK, WKKW ·

Do Mistrzostw Świata Młodych Koni 2015 w WKKW (Lion d’Angers, 15-18.10.) Komisja Koordynacyjna re­pre­zen­tu­ją­ca za­rów­no PZJ jak i PZHK, za­kwa­li­fi­ko­wa­ła klacz Libertyna DSP, ur. 2009 (Con Sherry hol. – Libra sp /​ West han.), hod. SK Bielin, wł. Pauli Mańczak.

Ogiery po MPMK w WKKW

16 września 2015 · Kategoria: MPMK, Sprawy hodowlane, WKKW ·

Ogiery uczest­ni­czą­ce w Mistrzostwach Polski Młodych Koni w WKKW 2015, któ­re speł­nią wy­ma­ga­nia al­ter­na­tyw­nych prób dziel­no­ści, mo­gą zo­stać oce­nio­ne pod wzglę­dem eks­te­rie­ru i zbo­ni­to­wa­ne na za­koń­cze­nie ZT Bielice 1.X. (czwar­tek, ogie­ry szla­chet­ne) lub ZT Książ 17.X. (czwar­tek, ogie­ry ślą­skie oraz szlachetne).

Konie zgłoszone do MPMK w WKKW

15 września 2015 · Kategoria: MPMK, WKKW ·

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z listą koni zgłoszonych do te­go­rocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni we wszech­stron­nym kon­kur­sie ko­nia wierzchowego.

Strzegom organizatorem Mistrzostw Europy w WKKW w 2017 roku

14 września 2015 · Kategoria: WKKW ·

W sierp­niu 2017 ro­ku w Strzegomiu zo­sta­ną ro­ze­gra­ne Mistrzostwa Europy‎ Seniorów we wszech­stron­nym kon­kur­sie ko­nia wierz­cho­we­go. Uroczystość prze­ka­za­nia fla­gi FEI – Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej od­by­ła się wczo­raj pod­czas te­go­rocz­nych mi­strzostw roz­gry­wa­nych w szkoc­kim Blair. Strzegom re­pre­zen­to­wa­li – Burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta oraz dy­rek­tor za­wo­dów Marcin Konarski. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec