Rasa: trk

Kategoria: Rasa: Okres:

Wymagania dla ogierów zgłaszanych do ZT w 2016 r.

2 marca 2016 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,,,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z wy­ma­ga­nia­mi dla ogie­rów zgła­sza­nych do sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu w 2016 r. Daty roz­po­czę­cia oraz za­sa­dy zgła­sza­nia zo­sta­ły za­mie­szo­ne na stro­nie w za­kład­ce Zakłady Treningowe ogierów.

Ocena ogierów spełniających wymagania alternatywnych prób dzielności

19 stycznia 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa: ,,,,,,,,

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że ogie­ry, któ­re speł­ni­ły wy­ma­ga­nia al­ter­na­tyw­nych prób dziel­no­ści mo­gą zo­stać oce­nio­ne „na pły­cie” i w ru­chu w rę­ku w dniu 19 lu­te­go (pią­tek) w ZT Bielice, oko­ło godz. 1300.
Powyższa oce­na od­bę­dzie się po za­koń­cze­niu kwa­li­fi­ka­cji kla­czy do ZT. Koszt uzna­wa­nia ogie­rów wy­no­si 200 zło­tych (płat­ne przed przy­jaz­dem do Bielic) na nu­mer kon­ta ban­ko­we­go PZHK 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 – w ty­tu­le prze­le­wu pro­si­my po­dać: „oce­na bon. NAZWA OGIERA”. Termin zgła­sza­nia do 12 lu­te­go (pią­tek). W przy­pad­ku py­tań or­ga­ni­za­cyj­nych pro­si­my o kon­takt z kie­row­ni­kiem ZT Bielice – p. Krzysztofem Kierzkiem pod nu­mer te­le­fo­nu 501-192-979.
Zgłoszenia pro­si­my prze­sy­łać na ad­res: cuber@pzhk.pl

Wyniki MPMK w ujeżdżeniu

2 października 2015 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie · Rasa: ,,,

W nie­dzie­lę, 27 wrze­śnia,  w go­dzi­nach po­po­łu­dnio­wych na uro­kli­wym i ele­ganc­kim strze­gom­skim pla­cu głów­nym za­koń­czy­ła się ry­wa­li­za­cja mło­dych ko­ni ujeż­dże­nio­wych w ra­mach co­rocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni w tej dys­cy­pli­nie. Ogółem star­to­wa­ło 41 par i jak co ro­ku naj­li­czeb­niej­szą gru­pą by­ły 4 lat­ki. Czytaj dalej »

Zdjęcia i filmy z Lion d’Angers

20 października 2014 · Kategoria: MŚMK, WKKW · Rasa: ,

Zapraszamy do obej­rze­nia zdjęć i fil­mów z Mistrzostw Świata Młodych Koni w WKKW do­stęp­nych na stro­nie www.mondialdulion.com i w ser­wi­sie spo­łecz­no­ścio­wym facebook.

Polskich re­pre­zen­tan­tów moż­na zo­ba­czyć m.in. pod po­niż­szy­mi lin­ka­mi: Czytaj dalej »

Medale MŚMK w WKKW rozdane

19 października 2014 · Kategoria: MŚMK, WKKW · Rasa: ,

Mimo do­sko­na­łej for­my i bar­dzo do­brych prze­jaz­dów we wszyst­kich pró­bach MŚMK, pol­scy za­wod­ni­cy w tym ro­ku wró­cą do do­mu bez me­da­li. Mateusz KiempaAmbrozio J trk. (Czarczaf wlkp – Ambrozja wlkp /​ Hamlet Go trk.) hod. i wł. Jerzego Joskowskiego awan­so­wa­li po dzi­siej­szym bez­błęd­nym par­ku­rze i za­ję­li osta­tecz­nie 8 lo­ka­tę w ka­te­go­rii ko­ni 6-​letnich. Niestety ubie­gło­rocz­nej pa­rze me­da­lo­wej – Pawłowi SpisakowiBanderasowi sp (Moravia westf. - Babilonia xx /​ Jape xx) hod. Romana Drabińskiego, wł. Marka Jodko nie uda­ło się po­wtó­rzyć suk­ce­su. Po 3 zrzut­kach w dzi­siej­szym par­ku­rze pa­ra spa­dła na 28 miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji ko­ni 7-​letnich. Czytaj dalej »

Mondial du Lion po krosie

18 października 2014 · Kategoria: MŚMK, WKKW · Rasa: ,

Po dzi­siej­szych bez­błęd­nych prze­jaz­dach pol­scy za­wod­ni­cy utrzy­ma­li do­tych­cza­so­we wy­ni­ki i po­pra­wi­li swo­je miej­sca w kla­sy­fi­ka­cji. Paweł Spisak i Banderas sp (Moravia westf. - Babilonia xx /​ Jape xx) hod. Romana Drabińskiego, wł. Marka Jodko wsko­czy­li na 5. miej­sce w ka­te­go­rii ko­ni 7-​letnich. Mateusz KiempaAmbrozio J trk. (Czarczaf wlkp – Ambrozja wlkp /​ Hamlet Go trk.) hod. i wł. Jerzego Joskowskiego zaj­mują ak­tu­al­nie 12 lo­ka­tę wśród ko­ni 6-​letnich. Czytaj dalej »

MŚMK w WKKW

17 października 2014 · Kategoria: MŚMK, WKKW · Rasa: ,

Za na­mi pierw­szy etap zma­gań mło­dych ko­ni w Lion d’Angers. Nasi re­pre­zen­tan­ci po pró­bie ujeż­dże­nia zaj­mu­ją miej­sca w czo­łów­ce oby­dwu ka­te­go­rii wie­ko­wych. Paweł SpisakBanderas sp (Moravia westf. - Babilonia xx /​ Jape xx) hod. Romana Drabińskiego, wł. Marka Jodko star­tu­ją­cy w ka­te­go­rii ko­ni 7-​letnich pla­su­ją się na miej­scu 6. z wy­ni­kiem 45,4 pkt. kar., a Mateusz KiempaAmbrozio J trk. (Czarczaf wlkp – Ambrozja wlkp /​ Hamlet Go trk.) hod. i wł. Jerzego Joskowskiego po uzy­ska­niu 50,2 pkt. kar. zaj­mu­ją 14 lo­ka­tę wśród ko­ni 6-letnich.

Trzymamy kciu­ki za ju­trzej­szą pró­bę te­re­no­wą i za­chę­ca­my do śle­dze­nia wy­ni­ków oraz oglą­da­nia re­la­cji na ży­wo na www.mondialdulion.com od godz. 10:30.

Mistrzostwa Świata Młodych Koni w WKKW

16 października 2014 · Kategoria: MŚMK, WKKW · Rasa: ,

W Lion d’Angers (FRA) roz­po­czę­ły się MŚMK w WKKW, pod­czas któ­rych pol­skie bar­wy re­pre­zen­to­wać bę­dą dwie pa­ry: Paweł SpisakBanderas sp (Moravia westf. – Babilonia xx /​ Jape xx) hod. Romana Drabińskiego, wł. Marka Jodko – ubie­gło­rocz­ny brą­zo­wy me­da­li­sta MŚMK i Mistrz Polski Młodych Koni 6-​letnich oraz Mateusz KiempaAmbrozio J trk. (Czarczaf wlkp – Ambrozja wlkp /​ Hamlet Go trk.) hod. i wł. Jerzego Joskowskiego – te­go­rocz­ny zwy­cięz­ca MPMK w ka­te­go­rii 6-latków.

Zapraszamy do śle­dze­nia wy­stę­pów pol­skich ko­ni on-​line na www.mondialdulion.com. Zgodnie z li­sta­mi star­to­wy­mi dzi­siej­szej pró­by ujeż­dże­nia Ambrozio J roz­pocz­nie prze­jazd o godz. 11:55 a Banderas o 17:14. Czytaj dalej »

Medale MPMK w ujeżdżeniu rozdane

6 października 2014 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie · Rasa: ,,,,

W mi­nio­ny week­end, w Strzegomiu, ro­ze­gra­ne zo­sta­ły Mistrzostwa Polski Młodych Koni w ujeż­dże­niu. W tym ro­ku zmie­nio­no za­sa­dy roz­gry­wa­nia Mistrzostw Polski Młodych Koni (ro­ze­gra­ny zo­stał Finał B, któ­ry był eli­mi­na­cją do pra­wa star­tu w Finale A MPMK). Pomysł o po­dzia­le ko­ni na dwa fi­na­ły z moż­li­wo­ścią awan­su do gru­py naj­lep­szych ko­ni oka­zał się strza­łem w dzie­siąt­kę, zwłasz­cza wśród ko­ni 4-​letnich u któ­rych dzień pierw­szy dla za­wod­ni­ków jest czę­sto pew­ną nie­pew­no­ścią star­tu w no­wym miejscu.
Nowością by­ło tak­że wpro­wa­dze­nie Pucharu Polski Młodych Koni 7-, 8- i 9-​cio let­nich. Czytaj dalej »

Mistrzostwa Polski Młodych Koni w WKKW – podsumowanie

24 września 2014 · Kategoria: MPMK, WKKW · Rasa: ,,,,

W week­end, w Strzegomiu, ro­ze­gra­ne zo­sta­ły Mistrzostwa Polski Młodych Koni we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego. Bardzo do­brze za­pre­zen­to­wa­ły się ko­nie wy­ho­do­wa­ne w Polsce, co tyl­ko do­wo­dzi, że ma­my po­ten­cjał w ho­dow­li z prze­zna­cze­niem do kon­ku­ren­cji WKKW. Czytaj dalej »

Wszystkie medale Mistrzostw Polski SiMJ w WKKW zdobyte na polskich koniach!

12 sierpnia 2014 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW · Rasa: ,,,

W mi­nio­ny week­end w Sopocie od­by­ły się Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodych Jeźdźców w WKKW oraz Międzynarodowe Zawody ran­gi 1*, 2* i 3*. Wszystkie kon­kur­sy wy­gra­li za­wod­ni­cy do­sia­da­ją­cy ko­ni pol­skiej ho­dow­li. Czytaj dalej »

Uznawanie ogierów po MPMK 2013

12 września 2013 · Kategoria: MPMK, Sprawy hodowlane · Rasa: ,,,,

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że kwa­li­fi­ka­cja do ho­dow­li (oce­na na pły­cie oraz na twar­dej na­wierzch­ni) ogie­rów, któ­re speł­ni­ły wy­ma­ga­nia al­ter­na­tyw­nych prób dziel­no­ści w te­go­rocz­nych MPMK w ujeż­dże­niu, WKKW i po­wo­że­niu, od­bę­dzie się dnia 3 paź­dzier­ni­ka (czwar­tek) ok. godz. 12:00 na te­re­nie ZT Bogusławice (dru­gi dzień pró­by dziel­no­ści). Czytaj dalej »

Zmiany w programach hodowlanych

27 maja 2013 · Kategoria: Programy hodowlane, Zakłady Treningowe · Rasa: ,,,,

Polski Związek Hodowców Koni, po wspól­nych usta­le­niach Komisji Ksiąg Stadnych Polskiego Konia Szlachetnego Półkrwi, Koni Rasy Wielkopolskiej i Małopolskiej oraz po kon­sul­ta­cjach z ho­dow­ca­mi, in­for­mu­je iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za­ak­cep­to­wa­ło po­niż­sze zmia­ny w programach hodowlanych, któ­re bę­dą obo­wią­zy­wać od 20 czerw­ca 2013 ro­ku, z wy­jąt­kiem punk­tu I.3, któ­ry obo­wią­zy­wać bę­dzie od 1 stycz­nia 2014 r. Czytaj dalej »

Jeszcze raz Teraz polskie konie!

8 maja 2013 · Kategoria: Teraz Polskie Konie · Rasa: ,,,,,,,,,,,,

Zapraszamy wszyst­kich do od­wie­dza­nia no­wej za­kład­ki „Teraz Polskie Konie” (me­nu Selekcja), gdzie są ze­bra­ne ak­tu­al­no­ści do­ty­czą­ce wy­ni­ków ko­ni pol­skiej ho­dow­li na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej. Równocześnie chcie­li­by­śmy za­chę­cić Państwa do pod­sy­ła­nia in­for­ma­cji (lin­ków) z Europy i ze Świata, gdzie za­uwa­żo­ne zo­sta­ły ko­nie na­szej hodowli.
Informacje te pro­si­my prze­sy­łać na spe­cjal­ny ad­res Teraz Polskie Konie – tpk@pzhk.pl.

Mamy na­dzie­ję, że po­mysł się spodo­ba i li­czy­my na współ­pra­cę z Państwa strony.

Regulamin konkursu skoków luzem w Gajewnikach 2012

7 sierpnia 2012 · Kategoria: Skoki luzem / Wolne skoki · Rasa: ,,,,,,

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu w skokach luzem, który odbędzie się podczas Mistrzostw Polski Młodych Koni - Gajewniki 2012. Czytaj dalej »

Zasady kwalifikacji do ZT dla ogierów w sezonie 2012

2 marca 2012 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,,,

Przedstawiamy zasady kwalifikacji, terminarz i wymagania sta­wia­ne ogie­rom przyj­mo­wa­nym do Zakładów Treningowych w se­zo­nie 2012.


Hodowca i Jeździec