Rasa: oo

Kategoria: Rasa: Okres:

Konferencja dot. badań genetycznych u koni wyścigowych

6 września 2017 · Kategoria: Konferencje · Rasa:

W imie­niu or­ga­ni­za­to­rów za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z programem konferencji „Badania ge­ne­tycz­ne w mo­ni­to­ro­wa­niu zdro­wia i moż­li­wo­ści tre­nin­go­wych u ko­ni wy­ści­go­wych”, któ­ra od­bę­dzie się 1 paź­dzier­ni­ka 2017 r. o godz. 9:00 na Warszawskim Torze Wyścigów Konnych Służewiec (Trybuna Honorowa, II pię­tro – obo­wią­zu­je dress code). Wstęp wolny!

Krakowski Pokaz i Międzynarodowa Aukcja Koni Arabskich

29 sierpnia 2017 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Wystawy i pokazy · Rasa:

W dniach 8-​10 wrze­śnia 2017 ro­ku, w ser­cu Małopolski, w Michałowicach pod Krakowem na te­re­nie Klubu Jazdy Konnej „Szary” od­bę­dą się: II Krakowski Pokaz Koni Arabskich (im­pre­za afi­lio­wa­na przez Europejską Organizację Konia Arabskiego ECAHO – C-​National), 8-​10 wrze­śnia (pią­tek – nie­dzie­la) oraz Międzynarodowa Aukcja Koni Arabskich – 10 wrze­śnia (nie­dzie­la). Czytaj dalej »

XXXIX Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi

10 lipca 2017 · Kategoria: Wystawy i pokazy · Rasa:

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z pro­gra­mem XXXIX Narodowego Pokazu Koni Arabskich Czystej Krwi pod ho­no­ro­wym pa­tro­na­tem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzeja Dudy, któ­ry od­bę­dzie się w Stadninie Koni Janów Podlaski w dniach 11-​13 sierp­nia 2017 r. Czytaj dalej »

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Sportowych Koni Arabskich Czystej Krwi

29 czerwca 2017 · Kategoria: Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie · Rasa:

W dniach 1-​2 lip­ca 2017 ro­ku na te­re­nie Stadniny Koni Janów Podlaski od­bę­dą się Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Sportowych Koni Arabskich Czystej Krwi (International Open Ecaho Polish Championships For Sports), Memoriał Dyrektora inż. Andrzeja Krzyształowicza. Te wi­do­wi­sko­we i bar­dzo emo­cjo­nu­ją­ce za­wo­dy sta­no­wią część ob­cho­dów ju­bi­le­uszu 200-​lecia ist­nie­nia Stadniny Koni Janów Podlaski. Czytaj dalej »

Premiera oficjalnego katalogu aukcyjnego Święta Konia Arabskiego

23 czerwca 2017 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa:

Oficjalny ka­ta­log au­kcyj­ny Pride of Poland i Summer Sale jest już go­to­wy. A w nim li­sta 25 ko­ni bio­rą­cych udział w au­kcji głów­nej, 29 kla­czy wy­sta­wio­nych na sprze­daż w Letniej Aukcji Koni Arabskich wraz z czte­ro­po­ko­le­nio­wym ro­do­wo­dem i zdję­cia przy­go­to­wa­ne przez naj­lep­szych fo­to­gra­fów. Czytaj dalej »

II OGÓLNOPOLSKI CZEMPIONAT KONI ARABSKICH

1 czerwca 2017 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

W dniach 15-​16 lip­ca 2017 od­bę­dzie się II Ogólnopolski Czempionat Koni Arabskich Radom 2017 pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Radomia. Czytaj dalej »

Przetarg koni 29.04.2017 r.

24 kwietnia 2017 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa:

Szanowni Państwo

Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o. w dniu 29.04.2017 or­ga­ni­zu­je prze­targ ko­ni, na któ­ry ser­decz­nie za­pra­sza­my wszyst­kie oso­by za­in­te­re­so­wa­ne. Czytaj dalej »

Przetarg koni

22 marca 2017 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa:

Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o. w dniu 25.03.2017 or­ga­ni­zu­je prze­targ ko­ni, na któ­ry ser­decz­nie za­pra­sza wszyst­kie oso­by za­in­te­re­so­wa­ne. Czytaj dalej »

Konie arabskie i małopolskie wczoraj, dziś i jutro

28 lutego 2017 · Kategoria: Konferencje · Rasa: ,

W imie­niu Stadniny Koni Janów Podlaski za­pra­sza­my na kon­fe­ren­cję na­uko­wą pt.: “Konie arab­skie i ma­ło­pol­skie wczo­raj, dziś i ju­tro”, któ­ra od­bę­dzie się w ter­mi­nie 20-21.06.2017 r.  Czytaj dalej »

Aukcje zakończone

16 sierpnia 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Wystawy i pokazy · Rasa:

W Janowie Podlaskim za­koń­czo­no Dni Konia Arabskiego.  Czytaj dalej »

Krakowski Festyn Koni Arabskich

3 sierpnia 2016 · Kategoria: Wyścigi, Wystawy i pokazy · Rasa:

W imie­niu or­ga­ni­za­to­rów ser­decz­nie za­pra­sza­my na Krakowski Festyn Koni Arabskich, któ­ry od­bę­dzie się na Krakowskim Torze Wyścigów Konnych w dniach 9-​11 wrze­śnia 2016 r. Czytaj dalej »

Gala Derby na warszawskim Służewcu

30 czerwca 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

W naj­bliż­szą nie­dzie­lę, 3 lip­ca, od­bę­dzie się na Torze Służewiec naj­bar­dziej pre­sti­żo­we, obok roz­gry­wa­nej je­sie­nią Wielkiej Warszawskiej, wy­da­rze­nie se­zo­nu wy­ści­gów kon­nych w Polsce – Derby o Puchar Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W tym dniu oprócz spor­to­wych emo­cji na go­ści to­ru cze­kać bę­dzie wie­le atrak­cji. Czytaj dalej »

Czerwcowy weekend na Służewcu

27 czerwca 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

W ostat­ni week­end czerw­ca na Torze Służewiec ro­ze­gra­ne zo­sta­ną trzy wy­ści­gi po­za­gru­po­we dla ko­ni czy­stej krwi arab­skiej o na­gro­dy Janowa, Kurozwęk i Europejczyka. Publiczność po raz pierw­szy w se­zo­nie bę­dzie mo­gła zo­ba­czyć w ak­cji dwu­let­nie fol­blu­ty, któ­re spo­tka­ją się w trzech go­ni­twach, w tym dwóch o Nagrodę Próbną. Czytaj dalej »

Święto Konia Arabskiego i Pride of Poland 2016

27 czerwca 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa:

W ma­low­ni­czej sce­ne­rii, na te­re­nie Stadniny w Janowie Podlaskim, już nie­ba­wem mieć bę­dzie miej­sce nie­zwy­kle spek­ta­ku­lar­ne i je­dy­ne w Europie wy­da­rze­nie pre­zen­tu­ją­ce naj­wyż­szej kla­sy ko­nie arab­skie po­cho­dzą­ce ze zna­nych li­nii oraz ro­dów. Wszystko za spra­wą trwa­ją­ce­go aż pięć dni Święta Konia Arabskiego, któ­re od­bę­dzie się w dniach 12-​16 sierp­nia. 14 sierp­nia to­wa­rzy­szyć mu bę­dzie naj­bar­dziej pre­sti­żo­wa au­kcja Pride of Poland. Czytaj dalej »

Konferencja ,,Badania laboratoryjne w monitorowaniu stanu zdrowia i postępów treningowych u koni wyścigowych”

17 czerwca 2016 · Kategoria: Konferencje · Rasa: ,

Wszystkich chęt­nych za­pra­sza­my na kon­fe­ren­cję ,,Badania la­bo­ra­to­ryj­ne w mo­ni­to­ro­wa­niu sta­nu zdro­wia i po­stę­pów tre­nin­go­wych u ko­ni wy­ści­go­wych” z udzia­łem prof. Davida Horohova z Gluck Equine Research Center Kentucky, USA. Konferencja od­bę­dzie się 19 czerw­ca 2016 r., o godz. 10:00 na Torze Wyścigów Konnych Służewiec. Czytaj dalej »

Gorący weekend na Służewcu

9 czerwca 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

W naj­bliż­szą so­bo­tę i nie­dzie­lę na mi­ło­śni­ków wy­ści­gów kon­nych cze­ka wie­le in­te­re­su­ją­cych go­nitw. W trak­cie dwóch dni ro­ze­gra­nych zo­sta­nie 17 go­nitw, w tym aż 6 imien­nych. Najważniejszymi wy­da­rze­nia­mi bę­dą bie­gi o Nagrodę Iwna i Nagrodę Soliny. Czytaj dalej »

Końska dawka emocji dla najmłodszych

30 maja 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,,

Wyścigowa nie­dzie­la na Partynicach peł­na atrak­cji dla naj­młod­szych! Czytaj dalej »

Weekend z klasykami

20 maja 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Podczas naj­bliż­sze­go week­en­du naj­waż­niej­szy­mi wy­da­rze­nia­mi bę­dą kla­sycz­ne go­ni­twy roz­gry­wa­ne na dy­stan­sie 1600 m. Głównym bie­giem dwud­niów­ki bę­dzie Nagroda Rulera, któ­ra jest pierw­szą z go­nitw za­li­cza­nych do po­trój­nej ko­ro­ny. Drugim kla­sy­kiem jest go­ni­twa kla­czy o Nagrodę Wiosenną. Czytaj dalej »

Nagroda Tiumena

20 maja 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Konie zmie­rzą się na pło­tach, prze­szko­dach i w go­ni­twach pła­skich. Czytaj dalej »

Dzień Francuski i powrót Va Banka na Służewiec

11 maja 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Nadchodzący week­end bę­dzie ob­fi­to­wał w in­te­re­su­ją­ce wy­da­rze­nia. Niedziela bę­dzie Dniem Francuskim – pa­tro­nat nad jed­nym z bie­gów kłu­sa­ków ob­jął am­ba­sa­dor Francji w Polsce – Jego Ekscelencja Pierre Buhler. Również w nie­dzie­lę w go­ni­twie o Nagrodę Golejewka za­pre­zen­tu­je się gwiaz­da ro­dzi­mych wy­ści­gów kon­nych – Va Bank. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec