Rasa: kuce

Kategoria: Rasa: Okres:

Końska dawka emocji dla najmłodszych

30 maja 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,,

Wyścigowa nie­dzie­la na Partynicach peł­na atrak­cji dla naj­młod­szy­ch! Czytaj dalej »

IV Ogólnopolski Czempionat Kuców

22 marca 2016 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Informujemy, że 8 ma­ja na te­re­nie bo­iska tre­nin­go­we­go przy sta­dio­nie miej­skim w Bychawie od­bę­dzie się: IV Ogólnopolski Czempionat Hodowlany Kuców. Zapraszamy ho­dow­ców i wła­ści­cie­li ku­ców do wzię­cia udzia­łu.

Statystyka hodowlana

17 marca 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa: ,,,,,,,,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z danymi statystycznymi za rok 2015, do­ty­czą­cy­mi po­gło­wia ko­ni ho­dow­la­ny­ch 9 ras, dla któ­ry­ch Polski Związek Hodowców Koni pro­wa­dzi księ­gi stad­ne…
W ni­niej­szym ze­sta­wie­niu za 2015 rok zna­la­zło się po­gło­wie ko­ni wpi­sy­wa­ny­ch do no­wo po­wsta­łej księ­gi stad­nej ar­de­na pol­skie­go – je­st to róż­ni­ca w po­rów­na­niu do lat ubie­gły­ch.

Rejestr ogierów 2016

4 marca 2016 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa: ,,,,,,,,,,

PZHK przed­sta­wia reje­stry ogie­rów kry­ją­cych w sezo­nie 2016.

Ceny nowych paszportów

29 października 2015 · Kategoria: Ogłoszenia · Rasa: ,,,,,,,,

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że w związ­ku ze zmia­ną wzo­ru dru­ku pasz­por­tu od 1 stycz­nia 2016 r. nie prze­wi­du­je­my zmia­ny ce­ny za wy­da­nie pasz­por­tu ko­nio­wa­te­go.
Zapraszamy rów­nież do za­po­zna­nia się z materiałem wideo przygotowanym przez redakcję programu agroBIZNES, do­ty­czą­cym pasz­por­ty­za­cji (mi­nu­ta 4:40 – uwa­ga ma­te­riał ła­du­je się z opóź­nie­niem).

UWAGA! Nowe paszporty od 1 stycznia 2016 r.! | wpis wyróżniony

2 października 2015 · Kategoria: Ogłoszenia · Rasa: ,,,,,,,,,

Informujemy, że w związ­ku z wej­ściem w ży­cie roz­po­rzą­dze­nia wy­ko­naw­cze­go Komisji (UE) 2015/​262 od 1 stycz­nia 2016 iden­ty­fi­ka­cja ko­nio­wa­ty­ch bę­dzie pro­wa­dzo­na we­dług no­wy­ch prze­pi­sów. Zmianie ule­gnie rów­nież wzór pasz­por­tu. Czytaj dalej »

Czempionat kuców odwołany

24 sierpnia 2015 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Z przy­kro­ścią in­for­mu­je­my, że ze wzglę­du na nie­wiel­ką licz­bę zgło­szo­ny­ch ku­ców od­wo­ła­ny zo­sta­je IV Ogólnopolski Czempionat Hodowlany KucówII Ogólnopolski Czempionat Użytkowy Kuców z dnia 6 wrze­śnia w LKJ Stragona Strzegom.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­ny­ch ser­decz­nie prze­pra­sza­my za utrud­nie­nia.

Czempionaty Kuców 2015

9 lipca 2015 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Informujemy, że dnia 5-​6 wrze­śnia w LKS Stragona Strzegom od­bę­dą się: IV Ogólnopolski Czempionat Hodowlany KucówII Czempionat Użytkowy Kuców. Zapraszamy ho­dow­ców i wła­ści­cie­li ku­ców do wzię­cia udzia­łu w czem­pio­na­ta­ch.

KWZH 2015 – wyniki

19 maja 2015 · Kategoria: Wystawy i pokazy · Rasa: ,,,,,,,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z wy­ni­ka­mi XXVII Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych 2015, któ­re są udo­stęp­nio­ne w za­kład­ce „Wyniki z innych imprez hodowlanych / jeździeckich” (me­nu Selekcja).
Poniżej, dzię­ki uprzej­mo­ści Ś-​OZHK w Katowicach, udo­stęp­nia­my rów­nież krót­ki film z de­ko­ra­cji ko­ni wszyst­ki­ch ras. Więcej ma­te­ria­łów wi­deo udo­stęp­ni­my wkrót­ce. Czytaj dalej »

Program XXVII KWZH

7 maja 2015 · Kategoria: Wystawy i pokazy · Rasa: ,,,,,,,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się ze szcze­gó­ło­wym pro­gra­mem XXVII Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, któ­ra od­bę­dzie się już w przy­szłym ty­go­dniu w dnia­ch 15-​17 ma­ja 2015 r. w Poznaniu.
W za­łą­cze­niu rów­nież wa­run­ki ubez­pie­cze­nia prze­zna­czo­ne dla wy­staw­ców.
Czytaj dalej »

Regulamin XXVII KWZH

23 kwietnia 2015 · Kategoria: Wystawy i pokazy · Rasa: ,,,,,,,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z „Regulaminem oceny koni oraz nagradzania hodowców na XXVII Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych” w Poznaniu w dnia­ch 15-​17 ma­ja 2015 r. Czytaj dalej »

Statystyka hodowlana

27 marca 2015 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa: ,,,,,,,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z danymi statystycznymi za rok 2015, do­ty­czą­cy­mi po­gło­wia ko­ni ho­dow­la­ny­ch 8 ras, dla któ­ry­ch Polski Związek Hodowców Koni pro­wa­dzi księ­gi stad­ne…

Rejestr ogierów 2015

2 marca 2015 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa: ,,,,,,,,,,

PZHK przed­sta­wia reje­stry ogie­rów kry­ją­cych w sezo­nie 2015.

Dwa medale na Mistrzostwach Europy w Powożeniu zdobyte na polskich koniach

26 sierpnia 2014 · Kategoria: Powożenie · Rasa: ,

W mi­nio­ny week­end, w Państwowym Stadzie Ogierów w Książu, ro­ze­gra­ne zo­sta­ły Mistrzostwa Europy Dzieci i Młodzieży. Polacy wy­wal­czy­li aż trzy me­da­le (zło­to i brąz in­dy­wi­du­al­nie oraz brąz dru­ży­no­wo). Poznaliśmy tak­że no­we­go Mistrza Polski Seniorów, a wła­ści­wie Mistrzynię. Zwyciężyła Weronika Kwiatek, de­tro­ni­zu­jąc tym sa­mym swo­je­go bra­ta, któ­ry 9 ra­zy z rzę­du zdo­by­wał sta­wał na naj­wyż­szym po­dium Mistrzostw Polski w Powożeniu. Czytaj dalej »

Czempionaty Kuców 2014

5 maja 2014 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Informujemy ho­dow­ców i wła­ści­cie­li ku­ców, że dnia 1-​2 sierp­nia 2014 r. od­bę­dzie się III Ogólnopolski Czempionat Hodowlany KucówI Czempionat Użytkowy Kuców w miej­sco­wo­ści Wolica k/​Kalisza. Czytaj dalej »

Statystyka hodowlana

10 kwietnia 2014 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa: ,,,,,,,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z danymi statystycznymi za rok 2013, do­ty­czą­cy­mi po­gło­wia ko­ni ho­dow­la­ny­ch 8 ras, dla któ­ry­ch Polski Związek Hodowców Koni pro­wa­dzi księ­gi stad­ne…

Rejestr ogierów 2014

21 lutego 2014 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa: ,,,,,,,,,

PZHK przed­sta­wia reje­stry ogie­rów kry­ją­cych w sezo­nie 2014.

Zmiany w programach hodowlanych kuców

6 lutego 2014 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa:

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z zak­tu­ali­zo­wa­nym programem hodowlanym „Kuców i ko­ni ma­ły­ch” (re­je­str), na któ­rym zo­sta­ły na­nie­sio­ne dwie zmia­ny (za­zna­czo­ne ko­lo­rem czer­wo­nym) za­ak­cep­to­wa­ne przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Przedstawione zmia­ny wcho­dzą w ży­cie od dnia 1 mar­ca 2014 r.

Nowe ceny paszportów

7 sierpnia 2013 · Kategoria: Ogłoszenia, Sprawy hodowlane · Rasa: ,,,,,,,,

Informujemy, że od dnia 19 sierp­nia obo­wią­zy­wać bę­dą no­we ce­ny za iden­ty­fi­ka­cję ko­nio­wa­ty­ch – wy­sta­wie­nie pasz­por­tów ko­nia. Niżej przed­sta­wia­my tre­ść Rozporządzenia MRiRW w tej spra­wie. Czytaj dalej »

Wyniki II Ogólnopolskiego Czempionatu Kuców w Prymusowej Woli

30 lipca 2013 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z wy­ni­ka­mi II Ogólnopolskiego Czempionatu Kuców, któ­re są udo­stęp­nio­ne w za­kład­ce „Wyniki z innych imprez hodowlanych / jeździeckich” (me­nu Selekcja).


Hodowca i Jeździec
  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube