Kategoria: ZT Ogiery

Kategoria: Rasa: Okres:

Próba dzielności ogierów

12 października 2016 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,,

Informujemy, że dwu­dnio­wa zaprzę­go­wa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów rasy ślą­skiej oraz innych ras szla­chet­nych, koń­czą­ca 60-dniowy tre­ning sta­cjo­nar­ny w Zakładzie Treningowym w Książu, roz­pocz­nie się w pią­tek, 14 paź­dzier­ni­ka 2016 r. o godz. 10:00. Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my. Czytaj dalej »

Transmisja on-line z próby dzielności ogierów w ZT Bielice

27 września 2016 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,

Serdecznie zapra­sza­my na trans­mi­sję on-line z pierw­sze­go dnia pró­by dziel­no­ści ogie­rów po sta­cjo­nar­nym 100-dniowym tre­nin­gu wierz­cho­wym w ZT Bielice. Transmisja roz­pocz­nie się w śro­dę 28.09. o godzi­nie 9:00 (sko­ki luzem w kory­ta­rzu, oce­na ogie­rów pod jeźdź­ca­mi) i będzie dostęp­na na stro­nie: Czytaj dalej »

Kwalifikacje do Zakładu Treningowego 2016

27 września 2016 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,,

Zapraszamy do obej­rze­nia rela­cji fil­mo­wej z kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów rasy ślą­skiej do zaprzę­go­we­go tre­nin­gu w ZT Książ. Materiały udo­stęp­nił pan Sebastian Kwoczała. Czytaj dalej »

Test obcego powożącego

26 września 2016 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,

Serdecznie zapra­sza­my hodow­ców, wła­ści­cie­li oraz wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych na test obce­go powo­żą­ce­go w Zakładzie Treningowym Ogierów w Książu. Test odbę­dzie się w dniu 4 paź­dzier­ni­ka 2016 r. (wto­rek), roz­po­czę­cie pla­no­wa­ne jest na godz. 9:00, a obcym powo­żą­cym będzie Alicja Chodkiewicz.

Test końcowy ogierów w Zakładzie Treningowym w Bielicach

26 września 2016 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,

Ostatni czas był bar­dzo uda­ny dla koni, któ­re wcze­śniej ukoń­czy­ły ZT w Bielicach: Czytaj dalej »

Próba dzielności ogierów

23 września 2016 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,

Informujemy, że dwu­dnio­wa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­nych, koń­czą­ca 100-dniowy tre­ning wierz­cho­wy w ZT Bielice roz­pocz­nie się 28 wrze­śnia 2016 r. (śro­da) o godz. 09:00. Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my.

Czytaj dalej »

Test obcego jeźdźca dla ogierów - ZT Bielice

16 września 2016 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,

Informujemy, że dru­gi test obce­go jeźdź­ca pod­czas sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu ogie­rów ras szla­chet­nych w Zakładzie Treningowym Bielice odbę­dzie się 20 wrze­śnia 2016 r. (wto­rek). Rozpoczęcie testu pla­no­wa­ne jest na godzi­nę 11:00.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my. Czytaj dalej »

Test obcego jeźdźca dla ogierów - ZT Bielice

7 września 2016 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,

Informujemy, że pierw­szy test obce­go jeźdź­ca pod­czas sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu ogie­rów ras szla­chet­nych w Zakładzie Treningowym Bielice odbę­dzie się 13 wrze­śnia 2016 r. (wto­rek). Rozpoczęcie testu pla­no­wa­ne jest na godzi­nę 10:00.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my. Czytaj dalej »

Wyniki kwalifikacji ogierów do ZT Książ

17 sierpnia 2016 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z wyni­kami kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów ślą­skich oraz ras szla­chet­nych do Zakładu Treningowego w Książu, któ­ra od­była się we wto­rek, 16 sierp­nia 2016 r.

Test połówkowy dla ogierów - ZT Bielice

5 sierpnia 2016 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,

Informujemy, że test połów­ko­wy ogie­rów tre­no­wa­nych w ZT Bielice odbę­dzie się dnia 10 sierp­nia (śro­da). Rozpoczęcie testu pla­no­wa­ne jest na godzi­nę 10:00.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my. Czytaj dalej »

Katalog ogierów śląskich i innych ras szlachetnych do ZT Książ

4 sierpnia 2016 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z kata­lo­giem ogie­rów rasy ślą­skiej oraz pozo­sta­łych ras szla­chet­nych, zgło­szo­nych na kwa­li­fi­ka­cję do 60-dniowego sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu o pro­fi­lu zaprzę­go­wym w ZT Książ. Czytaj dalej »

Wyniki kwalifikacji ogierów do ZT Bielice

23 czerwca 2016 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów ras szla­chet­nych do Zakładu Treningowego w Bielicach, któ­ra odby­ła się 19-21 czerw­ca 2016 r. Równolegle w ZT Bielice pro­wa­dzo­ny jest tak­że tre­ning ogie­rów rasy tra­keń­skiej.

Katalog ogierów ras szlachetnych do ZT Bielice

13 czerwca 2016 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z kata­lo­giem ogie­rów ras szla­chet­nych, zgło­szo­nych na kwa­li­fi­ka­cję do 100-dniowego sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu o pro­fi­lu wierz­cho­wym w ZT Bielice. Kwalifikacja odbę­dzie się w dniach 19-20 czerw­ca.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my.

Wymagania dla ogierów zgłaszanych do ZT w 2016 r.

2 marca 2016 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyma­ga­nia­mi dla ogie­rów zgła­sza­nych do sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu w 2016 r. Daty roz­po­czę­cia oraz zasa­dy zgła­sza­nia zosta­ły zamie­szo­ne na stro­nie w zakład­ce Zakłady Treningowe ogie­rów.

Wyniki próby dzielności ogierów - ZT Książ

19 października 2015 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi zaprzę­go­wej pró­by dziel­no­ści ogie­rów rasy ślą­skiej oraz innych ras szla­chet­nych po 60-dniowym Zakładzie Treningowym w Książu, któ­ra odby­ła się w dniach 16-17 paź­dzier­ni­ka 2015 r.

Próba dzielności ogierów

13 października 2015 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,

Informujemy, że dwu­dnio­wa zaprzę­go­wa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów rasy ślą­skiej oraz innych ras szla­chet­nych, koń­czą­ca 60-dniowy tre­ning sta­cjo­nar­ny w Zakładzie Treningowym w Książu, roz­pocz­nie się w pią­tek, 16 paź­dzier­ni­ka 2015 r. o godz. 1100.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my.

Wyniki próby dzielności ogierów - ZT Bielice

2 października 2015 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi wierz­cho­wej pró­by dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­nych po 100-dniowym Zakładzie Treningowym w Bielicach, któ­ra odby­ła się w dniach 30 wrze­śnia - 1 paź­dzier­ni­ka 2015 r.

Test obcego powożącego

24 września 2015 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,

Serdecznie zapra­sza­my hodow­ców, wła­ści­cie­li oraz wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych na test obce­go powo­żą­ce­go w Zakładzie Treningowym Ogierów w Książu. Test odbę­dzie się w dniu 6 paź­dzier­ni­ka 2015 r. (wto­rek), roz­po­czę­cie pla­no­wa­ne jest na godz. 900, a obcym powo­żą­cym będzie Alicja Chodkiewicz.

Próba dzielności ogierów

24 września 2015 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,

Informujemy, że dwu­dnio­wa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­nych, koń­czą­ca 100-dniowy tre­ning wierz­cho­wy w ZT Bielice roz­pocz­nie się 30 wrze­śnia 2015 r. (śro­da) o godz. 1100.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my.

Test obcego jeźdźca

15 września 2015 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,

Informujemy, że dru­gi test obce­go jeźdź­ca pod­czas sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu ogie­rów ras szla­chet­nych w ZT Bielice odbę­dzie się 22 wrze­śnia 2015 r. (wto­rek). Rozpoczęcie testu pla­no­wa­ne jest na godzi­nę 1200.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my.


Hodowca i Jeździec