Rasa: kn

Kategoria: Rasa: Okres:

XIII Piknik z Konikiem Polskim

23 sierpnia 2016 · Kategoria: Inne imprezy · Rasa:

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie za­pra­sza wszyst­ki­ch za­in­te­re­so­wa­ny­ch na XIII Piknik z Konikiem Polskim, któ­ry od­bę­dzie się w Jaśle-​Trzcinicy w dnia­ch 10-​11 wrze­śnia 2016 r. Czytaj dalej »

XVII Krajowa Wystawa Koników Polskich – TARPANIADA 2016

18 sierpnia 2016 · Kategoria: Wystawy i pokazy · Rasa:

W imie­niu Związku Hodowców Koni Wielkopolskich za­pra­sza­my na  XVII Krajową Wystawę Koników Polskich – Tarpaniada 2016, któ­ra od­bę­dzie się w dnia­ch 27-​28 sierp­nia w Sierakowie.

XVI Święto Konika Polskiego

5 sierpnia 2016 · Kategoria: Inne imprezy · Rasa:

W imie­niu Warmińsko-​Mazurskiego Związku Hodowców Koni ser­decz­nie za­pra­sza­my na XVI Święto Konika Polskiego, któ­re od­bę­dzie się 12-​13 sierp­nia. Czytaj dalej »

Obowiązkowe próby użytkowości dla klaczy rasy konik polski

17 maja 2016 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni, w wy­ni­ku kon­sul­ta­cji z człon­ka­mi Komisji Księgi Stadnej ko­ni ra­sy Konik Polski i ho­dow­ca­mi tej ra­sy, po­sta­no­wił wpro­wa­dzić dla kla­czy stad­ny­ch ra­sy ko­nik pol­ski obo­wiąz­ko­wą pró­bę użyt­ko­wo­ści (wierz­cho­wą lub za­przę­go­wą). Czytaj dalej »

Wykorzystanie konika polskiego w ochronie przyrody – program konferencji

28 kwietnia 2016 · Kategoria: Konferencje · Rasa:

Zapraszamy do za­po­zna­nia się ze szczegółowym programem konferencji, któ­ra od­bę­dzie się w Białowieży, 22-​24 czerw­ca 2016 r.

Przedstawiamy rów­nież Kartę uczestnika do­ty­czą­cą za­kwa­te­ro­wa­nia. Czytaj dalej »

Statystyka hodowlana

17 marca 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa: ,,,,,,,,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z danymi statystycznymi za rok 2015, do­ty­czą­cy­mi po­gło­wia ko­ni ho­dow­la­ny­ch 9 ras, dla któ­ry­ch Polski Związek Hodowców Koni pro­wa­dzi księ­gi stad­ne…
W ni­niej­szym ze­sta­wie­niu za 2015 rok zna­la­zło się po­gło­wie ko­ni wpi­sy­wa­ny­ch do no­wo po­wsta­łej księ­gi stad­nej ar­de­na pol­skie­go – je­st to róż­ni­ca w po­rów­na­niu do lat ubie­gły­ch.

Koniki polskie w australijskim magazynie „Horses and People”

14 marca 2016 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach · Rasa:

Miłośników ra­sy ko­nik pol­ski za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z ar­ty­ku­łem „Return to the wild”, któ­ry uka­zał się na ła­ma­ch au­stra­lij­skie­go ma­ga­zy­nu „Horses and People” (03/​2016). W pre­zen­to­wa­nym ar­ty­ku­le uka­za­ły się zdję­cia na­szy­ch pol­ski­ch ko­ni z SO Sieraków, PAN Popielno oraz RPN Zwierzyniec. Czytaj dalej »

Rejestr ogierów 2016

4 marca 2016 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa: ,,,,,,,,,,

PZHK przed­sta­wia reje­stry ogie­rów kry­ją­cych w sezo­nie 2016.

Wykorzystanie konika polskiego w ochronie przyrody

23 lutego 2016 · Kategoria: Konferencje · Rasa:

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z in­for­ma­cja­mi do­ty­czą­cy­mi Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz Białowieskiego Parku Narodowego pt. „Wykorzystanie ko­ni­ka pol­skie­go w ochro­nie przy­ro­dy”, któ­ra od­bę­dzie się w dnia­ch 22-​24 czerw­ca 2016 r. w Białowieży. Czytaj dalej »

Ekspansja konika polskiego na wschód

9 grudnia 2015 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach · Rasa:

Osoby wła­da­ją­ce ję­zy­kiem ro­syj­skim ser­decz­nie za­pra­sza­my do lek­tu­ry ar­ty­ku­łu pro­mu­ją­ce­go na­szą ro­dzi­mą ra­sę ko­nik pol­ski, któ­ry po­ja­wił się w ro­syj­skim ma­ga­zy­nie jeź­dziec­kim „Konny Mir”. Czytaj dalej »

Ceny nowych paszportów

29 października 2015 · Kategoria: Ogłoszenia · Rasa: ,,,,,,,,

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że w związ­ku ze zmia­ną wzo­ru dru­ku pasz­por­tu od 1 stycz­nia 2016 r. nie prze­wi­du­je­my zmia­ny ce­ny za wy­da­nie pasz­por­tu ko­nio­wa­te­go.
Zapraszamy rów­nież do za­po­zna­nia się z materiałem wideo przygotowanym przez redakcję programu agroBIZNES, do­ty­czą­cym pasz­por­ty­za­cji (mi­nu­ta 4:40 – uwa­ga ma­te­riał ła­du­je się z opóź­nie­niem).

UWAGA! Nowe paszporty od 1 stycznia 2016 r.! | wpis wyróżniony

2 października 2015 · Kategoria: Ogłoszenia · Rasa: ,,,,,,,,,

Informujemy, że w związ­ku z wej­ściem w ży­cie roz­po­rzą­dze­nia wy­ko­naw­cze­go Komisji (UE) 2015/​262 od 1 stycz­nia 2016 iden­ty­fi­ka­cja ko­nio­wa­ty­ch bę­dzie pro­wa­dzo­na we­dług no­wy­ch prze­pi­sów. Zmianie ule­gnie rów­nież wzór pasz­por­tu. Czytaj dalej »

XVI Krajowa Wystawa Koników Polskich – TARPANIADA 2015

10 sierpnia 2015 · Kategoria: Wystawy i pokazy · Rasa:

W imie­niu Związku Hodowców Koni Wielkopolskich za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z regulaminemprogramem XVI Krajowej Wystawy Koników Polskich – Tarpaniada 2015, któ­ra od­bę­dzie się w dnia­ch 28-​30 sierp­nia w Sierakowie.

XV Święto Konika Polskiego

22 lipca 2015 · Kategoria: Imprezy hodowlane · Rasa:

W imie­niu Związku Hodowców Koników Polskich, Warmińsko-​Mazurskiego Związku Hodowców Koni i Agroturystycznego Gospodarstwa Ekologicznego „Majdan” za­pra­sza­my ho­dow­ców, wła­ści­cie­li oraz mi­ło­śni­ków ko­ni­ków pol­ski­ch na: XV Święto Konika Polskiego.
W ra­ma­ch tej im­pre­zy od­bę­dzie się Wszechstronny Konkurs Konika Polskiego (WKKP) bę­dą­cy Alternatywną Próbą Dzielności dla Koników Polskich. Czytaj dalej »

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Koniki polskie w hodowli i badaniach naukowych” – komunikat 3

14 lipca 2015 · Kategoria: Konferencje · Rasa:

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej konferencji naukowej, pt. "Koniki polskie w hodowli i badaniach naukowych" organizowanej w dniach 7-9.09.2015 w Popielnie, zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem Konferencji. Czytaj dalej »

Małe gwiazdy z Sierakowa pośród wielkich gwiazd z Europy

26 maja 2015 · Kategoria: Inne imprezy · Rasa:

W dnia­ch 13-​17 ma­ja Grupa Andrzeja Woźniaka ze Stada Ogierów w Sierakowie (Zakład PR-​H Gałopol, Sp. z o.o. pod nad­zo­rem ANR) wy­stę­po­wa­ła przed 44 ty­sią­ca­mi lu­dzi pod­czas 25-​lecia mię­dzy­na­ro­do­we­go fe­sti­wa­lu hi­picz­ne­go w Wels – Austria 2015. Podczas kil­ku dni za­pre­zen­to­wa­no 530 ko­ni, a wśród ni­ch 5 kla­czy –  ko­ni­ków pol­ski­ch ze sta­da ogie­rów w Sierakowie – pod (a w nie­któ­ry­ch akro­ba­cja­ch na­wet nad) mło­dzie­żą w wi­do­wi­sko­wy­ch akro­ba­cja­ch. Wels to mia­sto po­ło­żo­ne w pół­noc­nej czę­ści Austrii, od­da­lo­ne od Sierakowa o 800 km, ale dzię­ki uprzej­mo­ści OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim i SO Książ na­sza 10 oso­bo­wa i 5-​konna de­le­ga­cja mo­gła za­trzy­mać się na noc­leg na uro­czym te­re­nie Stada Ogierów Książ. Czytaj dalej »

KWZH 2015 – wyniki

19 maja 2015 · Kategoria: Wystawy i pokazy · Rasa: ,,,,,,,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z wy­ni­ka­mi XXVII Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych 2015, któ­re są udo­stęp­nio­ne w za­kład­ce „Wyniki z innych imprez hodowlanych / jeździeckich” (me­nu Selekcja).
Poniżej, dzię­ki uprzej­mo­ści Ś-​OZHK w Katowicach, udo­stęp­nia­my rów­nież krót­ki film z de­ko­ra­cji ko­ni wszyst­ki­ch ras. Więcej ma­te­ria­łów wi­deo udo­stęp­ni­my wkrót­ce. Czytaj dalej »

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Koniki polskie w hodowli i badaniach naukowych” – komunikat 2

18 maja 2015 · Kategoria: Konferencje · Rasa:

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej konferencji naukowej, pt. "Koniki polskie w hodowli i badaniach naukowych" organizowanej w dniach 7-9.09.2015 w Popielnie, zapraszamy do zapoznania się z treścią Komunikatu, skierowanego w głównej mierze do autorów referatów i doniesień. Czytaj dalej »

Program XXVII KWZH

7 maja 2015 · Kategoria: Wystawy i pokazy · Rasa: ,,,,,,,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się ze szcze­gó­ło­wym pro­gra­mem XXVII Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, któ­ra od­bę­dzie się już w przy­szłym ty­go­dniu w dnia­ch 15-​17 ma­ja 2015 r. w Poznaniu.
W za­łą­cze­niu rów­nież wa­run­ki ubez­pie­cze­nia prze­zna­czo­ne dla wy­staw­ców.
Czytaj dalej »

Regulamin XXVII KWZH

23 kwietnia 2015 · Kategoria: Wystawy i pokazy · Rasa: ,,,,,,,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z „Regulaminem oceny koni oraz nagradzania hodowców na XXVII Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych” w Poznaniu w dnia­ch 15-​17 ma­ja 2015 r. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec
  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube