Rasa: oo

Kategoria: Rasa: Okres:

Nagroda Tiumena

20 maja 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Konie zmie­rzą się na pło­tach, prze­szko­dach i w goni­twach pła­skich. Czytaj dalej »

Dzień Francuski i powrót Va Banka na Służewiec

11 maja 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Nadchodzący week­end będzie obfi­to­wał w inte­re­su­ją­ce wyda­rze­nia. Niedziela będzie Dniem Francuskim – patro­nat nad jed­nym z bie­gów kłu­sa­ków objął amba­sa­dor Francji w Polsce – Jego Ekscelencja Pierre Buhler. Również w nie­dzie­lę w goni­twie o Nagrodę Golejewka zapre­zen­tu­je się gwiaz­da rodzi­mych wyści­gów kon­nych – Va Bank. Czytaj dalej »

Końska dawka emocji na Partynicach

6 maja 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Już w naj­bliż­szą nie­dzie­lę, 8 maja, dru­gi dzień wyści­go­wy – Arabskie Debiuty, start 13:45. Czytaj dalej »

Sobota i niedziela na wyścigach

5 maja 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Prognozy pogo­dy zapo­wia­da­ją sło­necz­ny week­end. Wycieczka na Tor Służewiec to dobry pomysł na week­en­do­wą roz­ryw­kę. W sobo­tę zosta­nie roze­gra­nych osiem gonitw, a w nie­dzie­lę sie­dem. Czytaj dalej »

Bilety na warszawski tor nareszcie do kupienia w Internecie

28 kwietnia 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

W tym roku ruszył 72. sezon wyści­gów kon­nych na Służewcu. Bilety na goni­twy moż­na naby­wać po raz pierw­szy tak­że onli­ne. Tor Służewiec oraz fir­ma Eventim.pl pod­pi­sa­ły umo­wę na dys­try­bu­cję bile­tów, któ­ra już w week­end otwar­cia zaowo­co­wa­ła wyni­kiem bli­sko 14 proc. sprze­da­nych wej­śció­wek wła­śnie w kana­le inter­ne­to­wym. Czytaj dalej »

Majówka na Torze Służewiec

28 kwietnia 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Długi majo­wy week­end to dobra oka­zja do odwie­dze­nia słu­że­wiec­kie­go toru. W sobo­tę zosta­nie roze­gra­nych osiem gonitw, a w nie­dzie­lę sie­dem. Czytaj dalej »

Pierwszy pełny weekend wyścigowy w 2016 roku na Służewcu

21 kwietnia 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,,

W nad­cho­dzą­cą sobo­tę i nie­dzie­lę na war­szaw­skim torze roze­gra­nych zosta­nie łącz­nie 15 gonitw – sie­dem w sobo­tę i osiem w nie­dzie­lę. Najciekawiej zapo­wia­da się nie­dziel­na goni­twa o Nagrodę Cometa dla koni czy­stej krwi arab­skiej. Po raz pierw­szy w tym roku w Warszawie wystą­pią też kłu­sa­ki fran­cu­skie. Czytaj dalej »

Pierwsze galopy na Partynicach

8 kwietnia 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

W sobo­tę na mura­wie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice po raz pierw­szy w tym sezo­nie poja­wią się konie. Do roz­po­czę­cia sezo­nu wyści­go­we­go pozo­sta­ło jesz­cze dwa tygo­dnie. Jednak już jutro konie będzie moż­na zoba­czyć na wro­cław­skim hipo­dro­mie gdzie, jak co roku, odbę­dą się prób­ne galo­py. Czytaj dalej »

Rejestr ogierów 2016

4 marca 2016 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa: ,,,,,,,,,,

PZHK przed­sta­wia reje­stry ogie­rów kry­ją­cych w sezo­nie 2016.

Znamy daty najważniejszych gonitw sezonu 2016

15 lutego 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Pomimo kalen­da­rzo­wej zimy na słu­że­wiec­kim torze przy­go­to­wa­nia do sezo­nu 2016 idą peł­ną parą. Na stro­nie inter­ne­to­wej Toru Służewiec opu­bli­ko­wa­ny został kalen­darz dni wyści­go­wych nad­cho­dzą­ce­go sezo­nu. Na miło­śni­ków wyści­gów kon­nych cze­kać będzie wie­le inte­re­su­ją­cych gonitw, któ­re zosta­ną roze­gra­ne w trak­cie 54 dni wyści­go­wych. Pierwszy raz w 2016 roku słyn­ne „bom­ba w górę” usły­szy­my w nie­dzie­lę 17 kwiet­nia. Czytaj dalej »

Ocena ogierów spełniających wymagania alternatywnych prób dzielności

19 stycznia 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa: ,,,,,,,,

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że ogie­ry, któ­re speł­ni­ły wyma­ga­nia alter­na­tyw­nych prób dziel­no­ści mogą zostać oce­nio­ne „na pły­cie” i w ruchu w ręku w dniu 19 lute­go (pią­tek) w ZT Bielice, oko­ło godz. 1300.
Powyższa oce­na odbę­dzie się po zakoń­cze­niu kwa­li­fi­ka­cji kla­czy do ZT. Koszt uzna­wa­nia ogie­rów wyno­si 200 zło­tych (płat­ne przed przy­jaz­dem do Bielic) na numer kon­ta ban­ko­we­go PZHK 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 - w tytu­le prze­le­wu pro­si­my podać: „oce­na bon. NAZWA OGIERA”. Termin zgła­sza­nia do 12 lute­go (pią­tek). W przy­pad­ku pytań orga­ni­za­cyj­nych pro­si­my o kon­takt z kie­row­ni­kiem ZT Bielice - p. Krzysztofem Kierzkiem pod numer tele­fo­nu 501-192-979.
Zgłoszenia pro­si­my prze­sy­łać na adres: cuber@pzhk.pl

31 stycznia - ostateczny termin zgłaszania koni do sezonu wyścigowego

4 stycznia 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

W imie­niu Polskiego Klubu Wyścigów Konnych infor­mu­je­my, że osta­tecz­ny ter­min zgła­sza­nia koni do sezo­nu wyści­go­we­go upły­wa 31 stycz­nia. W związ­ku z tym, iż w 2016 roku 31 stycz­nia wypa­da w nie­dzie­lę, ostat­nim dniem przyj­mo­wa­nia zgło­szeń będzie ponie­dzia­łek - 1 lute­go.
Opłata za zgło­sze­nie konia do bie­ga­nia w goni­twach kra­jo­wych po tym ter­mi­nie to 10.000 zł.

Polacy najlepszymi hodowcami w Paryżu

2 grudnia 2015 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

W dniach 27-29 listo­pa­da br. w Paryżu odbył się Czempionat Świata Koni Arabskich Czystej Krwi. O naj­wyż­sze tytu­ły rywa­li­zo­wa­ły pol­skie konie arab­skie ze stad­nin w Janowie Podlaskim i Michałowie, któ­re nad­zo­ru­je ANR. Czytaj dalej »

Zamknięcie Sezonu 2015 na Służewcu

19 listopada 2015 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Ostatnim dniem wyści­go­wym w sezo­nie 2015 będzie naj­bliż­sza nie­dzie­la, 22 listo­pa­da. Mityng roz­pocz­nie o godzi­nie 1000 wyścig o Nagrodę Wikinga, a zakoń­czy tra­dy­cyj­nie Nagroda Zamknięcia Sezonu. W trak­cie całe­go dnia roze­gra­nych zosta­nie dzie­więć gonitw. Czytaj dalej »

Jesienne gonitwy na Służewcu

12 listopada 2015 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

W naj­bliż­szy week­end zosta­nie roze­gra­nych łącz­nie 16 gonitw, po osiem w sobo­tę i nie­dzie­lę. Pierwszego dnia naj­cie­ka­wiej zapo­wia­da­ją się bie­gi fol­blu­tów o Nagrodę Brochwicza i Nagrodę Pawimenta. Natomiast w nie­dzie­lę goni­twy koni czy­stej krwi arab­skiej, naj­pierw star­szych o Nagrodę Geparda, a następ­nie młod­szych o Nagrodę Embargo. Czytaj dalej »

Sobota na Służewcu

29 października 2015 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

W tym tygo­dniu roze­gra­ny zosta­nie tyl­ko jeden mityng, w sobo­tę 31 paź­dzier­ni­ka. Głównym punk­tem pro­gra­mu zło­żo­ne­go z dzie­wię­ciu gonitw będzie wyścig o Nagrodę Porównawczą, prze­zna­czo­ny dla trzy­let­nich i star­szych ara­bów pol­skiej hodow­li. Czytaj dalej »

Hubertus na Partynicach

22 października 2015 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

W nie­dzie­lę zakoń­cze­nie sezo­nu na Partynicach – Wyścigi kon­ne Wrocław zapra­sza­ją na wspól­ne świę­to­wa­nie przy ogni­sku. Czytaj dalej »

Nagroda Mokotowska na Służewcu

15 października 2015 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Ostatnie w tym sezo­nie goni­twy naj­wyż­szej kate­go­rii dla dwu­lat­ków roze­gra­ne zosta­ną w nad­cho­dzą­cy week­end. Klacze spo­tka­ją się w sobot­nim wyści­gu o Nagrodę Efforty, a ogie­ry w nie­dziel­nym bie­gu o Nagrodę Mokotowską. Czytaj dalej »

Konie arabskie też to potrafią

15 września 2015 · Kategoria: Zawody · Rasa:

Koń arab­ski to nie tyl­ko rywa­li­za­cja na rin­gach wysta­wo­wych, wyści­gach czy raj­dach dłu­go­dy­stan­so­wych, ale tak­że współ­za­wod­nic­two w takich dys­cy­pli­nach olim­pij­skich jak: ujeż­dże­nie, sko­ki przez prze­szko­dy czy poza olim­pij­skich jak western. Wszystkie kon­ku­ren­cje oprócz kon­kur­su w pol­skim stro­ju histo­rycz­nym zosta­ły roze­gra­ne zgod­nie z regu­la­mi­nem Europejskiej Organizacji Sportowej Koni Arabskich (ECAHO) pod­czas XII Sportowych Mistrzostw Europy Koni Arabskich roze­gra­nych w Janowie Podlaskim w dniach 10-13 wrze­śnia. Czytaj dalej »

Wielki Szlem na Służewcu - zapowiada się ciekawa rozgrywka

11 września 2015 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Wydarzeniem nad­cho­dzą­ce­go week­en­du na Torze Służewiec będzie sobot­nia goni­twa poza­gru­po­wa o Nagrodę Wielkiego Szlema, w któ­rej doj­dzie do kon­fron­ta­cji piąt­ki moc­nych ara­bów. Podczas dwóch dni roze­gra­nych zosta­nie łącz­nie 17 gonitw, sie­dem w sobo­tę i dzie­sięć w nie­dzie­lę. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec