Rasa: ard.pol.

Kategoria: Rasa: Okres:

XV Czempionat Koni Zimnokrwistych – relacja filmowa

16 sierpnia 2016 · Kategoria: Czempionaty · Rasa: ,

Wszystkich mi­ło­śni­ków ko­ni zim­no­krwi­stych za­pra­sza­my do obej­rze­nia ma­te­ria­łów fil­mo­wych z XV Czempionatu Koni Zimnokrwistych, któ­ry od­był się w dniach 23-​24 lip­ca w Kętrzynie. Czytaj dalej »

Ogólnopolski Czempionat Ogierów Hodowlanych Ras Zimnokrwistych

29 lipca 2016 · Kategoria: Czempionaty · Rasa: ,

Uprzejmie in­for­mu­je­my, że dnia 10 wrze­śnia 2016 ro­ku w Stadzie Ogierów w Kętrzynie od­bę­dzie się Ogólnopolski Czempionat Ogierów Hodowlanych Ras Zimnokrwistych, na któ­rym w szran­ki sta­ną uzna­ne ogie­ry zim­no­krwi­ste w 4 kla­sach: Czytaj dalej »

III Specjalistyczna Wystawa koni Ardeńskich

26 lipca 2016 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z wynikami III Specjalistycznej Wystawy koni Ardeńskich, któ­ra od­by­ła się w dniach 23-​24 lip­ca br. na te­re­nie Stada Ogierów w Kętrzynie.

Najlepsze z najcięższych w Janowie!

4 lipca 2016 · Kategoria: Czempionaty · Rasa: ,

Sama śmie­tan­ka naj­lep­szych ko­ni zim­no­krwi­stych zje­cha­ła do Janowa na ju­bi­le­uszo­wą X wy­sta­wę ko­ni ras zim­no­krwi­stych. Wystarczy wspo­mnieć o ta­kich pe­reł­kach jak Kilta (Sułtan _​ Kim Van Achter De Kerk/​Igor VannGaasbeek), Marino (Expo De Feulen- Marva II/​Junid), Vulcana (Leo 148 – Volcane De Sery/​Orion Du Vallon), Framand (Armand – Frajda/​Bramin) czy Perkoz (Nestor Ter Massin – Polka De Maucourt/​Kenn De Maucourt). Czytaj dalej »

Wspomnienie z Kętrzyna – relacja filmowa

28 czerwca 2016 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Wszystkich mi­ło­śni­ków ko­ni zim­no­krwi­stych ser­decz­nie za­pra­sza­my do obej­rze­nia fil­mu z dru­gie­go dnia Międzynarodowego Czempionatu Koni Ardeńskich, w któ­rym pre­zen­to­wa­ne są po­ka­zy kon­ne oraz ofi­cjal­na część: de­fi­la­da i de­ko­ra­cja czem­pio­nów oraz fil­mów z po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii. Czytaj dalej »

Ponownie zimnuchy w Kętrzynie!

22 czerwca 2016 · Kategoria: Czempionaty · Rasa: ,

Za na­mi już kil­ka pięk­nych wy­da­rzeń ho­dow­la­nych z koń­mi zim­no­krwi­sty­mi: w ma­ju od­był się kra­jo­wy czem­pio­nat so­kól­ski, w czerw­cu mię­dzy­na­ro­do­wy czem­pio­nat ko­ni ar­deń­skich oraz czem­pio­nat ko­ni sztum­skich. Czytaj dalej »

Polskie ardeny błyszczały w Kętrzynie!

13 czerwca 2016 · Kategoria: Czempionaty, Teraz Polskie Konie · Rasa:

Obawy do­ty­czą­ce pol­skich ar­de­nów na tle ko­ni z po­zo­sta­łych kra­jów oka­za­ły się ni­czym nie uza­sad­nio­ne. Mimo, iż Polska Księga Stadna ist­nie­je do­pie­ro 3 la­ta, na­si ho­dow­cy ma­ją bar­dzo do­bre ko­nie ni­czym nie ustę­pu­ją­ce fran­cu­skim czy szwedz­kim. Podczas mi­nio­ne­go week­en­du na Międzynarodowym Czempionacie Koni Ardeńskich oce­nio­nych zo­sta­ło 41 ko­ni w 4 kla­sach z 5 kra­jów Europy. Czytaj dalej »

Międzynarodowy czempionat koni ardeńskich

12 maja 2016 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Zapraszamy do Kętrzyna na Międzynarodowy czem­pio­nat ko­ni ar­deń­skich! Czytaj dalej »

Statystyka hodowlana

17 marca 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa: ,,,,,,,,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z danymi statystycznymi za rok 2015, do­ty­czą­cy­mi po­gło­wia ko­ni ho­dow­la­nych 9 ras, dla któ­rych Polski Związek Hodowców Koni pro­wa­dzi księ­gi stadne…
W ni­niej­szym ze­sta­wie­niu za 2015 rok zna­la­zło się po­gło­wie ko­ni wpi­sy­wa­nych do no­wo po­wsta­łej księ­gi stad­nej ar­de­na pol­skie­go – jest to róż­ni­ca w po­rów­na­niu do lat ubiegłych.

Rejestr ogierów 2016

4 marca 2016 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa: ,,,,,,,,,,

PZHK przed­sta­wia reje­stry ogie­rów kry­ją­cych w sezo­nie 2016.

Międzynarodowy Czempionat Koni Ardeńskich

9 lutego 2016 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że w dniach 10-​12 czerw­ca 2016 ro­ku po raz pierw­szy w Polsce, w SO w Kętrzynie od­bę­dzie się Międzynarodowy Czempionat Koni Ardeńskich. W Czempionacie udział we­zmą kla­cze dwu- i trzy­let­nie, ogie­ry dwu­let­nie oraz trzy­let­nie i star­sze z 5 kra­jów – Francji, Belgii, Luksemburga, Szwecji oraz Polski. Czytaj dalej »

Badania DNA ardenów

30 października 2015 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że Komisja Księgi Stadnej Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty oraz Arden Polski wy­da­ła postanowienie dotyczące badań markerów genetycznych importowanych koni ardeńskich.

Ceny nowych paszportów

29 października 2015 · Kategoria: Ogłoszenia · Rasa: ,,,,,,,,

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że w związ­ku ze zmia­ną wzo­ru dru­ku pasz­por­tu od 1 stycz­nia 2016 r. nie prze­wi­du­je­my zmia­ny ce­ny za wy­da­nie pasz­por­tu koniowatego.
Zapraszamy rów­nież do za­po­zna­nia się z materiałem wideo przygotowanym przez redakcję programu agroBIZNES, do­ty­czą­cym pasz­por­ty­za­cji (mi­nu­ta 4:40 – uwa­ga ma­te­riał ła­du­je się z opóźnieniem).

Wyniki kwalifikacji koni ardeńskich

12 października 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Sprawy hodowlane, Wystawy i pokazy · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni za­pra­sza do za­po­zna­nia się z wy­ni­ka­mi kwa­li­fi­ka­cji ko­ni ar­deń­skich do księ­gi. Czytaj dalej »

UWAGA! Nowe paszporty od 1 stycznia 2016 r.! | wpis wyróżniony

2 października 2015 · Kategoria: Ogłoszenia · Rasa: ,,,,,,,,,

Informujemy, że w związ­ku z wej­ściem w ży­cie roz­po­rzą­dze­nia wy­ko­naw­cze­go Komisji (UE) 2015/​262 od 1 stycz­nia 2016 iden­ty­fi­ka­cja ko­nio­wa­tych bę­dzie pro­wa­dzo­na we­dług no­wych prze­pi­sów. Zmianie ule­gnie rów­nież wzór pasz­por­tu. Czytaj dalej »

Kwalifikacje ogierów ardeńskich do księgi

28 września 2015 · Kategoria: Imprezy hodowlane · Rasa:

Uprzejmie in­for­mu­je­my, że w dniach 8 i 9 paź­dzier­ni­ka od­bę­dą się kwa­li­fi­ka­cje ogie­rów ar­deń­skich do księ­gi. Konie oce­niać bę­dzie Międzynarodowa Komisja. Czytaj dalej »

Zmiana w programie hodowli koni rasy arden polski

17 września 2015 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za­ak­cep­to­wa­ło po­niż­sze zmia­ny w tre­ści „Programu hodowli ko­ni ra­sy ar­den pol­ski”, któ­re obo­wią­zy­wać bę­dą od dnia 8 paź­dzier­ni­ka 2015 r. Czytaj dalej »

Aukcje ogierów zimnokrwistych

9 września 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Wystawy i pokazy · Rasa: ,

Już nie­ba­wem roz­pocz­nie się cykl wy­staw, na któ­rych od­bę­dą się kwa­li­fi­ka­cje ogie­rów zim­no­krwi­stych do księ­gi. Będzie to rów­nież oka­zja do za­ku­pu mło­de­go ogie­ra do ho­dow­li. Pierwsza au­kcja za­pla­no­wa­na jest na dzień 19 wrze­śnia w Skaryszewie (woj. ma­zo­wiec­kie, po­wiat ra­dom­ski). Kolejne we­dług ter­mi­na­rza: Czytaj dalej »

Zmiana w programie hodowli koni zimnokrwistych i ard.pol.

12 sierpnia 2015 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa: ,

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za­ak­cep­to­wa­ło po­niż­sze zmia­ny w tre­ści „Programu hodowli ko­ni zim­no­krwi­stych” oraz „Programu hodowli ko­ni ra­sy ar­den pol­ski”, obo­wią­zu­ją­ce­go od dnia 23 lip­ca 2015 r. Czytaj dalej »

Wyniki XIV Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Rasy PKZ

20 lipca 2015 · Kategoria: Czempionaty, Wystawy i pokazy · Rasa: ,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z wy­ni­ka­mi XIV Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty oraz od­by­wa­ją­cej się w tym sa­mym cza­sie II Specjalistycznej Wystawy ko­ni ra­sy Arden Polski, Sokólskich i Sztumskich, któ­re są udo­stęp­nio­ne w za­kład­ce „Wyniki z innych imprez hodowlanych / jeździeckich” (me­nu Selekcja). Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec