Kategoria: ZT Ogiery

Kategoria: Rasa: Okres:

Test obcego jeźdźca

15 września 2015 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,

Informujemy, że dru­gi te­st ob­ce­go jeźdź­ca pod­czas sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu ogie­rów ras szla­chet­ny­ch w ZT Bielice od­bę­dzie się 22 wrze­śnia 2015 r. (wto­rek). Rozpoczęcie te­stu pla­no­wa­ne je­st na go­dzi­nę 1200.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­ny­ch ser­decz­nie za­pra­sza­my.

Test obcego jeźdźca

11 września 2015 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,

Informujemy, że pierw­szy te­st ob­ce­go jeźdź­ca pod­czas sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu ogie­rów ras szla­chet­ny­ch w ZT Bielice od­bę­dzie się 16 wrze­śnia 2015 r. (śro­da). Rozpoczęcie te­stu pla­no­wa­ne je­st na go­dzi­nę 1200.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­ny­ch ser­decz­nie za­pra­sza­my.

Wyniki kwalifikacji ogierów do ZT Książ

19 sierpnia 2015 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z wyni­kami kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów ślą­ski­ch oraz ras szla­chet­ny­ch do Zakładu Treningowego w Książu, któ­ra od­by­ła się we wto­rek, 18 sierp­nia 2015 r.

Katalog ogierów śląskich i innych ras szlachetnych do ZT Książ

7 sierpnia 2015 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z katalogiem ogierów ra­sy ślą­skiej oraz po­zo­sta­ły­ch ras szla­chet­ny­ch, zgło­szo­ny­ch na kwa­li­fi­ka­cję do 60-​dniowego sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu o pro­fi­lu za­przę­go­wym w ZT Książ. Czytaj dalej »

Test połówkowy dla ogierów – ZT Bielice

6 sierpnia 2015 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,

Informujemy, że te­st po­łów­ko­wy ogie­rów tre­no­wa­ny­ch w ZT Bielice od­bę­dzie się dnia 19 sierp­nia (śro­da). Rozpoczęcie te­stu pla­no­wa­ne je­st na go­dzi­nę 900.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­ny­ch ser­decz­nie za­pra­sza­my.

Wyniki kwalifikacji ogierów do ZT Bielice

25 czerwca 2015 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z wynikami kwalifikacji ogie­rów ras szla­chet­ny­ch do Zakładu Treningowego w Bielicach, któ­re od­by­ły się w po­nie­dzia­łek i wto­rek, 22-​23 czerw­ca 2015 r.

Katalog ogierów ras szlachetnych do ZT Bielice

12 czerwca 2015 · Kategoria: ZT Ogiery ·

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z katalogiem ogierów ras szlachetnych, zgło­szo­ny­ch na kwa­li­fi­ka­cję do 100-​dniowego sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu o pro­fi­lu wierz­cho­wym w ZT Bielice. W dniu 21 czerw­ca o go­dzi­nie 1500 roz­pocz­nie się prze­gląd we­te­ry­na­ryj­ny ogie­rów. Kwalifikacja od­bę­dzie się w dnia­ch 22-​23 czerw­ca, roz­po­czę­cie oce­ny ogie­rów pla­no­wa­ne je­st na go­dzi­nę 800.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­ny­ch ser­decz­nie za­pra­sza­my.

Wyniki próby dzielności ogierów – ZT Książ

13 października 2014 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­kami za­przę­go­wej pró­by dziel­no­ści ogie­rów rasy śląskiej oraz ras szla­chet­nych po 60-​dniowym Zakładzie Treningowym w Książu, któ­ra od­by­ła się w dnia­ch 10-​11 paź­dzier­nika 2014 r. Czytaj dalej »

Filmy z próby dzielności w ZT Bielice

8 października 2014 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,

Zapraszamy do obej­rze­nia fil­mów z próby dziel­no­ści ogierów po 100-​dniowym wierz­cho­wym Zakładzie Treningowym w Bielicach, któ­ra od­by­ła się w dnia­ch 1-​2 paź­dzier­ni­ka. Prezentowane ogie­ry uzy­ska­ły kwa­li­fi­ka­cję do wpi­su do księ­gi.

Wyniki próby dzielności ogierów – ZT Bielice

2 października 2014 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­kami wierzchowej próby dzielności ogie­rów ras szlachetnych po 100-​dniowym Zakładzie Treningowym w Bielicach, któ­ra od­by­ła się w dnia­ch 1-​2 paź­dzier­ni­ka 2014 r.

Próba dzielności ogierów

1 października 2014 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,,

Informujemy, że dwu­dnio­wa za­przę­go­wa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ra­sy ślą­skiej oraz in­ny­ch ras szla­chet­ny­ch, koń­czą­ca 60-​dniowy tre­ning sta­cjo­nar­ny w Zakładzie Treningowym w Książu, roz­pocz­nie się w pią­tek, 10 paź­dzier­ni­ka 2014 r. o go­dz. 1100.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­ny­ch ser­decz­nie za­pra­sza­my.

Transmisja on-​line z próby w ZT Ogierów

29 września 2014 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,

W naj­bliż­szą śro­dę, 1 paź­dzier­ni­ka, o go­dzi­nie 10:00 oso­by nie­obecne w Bielicach zapra­szamy do oglą­da­nia rela­cji on-​line z pierw­sze­go dnia pró­by dziel­no­ści ogie­rów po 100-​dniowym tre­nin­gu wierz­cho­wym w Zakładzie Treningowym. Czytaj dalej »

Drugi test obcego jeźdźca

16 września 2014 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,

Informujemy, że dru­gi te­st ob­ce­go jeźdź­ca pod­czas sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu ogie­rów ras szla­chet­ny­ch w ZT Bielice od­bę­dzie się 27 wrze­śnia 2014 r. (so­bo­ta). Rozpoczęcie te­stu pla­no­wa­ne je­st na go­dzi­nę 1100.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­ny­ch ser­decz­nie za­pra­sza­my.

Uwaga! Zmiana terminu próby dzielności ogierów w ZT Bielice

16 września 2014 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że prze­su­nię­ty zo­sta­je o je­den dzień ter­min sta­cjo­nar­nej wierz­cho­wej pró­by dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­ny­ch w Zakładzie Treningowym w Bielicach. Nowy ter­min pró­by dziel­no­ści ogie­rów za­pla­no­wa­ny je­st na 1-​2 paź­dzier­ni­ka 2014 r. (śro­da – czwar­tek) na go­dzi­nę 1000.
Za ewen­tu­al­ne utrud­nie­nia prze­pra­sza­my oraz wszyst­ki­ch za­in­te­re­so­wa­ny­ch ser­decz­nie za­pra­sza­my na pró­bę dziel­no­ści ogie­rów do Bielic.

Test obcego powożącego

16 września 2014 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,,

Serdecznie za­pra­sza­my ho­dow­ców, wła­ści­cie­li oraz wszyst­ki­ch za­in­te­re­so­wa­ny­ch na te­st ob­ce­go po­wo­żą­ce­go w Zakładzie Treningowym Ogierów w Książu. Test od­bę­dzie się w dniu 30 wrze­śnia 2014 r. (wto­rek), roz­po­czę­cie pla­no­wa­ne je­st na go­dz. 9:00, a ob­cym po­wo­żą­cym bę­dzie Krzysztof Rembowski.

Test obcego jeźdźca

11 września 2014 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,

Informujemy, że pierw­szy te­st ob­ce­go jeźdź­ca pod­czas sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu ogie­rów ras szla­chet­ny­ch w ZT Bielice od­bę­dzie się 16 wrze­śnia 2014 r. (wto­rek).
Rozpoczęcie te­stu pla­no­wa­ne je­st na go­dzi­nę 11:00.

Wyniki kwalifikacji ogierów do ZT Książ

13 sierpnia 2014 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­kami kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów ślą­ski­ch oraz ras szla­chet­nych do Zakładu Treningowego w Książu, któ­ra od­by­ła się we wto­rek, 12 sierp­nia 2014 r.

Test połówkowy dla ogierów – ZT Bielice

4 sierpnia 2014 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,

Informujemy, że te­st połów­kowy ogie­rów tre­no­wa­nych w ZT Bielice odbę­dzie się dnia 20 sierp­nia (śro­da). Roz­po­czę­cie te­stu pla­no­wane je­st na go­dzi­nę 9:00. Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­sza­my.

Katalog ogierów ras szlachetnych do ZT Książ

4 sierpnia 2014 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z kata­lo­giem ogie­rów ra­sy ślą­skiej oraz po­zo­sta­ły­ch ras szla­chet­nych, zgło­szo­nych na kwa­li­fi­ka­cję do 60-​dnio­wego stacjo­nar­nego tre­ningu o pro­filu zaprzę­gowym w ZT Książ. Kwali­fikacja odbę­dzie się w dniu 12 sier­pnia, rozpo­częcie oce­ny ogie­rów szla­chetnych plano­wane je­st na go­dzi­nę 8:00, a ogie­rów ra­sy ślą­skiej – na go­dzi­nę 11:00. Właści­cieli ogie­rów ra­sy śląs­kiej pro­simy o przed­stawienie ko­ni do komi­syjnego po­mia­ru o go­dz. 9:30. Przypominamy postanowienia ogólne oraz postanowienia szczegółowe, do­ty­czą­ce kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów w ZT Książ.
Wszys­tkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­szamy.

Wyniki kwalifikacji ogierow do ZT Bielice

26 czerwca 2014 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­kami kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów ras szla­chet­nych do Zakładu Treningowego w Bielicach, któ­re od­by­ły się we wto­rek i śro­dę, 24-​25 czerw­ca 2014 r.


Hodowca i Jeździec
  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube