Rasa: oo

Kategoria: Rasa: Okres:

Przetarg koni 29.04.2017 r.

24 kwietnia 2017 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa:

Szanowni Państwo

Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o. w dniu 29.04.2017 or­ga­ni­zu­je prze­targ ko­ni, na któ­ry ser­decz­nie za­pra­sza­my wszyst­kie oso­by za­in­te­re­so­wa­ne. Czytaj dalej »

Przetarg koni

22 marca 2017 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa:

Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o. w dniu 25.03.2017 or­ga­ni­zu­je prze­targ ko­ni, na któ­ry ser­decz­nie za­pra­sza wszyst­kie oso­by za­in­te­re­so­wa­ne. Czytaj dalej »

Konie arabskie i małopolskie wczoraj, dziś i jutro

28 lutego 2017 · Kategoria: Konferencje · Rasa: ,

W imie­niu Stadniny Koni Janów Podlaski za­pra­sza­my na kon­fe­ren­cję na­uko­wą pt.: “Konie arab­skie i ma­ło­pol­skie wczo­raj, dziś i ju­tro”, któ­ra od­bę­dzie się w ter­mi­nie 20-21.06.2017 r.  Czytaj dalej »

Aukcje zakończone

16 sierpnia 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Wystawy i pokazy · Rasa:

W Janowie Podlaskim za­koń­czo­no Dni Konia Arabskiego.  Czytaj dalej »

Krakowski Festyn Koni Arabskich

3 sierpnia 2016 · Kategoria: Wyścigi, Wystawy i pokazy · Rasa:

W imie­niu or­ga­ni­za­to­rów ser­decz­nie za­pra­sza­my na Krakowski Festyn Koni Arabskich, któ­ry od­bę­dzie się na Krakowskim Torze Wyścigów Konnych w dnia­ch 9-​11 wrze­śnia 2016 r. Czytaj dalej »

Gala Derby na warszawskim Służewcu

30 czerwca 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

W naj­bliż­szą nie­dzie­lę, 3 lip­ca, od­bę­dzie się na Torze Służewiec naj­bar­dziej pre­sti­żo­we, obok roz­gry­wa­nej je­sie­nią Wielkiej Warszawskiej, wy­da­rze­nie se­zo­nu wy­ści­gów kon­ny­ch w Polsce – Derby o Puchar Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W tym dniu opró­cz spor­to­wy­ch emo­cji na go­ści to­ru cze­kać bę­dzie wie­le atrak­cji. Czytaj dalej »

Czerwcowy weekend na Służewcu

27 czerwca 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

W ostat­ni week­end czerw­ca na Torze Służewiec ro­ze­gra­ne zo­sta­ną trzy wy­ści­gi po­za­gru­po­we dla ko­ni czy­stej krwi arab­skiej o na­gro­dy Janowa, Kurozwęk i Europejczyka. Publiczność po raz pierw­szy w se­zo­nie bę­dzie mo­gła zo­ba­czyć w ak­cji dwu­let­nie fol­blu­ty, któ­re spo­tka­ją się w trzech go­ni­twa­ch, w tym dwó­ch o Nagrodę Próbną. Czytaj dalej »

Święto Konia Arabskiego i Pride of Poland 2016

27 czerwca 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa:

W ma­low­ni­czej sce­ne­rii, na te­re­nie Stadniny w Janowie Podlaskim, już nie­ba­wem mieć bę­dzie miej­sce nie­zwy­kle spek­ta­ku­lar­ne i je­dy­ne w Europie wy­da­rze­nie pre­zen­tu­ją­ce naj­wyż­szej kla­sy ko­nie arab­skie po­cho­dzą­ce ze zna­ny­ch li­nii oraz ro­dów. Wszystko za spra­wą trwa­ją­ce­go aż pięć dni Święta Konia Arabskiego, któ­re od­bę­dzie się w dnia­ch 12-​16 sierp­nia. 14 sierp­nia to­wa­rzy­szyć mu bę­dzie naj­bar­dziej pre­sti­żo­wa au­kcja Pride of Poland. Czytaj dalej »

Konferencja ,,Badania laboratoryjne w monitorowaniu stanu zdrowia i postępów treningowych u koni wyścigowych”

17 czerwca 2016 · Kategoria: Konferencje · Rasa: ,

Wszystkich chęt­ny­ch za­pra­sza­my na kon­fe­ren­cję ,,Badania la­bo­ra­to­ryj­ne w mo­ni­to­ro­wa­niu sta­nu zdro­wia i po­stę­pów tre­nin­go­wy­ch u ko­ni wy­ści­go­wy­ch” z udzia­łem prof. Davida Horohova z Gluck Equine Research Center Kentucky, USA. Konferencja od­bę­dzie się 19 czerw­ca 2016 r., o go­dz. 10:00 na Torze Wyścigów Konnych Służewiec. Czytaj dalej »

Gorący weekend na Służewcu

9 czerwca 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

W naj­bliż­szą so­bo­tę i nie­dzie­lę na mi­ło­śni­ków wy­ści­gów kon­ny­ch cze­ka wie­le in­te­re­su­ją­cy­ch go­ni­tw. W trak­cie dwó­ch dni ro­ze­gra­ny­ch zo­sta­nie 17 go­ni­tw, w tym aż 6 imien­ny­ch. Najważniejszymi wy­da­rze­nia­mi bę­dą bie­gi o Nagrodę Iwna i Nagrodę Soliny. Czytaj dalej »

Końska dawka emocji dla najmłodszych

30 maja 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,,

Wyścigowa nie­dzie­la na Partynicach peł­na atrak­cji dla naj­młod­szy­ch! Czytaj dalej »

Weekend z klasykami

20 maja 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Podczas naj­bliż­sze­go week­en­du naj­waż­niej­szy­mi wy­da­rze­nia­mi bę­dą kla­sycz­ne go­ni­twy roz­gry­wa­ne na dy­stan­sie 1600 m. Głównym bie­giem dwud­niów­ki bę­dzie Nagroda Rulera, któ­ra je­st pierw­szą z go­ni­tw za­li­cza­ny­ch do po­trój­nej ko­ro­ny. Drugim kla­sy­kiem je­st go­ni­twa kla­czy o Nagrodę Wiosenną. Czytaj dalej »

Nagroda Tiumena

20 maja 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Konie zmie­rzą się na pło­ta­ch, prze­szko­da­ch i w go­ni­twa­ch pła­ski­ch. Czytaj dalej »

Dzień Francuski i powrót Va Banka na Służewiec

11 maja 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Nadchodzący week­end bę­dzie ob­fi­to­wał w in­te­re­su­ją­ce wy­da­rze­nia. Niedziela bę­dzie Dniem Francuskim – pa­tro­nat nad jed­nym z bie­gów kłu­sa­ków ob­jął am­ba­sa­dor Francji w Polsce – Jego Ekscelencja Pierre Buhler. Również w nie­dzie­lę w go­ni­twie o Nagrodę Golejewka za­pre­zen­tu­je się gwiaz­da ro­dzi­my­ch wy­ści­gów kon­ny­ch – Va Bank. Czytaj dalej »

Końska dawka emocji na Partynicach

6 maja 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Już w naj­bliż­szą nie­dzie­lę, 8 ma­ja, dru­gi dzień wy­ści­go­wy – Arabskie Debiuty, start 13:45. Czytaj dalej »

Sobota i niedziela na wyścigach

5 maja 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Prognozy po­go­dy za­po­wia­da­ją sło­necz­ny week­end. Wycieczka na Tor Służewiec to do­bry po­my­sł na week­en­do­wą roz­ryw­kę. W so­bo­tę zo­sta­nie ro­ze­gra­ny­ch osiem go­ni­tw, a w nie­dzie­lę sie­dem. Czytaj dalej »

Bilety na warszawski tor nareszcie do kupienia w Internecie

28 kwietnia 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

W tym ro­ku ru­szył 72. se­zon wy­ści­gów kon­ny­ch na Służewcu. Bilety na go­ni­twy moż­na na­by­wać po raz pierw­szy tak­że on­li­ne. Tor Służewiec oraz fir­ma Eventim.pl pod­pi­sa­ły umo­wę na dys­try­bu­cję bi­le­tów, któ­ra już w week­end otwar­cia za­owo­co­wa­ła wy­ni­kiem bli­sko 14 proc. sprze­da­ny­ch wej­śció­wek wła­śnie w ka­na­le in­ter­ne­to­wym. Czytaj dalej »

Majówka na Torze Służewiec

28 kwietnia 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Długi ma­jo­wy week­end to do­bra oka­zja do od­wie­dze­nia słu­że­wiec­kie­go to­ru. W so­bo­tę zo­sta­nie ro­ze­gra­ny­ch osiem go­ni­tw, a w nie­dzie­lę sie­dem. Czytaj dalej »

Pierwszy pełny weekend wyścigowy w 2016 roku na Służewcu

21 kwietnia 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,,

W nad­cho­dzą­cą so­bo­tę i nie­dzie­lę na war­szaw­skim to­rze ro­ze­gra­ny­ch zo­sta­nie łącz­nie 15 go­ni­tw – sie­dem w so­bo­tę i osiem w nie­dzie­lę. Najciekawiej za­po­wia­da się nie­dziel­na go­ni­twa o Nagrodę Cometa dla ko­ni czy­stej krwi arab­skiej. Po raz pierw­szy w tym ro­ku w Warszawie wy­stą­pią też kłu­sa­ki fran­cu­skie. Czytaj dalej »

Pierwsze galopy na Partynicach

8 kwietnia 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

W so­bo­tę na mu­ra­wie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice po raz pierw­szy w tym se­zo­nie po­ja­wią się ko­nie. Do roz­po­czę­cia se­zo­nu wy­ści­go­we­go po­zo­sta­ło jesz­cze dwa ty­go­dnie. Jednak już ju­tro ko­nie bę­dzie moż­na zo­ba­czyć na wro­cław­skim hi­po­dro­mie gdzie, jak co ro­ku, od­bę­dą się prób­ne ga­lo­py. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec
  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube