Kategoria: ZT Ogiery

Kategoria: Rasa: Okres:

Test obcego jeźdźca dla ogierów – ZT Bielice

7 września 2016 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,

Informujemy, że pierw­szy test ob­ce­go jeźdź­ca pod­czas sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu ogie­rów ras szla­chet­nych w Zakładzie Treningowym Bielice od­bę­dzie się 13 wrze­śnia 2016 r. (wto­rek). Rozpoczęcie te­stu pla­no­wa­ne jest na go­dzi­nę 10:00.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­sza­my. Czytaj dalej »

Wyniki kwalifikacji ogierów do ZT Książ

17 sierpnia 2016 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z wyni­kami kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów ślą­skich oraz ras szla­chet­nych do Zakładu Treningowego w Książu, któ­ra od­była się we wto­rek, 16 sierp­nia 2016 r.

Test połówkowy dla ogierów – ZT Bielice

5 sierpnia 2016 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,

Informujemy, że test po­łów­ko­wy ogie­rów tre­no­wa­nych w ZT Bielice od­bę­dzie się dnia 10 sierp­nia (śro­da). Rozpoczęcie te­stu pla­no­wa­ne jest na go­dzi­nę 10:00.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­sza­my. Czytaj dalej »

Katalog ogierów śląskich i innych ras szlachetnych do ZT Książ

4 sierpnia 2016 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z katalogiem ogierów ra­sy ślą­skiej oraz po­zo­sta­łych ras szla­chet­nych, zgło­szo­nych na kwa­li­fi­ka­cję do 60-​dniowego sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu o pro­fi­lu za­przę­go­wym w ZT Książ. Czytaj dalej »

Wyniki kwalifikacji ogierów do ZT Bielice

23 czerwca 2016 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z wynikami kwalifikacji ogierów ras szlachetnych do Zakładu Treningowego w Bielicach, któ­ra od­by­ła się 19-​21 czerw­ca 2016 r. Równolegle w ZT Bielice pro­wa­dzo­ny jest tak­że tre­ning ogie­rów ra­sy trakeńskiej.

Katalog ogierów ras szlachetnych do ZT Bielice

13 czerwca 2016 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z katalogiem ogierów ras szlachetnych, zgło­szo­nych na kwa­li­fi­ka­cję do 100-​dniowego sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu o pro­fi­lu wierz­cho­wym w ZT Bielice. Kwalifikacja od­bę­dzie się w dniach 19-​20 czerwca.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapraszamy.

Wymagania dla ogierów zgłaszanych do ZT w 2016 r.

2 marca 2016 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,,,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z wy­ma­ga­nia­mi dla ogie­rów zgła­sza­nych do sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu w 2016 r. Daty roz­po­czę­cia oraz za­sa­dy zgła­sza­nia zo­sta­ły za­mie­szo­ne na stro­nie w za­kład­ce Zakłady Treningowe ogierów.

Wyniki próby dzielności ogierów – ZT Książ

19 października 2015 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z wy­ni­ka­mi za­przę­go­wej pró­by dziel­no­ści ogie­rów rasy śląskiej oraz innych ras szlachetnych po 60-​dniowym Zakładzie Treningowym w Książu, któ­ra od­by­ła się w dniach 16-​17 paź­dzier­ni­ka 2015 r.

Próba dzielności ogierów

13 października 2015 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,

Informujemy, że dwu­dnio­wa za­przę­go­wa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ra­sy ślą­skiej oraz in­nych ras szla­chet­nych, koń­czą­ca 60-​dniowy tre­ning sta­cjo­nar­ny w Zakładzie Treningowym w Książu, roz­pocz­nie się w pią­tek, 16 paź­dzier­ni­ka 2015 r. o godz. 1100.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapraszamy.

Wyniki próby dzielności ogierów – ZT Bielice

2 października 2015 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z wynikami wierzchowej próby dzielności ogierów ras szlachetnych po 100-​dniowym Zakładzie Treningowym w Bielicach, któ­ra od­by­ła się w dniach 30 wrze­śnia – 1 paź­dzier­ni­ka 2015 r.

Test obcego powożącego

24 września 2015 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,

Serdecznie za­pra­sza­my ho­dow­ców, wła­ści­cie­li oraz wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych na test ob­ce­go po­wo­żą­ce­go w Zakładzie Treningowym Ogierów w Książu. Test od­bę­dzie się w dniu 6 paź­dzier­ni­ka 2015 r. (wto­rek), roz­po­czę­cie pla­no­wa­ne jest na godz. 900, a ob­cym po­wo­żą­cym bę­dzie Alicja Chodkiewicz.

Próba dzielności ogierów

24 września 2015 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,

Informujemy, że dwu­dnio­wa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­nych, koń­czą­ca 100-​dniowy tre­ning wierz­cho­wy w ZT Bielice roz­pocz­nie się 30 wrze­śnia 2015 r. (śro­da) o godz. 1100.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapraszamy.

Test obcego jeźdźca

15 września 2015 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,

Informujemy, że dru­gi test ob­ce­go jeźdź­ca pod­czas sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu ogie­rów ras szla­chet­nych w ZT Bielice od­bę­dzie się 22 wrze­śnia 2015 r. (wto­rek). Rozpoczęcie te­stu pla­no­wa­ne jest na go­dzi­nę 1200.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapraszamy.

Test obcego jeźdźca

11 września 2015 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,

Informujemy, że pierw­szy test ob­ce­go jeźdź­ca pod­czas sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu ogie­rów ras szla­chet­nych w ZT Bielice od­bę­dzie się 16 wrze­śnia 2015 r. (śro­da). Rozpoczęcie te­stu pla­no­wa­ne jest na go­dzi­nę 1200.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapraszamy.

Wyniki kwalifikacji ogierów do ZT Książ

19 sierpnia 2015 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z wyni­kami kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów ślą­skich oraz ras szla­chet­nych do Zakładu Treningowego w Książu, któ­ra od­by­ła się we wto­rek, 18 sierp­nia 2015 r.

Katalog ogierów śląskich i innych ras szlachetnych do ZT Książ

7 sierpnia 2015 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z katalogiem ogierów ra­sy ślą­skiej oraz po­zo­sta­łych ras szla­chet­nych, zgło­szo­nych na kwa­li­fi­ka­cję do 60-​dniowego sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu o pro­fi­lu za­przę­go­wym w ZT Książ. Czytaj dalej »

Test połówkowy dla ogierów – ZT Bielice

6 sierpnia 2015 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,

Informujemy, że test po­łów­ko­wy ogie­rów tre­no­wa­nych w ZT Bielice od­bę­dzie się dnia 19 sierp­nia (śro­da). Rozpoczęcie te­stu pla­no­wa­ne jest na go­dzi­nę 900.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapraszamy.

Wyniki kwalifikacji ogierów do ZT Bielice

25 czerwca 2015 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z wynikami kwalifikacji ogie­rów ras szla­chet­nych do Zakładu Treningowego w Bielicach, któ­re od­by­ły się w po­nie­dzia­łek i wto­rek, 22-​23 czerw­ca 2015 r.

Katalog ogierów ras szlachetnych do ZT Bielice

12 czerwca 2015 · Kategoria: ZT Ogiery ·

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z katalogiem ogierów ras szlachetnych, zgło­szo­nych na kwa­li­fi­ka­cję do 100-​dniowego sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu o pro­fi­lu wierz­cho­wym w ZT Bielice. W dniu 21 czerw­ca o go­dzi­nie 1500 roz­pocz­nie się prze­gląd we­te­ry­na­ryj­ny ogie­rów. Kwalifikacja od­bę­dzie się w dniach 22-​23 czerw­ca, roz­po­czę­cie oce­ny ogie­rów pla­no­wa­ne jest na go­dzi­nę 800.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapraszamy.

Wyniki próby dzielności ogierów – ZT Książ

13 października 2014 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­kami za­przę­go­wej pró­by dziel­no­ści ogie­rów rasy śląskiej oraz ras szla­chet­nych po 60-​dniowym Zakładzie Treningowym w Książu, któ­ra od­by­ła się w dniach 10-​11 paź­dzier­nika 2014 r. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec