Rasa: ard.pol.

Kategoria: Rasa: Okres:

Rejestr ogierów 2016

4 marca 2016 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa: ,,,,,,,,,,

PZHK przed­sta­wia reje­stry ogie­rów kry­ją­cych w sezo­nie 2016.

Międzynarodowy Czempionat Koni Ardeńskich

9 lutego 2016 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że w dnia­ch 10-​12 czerw­ca 2016 ro­ku po raz pierw­szy w Polsce, w SO w Kętrzynie od­bę­dzie się Międzynarodowy Czempionat Koni Ardeńskich. W Czempionacie udział we­zmą kla­cze dwu- i trzy­let­nie, ogie­ry dwu­let­nie oraz trzy­let­nie i star­sze z 5 kra­jów – Francji, Belgii, Luksemburga, Szwecji oraz Polski. Czytaj dalej »

Badania DNA ardenów

30 października 2015 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że Komisja Księgi Stadnej Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty oraz Arden Polski wy­da­ła postanowienie dotyczące badań markerów genetycznych importowanych koni ardeńskich.

Ceny nowych paszportów

29 października 2015 · Kategoria: Ogłoszenia · Rasa: ,,,,,,,,

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że w związ­ku ze zmia­ną wzo­ru dru­ku pasz­por­tu od 1 stycz­nia 2016 r. nie prze­wi­du­je­my zmia­ny ce­ny za wy­da­nie pasz­por­tu ko­nio­wa­te­go.
Zapraszamy rów­nież do za­po­zna­nia się z materiałem wideo przygotowanym przez redakcję programu agroBIZNES, do­ty­czą­cym pasz­por­ty­za­cji (mi­nu­ta 4:40 – uwa­ga ma­te­riał ła­du­je się z opóź­nie­niem).

Wyniki kwalifikacji koni ardeńskich

12 października 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Sprawy hodowlane, Wystawy i pokazy · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni za­pra­sza do za­po­zna­nia się z wy­ni­ka­mi kwa­li­fi­ka­cji ko­ni ar­deń­ski­ch do księ­gi. Czytaj dalej »

UWAGA! Nowe paszporty od 1 stycznia 2016 r.! | wpis wyróżniony

2 października 2015 · Kategoria: Ogłoszenia · Rasa: ,,,,,,,,,

Informujemy, że w związ­ku z wej­ściem w ży­cie roz­po­rzą­dze­nia wy­ko­naw­cze­go Komisji (UE) 2015/​262 od 1 stycz­nia 2016 iden­ty­fi­ka­cja ko­nio­wa­ty­ch bę­dzie pro­wa­dzo­na we­dług no­wy­ch prze­pi­sów. Zmianie ule­gnie rów­nież wzór pasz­por­tu. Czytaj dalej »

Kwalifikacje ogierów ardeńskich do księgi

28 września 2015 · Kategoria: Imprezy hodowlane · Rasa:

Uprzejmie in­for­mu­je­my, że w dnia­ch 8 i 9 paź­dzier­ni­ka od­bę­dą się kwa­li­fi­ka­cje ogie­rów ar­deń­ski­ch do księ­gi. Konie oce­niać bę­dzie Międzynarodowa Komisja. Czytaj dalej »

Zmiana w programie hodowli koni rasy arden polski

17 września 2015 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za­ak­cep­to­wa­ło po­niż­sze zmia­ny w tre­ści „Programu ho­dow­li ko­ni ra­sy ar­den pol­ski”, któ­re obo­wią­zy­wać bę­dą od dnia 8 paź­dzier­ni­ka 2015 r. Czytaj dalej »

Aukcje ogierów zimnokrwistych

9 września 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Wystawy i pokazy · Rasa: ,

Już nie­ba­wem roz­pocz­nie się cy­kl wy­staw, na któ­ry­ch od­bę­dą się kwa­li­fi­ka­cje ogie­rów zim­no­krwi­sty­ch do księ­gi. Będzie to rów­nież oka­zja do za­ku­pu mło­de­go ogie­ra do ho­dow­li. Pierwsza au­kcja za­pla­no­wa­na je­st na dzień 19 wrze­śnia w Skaryszewie (woj. ma­zo­wiec­kie, po­wiat ra­dom­ski). Kolejne we­dług ter­mi­na­rza: Czytaj dalej »

Zmiana w programie hodowli koni zimnokrwistych i ard.pol.

12 sierpnia 2015 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa: ,

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za­ak­cep­to­wa­ło po­niż­sze zmia­ny w tre­ści „Programu ho­dow­li ko­ni zim­no­krwi­sty­ch” oraz „Programu ho­dow­li ko­ni ra­sy ar­den pol­ski”, obo­wią­zu­ją­ce­go od dnia 23 lip­ca 2015 r. Czytaj dalej »

Wyniki XIV Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Rasy PKZ

20 lipca 2015 · Kategoria: Czempionaty, Wystawy i pokazy · Rasa: ,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z wy­ni­ka­mi XIV Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty oraz od­by­wa­ją­cej się w tym sa­mym cza­sie II Specjalistycznej Wystawy ko­ni ra­sy Arden Polski, Sokólskich i Sztumskich, któ­re są udo­stęp­nio­ne w za­kład­ce „Wyniki z innych imprez hodowlanych / jeździeckich” (me­nu Selekcja). Czytaj dalej »

Dodatkowa kwalifikacja importowanych ogierów zimnokrwistych do wpisu do ksiąg

7 lipca 2015 · Kategoria: Imprezy hodowlane · Rasa: ,,

Informujemy, iż na proś­bę ho­dow­ców w dniu 19 lip­ca o go­dz. 8:30 w Kętrzynie od­bę­dzie się kwa­li­fi­ka­cja im­por­to­wa­ny­ch ogie­rów zim­no­krwi­sty­ch. Kwalifikacja do­ty­czy tyl­ko ogie­rów uzna­ny­ch do kry­cia w kra­ju po­cho­dze­nia
Prosimy o zgło­sze­nia ogie­rów do PZHK do 14 lip­ca 2015 r.

Ardeny z Polski z sukcesami we Francji

26 czerwca 2015 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, Wystawy i pokazy · Rasa:

W dniu 21 czerw­ca br. w Donchery (re­gion Champagne-​Ardenne), po raz dru­gi od­by­ła się mię­dzy­na­ro­do­wa wy­sta­wa ko­ni ar­deń­ski­ch. Podobnie jak w 2012 r. pol­scy ho­dow­cy ko­ni ar­deń­ski­ch nie ulę­kli się kon­fron­ta­cji z ho­dow­ca­mi z Francji, Belgii i Luksemburga, mi­mo że księ­ga stad­na pol­skie­go ar­de­na li­czy so­bie nie­ca­łe 3 la­ta. Czytaj dalej »

II Specjalistyczna Wystawa Koni Ardeńskich, Sokólskich i Sztumskich

10 czerwca 2015 · Kategoria: Wystawy i pokazy · Rasa: ,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z re­gu­la­mi­nem II Specjalistycznej Wystawy Koni Ardeńskich, Sokólskich i Sztumskich, któ­ra od­bę­dzie się w dnia­ch 18-​19 lip­ca w Stadzie Ogierów w Kętrzynie.

Rejestr ogierów 2015

2 marca 2015 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa: ,,,,,,,,,,

PZHK przed­sta­wia reje­stry ogie­rów kry­ją­cych w sezo­nie 2015.

Kwalifikacja ogierów do Księgi Stadnej Koni Rasy Arden Polski

11 lutego 2015 · Kategoria: Imprezy hodowlane · Rasa:

W naj­bliż­szy pią­tek 13 lu­te­go, przy oka­zji mię­dzy­na­ro­do­we­go spo­tka­nia przed­sta­wi­cie­li ksiąg stad­ny­ch ko­ni ra­sy ar­deń­skiej, od­bę­dzie się do­dat­ko­wa oce­na ogie­rów, w ce­lu uzna­nia do księ­gi stad­nej ar­de­na pol­skie­go. Czytaj dalej »

Wyniki XIII Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Rasy PKZ

22 lipca 2014 · Kategoria: Czempionaty, Wystawy i pokazy · Rasa: ,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z wy­ni­ka­mi XIII Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty oraz od­by­wa­ją­cej się w tym sa­mym cza­sie I Specjalistycznej Wystawy ko­ni ra­sy Arden Polski, Sokólskich i Sztumskich, któ­re są udo­stęp­nio­ne w za­kład­ce „Wyniki z innych imprez hodowlanych / jeździeckich” (me­nu Selekcja).

Ogólnopolski Czempionat Zimnokrwisty i I Specjalistyczna Wystawa Koni

12 czerwca 2014 · Kategoria: Czempionaty, Wystawy i pokazy · Rasa: ,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z re­gu­la­mi­na­mi XIII Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty oraz I Specjalistycznej Wystawy Koni Ardeńskich, Sokólskich i Sztumskich. Obie im­pre­zy od­bę­dą się w dnia­ch 19-​20 lip­ca w Stadzie Ogierów w Kętrzynie

Tak biegają Ardeny!

11 października 2013 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa:

Podobno naj­pięk­niej­szy wi­dok to koń w ga­lo­pie, jed­nak moż­na z tym po­le­mi­zo­wać oglą­da­jąc… ar­de­ny w kłu­sie! Praca ho­dow­la­na nad ru­chem ko­ni tej ra­sy do­pro­wa­dzi­ła nie rzad­ko do wi­do­ku za­pie­ra­ją­ce­go de­ch w pier­sia­ch. Hodowcy – gra­tu­la­cje! Czytaj dalej »

Sprzedaż ardenów do Francji

25 września 2013 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Teraz Polskie Konie · Rasa:

Po wie­lu la­ta­ch pra­cy ho­dow­la­nej nad do­sko­na­le­niem ko­ni zim­no­krwi­sty­ch mię­dzy in­ny­mi po­przez im­port ar­de­nów z za­cho­du do­cho­wa­li­śmy się pol­ski­ch ko­ni ar­deń­ski­ch opar­ty­ch na ma­te­ria­le szwedz­kim, fran­cu­skim oraz bel­gij­skim. Zachodnie ho­dow­le ist­nie­ją od wie­lu lat dzię­ki cze­mu po­sia­da­ją wy­rów­na­ny typ i są bli­skie ide­ału. Polscy ho­dow­cy spro­wa­dza­jąc do kra­ju naj­lep­sze ko­nie sys­te­ma­tycz­nie wzbo­ga­ca­li ro­dzi­me ro­do­wo­dy, dzię­ki cze­mu mi­ło nam po­in­for­mo­wać o pierw­szym wiel­kim suk­ce­sie w po­sta­ci eks­por­tu 2 ogie­rów ar­deń­ski­ch wła­sno­ści Romana Szultki z Sąpolna do ko­leb­ki tej ra­sy, Francji. Ogiery zo­sta­ły oso­bi­ście za­wie­zio­ne przez Pana Szultkę do Sedan na po­cząt­ku wrze­śnia te­go ro­ku, przy oka­zji wy­jaz­du na czem­pio­nat, gdzie zo­sta­ły uro­czy­ście prze­ka­za­ne no­wym wła­ści­cie­lom. Niedługo po tym wy­da­rze­niu ogier MARTELL wziął udział w re­gio­nal­nej wy­sta­wie, gdzie zo­stał Czempionem! Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec
  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube