Rasa: trk

Kategoria: Rasa: Okres:

Wymagania dla ogierów zgłaszanych do ZT w 2016 r.

2 marca 2016 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyma­ga­nia­mi dla ogie­rów zgła­sza­nych do sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu w 2016 r. Daty roz­po­czę­cia oraz zasa­dy zgła­sza­nia zosta­ły zamie­szo­ne na stro­nie w zakład­ce Zakłady Treningowe ogie­rów.

Ocena ogierów spełniających wymagania alternatywnych prób dzielności

19 stycznia 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa: ,,,,,,,,

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że ogie­ry, któ­re speł­ni­ły wyma­ga­nia alter­na­tyw­nych prób dziel­no­ści mogą zostać oce­nio­ne „na pły­cie” i w ruchu w ręku w dniu 19 lute­go (pią­tek) w ZT Bielice, oko­ło godz. 1300.
Powyższa oce­na odbę­dzie się po zakoń­cze­niu kwa­li­fi­ka­cji kla­czy do ZT. Koszt uzna­wa­nia ogie­rów wyno­si 200 zło­tych (płat­ne przed przy­jaz­dem do Bielic) na numer kon­ta ban­ko­we­go PZHK 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 - w tytu­le prze­le­wu pro­si­my podać: „oce­na bon. NAZWA OGIERA”. Termin zgła­sza­nia do 12 lute­go (pią­tek). W przy­pad­ku pytań orga­ni­za­cyj­nych pro­si­my o kon­takt z kie­row­ni­kiem ZT Bielice - p. Krzysztofem Kierzkiem pod numer tele­fo­nu 501-192-979.
Zgłoszenia pro­si­my prze­sy­łać na adres: cuber@pzhk.pl

Wyniki MPMK w ujeżdżeniu

2 października 2015 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie · Rasa: ,,,

W nie­dzie­lę, 27 wrze­śnia,  w godzi­nach popo­łu­dnio­wych na uro­kli­wym i ele­ganc­kim strze­gom­skim pla­cu głów­nym zakoń­czy­ła się rywa­li­za­cja mło­dych koni ujeż­dże­nio­wych w ramach corocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni w tej dys­cy­pli­nie. Ogółem star­to­wa­ło 41 par i jak co roku naj­li­czeb­niej­szą gru­pą były 4 lat­ki. Czytaj dalej »

Zdjęcia i filmy z Lion d’Angers

20 października 2014 · Kategoria: MŚMK, WKKW · Rasa: ,

Zapraszamy do obej­rze­nia zdjęć i fil­mów z Mistrzostw Świata Młodych Koni w WKKW dostęp­nych na stro­nie www.mondialdulion.com i w ser­wi­sie spo­łecz­no­ścio­wym face­bo­ok.

Polskich repre­zen­tan­tów moż­na zoba­czyć m.in. pod poniż­szy­mi lin­ka­mi: Czytaj dalej »

Medale MŚMK w WKKW rozdane

19 października 2014 · Kategoria: MŚMK, WKKW · Rasa: ,

Mimo dosko­na­łej for­my i bar­dzo dobrych prze­jaz­dów we wszyst­kich pró­bach MŚMK, pol­scy zawod­ni­cy w tym roku wró­cą do domu bez meda­li. Mateusz KiempaAmbrozio J trk. (Czarczaf wlkp – Ambrozja wlkp / Hamlet Go trk.) hod. i wł. Jerzego Joskowskiego awan­so­wa­li po dzi­siej­szym bez­błęd­nym par­ku­rze i zaję­li osta­tecz­nie 8 loka­tę w kate­go­rii koni 6-letnich. Niestety ubie­gło­rocz­nej parze meda­lo­wej - Pawłowi SpisakowiBanderasowi sp (Moravia westf. - Babilonia xx / Jape xx) hod. Romana Drabińskiego, wł. Marka Jodko nie uda­ło się powtó­rzyć suk­ce­su. Po 3 zrzut­kach w dzi­siej­szym par­ku­rze para spa­dła na 28 miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji koni 7-letnich. Czytaj dalej »

Mondial du Lion po krosie

18 października 2014 · Kategoria: MŚMK, WKKW · Rasa: ,

Po dzi­siej­szych bez­błęd­nych prze­jaz­dach pol­scy zawod­ni­cy utrzy­ma­li dotych­cza­so­we wyni­ki i popra­wi­li swo­je miej­sca w kla­sy­fi­ka­cji. Paweł Spisak i Banderas sp (Moravia westf. - Babilonia xx / Jape xx) hod. Romana Drabińskiego, wł. Marka Jodko wsko­czy­li na 5. miej­sce w kate­go­rii koni 7-letnich. Mateusz KiempaAmbrozio J trk. (Czarczaf wlkp - Ambrozja wlkp / Hamlet Go trk.) hod. i wł. Jerzego Joskowskiego zaj­mują aktu­al­nie 12 loka­tę wśród koni 6-letnich. Czytaj dalej »

MŚMK w WKKW

17 października 2014 · Kategoria: MŚMK, WKKW · Rasa: ,

Za nami pierw­szy etap zma­gań mło­dych koni w Lion d’Angers. Nasi repre­zen­tan­ci po pró­bie ujeż­dże­nia zaj­mu­ją miej­sca w czo­łów­ce oby­dwu kate­go­rii wie­ko­wych. Paweł SpisakBanderas sp (Moravia westf. - Babilonia xx / Jape xx) hod. Romana Drabińskiego, wł. Marka Jodko star­tu­ją­cy w kate­go­rii koni 7-letnich pla­su­ją się na miej­scu 6. z wyni­kiem 45,4 pkt. kar., a Mateusz KiempaAmbrozio J trk. (Czarczaf wlkp - Ambrozja wlkp / Hamlet Go trk.) hod. i wł. Jerzego Joskowskiego po uzy­ska­niu 50,2 pkt. kar. zaj­mu­ją 14 loka­tę wśród koni 6-letnich.

Trzymamy kciu­ki za jutrzej­szą pró­bę tere­no­wą i zachę­ca­my do śle­dze­nia wyni­ków oraz oglą­da­nia rela­cji na żywo na www.mondialdulion.com od godz. 10:30.

Mistrzostwa Świata Młodych Koni w WKKW

16 października 2014 · Kategoria: MŚMK, WKKW · Rasa: ,

W Lion d’Angers (FRA) roz­po­czę­ły się MŚMK w WKKW, pod­czas któ­rych pol­skie bar­wy repre­zen­to­wać będą dwie pary: Paweł SpisakBanderas sp (Moravia westf. – Babilonia xx / Jape xx) hod. Romana Drabińskiego, wł. Marka Jodko - ubie­gło­rocz­ny brą­zo­wy meda­li­sta MŚMK i Mistrz Polski Młodych Koni 6-letnich oraz Mateusz KiempaAmbrozio J trk. (Czarczaf wlkp - Ambrozja wlkp / Hamlet Go trk.) hod. i wł. Jerzego Joskowskiego - tego­rocz­ny zwy­cięz­ca MPMK w kate­go­rii 6-latków.

Zapraszamy do śle­dze­nia wystę­pów pol­skich koni on-line na www.mondialdulion.com. Zgodnie z lista­mi star­to­wy­mi dzi­siej­szej pró­by ujeż­dże­nia Ambrozio J roz­pocz­nie prze­jazd o godz. 11:55 a Banderas o 17:14. Czytaj dalej »

Medale MPMK w ujeżdżeniu rozdane

6 października 2014 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie · Rasa: ,,,,

W minio­ny week­end, w Strzegomiu, roze­gra­ne zosta­ły Mistrzostwa Polski Młodych Koni w ujeż­dże­niu. W tym roku zmie­nio­no zasa­dy roz­gry­wa­nia Mistrzostw Polski Młodych Koni (roze­gra­ny został Finał B, któ­ry był eli­mi­na­cją do pra­wa star­tu w Finale A MPMK). Pomysł o podzia­le koni na dwa fina­ły z moż­li­wo­ścią awan­su do gru­py naj­lep­szych koni oka­zał się strza­łem w dzie­siąt­kę, zwłasz­cza wśród koni 4-letnich u któ­rych dzień pierw­szy dla zawod­ni­ków jest czę­sto pew­ną nie­pew­no­ścią star­tu w nowym miej­scu.
Nowością było tak­że wpro­wa­dze­nie Pucharu Polski Młodych Koni 7-, 8- i 9-cio let­nich. Czytaj dalej »

Mistrzostwa Polski Młodych Koni w WKKW - podsumowanie

24 września 2014 · Kategoria: MPMK, WKKW · Rasa: ,,,,

W week­end, w Strzegomiu, roze­gra­ne zosta­ły Mistrzostwa Polski Młodych Koni we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego. Bardzo dobrze zapre­zen­to­wa­ły się konie wyho­do­wa­ne w Polsce, co tyl­ko dowo­dzi, że mamy poten­cjał w hodow­li z prze­zna­cze­niem do kon­ku­ren­cji WKKW. Czytaj dalej »

Wszystkie medale Mistrzostw Polski SiMJ w WKKW zdobyte na polskich koniach!

12 sierpnia 2014 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW · Rasa: ,,,

W minio­ny week­end w Sopocie odby­ły się Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodych Jeźdźców w WKKW oraz Międzynarodowe Zawody ran­gi 1*, 2* i 3*. Wszystkie kon­kur­sy wygra­li zawod­ni­cy dosia­da­ją­cy koni pol­skiej hodow­li. Czytaj dalej »

Uznawanie ogierów po MPMK 2013

12 września 2013 · Kategoria: MPMK, Sprawy hodowlane · Rasa: ,,,,

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że kwa­li­fi­ka­cja do hodow­li (oce­na na pły­cie oraz na twar­dej nawierzch­ni) ogie­rów, któ­re speł­ni­ły wyma­ga­nia alter­na­tyw­nych prób dziel­no­ści w tego­rocz­nych MPMK w ujeż­dże­niu, WKKW i powo­że­niu, odbę­dzie się dnia 3 paź­dzier­ni­ka (czwar­tek) ok. godz. 12:00 na tere­nie ZT Bogusławice (dru­gi dzień pró­by dziel­no­ści). Czytaj dalej »

Zmiany w programach hodowlanych

27 maja 2013 · Kategoria: Programy hodowlane, Zakłady Treningowe · Rasa: ,,,,

Polski Związek Hodowców Koni, po wspól­nych usta­le­niach Komisji Ksiąg Stadnych Polskiego Konia Szlachetnego Półkrwi, Koni Rasy Wielkopolskiej i Małopolskiej oraz po kon­sul­ta­cjach z hodow­ca­mi, infor­mu­je iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaak­cep­to­wa­ło poniż­sze zmia­ny w pro­gra­mach hodow­la­nych, któ­re będą obo­wią­zy­wać od 20 czerw­ca 2013 roku, z wyjąt­kiem punk­tu I.3, któ­ry obo­wią­zy­wać będzie od 1 stycz­nia 2014 r. Czytaj dalej »

Jeszcze raz Teraz polskie konie!

8 maja 2013 · Kategoria: Teraz Polskie Konie · Rasa: ,,,,,,,,,,,,

Zapraszamy wszyst­kich do odwie­dza­nia nowej zakład­ki „Teraz Polskie Konie” (menu Selekcja), gdzie są zebra­ne aktu­al­no­ści doty­czą­ce wyni­ków koni pol­skiej hodow­li na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej. Równocześnie chcie­li­by­śmy zachę­cić Państwa do pod­sy­ła­nia infor­ma­cji (lin­ków) z Europy i ze Świata, gdzie zauwa­żo­ne zosta­ły konie naszej hodow­li.
Informacje te pro­si­my prze­sy­łać na spe­cjal­ny adres Teraz Polskie Konie - tpk@pzhk.pl.

Mamy nadzie­ję, że pomysł się spodo­ba i liczy­my na współ­pra­cę z Państwa stro­ny.

Regulamin konkursu skoków luzem w Gajewnikach 2012

7 sierpnia 2012 · Kategoria: Skoki luzem / Wolne skoki · Rasa: ,,,,,,

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu w skokach luzem, który odbędzie się podczas Mistrzostw Polski Młodych Koni - Gajewniki 2012. Czytaj dalej »

Zasady kwalifikacji do ZT dla ogierów w sezonie 2012

2 marca 2012 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,,,

Przedstawiamy zasa­dy kwa­li­fi­ka­cji, ter­mi­narz i wyma­ga­nia sta­wia­ne ogie­rom przyj­mo­wa­nym do Zakładów Treningowych w sezo­nie 2012.


Hodowca i Jeździec