Rasa: oo

Kategoria: Rasa: Okres:

Oferta stanówki 2018

19 stycznia 2018 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa: ,,,,,,,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z ofer­tą sta­nów­ki 2018 ogie­rów licen­cjo­no­wa­nych przez Polski Związek Hodowców Koni. Czytaj dalej »

Zimowa Aukcja Koni w SK Janów Podlaski

4 grudnia 2017 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa: ,

W imie­niu Stadniny Koni w Janowie Podlaskim zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z kata­lo­giem zapo­wia­da­ją­cym Zimową Aukcję Koni w stad­ni­nie, zapla­no­wa­ną na dzień 10.12.2017 godz.11:00. Czytaj dalej »

Konferencja dot. badań genetycznych u koni wyścigowych

6 września 2017 · Kategoria: Konferencje · Rasa:

W imie­niu orga­ni­za­to­rów zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem kon­fe­ren­cji „Badania gene­tycz­ne w moni­to­ro­wa­niu zdro­wia i moż­li­wo­ści tre­nin­go­wych u koni wyści­go­wych”, któ­ra odbę­dzie się 1 paź­dzier­ni­ka 2017 r. o godz. 9:00 na Warszawskim Torze Wyścigów Konnych Służewiec (Trybuna Honorowa, II pię­tro - obo­wią­zu­je dress code). Wstęp wol­ny!

Krakowski Pokaz i Międzynarodowa Aukcja Koni Arabskich

29 sierpnia 2017 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Wystawy i pokazy · Rasa:

W dniach 8-10 wrze­śnia 2017 roku, w ser­cu Małopolski, w Michałowicach pod Krakowem na tere­nie Klubu Jazdy Konnej „Szary” odbę­dą się: II Krakowski Pokaz Koni Arabskich (impre­za afi­lio­wa­na przez Europejską Organizację Konia Arabskiego ECAHO – C-National), 8-10 wrze­śnia (pią­tek – nie­dzie­la) oraz Międzynarodowa Aukcja Koni Arabskich – 10 wrze­śnia (nie­dzie­la). Czytaj dalej »

XXXIX Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi

10 lipca 2017 · Kategoria: Wystawy i pokazy · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem XXXIX Narodowego Pokazu Koni Arabskich Czystej Krwi pod hono­ro­wym patro­na­tem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Andrzeja Dudy, któ­ry odbę­dzie się w Stadninie Koni Janów Podlaski w dniach 11-13 sierp­nia 2017 r. Czytaj dalej »

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Sportowych Koni Arabskich Czystej Krwi

29 czerwca 2017 · Kategoria: Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie · Rasa:

W dniach 1-2 lip­ca 2017 roku na tere­nie Stadniny Koni Janów Podlaski odbę­dą się Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Sportowych Koni Arabskich Czystej Krwi (International Open Ecaho Polish Championships For Sports), Memoriał Dyrektora inż. Andrzeja Krzyształowicza. Te wido­wi­sko­we i bar­dzo emo­cjo­nu­ją­ce zawo­dy sta­no­wią część obcho­dów jubi­le­uszu 200-lecia ist­nie­nia Stadniny Koni Janów Podlaski. Czytaj dalej »

Premiera oficjalnego katalogu aukcyjnego Święta Konia Arabskiego

23 czerwca 2017 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa:

Oficjalny kata­log aukcyj­ny Pride of Poland i Summer Sale jest już goto­wy. A w nim lista 25 koni bio­rą­cych udział w aukcji głów­nej, 29 kla­czy wysta­wio­nych na sprze­daż w Letniej Aukcji Koni Arabskich wraz z czte­ro­po­ko­le­nio­wym rodo­wo­dem i zdję­cia przy­go­to­wa­ne przez naj­lep­szych foto­gra­fów. Czytaj dalej »

II OGÓLNOPOLSKI CZEMPIONAT KONI ARABSKICH

1 czerwca 2017 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

W dniach 15-16 lip­ca 2017 odbę­dzie się II Ogólnopolski Czempionat Koni Arabskich Radom 2017 pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Radomia. Czytaj dalej »

Przetarg koni 29.04.2017 r.

24 kwietnia 2017 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa:

Szanowni Państwo

Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o. w dniu 29.04.2017 orga­ni­zu­je prze­targ koni, na któ­ry ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kie oso­by zain­te­re­so­wa­ne. Czytaj dalej »

Przetarg koni

22 marca 2017 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa:

Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o. w dniu 25.03.2017 orga­ni­zu­je prze­targ koni, na któ­ry ser­decz­nie zapra­sza wszyst­kie oso­by zain­te­re­so­wa­ne. Czytaj dalej »

Konie arabskie i małopolskie wczoraj, dziś i jutro

28 lutego 2017 · Kategoria: Konferencje · Rasa: ,

W imie­niu Stadniny Koni Janów Podlaski zapra­sza­my na kon­fe­ren­cję nauko­wą pt.: “Konie arab­skie i mało­pol­skie wczo­raj, dziś i jutro”, któ­ra odbę­dzie się w ter­mi­nie 20-21.06.2017 r.  Czytaj dalej »

Aukcje zakończone

16 sierpnia 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Wystawy i pokazy · Rasa:

W Janowie Podlaskim zakoń­czo­no Dni Konia Arabskiego.  Czytaj dalej »

Krakowski Festyn Koni Arabskich

3 sierpnia 2016 · Kategoria: Wyścigi, Wystawy i pokazy · Rasa:

W imie­niu orga­ni­za­to­rów ser­decz­nie zapra­sza­my na Krakowski Festyn Koni Arabskich, któ­ry odbę­dzie się na Krakowskim Torze Wyścigów Konnych w dniach 9-11 wrze­śnia 2016 r. Czytaj dalej »

Gala Derby na warszawskim Służewcu

30 czerwca 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

W naj­bliż­szą nie­dzie­lę, 3 lip­ca, odbę­dzie się na Torze Służewiec naj­bar­dziej pre­sti­żo­we, obok roz­gry­wa­nej jesie­nią Wielkiej Warszawskiej, wyda­rze­nie sezo­nu wyści­gów kon­nych w Polsce - Derby o Puchar Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W tym dniu oprócz spor­to­wych emo­cji na gości toru cze­kać będzie wie­le atrak­cji. Czytaj dalej »

Czerwcowy weekend na Służewcu

27 czerwca 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

W ostat­ni week­end czerw­ca na Torze Służewiec roze­gra­ne zosta­ną trzy wyści­gi poza­gru­po­we dla koni czy­stej krwi arab­skiej o nagro­dy Janowa, Kurozwęk i Europejczyka. Publiczność po raz pierw­szy w sezo­nie będzie mogła zoba­czyć w akcji dwu­let­nie fol­blu­ty, któ­re spo­tka­ją się w trzech goni­twach, w tym dwóch o Nagrodę Próbną. Czytaj dalej »

Święto Konia Arabskiego i Pride of Poland 2016

27 czerwca 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa:

W malow­ni­czej sce­ne­rii, na tere­nie Stadniny w Janowie Podlaskim, już nie­ba­wem mieć będzie miej­sce nie­zwy­kle spek­ta­ku­lar­ne i jedy­ne w Europie wyda­rze­nie pre­zen­tu­ją­ce naj­wyż­szej kla­sy konie arab­skie pocho­dzą­ce ze zna­nych linii oraz rodów. Wszystko za spra­wą trwa­ją­ce­go aż pięć dni Święta Konia Arabskiego, któ­re odbę­dzie się w dniach 12-16 sierp­nia. 14 sierp­nia towa­rzy­szyć mu będzie naj­bar­dziej pre­sti­żo­wa aukcja Pride of Poland. Czytaj dalej »

Konferencja „Badania laboratoryjne w monitorowaniu stanu zdrowia i postępów treningowych u koni wyścigowych”

17 czerwca 2016 · Kategoria: Konferencje · Rasa: ,

Wszystkich chęt­nych zapra­sza­my na kon­fe­ren­cję „Badania labo­ra­to­ryj­ne w moni­to­ro­wa­niu sta­nu zdro­wia i postę­pów tre­nin­go­wych u koni wyści­go­wych” z udzia­łem prof. Davida Horohova z Gluck Equine Research Center Kentucky, USA. Konferencja odbę­dzie się 19 czerw­ca 2016 r., o godz. 10:00 na Torze Wyścigów Konnych Służewiec. Czytaj dalej »

Gorący weekend na Służewcu

9 czerwca 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

W naj­bliż­szą sobo­tę i nie­dzie­lę na miło­śni­ków wyści­gów kon­nych cze­ka wie­le inte­re­su­ją­cych gonitw. W trak­cie dwóch dni roze­gra­nych zosta­nie 17 gonitw, w tym aż 6 imien­nych. Najważniejszymi wyda­rze­nia­mi będą bie­gi o Nagrodę Iwna i Nagrodę Soliny. Czytaj dalej »

Końska dawka emocji dla najmłodszych

30 maja 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,,

Wyścigowa nie­dzie­la na Partynicach peł­na atrak­cji dla naj­młod­szych! Czytaj dalej »

Weekend z klasykami

20 maja 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Podczas naj­bliż­sze­go week­en­du naj­waż­niej­szy­mi wyda­rze­nia­mi będą kla­sycz­ne goni­twy roz­gry­wa­ne na dystan­sie 1600 m. Głównym bie­giem dwud­niów­ki będzie Nagroda Rulera, któ­ra jest pierw­szą z gonitw zali­cza­nych do potrój­nej koro­ny. Drugim kla­sy­kiem jest goni­twa kla­czy o Nagrodę Wiosenną. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec