Rasa: oo

Kategoria: Rasa: Okres:

Rejestr ogierów 2016

4 marca 2016 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa: ,,,,,,,,,,

PZHK przed­sta­wia reje­stry ogie­rów kry­ją­cych w sezo­nie 2016.

Znamy daty najważniejszych gonitw sezonu 2016

15 lutego 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Pomimo ka­len­da­rzo­wej zi­my na słu­że­wiec­kim to­rze przy­go­to­wa­nia do se­zo­nu 2016 idą peł­ną pa­rą. Na stro­nie in­ter­ne­to­wej Toru Służewiec opu­bli­ko­wa­ny zo­stał ka­len­da­rz dni wy­ści­go­wy­ch nad­cho­dzą­ce­go se­zo­nu. Na mi­ło­śni­ków wy­ści­gów kon­ny­ch cze­kać bę­dzie wie­le in­te­re­su­ją­cy­ch go­ni­tw, któ­re zo­sta­ną ro­ze­gra­ne w trak­cie 54 dni wy­ści­go­wy­ch. Pierwszy raz w 2016 ro­ku słyn­ne „bom­ba w gó­rę” usły­szy­my w nie­dzie­lę 17 kwiet­nia. Czytaj dalej »

Ocena ogierów spełniających wymagania alternatywnych prób dzielności

19 stycznia 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa: ,,,,,,,,

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że ogie­ry, któ­re speł­ni­ły wy­ma­ga­nia al­ter­na­tyw­ny­ch prób dziel­no­ści mo­gą zo­stać oce­nio­ne „na pły­cie” i w ru­chu w rę­ku w dniu 19 lu­te­go (pią­tek) w ZT Bielice, oko­ło go­dz. 1300.
Powyższa oce­na od­bę­dzie się po za­koń­cze­niu kwa­li­fi­ka­cji kla­czy do ZT. Koszt uzna­wa­nia ogie­rów wy­no­si 200 zło­ty­ch (płat­ne przed przy­jaz­dem do Bielic) na nu­mer kon­ta ban­ko­we­go PZHK 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 – w ty­tu­le prze­le­wu pro­si­my po­dać: „oce­na bon. NAZWA OGIERA”. Termin zgła­sza­nia do 12 lu­te­go (pią­tek). W przy­pad­ku py­tań or­ga­ni­za­cyj­ny­ch pro­si­my o kon­takt z kie­row­ni­kiem ZT Bielice – p. Krzysztofem Kierzkiem pod nu­mer te­le­fo­nu 501-​192-​979.
Zgłoszenia pro­si­my prze­sy­łać na ad­res: cuber@pzhk.pl

31 stycznia – ostateczny termin zgłaszania koni do sezonu wyścigowego

4 stycznia 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

W imie­niu Polskiego Klubu Wyścigów Konnych in­for­mu­je­my, że osta­tecz­ny ter­min zgła­sza­nia ko­ni do se­zo­nu wy­ści­go­we­go upły­wa 31 stycz­nia. W związ­ku z tym, iż w 2016 ro­ku 31 stycz­nia wy­pa­da w nie­dzie­lę, ostat­nim dniem przyj­mo­wa­nia zgło­szeń bę­dzie po­nie­dzia­łek – 1 lu­te­go.
Opłata za zgło­sze­nie ko­nia do bie­ga­nia w go­ni­twa­ch kra­jo­wy­ch po tym ter­mi­nie to 10.000 zł.

Polacy najlepszymi hodowcami w Paryżu

2 grudnia 2015 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

W dnia­ch 27-​29 li­sto­pa­da br. w Paryżu od­był się Czempionat Świata Koni Arabskich Czystej Krwi. O naj­wyż­sze ty­tu­ły ry­wa­li­zo­wa­ły pol­skie ko­nie arab­skie ze stad­nin w Janowie Podlaskim i Michałowie, któ­re nad­zo­ru­je ANR. Czytaj dalej »

Zamknięcie Sezonu 2015 na Służewcu

19 listopada 2015 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Ostatnim dniem wy­ści­go­wym w se­zo­nie 2015 bę­dzie naj­bliż­sza nie­dzie­la, 22 li­sto­pa­da. Mityng roz­pocz­nie o go­dzi­nie 1000 wy­ścig o Nagrodę Wikinga, a za­koń­czy tra­dy­cyj­nie Nagroda Zamknięcia Sezonu. W trak­cie ca­łe­go dnia ro­ze­gra­ny­ch zo­sta­nie dzie­więć go­ni­tw. Czytaj dalej »

Jesienne gonitwy na Służewcu

12 listopada 2015 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

W naj­bliż­szy week­end zo­sta­nie ro­ze­gra­ny­ch łącz­nie 16 go­ni­tw, po osiem w so­bo­tę i nie­dzie­lę. Pierwszego dnia naj­cie­ka­wiej za­po­wia­da­ją się bie­gi fol­blu­tów o Nagrodę Brochwicza i Nagrodę Pawimenta. Natomiast w nie­dzie­lę go­ni­twy ko­ni czy­stej krwi arab­skiej, naj­pierw star­szy­ch o Nagrodę Geparda, a na­stęp­nie młod­szy­ch o Nagrodę Embargo. Czytaj dalej »

Sobota na Służewcu

29 października 2015 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

W tym ty­go­dniu ro­ze­gra­ny zo­sta­nie tyl­ko je­den mi­tyng, w so­bo­tę 31 paź­dzier­ni­ka. Głównym punk­tem pro­gra­mu zło­żo­ne­go z dzie­wię­ciu go­ni­tw bę­dzie wy­ścig o Nagrodę Porównawczą, prze­zna­czo­ny dla trzy­let­ni­ch i star­szy­ch ara­bów pol­skiej ho­dow­li. Czytaj dalej »

Hubertus na Partynicach

22 października 2015 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

W nie­dzie­lę za­koń­cze­nie se­zo­nu na Partynicach – Wyścigi kon­ne Wrocław za­pra­sza­ją na wspól­ne świę­to­wa­nie przy ogni­sku. Czytaj dalej »

Nagroda Mokotowska na Służewcu

15 października 2015 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Ostatnie w tym se­zo­nie go­ni­twy naj­wyż­szej ka­te­go­rii dla dwu­lat­ków ro­ze­gra­ne zo­sta­ną w nad­cho­dzą­cy week­end. Klacze spo­tka­ją się w so­bot­nim wy­ści­gu o Nagrodę Efforty, a ogie­ry w nie­dziel­nym bie­gu o Nagrodę Mokotowską. Czytaj dalej »

Konie arabskie też to potrafią

15 września 2015 · Kategoria: Zawody · Rasa:

Koń arab­ski to nie tyl­ko ry­wa­li­za­cja na rin­ga­ch wy­sta­wo­wy­ch, wy­ści­ga­ch czy raj­da­ch dłu­go­dy­stan­so­wy­ch, ale tak­że współ­za­wod­nic­two w ta­ki­ch dys­cy­pli­na­ch olim­pij­ski­ch jak: ujeż­dże­nie, sko­ki przez prze­szko­dy czy po­za olim­pij­ski­ch jak we­stern. Wszystkie kon­ku­ren­cje opró­cz kon­kur­su w pol­skim stro­ju hi­sto­rycz­nym zo­sta­ły ro­ze­gra­ne zgod­nie z re­gu­la­mi­nem Europejskiej Organizacji Sportowej Koni Arabskich (ECAHO) pod­czas XII Sportowych Mistrzostw Europy Koni Arabskich ro­ze­gra­ny­ch w Janowie Podlaskim w dnia­ch 10-​13 wrze­śnia. Czytaj dalej »

Wielki Szlem na Służewcu – zapowiada się ciekawa rozgrywka

11 września 2015 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Wydarzeniem nad­cho­dzą­ce­go week­en­du na Torze Służewiec bę­dzie so­bot­nia go­ni­twa po­za­gru­po­wa o Nagrodę Wielkiego Szlema, w któ­rej doj­dzie do kon­fron­ta­cji piąt­ki moc­ny­ch ara­bów. Podczas dwó­ch dni ro­ze­gra­ny­ch zo­sta­nie łącz­nie 17 go­ni­tw, sie­dem w so­bo­tę i dzie­sięć w nie­dzie­lę. Czytaj dalej »

Sportowe Mistrzostwa Europy Koni Arabskich w Janowie Podlaskim

8 września 2015 · Kategoria: Zawody · Rasa:

Przed na­mi na­stęp­ne waż­ne „arab­skie” wy­da­rze­nie w Janowie Podlaskim – ser­cu pol­ski­ch ko­ni arab­ski­ch i praw­do­po­dob­nie naj­bar­dziej zna­nej „koń­skiej” mar­ki na świe­cie. Nie wszy­scy jesz­cze ochło­nę­li po au­kcji Pride of Poland 2015, na któ­rej zo­sta­ła wy­li­cy­to­wa­na w re­kor­do­wej ce­nie 1.4 mln eu­ro ja­now­ska, si­wa Pepita, a już Gospodarze Janowa Podlaskiego przy­go­to­wu­ją na­stęp­ną, rów­nie spek­ta­ku­lar­ną im­pre­zę – Sportowe Mistrzostwa Europy Koni Arabskich w dnia­ch 11-13.09.2015 r.
Trzy emo­cjo­nu­ją­ce dni w cza­sie, któ­ry­ch naj­lep­sze arab­skie ko­nie spor­to­we za­pre­zen­tu­ją swo­ją jeź­dziec­ką wszech­stron­no­ść. Zawody są po­twier­dze­niem, że pol­skie ko­nie arab­skie nie tyl­ko świę­cą trium­fy na świa­to­wy­ch po­ka­za­ch, ale tak­że co­raz czę­ściej zdo­by­wa­ją me­da­le w za­wo­da­ch spor­to­wy­ch. Czytaj dalej »

Ciekawa dwudniówka na Służewcu

4 września 2015 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Podczas pierw­sze­go wrze­śnio­we­go week­en­du na Torze Służewiec ro­ze­gra­ny­ch zo­sta­nie łącz­nie 17 go­ni­tw, dzie­więć w so­bo­tę i osiem w nie­dzie­lę. Czytaj dalej »

Dzień Zjednoczonych Emiratów Arabskich na Torze Służewiec

20 sierpnia 2015 · Kategoria: Wyścigi · Rasa:

Nadchodząca nie­dzie­la na war­szaw­skim to­rze bę­dzie świę­tem ko­ni czy­stej krwi arab­skiej. W pro­gra­mie zna­la­zły się wy­łącz­nie go­ni­twy tej szla­chet­nej ra­sy, a naj­waż­niej­szą z ni­ch je­st Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan – Nagroda Europy. Czytaj dalej »

Polskie konie za miliony

17 sierpnia 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Teraz Polskie Konie · Rasa:

Zakończone wczo­raj 46. Dni Konia Arabskiego od­by­wa­ją­ce się w Stadninie Koni Janów Podlaski przy­nio­sły ko­lej­ne hi­sto­rycz­ne suk­ce­sy. Na au­kcji Pride of Poland pa­dł fan­ta­stycz­ny re­kord sprze­da­żo­wy. Klacz Pepita (Ekstern – Pepesza /​ Eukaliptus) (link do strony w katalogu on-line) zo­sta­ła wy­li­cy­to­wa­na za kwo­tę 1 mln 400 tys. eu­ro. Ponadto sprze­da­no ko­nie za po­nad 4 mi­lio­ny eu­ro, co nie­zbi­cie świad­czy o do­brej kon­dy­cji i do­ce­nie­niu przez świat pol­skiej ho­dow­li ko­ni. Czytaj dalej »

Dzień Kubański na Służewcu

14 sierpnia 2015 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Nadchodząca nie­dzie­la na Torze Służewiec, 28. dzień wy­ści­go­wy se­zo­nu 2015, od­bę­dzie się pod pa­tro­na­tem ho­no­ro­wym Ambasady Republiki Kuby. Czytaj dalej »

Derby Arabskie na Służewcu

23 lipca 2015 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Wyścigi kon­ne po­wra­ca­ją na Służewiec po prze­rwie let­niej. Głównym wy­da­rze­niem week­en­du bę­dą za­pla­no­wa­ne na nie­dzie­lę Derby Arabskie. W so­bo­tę i w nie­dzie­lę ro­ze­gra­ny­ch zo­sta­nie po 10 go­ni­tw. Czytaj dalej »

Inauguracja sezonu wyścigowego na sopockim hipodromie – Nagroda Prezesa PZHK dla klaczy Agressia

17 lipca 2015 · Kategoria: Wyścigi · Rasa:

W dnia­ch 11-​12 lip­ca na so­poc­kim hi­po­dro­mie za­in­au­gu­ro­wa­no te­go­rocz­ny se­zon wy­ści­gów kon­ny­ch. Podczas dwó­ch dni wy­ści­go­wy­ch ro­ze­gra­no łącz­nie 14 go­ni­tw. Czytaj dalej »

Nagroda Janowa i start rywalizacji dwulatków

26 czerwca 2015 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Nadchodzący week­end na Torze Służewiec stać bę­dzie pod zna­kiem go­ni­tw ko­ni czy­stej krwi arab­skiej. W so­bo­tę roz­po­czy­na­ją rów­nież ry­wa­li­za­cję ko­nie dwu­let­nie. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec
  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube