Rasa: hc

Kategoria: Rasa: Okres:

Zasadnicza Wierzchowa Próba Dzielności koni rasy huculskiej

19 lipca 2016 · Kategoria: Ścieżki huculskie · Rasa:

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie w Rzeszowie pro­si wszyst­ki­ch za­in­te­re­so­wa­ny­ch o za­po­zna­nie się z pro­po­zy­cja­mi udzia­łu w Zasadniczej Wierzchowej Próbie Dzielności  ko­ni ra­sy hu­cul­skiej.  Próba od­bę­dzie się w dniu 16 sierp­nia 2016 r. (wto­rek) w Stadninie Koni Tabun pa­na  Stanisława Myślińskiego w Polanie k/​Czarnej (pow. biesz­czadz­ki) i ob­ję­ta zo­sta­nie pre­mio­wa­niem z Funduszu Hodowlanego PZHK/​OZHK. Czytaj dalej »

Szlakiem Konia Huculskiego 11-12.06.2016

18 lipca 2016 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie za­pra­sza­my na re­la­cję fil­mo­wą z XVI Ogólnopolskiego Czempionatu Młodzieżowego pn. Szlakiem Konia Huculskiego, któ­ry od­był się w dnia­ch 11-​12 czerw­ca 2016 r. w Klikowej. Autorem fil­mu je­st pan Łukasz Grudysz. Serdecznie za­pra­sza­my! Czytaj dalej »

I Ścieżka Huculska w Rycerce Dolnej

14 lipca 2016 · Kategoria: Ścieżki huculskie · Rasa:

W imie­niu Śląsko-​Opolskiego Związku Hodowców Koni w Katowicach ser­decz­nie za­pra­sza­my do udzia­łu w I Ścieżce Huculskiej w Rycerce Dolnej, któ­ra od­bę­dzie się w dniu 30 lip­ca 2016 r. Prosimy o za­po­zna­nie się z propozycjami oraz formularzem zgłoszeniowym.

XI Wielkopolski Czempionat Huculski Młodzikowo 2016

12 lipca 2016 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

W imie­niu Związku Hodowców Koni Wielkopolskich za­pra­sza­my Państwa na XI Wielkopolski Czempionat Huculski, któ­ry od­bę­dzie się w Stadninie Koni Fiord w Młodzikowie 20 sierp­nia 2016 r.

Ranking koni huculskich (po Hawłowicach) – eliminacje

8 lipca 2016 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Przedstawiamy ranking koni po trze­cim (Hawłowice, 2-​3 lip­ca) z se­rii 7 kon­kur­sów eli­mi­na­cyj­ny­ch do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego ko­ni ra­sy hu­cul­skiej. Czytaj dalej »

Ranking koni huculskich (po Sielcu) – eliminacje

1 lipca 2016 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Przedstawiamy ranking koni po dru­gim (Sielec, 25-​26 czerw­ca) z se­rii 7 kon­kur­sów eli­mi­na­cyj­ny­ch do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego ko­ni ra­sy hu­cul­skiej. Czytaj dalej »

Międzynarodowy Czempionat HIF

27 czerwca 2016 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Wszystkich ho­dow­ców, wła­ści­cie­li oraz mi­ło­śni­ków ko­ni ra­sy hu­cul­skiej za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z propozycjami V Międzynarodowego Czempionatu Koni Rasy Huculskiej, któ­ry od­bę­dzie się w sło­wac­kiej Stadninie Narodowej Topolczanki w dnia­ch 3-​4 wrze­śnia 2016 r. (sobota-​niedziela). Czytaj dalej »

VIII Mazowiecki weekend z Hucułem

16 czerwca 2016 · Kategoria: Ścieżki huculskie · Rasa:

W imie­niu Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie ser­decz­nie za­pra­sza­my do zgła­sza­nia ko­ni na VIII Mazowiecki Weekend z Hucułem na Białołęce, któ­ry od­bę­dzie się w dnia­ch 16-​17 lip­ca 2016 r. w Warszawie. Czytaj dalej »

XVI Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Huculskiej

10 czerwca 2016 · Kategoria: Czempionaty, Powożenie · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni za­pra­sza­my na XVI Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Huculskiej oraz Małopolskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi. Czytaj dalej »

Ranking koni huculskich (po Regietowie) – eliminacje

9 czerwca 2016 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Przedstawiamy ranking koni po pierw­szym (Regietów, 21-​22 ma­ja) z se­rii 7 kon­kur­sów eli­mi­na­cyj­ny­ch do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego ko­ni ra­sy hu­cul­skiej. Czytaj dalej »

VIII Zawody jeździeckie w Hawłowicach

8 czerwca 2016 · Kategoria: Ścieżki huculskie · Rasa:

W imie­niu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie za­pra­sza­my na „Zajazd Huculski  im.  Józefa Babisia w Hawłowicach” VIII Zawody jeź­dziec­kie w Hawłowicach, Premiowanie ko­ni w pró­bie dziel­no­ści z Funduszu Hodowlanego PZHK/​OZHK, któ­re od­bę­dą się w dnia­ch 2-​3 lip­ca 2016 r. Czytaj dalej »

Ogólnopolski Czempionat Użytkowy koni rasy huculskiej

12 maja 2016 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Wszystkich ho­dow­ców, wła­ści­cie­li oraz mi­ło­śni­ków ko­ni hu­cul­ski­ch za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z te­go­rocz­nym terminarzem imprez oraz regulaminem Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego koni rasy huculskiej. Impreza od­bę­dzie się na te­re­nie SKH Gładyszów w dnia­ch 16-​18 wrze­śnia 2016 r.

Szlakiem Konia Huculskiego

11 maja 2016 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie za­pra­sza­my na XVI Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Huculskiej – „Szlakiem Konia Huculskiego”, któ­ry od­bę­dzie się w dnia­ch 11-​12 czerw­ca 2016 r. w „Klikowej” – Tarnów, ul. Klikowska 304. Czytaj dalej »

Majówka w Regietowie

11 maja 2016 · Kategoria: Powożenie, Ścieżki huculskie, Skoki przez przeszkody · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni ser­decz­nie za­pra­sza­my do wzię­cia udzia­łu w Majówce w Regietowie, któ­ra od­bę­dzie się 21-​22 ma­ja 2016 r. na te­re­nie Kombinatu Rolnego Kietrz Sp. z o.o. – Stadniny ko­ni hu­cul­ski­ch „Gładyszów”. Czytaj dalej »

IV Regionalna wystawa koni rasy małopolskiej, huculskiej, śląskiej oraz polski koń zimnokrwisty

11 maja 2016 · Kategoria: Wystawy i pokazy · Rasa: ,,,

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni ser­decz­nie za­pra­sza­my do zgła­sza­nia kla­czy na IV Regionalną wy­sta­wę ko­ni ra­sy ma­ło­pol­skiej, hu­cul­skiej, ślą­skiej oraz pol­ski koń zim­no­krwi­sty, któ­ra od­bę­dzie się w dnia­ch 4-​5 czerw­ca 2016 r. w Szczyrzycu. Czytaj dalej »

Spotkanie z Komisją Księgi Stadnej

6 kwietnia 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa:

PZHK za­pra­sza wszyst­ki­ch or­ga­ni­za­to­rów te­go­rocz­ny­ch ście­żek hu­cul­ski­ch oraz przed­sta­wi­cie­li OZHK/​WZHK za­an­ga­żo­wa­ny­ch w or­ga­ni­za­cję im­prez dla tej ra­sy, na spo­tka­nie z Komisją Księgi Stadnej.
Spotkanie od­bę­dzie się 21 kwiet­nia 2016 r. (czwar­tek) o go­dz. 1030, w sie­dzi­bie Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni” (ul. Klikowska 304, Tarnów) – www.klikowa.com.pl.

Statystyka hodowlana

17 marca 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa: ,,,,,,,,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z danymi statystycznymi za rok 2015, do­ty­czą­cy­mi po­gło­wia ko­ni ho­dow­la­ny­ch 9 ras, dla któ­ry­ch Polski Związek Hodowców Koni pro­wa­dzi księ­gi stad­ne…
W ni­niej­szym ze­sta­wie­niu za 2015 rok zna­la­zło się po­gło­wie ko­ni wpi­sy­wa­ny­ch do no­wo po­wsta­łej księ­gi stad­nej ar­de­na pol­skie­go – je­st to róż­ni­ca w po­rów­na­niu do lat ubie­gły­ch.

Rejestr ogierów 2016

4 marca 2016 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa: ,,,,,,,,,,

PZHK przed­sta­wia reje­stry ogie­rów kry­ją­cych w sezo­nie 2016.

Zasadnicza polowa próba wierzchowa koni rasy huculskiej – Klikowa

17 lutego 2016 · Kategoria: Ścieżki huculskie · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z propozycjami za­sad­ni­czej po­lo­wej pró­by wierz­cho­wej ko­ni ra­sy hu­cul­skiej, któ­ra od­bę­dzie się 22 kwiet­nia 2016 r. (pią­tek) w Klikowej.
Zgłoszenia wy­łącz­nie na formularzu zgłoszeniowym na­le­ży prze­słać w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do 11 kwiet­nia 2016 r.

Fotogaleria z pierwszej zasadniczej próby dzielności koni rasy huculskiej w Klikowej

23 listopada 2015 · Kategoria: Imprezy hodowlane · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie, za­pra­sza­my do obej­rze­nia galerii zdjęć z pierwszej zasadniczej próby dzielności koni rasy huculskiej w Klikowej, któ­ra od­by­ła się 20 paź­dzier­ni­ka 2015 r.


Hodowca i Jeździec
  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube