Rasa: oo

Kategoria: Rasa: Okres:

Końska dawka emocji na Partynicach

6 maja 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Już w naj­bliż­szą nie­dzie­lę, 8 ma­ja, dru­gi dzień wy­ści­go­wy – Arabskie Debiuty, start 13:45. Czytaj dalej »

Sobota i niedziela na wyścigach

5 maja 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Prognozy po­go­dy za­po­wia­da­ją sło­necz­ny week­end. Wycieczka na Tor Służewiec to do­bry po­mysł na week­en­do­wą roz­ryw­kę. W so­bo­tę zo­sta­nie ro­ze­gra­nych osiem go­nitw, a w nie­dzie­lę sie­dem. Czytaj dalej »

Bilety na warszawski tor nareszcie do kupienia w Internecie

28 kwietnia 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

W tym ro­ku ru­szył 72. se­zon wy­ści­gów kon­nych na Służewcu. Bilety na go­ni­twy moż­na na­by­wać po raz pierw­szy tak­że on­li­ne. Tor Służewiec oraz fir­ma Eventim.pl pod­pi­sa­ły umo­wę na dys­try­bu­cję bi­le­tów, któ­ra już w week­end otwar­cia za­owo­co­wa­ła wy­ni­kiem bli­sko 14 proc. sprze­da­nych wej­śció­wek wła­śnie w ka­na­le in­ter­ne­to­wym. Czytaj dalej »

Majówka na Torze Służewiec

28 kwietnia 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Długi ma­jo­wy week­end to do­bra oka­zja do od­wie­dze­nia słu­że­wiec­kie­go to­ru. W so­bo­tę zo­sta­nie ro­ze­gra­nych osiem go­nitw, a w nie­dzie­lę sie­dem. Czytaj dalej »

Pierwszy pełny weekend wyścigowy w 2016 roku na Służewcu

21 kwietnia 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,,

W nad­cho­dzą­cą so­bo­tę i nie­dzie­lę na war­szaw­skim to­rze ro­ze­gra­nych zo­sta­nie łącz­nie 15 go­nitw – sie­dem w so­bo­tę i osiem w nie­dzie­lę. Najciekawiej za­po­wia­da się nie­dziel­na go­ni­twa o Nagrodę Cometa dla ko­ni czy­stej krwi arab­skiej. Po raz pierw­szy w tym ro­ku w Warszawie wy­stą­pią też kłu­sa­ki fran­cu­skie. Czytaj dalej »

Pierwsze galopy na Partynicach

8 kwietnia 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

W so­bo­tę na mu­ra­wie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice po raz pierw­szy w tym se­zo­nie po­ja­wią się ko­nie. Do roz­po­czę­cia se­zo­nu wy­ści­go­we­go po­zo­sta­ło jesz­cze dwa ty­go­dnie. Jednak już ju­tro ko­nie bę­dzie moż­na zo­ba­czyć na wro­cław­skim hi­po­dro­mie gdzie, jak co ro­ku, od­bę­dą się prób­ne ga­lo­py. Czytaj dalej »

Rejestr ogierów 2016

4 marca 2016 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa: ,,,,,,,,,,

PZHK przed­sta­wia reje­stry ogie­rów kry­ją­cych w sezo­nie 2016.

Znamy daty najważniejszych gonitw sezonu 2016

15 lutego 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Pomimo ka­len­da­rzo­wej zi­my na słu­że­wiec­kim to­rze przy­go­to­wa­nia do se­zo­nu 2016 idą peł­ną pa­rą. Na stro­nie in­ter­ne­to­wej Toru Służewiec opu­bli­ko­wa­ny zo­stał ka­len­darz dni wy­ści­go­wych nad­cho­dzą­ce­go se­zo­nu. Na mi­ło­śni­ków wy­ści­gów kon­nych cze­kać bę­dzie wie­le in­te­re­su­ją­cych go­nitw, któ­re zo­sta­ną ro­ze­gra­ne w trak­cie 54 dni wy­ści­go­wych. Pierwszy raz w 2016 ro­ku słyn­ne „bom­ba w gó­rę” usły­szy­my w nie­dzie­lę 17 kwiet­nia. Czytaj dalej »

Ocena ogierów spełniających wymagania alternatywnych prób dzielności

19 stycznia 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa: ,,,,,,,,

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że ogie­ry, któ­re speł­ni­ły wy­ma­ga­nia al­ter­na­tyw­nych prób dziel­no­ści mo­gą zo­stać oce­nio­ne „na pły­cie” i w ru­chu w rę­ku w dniu 19 lu­te­go (pią­tek) w ZT Bielice, oko­ło godz. 1300.
Powyższa oce­na od­bę­dzie się po za­koń­cze­niu kwa­li­fi­ka­cji kla­czy do ZT. Koszt uzna­wa­nia ogie­rów wy­no­si 200 zło­tych (płat­ne przed przy­jaz­dem do Bielic) na nu­mer kon­ta ban­ko­we­go PZHK 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 – w ty­tu­le prze­le­wu pro­si­my po­dać: „oce­na bon. NAZWA OGIERA”. Termin zgła­sza­nia do 12 lu­te­go (pią­tek). W przy­pad­ku py­tań or­ga­ni­za­cyj­nych pro­si­my o kon­takt z kie­row­ni­kiem ZT Bielice – p. Krzysztofem Kierzkiem pod nu­mer te­le­fo­nu 501-192-979.
Zgłoszenia pro­si­my prze­sy­łać na ad­res: cuber@pzhk.pl

31 stycznia – ostateczny termin zgłaszania koni do sezonu wyścigowego

4 stycznia 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

W imie­niu Polskiego Klubu Wyścigów Konnych in­for­mu­je­my, że osta­tecz­ny ter­min zgła­sza­nia ko­ni do se­zo­nu wy­ści­go­we­go upły­wa 31 stycz­nia. W związ­ku z tym, iż w 2016 ro­ku 31 stycz­nia wy­pa­da w nie­dzie­lę, ostat­nim dniem przyj­mo­wa­nia zgło­szeń bę­dzie po­nie­dzia­łek – 1 lutego.
Opłata za zgło­sze­nie ko­nia do bie­ga­nia w go­ni­twach kra­jo­wych po tym ter­mi­nie to 10.000 zł.

Polacy najlepszymi hodowcami w Paryżu

2 grudnia 2015 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

W dniach 27-​29 li­sto­pa­da br. w Paryżu od­był się Czempionat Świata Koni Arabskich Czystej Krwi. O naj­wyż­sze ty­tu­ły ry­wa­li­zo­wa­ły pol­skie ko­nie arab­skie ze stad­nin w Janowie Podlaskim i Michałowie, któ­re nad­zo­ru­je ANR. Czytaj dalej »

Zamknięcie Sezonu 2015 na Służewcu

19 listopada 2015 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Ostatnim dniem wy­ści­go­wym w se­zo­nie 2015 bę­dzie naj­bliż­sza nie­dzie­la, 22 li­sto­pa­da. Mityng roz­pocz­nie o go­dzi­nie 1000 wy­ścig o Nagrodę Wikinga, a za­koń­czy tra­dy­cyj­nie Nagroda Zamknięcia Sezonu. W trak­cie ca­łe­go dnia ro­ze­gra­nych zo­sta­nie dzie­więć go­nitw. Czytaj dalej »

Jesienne gonitwy na Służewcu

12 listopada 2015 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

W naj­bliż­szy week­end zo­sta­nie ro­ze­gra­nych łącz­nie 16 go­nitw, po osiem w so­bo­tę i nie­dzie­lę. Pierwszego dnia naj­cie­ka­wiej za­po­wia­da­ją się bie­gi fol­blu­tów o Nagrodę Brochwicza i Nagrodę Pawimenta. Natomiast w nie­dzie­lę go­ni­twy ko­ni czy­stej krwi arab­skiej, naj­pierw star­szych o Nagrodę Geparda, a na­stęp­nie młod­szych o Nagrodę Embargo. Czytaj dalej »

Sobota na Służewcu

29 października 2015 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

W tym ty­go­dniu ro­ze­gra­ny zo­sta­nie tyl­ko je­den mi­tyng, w so­bo­tę 31 paź­dzier­ni­ka. Głównym punk­tem pro­gra­mu zło­żo­ne­go z dzie­wię­ciu go­nitw bę­dzie wy­ścig o Nagrodę Porównawczą, prze­zna­czo­ny dla trzy­let­nich i star­szych ara­bów pol­skiej ho­dow­li. Czytaj dalej »

Hubertus na Partynicach

22 października 2015 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

W nie­dzie­lę za­koń­cze­nie se­zo­nu na Partynicach – Wyścigi kon­ne Wrocław za­pra­sza­ją na wspól­ne świę­to­wa­nie przy ogni­sku. Czytaj dalej »

Nagroda Mokotowska na Służewcu

15 października 2015 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Ostatnie w tym se­zo­nie go­ni­twy naj­wyż­szej ka­te­go­rii dla dwu­lat­ków ro­ze­gra­ne zo­sta­ną w nad­cho­dzą­cy week­end. Klacze spo­tka­ją się w so­bot­nim wy­ści­gu o Nagrodę Efforty, a ogie­ry w nie­dziel­nym bie­gu o Nagrodę Mokotowską. Czytaj dalej »

Konie arabskie też to potrafią

15 września 2015 · Kategoria: Zawody · Rasa:

Koń arab­ski to nie tyl­ko ry­wa­li­za­cja na rin­gach wy­sta­wo­wych, wy­ści­gach czy raj­dach dłu­go­dy­stan­so­wych, ale tak­że współ­za­wod­nic­two w ta­kich dys­cy­pli­nach olim­pij­skich jak: ujeż­dże­nie, sko­ki przez prze­szko­dy czy po­za olim­pij­skich jak we­stern. Wszystkie kon­ku­ren­cje oprócz kon­kur­su w pol­skim stro­ju hi­sto­rycz­nym zo­sta­ły ro­ze­gra­ne zgod­nie z re­gu­la­mi­nem Europejskiej Organizacji Sportowej Koni Arabskich (ECAHO) pod­czas XII Sportowych Mistrzostw Europy Koni Arabskich ro­ze­gra­nych w Janowie Podlaskim w dniach 10-​13 wrze­śnia. Czytaj dalej »

Wielki Szlem na Służewcu – zapowiada się ciekawa rozgrywka

11 września 2015 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Wydarzeniem nad­cho­dzą­ce­go week­en­du na Torze Służewiec bę­dzie so­bot­nia go­ni­twa po­za­gru­po­wa o Nagrodę Wielkiego Szlema, w któ­rej doj­dzie do kon­fron­ta­cji piąt­ki moc­nych ara­bów. Podczas dwóch dni ro­ze­gra­nych zo­sta­nie łącz­nie 17 go­nitw, sie­dem w so­bo­tę i dzie­sięć w nie­dzie­lę. Czytaj dalej »

Sportowe Mistrzostwa Europy Koni Arabskich w Janowie Podlaskim

8 września 2015 · Kategoria: Zawody · Rasa:

Przed na­mi na­stęp­ne waż­ne „arab­skie” wy­da­rze­nie w Janowie Podlaskim – ser­cu pol­skich ko­ni arab­skich i praw­do­po­dob­nie naj­bar­dziej zna­nej „koń­skiej” mar­ki na świe­cie. Nie wszy­scy jesz­cze ochło­nę­li po au­kcji Pride of Poland 2015, na któ­rej zo­sta­ła wy­li­cy­to­wa­na w re­kor­do­wej ce­nie 1.4 mln eu­ro ja­now­ska, si­wa Pepita, a już Gospodarze Janowa Podlaskiego przy­go­to­wu­ją na­stęp­ną, rów­nie spek­ta­ku­lar­ną im­pre­zę – Sportowe Mistrzostwa Europy Koni Arabskich w dniach 11-13.09.2015 r.
Trzy emo­cjo­nu­ją­ce dni w cza­sie, któ­rych naj­lep­sze arab­skie ko­nie spor­to­we za­pre­zen­tu­ją swo­ją jeź­dziec­ką wszech­stron­ność. Zawody są po­twier­dze­niem, że pol­skie ko­nie arab­skie nie tyl­ko świę­cą trium­fy na świa­to­wych po­ka­zach, ale tak­że co­raz czę­ściej zdo­by­wa­ją me­da­le w za­wo­dach spor­to­wych. Czytaj dalej »

Ciekawa dwudniówka na Służewcu

4 września 2015 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Podczas pierw­sze­go wrze­śnio­we­go week­en­du na Torze Służewiec ro­ze­gra­nych zo­sta­nie łącz­nie 17 go­nitw, dzie­więć w so­bo­tę i osiem w nie­dzie­lę. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec