Rasa: kn

Kategoria: Rasa: Okres:

Tarpaniada – piękna osiemnastka!

30 sierpnia 2017 · Kategoria: Czempionaty, Wystawy i pokazy · Rasa:

W mi­nio­ny week­end już po raz 18-​ty od­by­ła się w SO Sieraków naj­waż­niej­sza im­pre­za ho­dow­la­na ko­ni ra­sy ko­nik pol­ski – TARPANIADA. Oferta te­go­rocz­nej TARPANIADY by­ła tra­dy­cyj­nie bar­dzo bo­ga­ta – przez Sieraków prze­ma­sze­ro­wał ko­ni­ko­wy ko­ro­wód, po­za czem­pio­na­tem od­by­ły się za­pie­ra­ją­ce dech w pier­siach po­ka­zy, emo­cjo­nu­ją­ce wy­ści­gi na ko­ni­kach, kon­fe­ren­cja na­uko­wa i pró­ba dziel­no­ści. Czytaj dalej »

Regulamin Tarpaniada 2017

21 lipca 2017 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

W imie­niu Związku Hodowców Koni Wielkopolskich za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z regulaminem XVIII Krajowej Wystawy Koników Polskich pn. „Tarpaniada 2017”, któ­ra od­bę­dzie się w dniach 26-​27 sierp­nia 2017 r. w SO Sieraków.

Walne Zebranie ZHKP

17 lipca 2017 · Kategoria: Ogłoszenia · Rasa:

W imie­niu Zarządu Związku Hodowców Koników Polskich za­pra­sza­my człon­ków Związku oraz mi­ło­śni­ków ko­ni­ków pol­skich na Walne Zebranie Sprawozdawczo-​Wyborcze Członków Związku, któ­re od­bę­dzie się w dniu 25.08.2017 r. (pią­tek) o godz. 15:30 w Stadzie Ogierów Sieraków, ul. Stadnina 14. Czytaj dalej »

Wyniki KWZH w Poznaniu

15 maja 2017 · Kategoria: Imprezy hodowlane, Wystawy i pokazy · Rasa: ,,,,,,,,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z wy­ni­ka­mi oce­ny pły­to­wej oraz użyt­ko­wej ko­ni pre­zen­to­wa­nych pod­czas Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu.

Czytaj dalej »

PROW 2014-​2020 – wyższe dopłaty do klaczy

11 maja 2017 · Kategoria: Finansowanie · Rasa: ,,,,,

Dzięki dzia­ła­niom Polskiego Związku Hodowców Koni i Instytutu Zootechniki w Krakowie, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wpro­wa­dził od dnia 21 kwiet­nia w ra­mach dzia­ła­nia pro­gra­mu PROW 2014-2020 wyż­sze staw­ki do­płat do kla­czy ob­ję­tych pro­gra­ma­mi ochro­ny za­so­bów ge­ne­tycz­nych Czytaj dalej »

XIII Piknik z Konikiem Polskim

23 sierpnia 2016 · Kategoria: Inne imprezy · Rasa:

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie za­pra­sza wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych na XIII Piknik z Konikiem Polskim, któ­ry od­bę­dzie się w Jaśle-​Trzcinicy w dniach 10-​11 wrze­śnia 2016 r. Czytaj dalej »

XVII Krajowa Wystawa Koników Polskich – TARPANIADA 2016

18 sierpnia 2016 · Kategoria: Wystawy i pokazy · Rasa:

W imie­niu Związku Hodowców Koni Wielkopolskich za­pra­sza­my na  XVII Krajową Wystawę Koników Polskich – Tarpaniada 2016, któ­ra od­bę­dzie się w dniach 27-​28 sierp­nia w Sierakowie.

XVI Święto Konika Polskiego

5 sierpnia 2016 · Kategoria: Inne imprezy · Rasa:

W imie­niu Warmińsko-​Mazurskiego Związku Hodowców Koni ser­decz­nie za­pra­sza­my na XVI Święto Konika Polskiego, któ­re od­bę­dzie się 12-​13 sierp­nia. Czytaj dalej »

Obowiązkowe próby użytkowości dla klaczy rasy konik polski

17 maja 2016 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni, w wy­ni­ku kon­sul­ta­cji z człon­ka­mi Komisji Księgi Stadnej ko­ni ra­sy Konik Polski i ho­dow­ca­mi tej ra­sy, po­sta­no­wił wpro­wa­dzić dla kla­czy stad­nych ra­sy ko­nik pol­ski obo­wiąz­ko­wą pró­bę użyt­ko­wo­ści (wierz­cho­wą lub za­przę­go­wą). Czytaj dalej »

Wykorzystanie konika polskiego w ochronie przyrody – program konferencji

28 kwietnia 2016 · Kategoria: Konferencje · Rasa:

Zapraszamy do za­po­zna­nia się ze szczegółowym programem konferencji, któ­ra od­bę­dzie się w Białowieży, 22-​24 czerw­ca 2016 r.

Przedstawiamy rów­nież Kartę uczestnika do­ty­czą­cą za­kwa­te­ro­wa­nia. Czytaj dalej »

Statystyka hodowlana

17 marca 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa: ,,,,,,,,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z danymi statystycznymi za rok 2015, do­ty­czą­cy­mi po­gło­wia ko­ni ho­dow­la­nych 9 ras, dla któ­rych Polski Związek Hodowców Koni pro­wa­dzi księ­gi stadne…
W ni­niej­szym ze­sta­wie­niu za 2015 rok zna­la­zło się po­gło­wie ko­ni wpi­sy­wa­nych do no­wo po­wsta­łej księ­gi stad­nej ar­de­na pol­skie­go – jest to róż­ni­ca w po­rów­na­niu do lat ubiegłych.

Koniki polskie w australijskim magazynie „Horses and People”

14 marca 2016 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach · Rasa:

Miłośników ra­sy ko­nik pol­ski za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z ar­ty­ku­łem „Return to the wild”, któ­ry uka­zał się na ła­mach au­stra­lij­skie­go ma­ga­zy­nu „Horses and People” (03/​2016). W pre­zen­to­wa­nym ar­ty­ku­le uka­za­ły się zdję­cia na­szych pol­skich ko­ni z SO Sieraków, PAN Popielno oraz RPN Zwierzyniec. Czytaj dalej »

Rejestr ogierów 2016

4 marca 2016 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa: ,,,,,,,,,,

PZHK przed­sta­wia reje­stry ogie­rów kry­ją­cych w sezo­nie 2016.

Wykorzystanie konika polskiego w ochronie przyrody

23 lutego 2016 · Kategoria: Konferencje · Rasa:

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z in­for­ma­cja­mi do­ty­czą­cy­mi Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz Białowieskiego Parku Narodowego pt. „Wykorzystanie ko­ni­ka pol­skie­go w ochro­nie przy­ro­dy”, któ­ra od­bę­dzie się w dniach 22-​24 czerw­ca 2016 r. w Białowieży. Czytaj dalej »

Ekspansja konika polskiego na wschód

9 grudnia 2015 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach · Rasa:

Osoby wła­da­ją­ce ję­zy­kiem ro­syj­skim ser­decz­nie za­pra­sza­my do lek­tu­ry ar­ty­ku­łu pro­mu­ją­ce­go na­szą ro­dzi­mą ra­sę ko­nik pol­ski, któ­ry po­ja­wił się w ro­syj­skim ma­ga­zy­nie jeź­dziec­kim „Konny Mir”. Czytaj dalej »

Ceny nowych paszportów

29 października 2015 · Kategoria: Ogłoszenia · Rasa: ,,,,,,,,

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że w związ­ku ze zmia­ną wzo­ru dru­ku pasz­por­tu od 1 stycz­nia 2016 r. nie prze­wi­du­je­my zmia­ny ce­ny za wy­da­nie pasz­por­tu koniowatego.
Zapraszamy rów­nież do za­po­zna­nia się z materiałem wideo przygotowanym przez redakcję programu agroBIZNES, do­ty­czą­cym pasz­por­ty­za­cji (mi­nu­ta 4:40 – uwa­ga ma­te­riał ła­du­je się z opóźnieniem).

UWAGA! Nowe paszporty od 1 stycznia 2016 r.! | wpis wyróżniony

2 października 2015 · Kategoria: Ogłoszenia · Rasa: ,,,,,,,,,

Informujemy, że w związ­ku z wej­ściem w ży­cie roz­po­rzą­dze­nia wy­ko­naw­cze­go Komisji (UE) 2015/​262 od 1 stycz­nia 2016 iden­ty­fi­ka­cja ko­nio­wa­tych bę­dzie pro­wa­dzo­na we­dług no­wych prze­pi­sów. Zmianie ule­gnie rów­nież wzór pasz­por­tu. Czytaj dalej »

XVI Krajowa Wystawa Koników Polskich – TARPANIADA 2015

10 sierpnia 2015 · Kategoria: Wystawy i pokazy · Rasa:

W imie­niu Związku Hodowców Koni Wielkopolskich za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z regulaminemprogramem XVI Krajowej Wystawy Koników Polskich – Tarpaniada 2015, któ­ra od­bę­dzie się w dniach 28-​30 sierp­nia w Sierakowie.

XV Święto Konika Polskiego

22 lipca 2015 · Kategoria: Imprezy hodowlane · Rasa:

W imie­niu Związku Hodowców Koników Polskich, Warmińsko-​Mazurskiego Związku Hodowców Koni i Agroturystycznego Gospodarstwa Ekologicznego „Majdan” za­pra­sza­my ho­dow­ców, wła­ści­cie­li oraz mi­ło­śni­ków ko­ni­ków pol­skich na: XV Święto Konika Polskiego.
W ra­mach tej im­pre­zy od­bę­dzie się Wszechstronny Konkurs Konika Polskiego (WKKP) bę­dą­cy Alternatywną Próbą Dzielności dla Koników Polskich. Czytaj dalej »

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Koniki polskie w hodowli i badaniach naukowych” – komunikat 3

14 lipca 2015 · Kategoria: Konferencje · Rasa:

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej konferencji naukowej, pt. "Koniki polskie w hodowli i badaniach naukowych" organizowanej w dniach 7-9.09.2015 w Popielnie, zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem Konferencji. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec