Rasa: kuce

Kategoria: Rasa: Okres:

Oferta stanówki 2018

19 stycznia 2018 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa: ,,,,,,,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z ofer­tą sta­nów­ki 2018 ogie­rów licen­cjo­no­wa­nych przez Polski Związek Hodowców Koni. Czytaj dalej »

V Ogólnopolski Czempionat Kuców - ODWOŁANY

5 września 2017 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

W imie­niu Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie z przy­kro­ścią infor­mu­je­my, że z powo­du zbyt małej ilo­ści zgło­szeń, V Ogólnopolski Czempionat Kuców (pla­no­wa­ny na 16 wrze­śnia 2017) w miej­sco­wo­ści Józefin - zosta­je odwo­ła­ny.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych udzia­łem w impre­zie prze­pra­sza­my.

V Ogólnopolski Czempionat Kuców

9 sierpnia 2017 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

W imie­niu Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem V Ogólnopolskiego Czempionatu Kuców, któ­ry odbę­dzie się 16 wrze­śnia br. w KJ Aromer. Czytaj dalej »

Wystawa w Bratoszewicach

14 czerwca 2017 · Kategoria: Imprezy hodowlane, Wystawy i pokazy · Rasa: ,,,,

W imie­niu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Kielcach Biuro w Bogusławicach zapra­sza­my na naj­więk­szą wysta­wę koni woje­wódz­twa łódz­kie­go. Czytaj dalej »

Wyniki KWZH w Poznaniu

15 maja 2017 · Kategoria: Imprezy hodowlane, Wystawy i pokazy · Rasa: ,,,,,,,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi oce­ny pły­to­wej oraz użyt­ko­wej koni pre­zen­to­wa­nych pod­czas Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu.

Czytaj dalej »

Końska dawka emocji dla najmłodszych

30 maja 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,,

Wyścigowa nie­dzie­la na Partynicach peł­na atrak­cji dla naj­młod­szych! Czytaj dalej »

IV Ogólnopolski Czempionat Kuców

22 marca 2016 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Informujemy, że 8 maja na tere­nie boiska tre­nin­go­we­go przy sta­dio­nie miej­skim w Bychawie odbę­dzie się: IV Ogólnopolski Czempionat Hodowlany Kuców. Zapraszamy hodow­ców i wła­ści­cie­li kuców do wzię­cia udzia­łu.

Statystyka hodowlana

17 marca 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa: ,,,,,,,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z dany­mi sta­ty­stycz­ny­mi za rok 2015, doty­czą­cy­mi pogło­wia koni hodow­la­nych 9 ras, dla któ­rych Polski Związek Hodowców Koni pro­wa­dzi księ­gi stad­ne…
W niniej­szym zesta­wie­niu za 2015 rok zna­la­zło się pogło­wie koni wpi­sy­wa­nych do nowo powsta­łej księ­gi stad­nej arde­na pol­skie­go - jest to róż­ni­ca w porów­na­niu do lat ubie­głych.

Rejestr ogierów 2016

4 marca 2016 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa: ,,,,,,,,,,

PZHK przed­sta­wia reje­stry ogie­rów kry­ją­cych w sezo­nie 2016.

Ceny nowych paszportów

29 października 2015 · Kategoria: Ogłoszenia · Rasa: ,,,,,,,,

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że w związ­ku ze zmia­ną wzo­ru dru­ku pasz­por­tu od 1 stycz­nia 2016 r. nie prze­wi­du­je­my zmia­ny ceny za wyda­nie pasz­por­tu konio­wa­te­go.
Zapraszamy rów­nież do zapo­zna­nia się z mate­ria­łem wideo przy­go­to­wa­nym przez redak­cję pro­gra­mu agroBIZNES, doty­czą­cym pasz­por­ty­za­cji (minu­ta 4:40 - uwa­ga mate­riał ładu­je się z opóź­nie­niem).

UWAGA! Nowe paszporty od 1 stycznia 2016 r.! | wpis wyróżniony

2 października 2015 · Kategoria: Ogłoszenia · Rasa: ,,,,,,,,,

Informujemy, że w związ­ku z wej­ściem w życie roz­po­rzą­dze­nia wyko­naw­cze­go Komisji (UE) 2015/262 od 1 stycz­nia 2016 iden­ty­fi­ka­cja konio­wa­tych będzie pro­wa­dzo­na według nowych prze­pi­sów. Zmianie ule­gnie rów­nież wzór pasz­por­tu. Czytaj dalej »

Czempionat kuców odwołany

24 sierpnia 2015 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Z przy­kro­ścią infor­mu­je­my, że ze wzglę­du na nie­wiel­ką licz­bę zgło­szo­nych kuców odwo­ła­ny zosta­je IV Ogólnopolski Czempionat Hodowlany KucówII Ogólnopolski Czempionat Użytkowy Kuców z dnia 6 wrze­śnia w LKJ Stragona Strzegom.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie prze­pra­sza­my za utrud­nie­nia.

Czempionaty Kuców 2015

9 lipca 2015 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Informujemy, że dnia 5-6 wrze­śnia w LKS Stragona Strzegom odbę­dą się: IV Ogólnopolski Czempionat Hodowlany KucówII Czempionat Użytkowy Kuców. Zapraszamy hodow­ców i wła­ści­cie­li kuców do wzię­cia udzia­łu w czem­pio­na­tach.

KWZH 2015 - wyniki

19 maja 2015 · Kategoria: Wystawy i pokazy · Rasa: ,,,,,,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi XXVII Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych 2015, któ­re są udo­stęp­nio­ne w zakład­ce „Wyniki z innych imprez hodow­la­nych / jeź­dziec­kich” (menu Selekcja).
Poniżej, dzię­ki uprzej­mo­ści Ś-OZHK w Katowicach, udo­stęp­nia­my rów­nież krót­ki film z deko­ra­cji koni wszyst­kich ras. Więcej mate­ria­łów wideo udo­stęp­ni­my wkrót­ce. Czytaj dalej »

Program XXVII KWZH

7 maja 2015 · Kategoria: Wystawy i pokazy · Rasa: ,,,,,,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się ze szcze­gó­ło­wym pro­gra­mem XXVII Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, któ­ra odbę­dzie się już w przy­szłym tygo­dniu w dniach 15-17 maja 2015 r. w Poznaniu.
W załą­cze­niu rów­nież warun­ki ubez­pie­cze­nia prze­zna­czo­ne dla wystaw­ców.
Czytaj dalej »

Regulamin XXVII KWZH

23 kwietnia 2015 · Kategoria: Wystawy i pokazy · Rasa: ,,,,,,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z „Regulaminem oce­ny koni oraz nagra­dza­nia hodow­ców na XXVII Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych” w Poznaniu w dniach 15-17 maja 2015 r. Czytaj dalej »

Statystyka hodowlana

27 marca 2015 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa: ,,,,,,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z dany­mi sta­ty­stycz­ny­mi za rok 2015, doty­czą­cy­mi pogło­wia koni hodow­la­nych 8 ras, dla któ­rych Polski Związek Hodowców Koni pro­wa­dzi księ­gi stad­ne…

Rejestr ogierów 2015

2 marca 2015 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa: ,,,,,,,,,,

PZHK przed­sta­wia reje­stry ogie­rów kry­ją­cych w sezo­nie 2015.

Dwa medale na Mistrzostwach Europy w Powożeniu zdobyte na polskich koniach

26 sierpnia 2014 · Kategoria: Powożenie · Rasa: ,

W minio­ny week­end, w Państwowym Stadzie Ogierów w Książu, roze­gra­ne zosta­ły Mistrzostwa Europy Dzieci i Młodzieży. Polacy wywal­czy­li aż trzy meda­le (zło­to i brąz indy­wi­du­al­nie oraz brąz dru­ży­no­wo). Poznaliśmy tak­że nowe­go Mistrza Polski Seniorów, a wła­ści­wie Mistrzynię. Zwyciężyła Weronika Kwiatek, detro­ni­zu­jąc tym samym swo­je­go bra­ta, któ­ry 9 razy z rzę­du zdo­by­wał sta­wał na naj­wyż­szym podium Mistrzostw Polski w Powożeniu. Czytaj dalej »

Czempionaty Kuców 2014

5 maja 2014 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Informujemy hodow­ców i wła­ści­cie­li kuców, że dnia 1-2 sierp­nia 2014 r. odbę­dzie się III Ogólnopolski Czempionat Hodowlany KucówI Czempionat Użytkowy Kuców w miej­sco­wo­ści Wolica k/Kalisza. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec