Rasa: hc

Kategoria: Rasa: Okres:

Zasadnicza Próba Dzielności Koni Rasy Huculskiej

9 czerwca 2017 · Kategoria: Ścieżki huculskie · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cja­mifor­mu­la­rzem zgło­sze­nio­wym Zasadniczej Próby Dzielności Koni Rasy Huculskiej, któ­ra odbę­dzie się w Tarnowie Klikowej 24 czerw­ca 2017 r.

Szlakiem konia huculskiego - spot reklamowy

2 czerwca 2017 · Kategoria: Czempionaty, Powożenie · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z przy­go­to­wa­nym spo­tem rekla­mu­ją­cym XVII Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni rasy Huculskiej „Szlakiem Konia Huculskiego” oraz IV Małopolskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami. Czytaj dalej »

Ścieżka huculska w Sielcu odwołana! Nowa impreza w kalendarzu

1 czerwca 2017 · Kategoria: Zakłady Treningowe · Rasa:

Informujemy, iż w związ­ku z odwo­ła­niem XII Świętokrzyskiej Ścieżki Huculskiej (kwa­li­fi­ka­cje do Mistrzostw Polski Koni Huculskich oraz pró­ba dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej) w Sielcu k. Staszowa w dniach 24-25 czerw­ca br. oraz licz­ny­mi tele­fo­na­mi od hodow­ców, Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie posta­no­wił zor­ga­ni­zo­wać wierz­cho­wą pró­bę dziel­no­ści koni tej rasy na tere­nie Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni” (33-102 Tarnów, ul. Klikowska 304). Czytaj dalej »

Ranking koni huculskich (po Zalutyniu i Regietowie) – kwalifikacje

31 maja 2017 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Przedstawiamy ran­king koni po pierw­szym (Zalutyń, 13-14 maja) i dru­gim (Regietów, 27-28 maja) z serii 6 kon­kur­sów kwa­li­fi­ka­cyj­ne do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej. Zgodnie z  regu­la­mi­nem Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej, któ­re odbę­dą się w Regietowie w dniach 15-17 wrze­śnia 2017 r., pra­wo star­tu uzy­sku­je 50 koni z naj­wyż­szym wyni­kiem punk­to­wym w ran­kin­gu. Czytaj dalej »

Szlakiem Konia Huculskiego

29 maja 2017 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie zapra­sza­my do Tarnowa „Klikowej” w dniach 10-11 czerw­ca 2017 r. na „Szlakiem Konia Huculskiego” w ramach, któ­re­go odbę­dzie się XVII Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Huculskiej oraz IV Małopolskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi. Czytaj dalej »

Relacja ze zjazdu HIF

22 maja 2017 · Kategoria: Imprezy hodowlane · Rasa:

W minio­ny week­end odbył się w Polsce Walny Zjazd Międzynarodowej Federacji Konia Huculskiego (HIF). Do Krakowa zje­cha­li przed­sta­wi­cie­le Austrii, Czech, Niemiec, Słowacji, Ukrainy oraz Węgier, by dys­ku­to­wać o naj­waż­niej­szych dla koni hucul­skich kwe­stiach. Polskę repre­zen­to­wa­ło dwóch dele­ga­tów: Władysław Brejta - Dyrektor Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB w Odrzechowej oraz Mieczysław Janczyk - Prezes Polskiego Związku Hodowców Konia Huculskiego. Czytaj dalej »

Wyniki KWZH w Poznaniu

15 maja 2017 · Kategoria: Imprezy hodowlane, Wystawy i pokazy · Rasa: ,,,,,,,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi oce­ny pły­to­wej oraz użyt­ko­wej koni pre­zen­to­wa­nych pod­czas Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu.

Czytaj dalej »

Szlakiem Konia Huculskiego

11 maja 2017 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie zapra­sza­my na XVII Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Huculskiej - „Szlakiem Konia Huculskiego”, któ­ry odbę­dzie się w dniach 10-11 czerw­ca 2017 r. w „Klikowej” - Tarnów, ul. Klikowska 304. Termin zgła­sza­nia koni na Czempionat upły­wa w dniu 31 maja 2017 r. Czytaj dalej »

PROW 2014-2020 – wyższe dopłaty do klaczy

11 maja 2017 · Kategoria: Finansowanie · Rasa: ,,,,,

Dzięki dzia­ła­niom Polskiego Związku Hodowców Koni i Instytutu Zootechniki w Krakowie, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wpro­wa­dził od dnia 21 kwiet­nia w ramach dzia­ła­nia pro­gra­mu PROW 2014-2020 wyż­sze staw­ki dopłat do kla­czy obję­tych pro­gra­ma­mi ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych Czytaj dalej »

Zebranie Międzynarodowej Federacji Konia Huculskiego (HIF)

10 maja 2017 · Kategoria: Imprezy hodowlane, Ścieżki huculskie · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że w dniach 19-20 maja br. odbę­dzie się w naszym kra­ju zebra­nie Międzynarodowej Federacji Konia Huculskiego (HIF). Miejscem obrad będzie Kraków. Czytaj dalej »

„Majówka w Regietowie” 2017 - propozycje

8 maja 2017 · Kategoria: Ścieżki huculskie · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie przed­sta­wia­my pro­po­zy­cje na „Majówkę w Regietowie”, któ­ra odbę­dzie się w dniach 27-28 maja w Regietowie. Zgłoszenia do dnia 15.05.2017 r.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my! Czytaj dalej »

Mistrzostwa Polski Koni Rasy Huculskiej

27 kwietnia 2017 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Wszystkich hodow­ców, wła­ści­cie­li oraz miło­śni­ków koni hucul­skich zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z tego­rocz­nym ter­mi­na­rzem imprez oraz regu­la­mi­nem Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej. Impreza odbę­dzie się na tere­nie SKH Gładyszów w dniach 15-17 wrze­śnia 2017 r.

Propozycje udziału w Ścieżce Huculskiej „NAD LUTNIĄ”

21 kwietnia 2017 · Kategoria: Ścieżki huculskie · Rasa:

W imie­niu Lubelskiego Związku Hodowców Koni zapra­sza­my wszyst­kich miło­śni­ków koni hucul­skich na Ścieżkę Huculską, któ­ra odbę­dzie się 13-14 maja 2017 r. w Zalutyniu. Zachęcamy do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cja­mi impre­zy.

Spotkanie z Komisją Księgi Stadnej

10 kwietnia 2017 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa:

PZHK zapra­sza wszyst­kich orga­ni­za­to­rów tego­rocz­nych ście­żek hucul­skich oraz przed­sta­wi­cie­li OZHK/WZHK zaan­ga­żo­wa­nych w orga­ni­za­cję imprez dla tej rasy, na spo­tka­nie z Komisją Księgi Stadnej. Czytaj dalej »

Festiwal Huculski

5 kwietnia 2017 · Kategoria: Wystawy i pokazy · Rasa:

w imie­niu orga­ni­za­to­ra zapra­sza­my na Festiwal Huculski, któ­ry odbę­dzie się w dniu 25 maja 2017 r. w miej­sco­wo­ści Polling (Austria). Zainteresowanym przed­sta­wia­my pro­po­zy­cje impre­zy oraz for­mu­larz zgło­sze­nio­wy. Czytaj dalej »

Klikowska Parada Konna - relacja filmowa

4 listopada 2016 · Kategoria: Imprezy hodowlane, Wystawy i pokazy · Rasa: ,

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie zapra­sza­my do obej­rze­nia rela­cji fil­mo­wej z VIII Wojewódzkiego Czempionatu Hodowlanego Koni Rasy ŚląskiejV Wojewódzkiego Czempionatu Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty pod nazwą: Polskie konie, tra­dy­cja, teraź­niej­szość szan­są na przy­szłość ramach Klikowskiej Parady Konnej, któ­ra oby­ła się w dniach 10-11 wrze­śnia 2016 r. w Klikowej. Czytaj dalej »

Kwalifikacja młodych ogierów rasy hc do wpisu do księgi stadnej

20 października 2016 · Kategoria: Imprezy hodowlane · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­to­ko­łem z kwa­li­fi­ka­cji mło­dych ogie­rów rasy hucul­skiej do wpi­su do księ­gi stad­nej, któ­ra odby­ła się w Tarnowie na tere­nie ośrod­ka Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni” w dniu 19 paź­dzier­ni­ka.

Katalog ogierów huculskich

6 października 2016 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z kata­lo­giem ogie­rów rasy hucul­skiej, zgło­szo­nych na kwa­li­fi­ka­cję do wpi­su do księ­gi stad­nej. Kwalifikacja odbę­dzie się w dniu 19 paź­dzier­ni­ka 2016 r. (śro­da) w Tarnowie (ośro­dek Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”, ul. Klikowska 304). Ocena ogie­rów pla­no­wa­na jest na godz. 11:00.

Zasadnicza Próba Dzielności Koni Rasy Huculskiej Klikowa - propozycje

27 września 2016 · Kategoria: Ścieżki huculskie · Rasa:

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie przed­sta­wia pro­po­zy­cje na zasad­ni­czą pró­bę dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej, któ­ra odbę­dzie się w dniu 20 paź­dzier­ni­ka 2016 r. na tere­nie byłe­go Stada Ogierów „Klikowa”. Zgłoszenia nale­ży prze­sy­łać naj­póź­niej do dnia 13 paź­dzier­ni­ka.  Czytaj dalej »

Zasadnicza Próba Dzielności Koni Rasy Huculskiej Regietów - propozycje

27 września 2016 · Kategoria: Ścieżki huculskie · Rasa:

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie przed­sta­wia pro­po­zy­cje na zasad­ni­czą pró­bę dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej, któ­ra odbę­dzie się w dniu 11 paź­dzier­ni­ka 2016 r. na tere­nie Stadniny Koni Huculskich „Gładyszów”. Zgłoszenia nale­ży prze­sy­łać naj­póź­niej do dnia 3 paź­dzier­ni­ka. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec