Rasa: AA

Kategoria: Rasa: Okres:

Wstępne zgłoszenia koni półkrwi do sezonu 2018

11 października 2017 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,,,,,

W związ­ku z za­in­te­re­so­wa­niem śro­do­wi­ska ho­dow­ców i wła­ści­cie­li ko­ni pół­krwi wy­ści­go­wą pró­bą dziel­no­ści, Polski Klub Wyścigów Konnych in­for­mu­je, że do dnia 26 paź­dzier­ni­ka br. przyj­mu­je wstęp­ne zgło­sze­nia ko­ni pół­krwi do se­zo­nu 2018. Czytaj dalej »

Polskie konie najlepsze we Francji

19 września 2017 · Kategoria: Czempionaty · Rasa: ,,

Zdążyliśmy się już przy­zwy­cza­ić, że każ­dy wy­jazd pol­skich ho­dow­ców na „Wielki Tydzień Pompadour” za­koń­czo­ny jest Wielkim Sukcesem. W tym ro­ku w Czempionacie Koni Anglo-​Arabskich we Francji wzię­ło udział 7 pol­skich ko­ni, z któ­rych aż 3 zdo­by­ły ty­tu­ły Czempionów Międzynarodowych! Czytaj dalej »

Czempionat Małopolski oczami sędziów zagranicznych

9 sierpnia 2016 · Kategoria: Czempionaty · Rasa: ,,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z re­la­cją sę­dziów fran­cu­skich z Narodowego Czempionatu Koni Małopolskich, któ­ry od­był się w dniach 16-​17 lip­ca w Białce. Tekst źródłowy dostępny jest na stronie Francuskiego Związku Angloarabskiego. Czytaj dalej »

Ocena ogierów spełniających wymagania alternatywnych prób dzielności

19 stycznia 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa: ,,,,,,,,

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że ogie­ry, któ­re speł­ni­ły wy­ma­ga­nia al­ter­na­tyw­nych prób dziel­no­ści mo­gą zo­stać oce­nio­ne „na pły­cie” i w ru­chu w rę­ku w dniu 19 lu­te­go (pią­tek) w ZT Bielice, oko­ło godz. 1300.
Powyższa oce­na od­bę­dzie się po za­koń­cze­niu kwa­li­fi­ka­cji kla­czy do ZT. Koszt uzna­wa­nia ogie­rów wy­no­si 200 zło­tych (płat­ne przed przy­jaz­dem do Bielic) na nu­mer kon­ta ban­ko­we­go PZHK 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 – w ty­tu­le prze­le­wu pro­si­my po­dać: „oce­na bon. NAZWA OGIERA”. Termin zgła­sza­nia do 12 lu­te­go (pią­tek). W przy­pad­ku py­tań or­ga­ni­za­cyj­nych pro­si­my o kon­takt z kie­row­ni­kiem ZT Bielice – p. Krzysztofem Kierzkiem pod nu­mer te­le­fo­nu 501-192-979.
Zgłoszenia pro­si­my prze­sy­łać na ad­res: cuber@pzhk.pl

UWAGA! Nowe paszporty od 1 stycznia 2016 r.! | wpis wyróżniony

2 października 2015 · Kategoria: Ogłoszenia · Rasa: ,,,,,,,,,

Informujemy, że w związ­ku z wej­ściem w ży­cie roz­po­rzą­dze­nia wy­ko­naw­cze­go Komisji (UE) 2015/​262 od 1 stycz­nia 2016 iden­ty­fi­ka­cja ko­nio­wa­tych bę­dzie pro­wa­dzo­na we­dług no­wych prze­pi­sów. Zmianie ule­gnie rów­nież wzór pasz­por­tu. Czytaj dalej »

Pompadour zdobyte!

15 września 2015 · Kategoria: Czempionaty, Teraz Polskie Konie · Rasa: ,

Za na­mi ko­lej­na edy­cja Czempionatu Francji ko­ni Angloarabskich, or­ga­ni­zo­wa­ne­go co ro­ku pod­czas „Wielkiego Tygodnia Pompadour”. Konie ma­ło­pol­skie speł­nia­ją­ce wa­run­ki wpi­su do ksiąg anglo-​arabskich uczest­ni­czą w tym wy­da­rze­niu już od trzech lat, za każ­dym ra­zem wy­gry­wa­jąc lub zdo­by­wa­jąc naj­wyż­sze miej­sca w roz­gry­wa­nych kla­sach. Nie ina­czej by­ło w tym ro­ku – pol­skie ko­nie za­ję­ły czo­ło­we miej­sca w kla­sy­fi­ka­cji ko­ni dwu i trzy­let­nich. Czytaj dalej »

Polskie konie jadą do Pompadour

7 września 2015 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW · Rasa: ,,

Dziś we Francji roz­po­czy­na się „Wielki Tydzień Pompadour” w ra­mach któ­re­go ro­ze­gra­ne zo­sta­ną Mistrzostwa Francji Młodych Koni i Kuców w WKKW oraz Czempionat Francji Koni Angloarabskich, któ­ry m.in. za spra­wą pol­skich ho­dow­ców otrzy­mał już ran­gę mię­dzy­na­ro­do­wą. Czytaj dalej »

Jarema Czempionem we Francji!

19 września 2014 · Kategoria: Czempionaty, Teraz Polskie Konie · Rasa: ,,

Niezmiernie mi­ło nam po­in­for­mo­wać, iż na Czempionat an­glo­arab­ski w Pompadour /​Francja/​ po­je­cha­ło w tym ro­ku aż 10 ko­ni. Wczoraj oce­nia­ne by­ły 2-​latki – w sko­kach lu­zem i po­krój. W kla­sie ogie­rów AA wy­grał JAREMA hod. i wł. Mirka Janika.
Dziś na­to­miast oce­nie (pod jeźdź­cem i po­krój) pod­da­wa­ne są ko­nie 3-​letnie. Trzymamy kciu­ki za ko­lej­ne suk­ce­sy! Czytaj dalej »

Spektakularny sukces polskich angloarabów we Francji!

23 września 2013 · Kategoria: Czempionaty, Teraz Polskie Konie, WKKW · Rasa: ,

W dniach 16-​22 wrze­śnia, od­by­ła się dwu­dzie­sta edy­cja jed­nej z naj­więk­szych im­prez sportowo-​hodowlanych we Francji, zna­nej ja­ko „Grande Semaine de Pompadour” czy­li Wielki Tydzień Pompadour. Część spor­to­wą te­go wy­da­rze­nia sta­no­wią Mistrzostwa Francji Młodych Koni oraz za­wo­dy to­wa­rzy­szą­ce w WKKW, na­to­miast stro­ną ho­dow­la­ną jest Narodowy Czempionat Francji Koni Angloarabskich. W te­go­rocz­nym Czempionacie, od­by­wa­ją­cym się na te­re­nie Stadniny Pompadour, bę­dą­cej ko­leb­ką ra­sy an­glo­arab­skiej, głów­ną ro­lę ode­gra­ły ko­nie ma­ło­pol­skie! Po po­ko­na­niu 2000 km, w zu­peł­nie no­wym, od­le­głym miej­scu, na­sze ko­nie zdo­by­ły naj­lep­sze wy­ni­ki w kon­kur­sach dla 2-​letnich ogie­rów oraz 2 i 3-​letnich kla­czy. Czytaj dalej »

Jeszcze raz Teraz polskie konie!

8 maja 2013 · Kategoria: Teraz Polskie Konie · Rasa: ,,,,,,,,,,,,

Zapraszamy wszyst­kich do od­wie­dza­nia no­wej za­kład­ki „Teraz Polskie Konie” (me­nu Selekcja), gdzie są ze­bra­ne ak­tu­al­no­ści do­ty­czą­ce wy­ni­ków ko­ni pol­skiej ho­dow­li na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej. Równocześnie chcie­li­by­śmy za­chę­cić Państwa do pod­sy­ła­nia in­for­ma­cji (lin­ków) z Europy i ze Świata, gdzie za­uwa­żo­ne zo­sta­ły ko­nie na­szej hodowli.
Informacje te pro­si­my prze­sy­łać na spe­cjal­ny ad­res Teraz Polskie Konie – tpk@pzhk.pl.

Mamy na­dzie­ję, że po­mysł się spodo­ba i li­czy­my na współ­pra­cę z Państwa strony.

Wielki Tydzień Pompadour

18 września 2012 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW · Rasa: ,,

W ostat­nią nie­dzie­lę we Francji za­koń­czył się „Wielki Tydzień Pompadour” – jed­no z naj­więk­szych wy­da­rzeń sportowo-​hodowlanych w tym kra­ju. Między 10 a 16 wrze­śnia na ogrom­nym te­re­nie stad­ni­ny pań­stwo­wej w Pompadour od­był się Finał Mistrzostw Francji Młodych Koni i Kuców w WKKW, za­wo­dy mię­dzy­na­ro­do­we mło­dych ko­ni w WKKW oraz Krajowy Czempionat Hodowlany ko­ni Anglo-​Arabskich. Konkursy WKKW od­by­wa­ły się w ka­te­go­riach wie­ko­wych 4, 5, 6 i 7 lat, na­to­miast w czem­pio­na­cie ho­dow­la­nym oce­nie pod­le­ga­ły źre­bię­ta pod mat­ka­mi, ogie­ry i kla­cze 2-​letnie, ogie­ry, kla­cze i wa­ła­chy 3-​letnie oraz kla­cze stad­ne ze źre­bię­ta­mi. Czytaj dalej »

Sprzedaż koni w SK Walewice

10 lipca 2012 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa: ,

W dniu 22 lip­ca na te­re­nie Stadniny Koni Walewice od­bę­dzie się sprze­daż ko­ni. W go­dzi­nach 9:00-12:00 bę­dzie moż­na oglą­dać ko­nie w staj­niach – w tym cza­sie na ży­cze­nie masz­ta­le­rze bę­dą rów­nież po­ka­zy­wać ko­nie. Sprzedaż ko­ni bę­dzie od­by­wa­ła się w biu­rze Stadniny o go­dzi­nie 12:00. Więcej in­for­ma­cji pod nu­me­ra­mi te­le­fo­nów: 0-​603-​123-​170 oraz 46 838-​21-​14. Czytaj dalej »

Przetarg w Janowie Podlaskim

21 listopada 2011 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa: ,

W naj­bliż­szą so­bo­tę – 26 li­sto­pa­da – od­bę­dzie się licytacja koni w Janowie Podlaskim. W ofer­cie Stadniny bę­dą aż 54 ko­nie arab­skie i an­glo­arab­skie – od ogie­rów i kla­czy ho­dow­la­nych, przez mło­dzież, po ko­nie użytkowe.

Ocena bonitacyjna ogierów po alternatywnych próbach dzielności

2 listopada 2009 · Kategoria: Imprezy hodowlane, Sprawy hodowlane · Rasa: ,,,,,,,

PZHK pla­nu­je prze­pro­wa­dze­nie oce­ny bo­ni­ta­cyj­nej ogie­rów ras szla­chet­nych, któ­re uzy­ska­ły mi­ni­mum wy­ma­ga­ne do do­pusz­cze­nia do roz­ro­du po­przez al­ter­na­tyw­ne pró­by dziel­no­ści (MPMK, sport, wy­ści­gi, raj­dy dłu­go­dy­stan­so­we). Najprawdopodobniej oce­na ta od­bę­dzie się w SO Bogusławice, przy oka­zji pró­by dziel­no­ści kla­czy, w dniu 4 grud­nia 2009r. Zainteresowanych wła­ści­cie­li pro­si­my o prze­sy­ła­nie wnio­sków do biu­ra PZHK i przy­po­mi­na­my, że po po­twier­dze­niu ter­mi­nu oce­ny, na­le­ży uiścić opła­tę w wy­so­ko­ści 100 zł na kon­to PZHK.


Hodowca i Jeździec