Rasa: xo

Kategoria: Rasa: Okres:

Wstępne zgłoszenia koni półkrwi do sezonu 2018

11 października 2017 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,,,,,

W związ­ku z za­in­te­re­so­wa­niem śro­do­wi­ska ho­dow­ców i wła­ści­cie­li ko­ni pół­krwi wy­ści­go­wą pró­bą dziel­no­ści, Polski Klub Wyścigów Konnych in­for­mu­je, że do dnia 26 paź­dzier­ni­ka br. przyj­mu­je wstęp­ne zgło­sze­nia ko­ni pół­krwi do se­zo­nu 2018. Czytaj dalej »

Polskie konie najlepsze we Francji

19 września 2017 · Kategoria: Czempionaty · Rasa: ,,

Zdążyliśmy się już przy­zwy­cza­ić, że każ­dy wy­jazd pol­skich ho­dow­ców na „Wielki Tydzień Pompadour” za­koń­czo­ny jest Wielkim Sukcesem. W tym ro­ku w Czempionacie Koni Anglo-​Arabskich we Francji wzię­ło udział 7 pol­skich ko­ni, z któ­rych aż 3 zdo­by­ły ty­tu­ły Czempionów Międzynarodowych! Czytaj dalej »

Czempionat Małopolski oczami sędziów zagranicznych

9 sierpnia 2016 · Kategoria: Czempionaty · Rasa: ,,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z re­la­cją sę­dziów fran­cu­skich z Narodowego Czempionatu Koni Małopolskich, któ­ry od­był się w dniach 16-​17 lip­ca w Białce. Tekst źródłowy dostępny jest na stronie Francuskiego Związku Angloarabskiego. Czytaj dalej »

Ocena ogierów spełniających wymagania alternatywnych prób dzielności

19 stycznia 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa: ,,,,,,,,

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że ogie­ry, któ­re speł­ni­ły wy­ma­ga­nia al­ter­na­tyw­nych prób dziel­no­ści mo­gą zo­stać oce­nio­ne „na pły­cie” i w ru­chu w rę­ku w dniu 19 lu­te­go (pią­tek) w ZT Bielice, oko­ło godz. 1300.
Powyższa oce­na od­bę­dzie się po za­koń­cze­niu kwa­li­fi­ka­cji kla­czy do ZT. Koszt uzna­wa­nia ogie­rów wy­no­si 200 zło­tych (płat­ne przed przy­jaz­dem do Bielic) na nu­mer kon­ta ban­ko­we­go PZHK 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 – w ty­tu­le prze­le­wu pro­si­my po­dać: „oce­na bon. NAZWA OGIERA”. Termin zgła­sza­nia do 12 lu­te­go (pią­tek). W przy­pad­ku py­tań or­ga­ni­za­cyj­nych pro­si­my o kon­takt z kie­row­ni­kiem ZT Bielice – p. Krzysztofem Kierzkiem pod nu­mer te­le­fo­nu 501-192-979.
Zgłoszenia pro­si­my prze­sy­łać na ad­res: cuber@pzhk.pl

87.000 € do wygrania w międzynarodowych zawodach w skokach na Sardynii!

8 września 2015 · Kategoria: Skoki przez przeszkody · Rasa:

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z propozycjami międzynarodowych zawodów w skokach przez przeszkody, któ­re od­bę­dą się w dniach 16-​18 paź­dzier­ni­ka b.r. we Włoszech w miej­sco­wo­ści Abbasanta na Sardynii. Czytaj dalej »

Polskie konie jadą do Pompadour

7 września 2015 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW · Rasa: ,,

Dziś we Francji roz­po­czy­na się „Wielki Tydzień Pompadour” w ra­mach któ­re­go ro­ze­gra­ne zo­sta­ną Mistrzostwa Francji Młodych Koni i Kuców w WKKW oraz Czempionat Francji Koni Angloarabskich, któ­ry m.in. za spra­wą pol­skich ho­dow­ców otrzy­mał już ran­gę mię­dzy­na­ro­do­wą. Czytaj dalej »

Pompadour 2014 – podsumowanie

7 października 2014 · Kategoria: Czempionaty, Teraz Polskie Konie · Rasa: ,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z peł­ny­mi wy­ni­ka­mi Czempionatu Koni Angloarabskich, któ­ry od­był się w dniach 18-​21 wrze­śnia w Pompadour (FRA). Przypominamy, że kla­sę ogier­ków 2-​letnich (dział II – AA) wy­grał JAREMA m(AA) (Frazes m – Jutrzenka m /​ Elsing oo) hod. i wł. Mirosława Janika, a w rów­no­rzęd­nej kla­sie kla­czek 2 miej­sce za­ję­ła JĘTKA m(AA) (Juniperus m – Jedlinka m /​ Puszczyk m) hod. i wł. Bogusława Dąbrowskiego. Czytaj dalej »

Jarema Czempionem we Francji!

19 września 2014 · Kategoria: Czempionaty, Teraz Polskie Konie · Rasa: ,,

Niezmiernie mi­ło nam po­in­for­mo­wać, iż na Czempionat an­glo­arab­ski w Pompadour /​Francja/​ po­je­cha­ło w tym ro­ku aż 10 ko­ni. Wczoraj oce­nia­ne by­ły 2-​latki – w sko­kach lu­zem i po­krój. W kla­sie ogie­rów AA wy­grał JAREMA hod. i wł. Mirka Janika.
Dziś na­to­miast oce­nie (pod jeźdź­cem i po­krój) pod­da­wa­ne są ko­nie 3-​letnie. Trzymamy kciu­ki za ko­lej­ne suk­ce­sy! Czytaj dalej »

Lipiec na sopockim Hipodromie…

4 lipca 2014 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,,

Hipodrom Sopot oraz Miasto Sopot za­pra­sza ma Wyścigi Konne, któ­re od­bę­dą się w dniach 12-​13, 19-​20 i 25-​26 lip­ca 2014 na so­poc­kim Hipodromie, w go­dzi­nach 15:00 – 19:00. Czytaj dalej »

Wielki Tydzień Pompadour

18 września 2012 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW · Rasa: ,,

W ostat­nią nie­dzie­lę we Francji za­koń­czył się „Wielki Tydzień Pompadour” – jed­no z naj­więk­szych wy­da­rzeń sportowo-​hodowlanych w tym kra­ju. Między 10 a 16 wrze­śnia na ogrom­nym te­re­nie stad­ni­ny pań­stwo­wej w Pompadour od­był się Finał Mistrzostw Francji Młodych Koni i Kuców w WKKW, za­wo­dy mię­dzy­na­ro­do­we mło­dych ko­ni w WKKW oraz Krajowy Czempionat Hodowlany ko­ni Anglo-​Arabskich. Konkursy WKKW od­by­wa­ły się w ka­te­go­riach wie­ko­wych 4, 5, 6 i 7 lat, na­to­miast w czem­pio­na­cie ho­dow­la­nym oce­nie pod­le­ga­ły źre­bię­ta pod mat­ka­mi, ogie­ry i kla­cze 2-​letnie, ogie­ry, kla­cze i wa­ła­chy 3-​letnie oraz kla­cze stad­ne ze źre­bię­ta­mi. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec