Kategoria: Wyścigi

Kategoria: Rasa: Okres:

Wyścigi konne Wrocław grają z WOŚP!

8 stycznia 2016 · Kategoria: Inne imprezy, Wyścigi ·

Gwiazda ki­na, tre­ning z mi­strzem czy udział w wy­jąt­ko­wej pa­ra­dzie – to tyl­ko nie­któ­re z atrak­cji, ja­kie Wyścigi kon­ne Wrocław prze­ka­za­ły w tym ro­ku na li­cy­ta­cję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! Czytaj dalej »

31 stycznia – ostateczny termin zgłaszania koni do sezonu wyścigowego

4 stycznia 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

W imie­niu Polskiego Klubu Wyścigów Konnych in­for­mu­je­my, że osta­tecz­ny ter­min zgła­sza­nia ko­ni do se­zo­nu wy­ści­go­we­go upły­wa 31 stycz­nia. W związ­ku z tym, iż w 2016 ro­ku 31 stycz­nia wy­pa­da w nie­dzie­lę, ostat­nim dniem przyj­mo­wa­nia zgło­szeń bę­dzie po­nie­dzia­łek – 1 lutego.
Opłata za zgło­sze­nie ko­nia do bie­ga­nia w go­ni­twach kra­jo­wych po tym ter­mi­nie to 10.000 zł.

Zamknięcie Sezonu 2015 na Służewcu

19 listopada 2015 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Ostatnim dniem wy­ści­go­wym w se­zo­nie 2015 bę­dzie naj­bliż­sza nie­dzie­la, 22 li­sto­pa­da. Mityng roz­pocz­nie o go­dzi­nie 1000 wy­ścig o Nagrodę Wikinga, a za­koń­czy tra­dy­cyj­nie Nagroda Zamknięcia Sezonu. W trak­cie ca­łe­go dnia ro­ze­gra­nych zo­sta­nie dzie­więć go­nitw. Czytaj dalej »

Jesienne gonitwy na Służewcu

12 listopada 2015 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

W naj­bliż­szy week­end zo­sta­nie ro­ze­gra­nych łącz­nie 16 go­nitw, po osiem w so­bo­tę i nie­dzie­lę. Pierwszego dnia naj­cie­ka­wiej za­po­wia­da­ją się bie­gi fol­blu­tów o Nagrodę Brochwicza i Nagrodę Pawimenta. Natomiast w nie­dzie­lę go­ni­twy ko­ni czy­stej krwi arab­skiej, naj­pierw star­szych o Nagrodę Geparda, a na­stęp­nie młod­szych o Nagrodę Embargo. Czytaj dalej »

Sobota na Służewcu

29 października 2015 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

W tym ty­go­dniu ro­ze­gra­ny zo­sta­nie tyl­ko je­den mi­tyng, w so­bo­tę 31 paź­dzier­ni­ka. Głównym punk­tem pro­gra­mu zło­żo­ne­go z dzie­wię­ciu go­nitw bę­dzie wy­ścig o Nagrodę Porównawczą, prze­zna­czo­ny dla trzy­let­nich i star­szych ara­bów pol­skiej ho­dow­li. Czytaj dalej »

Hubertus na Partynicach

22 października 2015 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

W nie­dzie­lę za­koń­cze­nie se­zo­nu na Partynicach – Wyścigi kon­ne Wrocław za­pra­sza­ją na wspól­ne świę­to­wa­nie przy ogni­sku. Czytaj dalej »

Zostań właścicielem folbluta

16 października 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Wyścigi · Rasa:

Pieniądze szczę­ścia nie da­ją – chy­ba, że ku­pi­my za nie ko­nia wy­ści­go­we­go. Wbrew po­zo­rom ta przy­jem­ność nie jest za­re­zer­wo­wa­na wy­łącz­nie dla bo­ga­czy. Wystarczy 200-​300 zło­tych. W naj­bliż­szy po­nie­dzia­łek ru­sza je­sien­na au­kcja ko­ni na Partynicach. Czytaj dalej »

Nagroda Mokotowska na Służewcu

15 października 2015 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Ostatnie w tym se­zo­nie go­ni­twy naj­wyż­szej ka­te­go­rii dla dwu­lat­ków ro­ze­gra­ne zo­sta­ną w nad­cho­dzą­cy week­end. Klacze spo­tka­ją się w so­bot­nim wy­ści­gu o Nagrodę Efforty, a ogie­ry w nie­dziel­nym bie­gu o Nagrodę Mokotowską. Czytaj dalej »

Kłusaki na Partynicach

8 października 2015 · Kategoria: Wyścigi ·

Wyścigi kon­ne Wrocław za­pra­sza­ją na mię­dzy­na­ro­do­wy dzień kłusaków.
W nie­dzie­lę na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice zmie­rzą się kłu­sa­ki fran­cu­skie. W pro­gra­mie mi­tyn­gu jest sześć go­nitw dla ko­ni w róż­nym wie­ku. Najliczniejszą staw­kę dzie­się­ciu za­przę­gów zgro­ma­dził wy­ścig z udzia­łem sześcio- i sied­mio­lat­ków. Czytaj dalej »

Jesienią wciąż gorąco na Partynicach

1 października 2015 · Kategoria: Wyścigi · Rasa:

Uczestnicy Wielkiej Wrocławskiej Nagrody Totalizatora Sportowego, par­ty­nic­ka Negro Czacza i cze­ski Ursan po­now­nie spo­tka­ją się w Nagrodzie Masiniego. Wśród 11 ko­ni zgło­szo­nych do naj­waż­niej­szej z nie­dziel­nych go­nitw nie za­brak­nie in­nych, do­brych sti­ple­rów. Zaprezentują się m.in. re­pre­zen­tu­ją­ce cze­skie staj­nie: Cotton Eye Joe, Tarant czy Dasko oraz Ura Ura z Partynic. Ciekawym ko­niem jest Datsun, któ­ry przed la­ty świet­nie spi­sy­wał się w go­ni­twach pła­skich, z któ­rych sześć wy­grał, w tym Nagrodę Dziennika Życie Warszawy. Czytaj dalej »

Wielka Warszawska już w ten weekend

22 września 2015 · Kategoria: Wyścigi · Rasa:

W naj­bliż­szą nie­dzie­lę, 27 wrze­śnia, ro­ze­gra­na zo­sta­nie 102. w hi­sto­rii i 70. na Torze Służewiec Wielka Warszawska. Najważniejsza obok Derby go­ni­twa se­zo­nu dla ko­ni peł­nej krwi an­giel­skiej roz­gry­wa­na jest pod Patronatem Honorowym Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-​Waltz. Czytaj dalej »

Wielka Krakowska

17 września 2015 · Kategoria: Wyścigi ·

W imie­niu or­ga­ni­za­to­rów za­pra­sza­my na Wielką Krakowską – wy­ści­gi kłu­sa­ków i ko­ni ma­ło­pol­skich, któ­re od­bę­dą się 19-​20 wrze­śnia na Krakowskich Błoniach. Czytaj dalej »

Wielki Szlem na Służewcu – zapowiada się ciekawa rozgrywka

11 września 2015 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Wydarzeniem nad­cho­dzą­ce­go week­en­du na Torze Służewiec bę­dzie so­bot­nia go­ni­twa po­za­gru­po­wa o Nagrodę Wielkiego Szlema, w któ­rej doj­dzie do kon­fron­ta­cji piąt­ki moc­nych ara­bów. Podczas dwóch dni ro­ze­gra­nych zo­sta­nie łącz­nie 17 go­nitw, sie­dem w so­bo­tę i dzie­sięć w nie­dzie­lę. Czytaj dalej »

Ciekawa dwudniówka na Służewcu

4 września 2015 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Podczas pierw­sze­go wrze­śnio­we­go week­en­du na Torze Służewiec ro­ze­gra­nych zo­sta­nie łącz­nie 17 go­nitw, dzie­więć w so­bo­tę i osiem w nie­dzie­lę. Czytaj dalej »

Największe gonitwy płotowe i przeszkodowe w Polsce

3 września 2015 · Kategoria: Wyścigi · Rasa:

Przed nami wielki wyścigowy weekend. Na wrocławskim hipodromie rozegrane zostaną dwie największe gonitwy w Polsce. W najbliższą sobotę, 5 września Wielka Partynicka - największa gonitwa płotowa, a dzień później, w niedzielę Wielka Wrocławska Nagroda Totalizatora Sportowego - największa w Polsce gonitwa przeszkodowa! Czytaj dalej »

Ostatnia przymiarka przed Wielką Wrocławską Nagrodą Totalizatora Sportowego

24 sierpnia 2015 · Kategoria: Wyścigi ·

Za nami 10 dzień wyścigowy w sezonie. W memoriale Profesora Andrzeja Modrakowskiego, po wspaniałym finiszu, zwyciężyła Elpada, a w ostatniej, handicapowej gonitwie kłusaków Barbariska z Tarasem Salivonchykiem w sulce. Czytaj dalej »

Dzień Zjednoczonych Emiratów Arabskich na Torze Służewiec

20 sierpnia 2015 · Kategoria: Wyścigi · Rasa:

Nadchodząca nie­dzie­la na war­szaw­skim to­rze bę­dzie świę­tem ko­ni czy­stej krwi arab­skiej. W pro­gra­mie zna­la­zły się wy­łącz­nie go­ni­twy tej szla­chet­nej ra­sy, a naj­waż­niej­szą z nich jest Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan – Nagroda Europy. Czytaj dalej »

Dzień Kubański na Służewcu

14 sierpnia 2015 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Nadchodząca nie­dzie­la na Torze Służewiec, 28. dzień wy­ści­go­wy se­zo­nu 2015, od­bę­dzie się pod pa­tro­na­tem ho­no­ro­wym Ambasady Republiki Kuby. Czytaj dalej »

Derby Arabskie na Służewcu

23 lipca 2015 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Wyścigi kon­ne po­wra­ca­ją na Służewiec po prze­rwie let­niej. Głównym wy­da­rze­niem week­en­du bę­dą za­pla­no­wa­ne na nie­dzie­lę Derby Arabskie. W so­bo­tę i w nie­dzie­lę ro­ze­gra­nych zo­sta­nie po 10 go­nitw. Czytaj dalej »

Inauguracja sezonu wyścigowego na sopockim hipodromie – Nagroda Prezesa PZHK dla klaczy Agressia

17 lipca 2015 · Kategoria: Wyścigi · Rasa:

W dniach 11-​12 lip­ca na so­poc­kim hi­po­dro­mie za­in­au­gu­ro­wa­no te­go­rocz­ny se­zon wy­ści­gów kon­nych. Podczas dwóch dni wy­ści­go­wych ro­ze­gra­no łącz­nie 14 go­nitw. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec