Kategoria: ZT Klacze

Kategoria: Rasa: Okres:

Test połówkowy dla klaczy

16 maja 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: ,,,,

Informujemy, że te­st po­łów­ko­wy dla kla­czy ras szla­chet­ny­ch bę­dą­cy­ch w tre­nin­gu za­przę­go­wym w Zakładzie Treningowym w Bogusławicach od­bę­dzie się dnia 19 ma­ja (czwar­tek), od go­dz. 8:00.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­ny­ch ser­decz­nie za­pra­sza­my.

Próba dzielności klaczy

5 maja 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: ,,,

Informujemy, że pró­ba dziel­no­ści kla­czy, koń­czą­ca 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy w Zakładzie Treningowym w Doruchowie od­bę­dzie się w dniu 13 ma­ja 2016 r. (pią­tek) o go­dz. 11:00. Podczas pró­by dziel­no­ści oce­nio­na zo­sta­nie tak­że jezd­no­ść kla­czy przez jeźdź­ca te­sto­we­go, któ­rym w ZT Doruchów bę­dzie Antoni Tomaszewski.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­ny­ch ser­decz­nie za­pra­sza­my.

Próba dzielności klaczy

4 maja 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: ,,,,

Informujemy, że dwu­dnio­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­ny­ch, koń­czą­ca sta­cjo­nar­ny 60-​dniowy tre­ning za­przę­go­wy w Zakładzie Treningowym w Klikowej roz­pocz­nie się w dniu 6 ma­ja (pią­tek) o go­dz. 12:00.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­ny­ch ser­decz­nie za­pra­sza­my.

Nabór klaczy rasy śląskiej do ZT

27 kwietnia 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa:

Informujemy, że kwa­li­fi­ka­cja kla­czy ra­sy ślą­skiej do sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu za­przę­go­we­go w Zakładzie Treningowym w Książu od­bę­dzie się w dniu 04 ma­ja 2016 r. (śro­da). Planowane roz­po­czę­cie kwa­li­fi­ka­cji o go­dz. 12:00.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­ny­ch ser­decz­nie za­pra­sza­my.

Test obcego powożącego

20 kwietnia 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: ,,,,

Zapraszamy ho­dow­ców, wła­ści­cie­li oraz wszyst­ki­ch za­in­te­re­so­wa­ny­ch na te­st ob­ce­go po­wo­żą­ce­go w Zakładzie Treningowym kla­czy ras szla­chet­ny­ch w Klikowej. Test od­bę­dzie się w dniu 27 kwiet­nia 2016 r. (śro­da), roz­po­czę­cie pla­no­wa­ne je­st na go­dz. 10:00, a ob­cym po­wo­żą­cym bę­dzie Alicja Chodkiewicz.

Test połówkowy klaczy

15 kwietnia 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: ,,,

Informujemy, że te­st po­łów­ko­wy dla kla­czy ras szla­chet­ny­ch bę­dą­cy­ch w tre­nin­gu wierz­cho­wym w Zakładzie Treningowym w Doruchowie od­bę­dzie się dnia 22 kwiet­nia (pią­tek), o go­dz. 11:00.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­ny­ch ser­decz­nie za­pra­sza­my.

Próba dzielności klaczy

11 kwietnia 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: ,,,

Informujemy, że pró­ba dziel­no­ści kla­czy, koń­czą­ca 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy w Zakładzie Treningowym w Bielicach od­bę­dzie się w dniu 19 kwiet­nia 2016 r. (wto­rek) o go­dz. 1000. Podczas pró­by dziel­no­ści oce­nio­na zo­sta­nie tak­że jezd­no­ść kla­czy przez jeźdź­ca te­sto­we­go, któ­rym w ZT Bielice bę­dzie Marcin Michałek.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­ny­ch ser­decz­nie za­pra­sza­my.

Nabór kla­czy ras szla­chet­nych do ZT

11 kwietnia 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: ,,,,

Informujemy, że kwa­li­fi­ka­cja kla­czy ras szla­chet­ny­ch do sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu za­przę­go­we­go w Zakładzie Treningowym w Bogusławicach od­bę­dzie się w dniu 18 kwiet­nia 2016 r. (po­nie­dzia­łek). Planowane roz­po­czę­cie kwa­li­fi­ka­cji o go­dz. 1100.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­ny­ch ser­decz­nie za­pra­sza­my.

Próba dzielności klaczy

8 kwietnia 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa:

Informujemy, że dwu­dnio­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ra­sy ślą­skiej, koń­czą­ca sta­cjo­nar­ny 60-​dniowy tre­ning za­przę­go­wy w Zakładzie Treningowym w Książu roz­pocz­nie się w dniu 15 kwiet­nia (pią­tek) o go­dz. 1200.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­ny­ch ser­decz­nie za­pra­sza­my.

Test obcego powożącego

25 marca 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa:

Zapraszamy ho­dow­ców, wła­ści­cie­li oraz wszyst­ki­ch za­in­te­re­so­wa­ny­ch na te­st ob­ce­go po­wo­żą­ce­go w Zakładzie Treningowym kla­czy ra­sy ślą­skiej w Książu. Test od­bę­dzie się w dniu 5 kwiet­nia 2016 r. (wto­rek), roz­po­czę­cie pla­no­wa­ne je­st na go­dz. 1000, a ob­cym po­wo­żą­cym bę­dzie Alicja Chodkiewicz.

Test połówkowy klaczy

15 marca 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: ,,,

Informujemy, że te­st po­łów­ko­wy dla kla­czy ras szla­chet­ny­ch bę­dą­cy­ch w tre­nin­gu wierz­cho­wym w Zakładzie Treningowym w Bielicach od­bę­dzie się dnia 22 mar­ca (wto­rek), o go­dz. 10:00.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­ny­ch ser­decz­nie za­pra­sza­my.

Nabór klaczy ras szlachetnych do ZT

2 marca 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: ,,,

Informujemy, że kwa­li­fi­ka­cja kla­czy ras szla­chet­ny­ch do sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu wierz­cho­we­go w Zakładzie Treningowym w Doruchowie od­bę­dzie się w dniu 14 mar­ca 2016 r. (po­nie­dzia­łek). Planowane roz­po­czę­cie kwa­li­fi­ka­cji o go­dz. 1100.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­ny­ch ser­decz­nie za­pra­sza­my.

Nabór klaczy ras szlachetnych do ZT

2 marca 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: ,,,,

Informujemy, że kwa­li­fi­ka­cja kla­czy ras szla­chet­ny­ch do sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu za­przę­go­we­go w Zakładzie Treningowym w Klikowej od­bę­dzie się w dniu 8 mar­ca 2016 r. (wto­rek). Planowane roz­po­czę­cie kwa­li­fi­ka­cji o go­dz. 1100.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­ny­ch ser­decz­nie za­pra­sza­my.

Nabór klaczy ras szlachetnych do ZT

9 lutego 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: ,,,

Informujemy, że kwa­li­fi­ka­cja kla­czy ras szla­chet­ny­ch do sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu wierz­cho­we­go w Zakładzie Treningowym w Bielicach od­bę­dzie się w dniu 19 lu­te­go 2016 r. (pią­tek). Planowane roz­po­czę­cie kwa­li­fi­ka­cji o go­dz. 1100.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­ny­ch ser­decz­nie za­pra­sza­my.

Nabór klaczy rasy śląskiej do ZT

9 lutego 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa:

Informujemy, że kwa­li­fi­ka­cja kla­czy ra­sy ślą­skiej do sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu za­przę­go­we­go w Zakładzie Treningowym w Książu od­bę­dzie się w dniu 16 lu­te­go 2016 r. (wto­rek). Planowane roz­po­czę­cie kwa­li­fi­ka­cji o go­dz. 1200.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­ny­ch ser­decz­nie za­pra­sza­my.

Uwaga! Zmiana terminu II turnusu ZT klaczy śląskich w Książu

2 lutego 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że prze­su­nię­ty zo­sta­je ter­min II tur­nu­su sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu za­przę­go­we­go kla­czy ra­sy ślą­skiej w Zakładzie Treningowym w Książu. Nowy ter­min tre­nin­gu kla­czy za­pla­no­wa­ny je­st na 4. ma­ja – 1-​2. lip­ca 2016 r.
Za ewen­tu­al­ne utrud­nie­nia prze­pra­sza­my oraz wszyst­ki­ch za­in­te­re­so­wa­ny­ch ser­decz­nie za­pra­sza­my do zgła­sza­nia kla­czy na II tur­nus.

Wymagania dla klaczy zgłaszanych do ZT w 2016 r.

14 stycznia 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: ,,,,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z wymaganiami dla kla­czy zgła­sza­ny­ch do sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu w 2016 ro­ku. Daty roz­po­czę­cia oraz za­sa­dy zgła­sza­nia zo­sta­ły już za­miesz­czo­ne na stro­nie „Zakłady Treningowe Klaczy”.

Próba dzielności klaczy

1 grudnia 2015 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: ,,,

Informujemy, że pró­ba dziel­no­ści kla­czy, koń­czą­ca 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy w Zakładzie Treningowym w Bielicach od­bę­dzie się w dniu 8 grud­nia 2015 r. (wto­rek) o go­dz. 1000. Podczas pró­by dziel­no­ści oce­nio­na zo­sta­nie tak­że jezd­no­ść kla­czy przez jeźdź­ca te­sto­we­go, któ­rym w ZT Bielice bę­dzie Antoni Tomaszewski.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­ny­ch ser­decz­nie za­pra­sza­my.

Próba dzielności klaczy

3 listopada 2015 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: ,,,

Informujemy, że pró­ba dziel­no­ści kla­czy, koń­czą­ca 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy w Zakładzie Treningowym w Doruchowie od­bę­dzie się w dniu 6 li­sto­pa­da 2015 r. (pią­tek) o go­dz. 1100. Podczas pró­by dziel­no­ści oce­nio­na zo­sta­nie tak­że jezd­no­ść kla­czy przez jeźdź­ca te­sto­we­go, któ­rym w ZT Doruchów bę­dzie Marcin Michałek Antoni Tomaszewski.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­ny­ch ser­decz­nie za­pra­sza­my.

Nabór klaczy ras szlachetnych do ZT

6 października 2015 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: ,,,

Informujemy, że kwa­li­fi­ka­cja kla­czy ras szla­chet­ny­ch do sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu wierz­cho­we­go w Zakładzie Treningowym w Bielicach od­bę­dzie się w dniu 9 paź­dzier­ni­ka 2015 r. (pią­tek). Planowane roz­po­czę­cie kwa­li­fi­ka­cji o go­dz. 1100.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­ny­ch ser­decz­nie za­pra­sza­my.


Hodowca i Jeździec
  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube