Rasa: ard.pol.

Kategoria: Rasa: Okres:

Jesień - czas zimnokrwistych

1 września 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa: ,

Jesień to gorą­cy okres dla wła­ści­cie­li ogie­rów zim­no­krwi­stych. Prawo wpi­su do księ­gi będzie moż­na uzy­skać pod­czas wystaw- sprze­da­ży zor­ga­ni­zo­wa­nych na tere­nie całe­go kra­ju. Czytaj dalej »

Znowelizowane programy hodowli PKZ i Arden polski

1 września 2016 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa: ,

Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaak­cep­to­wa­ło zno­we­li­zo­wa­ne pro­gra­my hodow­li dla koni ras zim­no­krwi­stych oraz arden pol­ski. Zmiany doty­czą prób użyt­ko­wo­ści i mogą być sto­so­wa­ne od 5 wrze­śnia 2016 roku.

Czempionat ogierów

19 sierpnia 2016 · Kategoria: Czempionaty · Rasa: ,

Uprzejmie przy­po­mi­na­my, iż 22 sierp­nia mija ter­min zgło­szeń ogie­rów zim­no­krwi­stych na Ogólnopolski Czempionat, któ­ry odbę­dzie się 10 wrze­śnia w Kętrzynie. Zgłoszenia przyj­mu­je Pomorski Związek Hodowców Koni w Malborku. Czytaj dalej »

XV Czempionat Koni Zimnokrwistych - relacja filmowa

16 sierpnia 2016 · Kategoria: Czempionaty · Rasa: ,

Wszystkich miło­śni­ków koni zim­no­krwi­stych zapra­sza­my do obej­rze­nia mate­ria­łów fil­mo­wych z XV Czempionatu Koni Zimnokrwistych, któ­ry odbył się w dniach 23-24 lip­ca w Kętrzynie. Czytaj dalej »

Ogólnopolski Czempionat Ogierów Hodowlanych Ras Zimnokrwistych

29 lipca 2016 · Kategoria: Czempionaty · Rasa: ,

Uprzejmie infor­mu­je­my, że dnia 10 wrze­śnia 2016 roku w Stadzie Ogierów w Kętrzynie odbę­dzie się Ogólnopolski Czempionat Ogierów Hodowlanych Ras Zimnokrwistych, na któ­rym w szran­ki sta­ną uzna­ne ogie­ry zim­no­krwi­ste w 4 kla­sach: Czytaj dalej »

III Specjalistyczna Wystawa koni Ardeńskich

26 lipca 2016 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi III Specjalistycznej Wystawy koni Ardeńskich, któ­ra odby­ła się w dniach 23-24 lip­ca br. na tere­nie Stada Ogierów w Kętrzynie.

Najlepsze z najcięższych w Janowie!

4 lipca 2016 · Kategoria: Czempionaty · Rasa: ,

Sama śmie­tan­ka naj­lep­szych koni zim­no­krwi­stych zje­cha­ła do Janowa na jubi­le­uszo­wą X wysta­wę koni ras zim­no­krwi­stych. Wystarczy wspo­mnieć o takich pereł­kach jak Kilta (Sułtan _ Kim Van Achter De Kerk/Igor VannGaasbeek), Marino (Expo De Feulen- Marva II/Junid), Vulcana (Leo 148 – Volcane De Sery/Orion Du Vallon), Framand (Armand – Frajda/Bramin) czy Perkoz (Nestor Ter Massin – Polka De Maucourt/Kenn De Maucourt). Czytaj dalej »

Wspomnienie z Kętrzyna - relacja filmowa

28 czerwca 2016 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Wszystkich miło­śni­ków koni zim­no­krwi­stych ser­decz­nie zapra­sza­my do obej­rze­nia fil­mu z dru­gie­go dnia Międzynarodowego Czempionatu Koni Ardeńskich, w któ­rym pre­zen­to­wa­ne są poka­zy kon­ne oraz ofi­cjal­na część: defi­la­da i deko­ra­cja czem­pio­nów oraz fil­mów z poszcze­gól­nych kate­go­rii. Czytaj dalej »

Ponownie zimnuchy w Kętrzynie!

22 czerwca 2016 · Kategoria: Czempionaty · Rasa: ,

Za nami już kil­ka pięk­nych wyda­rzeń hodow­la­nych z koń­mi zim­no­krwi­sty­mi: w maju odbył się kra­jo­wy czem­pio­nat sokól­ski, w czerw­cu mię­dzy­na­ro­do­wy czem­pio­nat koni ardeń­skich oraz czem­pio­nat koni sztum­skich. Czytaj dalej »

Polskie ardeny błyszczały w Kętrzynie!

13 czerwca 2016 · Kategoria: Czempionaty, Teraz Polskie Konie · Rasa:

Obawy doty­czą­ce pol­skich arde­nów na tle koni z pozo­sta­łych kra­jów oka­za­ły się niczym nie uza­sad­nio­ne. Mimo, iż Polska Księga Stadna ist­nie­je dopie­ro 3 lata, nasi hodow­cy mają bar­dzo dobre konie niczym nie ustę­pu­ją­ce fran­cu­skim czy szwedz­kim. Podczas minio­ne­go week­en­du na Międzynarodowym Czempionacie Koni Ardeńskich oce­nio­nych zosta­ło 41 koni w 4 kla­sach z 5 kra­jów Europy. Czytaj dalej »

Międzynarodowy czempionat koni ardeńskich

12 maja 2016 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Zapraszamy do Kętrzyna na Międzynarodowy czem­pio­nat koni ardeń­skich! Czytaj dalej »

Statystyka hodowlana

17 marca 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa: ,,,,,,,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z dany­mi sta­ty­stycz­ny­mi za rok 2015, doty­czą­cy­mi pogło­wia koni hodow­la­nych 9 ras, dla któ­rych Polski Związek Hodowców Koni pro­wa­dzi księ­gi stad­ne…
W niniej­szym zesta­wie­niu za 2015 rok zna­la­zło się pogło­wie koni wpi­sy­wa­nych do nowo powsta­łej księ­gi stad­nej arde­na pol­skie­go - jest to róż­ni­ca w porów­na­niu do lat ubie­głych.

Rejestr ogierów 2016

4 marca 2016 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa: ,,,,,,,,,,

PZHK przed­sta­wia reje­stry ogie­rów kry­ją­cych w sezo­nie 2016.

Międzynarodowy Czempionat Koni Ardeńskich

9 lutego 2016 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że w dniach 10-12 czerw­ca 2016 roku po raz pierw­szy w Polsce, w SO w Kętrzynie odbę­dzie się Międzynarodowy Czempionat Koni Ardeńskich. W Czempionacie udział wezmą kla­cze dwu- i trzy­let­nie, ogie­ry dwu­let­nie oraz trzy­let­nie i star­sze z 5 kra­jów - Francji, Belgii, Luksemburga, Szwecji oraz Polski. Czytaj dalej »

Badania DNA ardenów

30 października 2015 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że Komisja Księgi Stadnej Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty oraz Arden Polski wyda­ła posta­no­wie­nie doty­czą­ce badań mar­ke­rów gene­tycz­nych impor­to­wa­nych koni ardeń­skich.

Ceny nowych paszportów

29 października 2015 · Kategoria: Ogłoszenia · Rasa: ,,,,,,,,

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że w związ­ku ze zmia­ną wzo­ru dru­ku pasz­por­tu od 1 stycz­nia 2016 r. nie prze­wi­du­je­my zmia­ny ceny za wyda­nie pasz­por­tu konio­wa­te­go.
Zapraszamy rów­nież do zapo­zna­nia się z mate­ria­łem wideo przy­go­to­wa­nym przez redak­cję pro­gra­mu agroBIZNES, doty­czą­cym pasz­por­ty­za­cji (minu­ta 4:40 - uwa­ga mate­riał ładu­je się z opóź­nie­niem).

Wyniki kwalifikacji koni ardeńskich

12 października 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Sprawy hodowlane, Wystawy i pokazy · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi kwa­li­fi­ka­cji koni ardeń­skich do księ­gi. Czytaj dalej »

UWAGA! Nowe paszporty od 1 stycznia 2016 r.! | wpis wyróżniony

2 października 2015 · Kategoria: Ogłoszenia · Rasa: ,,,,,,,,,

Informujemy, że w związ­ku z wej­ściem w życie roz­po­rzą­dze­nia wyko­naw­cze­go Komisji (UE) 2015/262 od 1 stycz­nia 2016 iden­ty­fi­ka­cja konio­wa­tych będzie pro­wa­dzo­na według nowych prze­pi­sów. Zmianie ule­gnie rów­nież wzór pasz­por­tu. Czytaj dalej »

Kwalifikacje ogierów ardeńskich do księgi

28 września 2015 · Kategoria: Imprezy hodowlane · Rasa:

Uprzejmie infor­mu­je­my, że w dniach 8 i 9 paź­dzier­ni­ka odbę­dą się kwa­li­fi­ka­cje ogie­rów ardeń­skich do księ­gi. Konie oce­niać będzie Międzynarodowa Komisja. Czytaj dalej »

Zmiana w programie hodowli koni rasy arden polski

17 września 2015 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaak­cep­to­wa­ło poniż­sze zmia­ny w tre­ści „Programu hodow­li koni rasy arden pol­ski”, któ­re obo­wią­zy­wać będą od dnia 8 paź­dzier­ni­ka 2015 r. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec