Rasa: xo

Kategoria: Rasa: Okres:

Zimowa Aukcja Koni w SK Janów Podlaski

4 grudnia 2017 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa: ,

W imie­niu Stadniny Koni w Janowie Podlaskim zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z kata­lo­giem zapo­wia­da­ją­cym Zimową Aukcję Koni w stad­ni­nie, zapla­no­wa­ną na dzień 10.12.2017 godz.11:00. Czytaj dalej »

Wstępne zgłoszenia koni półkrwi do sezonu 2018

11 października 2017 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,,,,,

W związ­ku z zain­te­re­so­wa­niem śro­do­wi­ska hodow­ców i wła­ści­cie­li koni pół­krwi wyści­go­wą pró­bą dziel­no­ści, Polski Klub Wyścigów Konnych infor­mu­je, że do dnia 26 paź­dzier­ni­ka br. przyj­mu­je wstęp­ne zgło­sze­nia koni pół­krwi do sezo­nu 2018. Czytaj dalej »

Polskie konie najlepsze we Francji

19 września 2017 · Kategoria: Czempionaty · Rasa: ,,

Zdążyliśmy się już przy­zwy­cza­ić, że każ­dy wyjazd pol­skich hodow­ców na „Wielki Tydzień Pompadour” zakoń­czo­ny jest Wielkim Sukcesem. W tym roku w Czempionacie Koni Anglo-Arabskich we Francji wzię­ło udział 7 pol­skich koni, z któ­rych aż 3 zdo­by­ły tytu­ły Czempionów Międzynarodowych! Czytaj dalej »

Czempionat Małopolski oczami sędziów zagranicznych

9 sierpnia 2016 · Kategoria: Czempionaty · Rasa: ,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z rela­cją sędziów fran­cu­skich z Narodowego Czempionatu Koni Małopolskich, któ­ry odbył się w dniach 16-17 lip­ca w Białce. Tekst źró­dło­wy dostęp­ny jest na stro­nie Francuskiego Związku Angloarabskiego. Czytaj dalej »

Ocena ogierów spełniających wymagania alternatywnych prób dzielności

19 stycznia 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa: ,,,,,,,,

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że ogie­ry, któ­re speł­ni­ły wyma­ga­nia alter­na­tyw­nych prób dziel­no­ści mogą zostać oce­nio­ne „na pły­cie” i w ruchu w ręku w dniu 19 lute­go (pią­tek) w ZT Bielice, oko­ło godz. 1300.
Powyższa oce­na odbę­dzie się po zakoń­cze­niu kwa­li­fi­ka­cji kla­czy do ZT. Koszt uzna­wa­nia ogie­rów wyno­si 200 zło­tych (płat­ne przed przy­jaz­dem do Bielic) na numer kon­ta ban­ko­we­go PZHK 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 - w tytu­le prze­le­wu pro­si­my podać: „oce­na bon. NAZWA OGIERA”. Termin zgła­sza­nia do 12 lute­go (pią­tek). W przy­pad­ku pytań orga­ni­za­cyj­nych pro­si­my o kon­takt z kie­row­ni­kiem ZT Bielice - p. Krzysztofem Kierzkiem pod numer tele­fo­nu 501-192-979.
Zgłoszenia pro­si­my prze­sy­łać na adres: cuber@pzhk.pl

87.000 € do wygrania w międzynarodowych zawodach w skokach na Sardynii!

8 września 2015 · Kategoria: Skoki przez przeszkody · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cja­mi mię­dzy­na­ro­do­wych zawo­dów w sko­kach przez prze­szko­dy, któ­re odbę­dą się w dniach 16-18 paź­dzier­ni­ka b.r. we Włoszech w miej­sco­wo­ści Abbasanta na Sardynii. Czytaj dalej »

Polskie konie jadą do Pompadour

7 września 2015 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW · Rasa: ,,

Dziś we Francji roz­po­czy­na się „Wielki Tydzień Pompadour” w ramach któ­re­go roze­gra­ne zosta­ną Mistrzostwa Francji Młodych Koni i Kuców w WKKW oraz Czempionat Francji Koni Angloarabskich, któ­ry m.in. za spra­wą pol­skich hodow­ców otrzy­mał już ran­gę mię­dzy­na­ro­do­wą. Czytaj dalej »

Pompadour 2014 - podsumowanie

7 października 2014 · Kategoria: Czempionaty, Teraz Polskie Konie · Rasa: ,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z peł­ny­mi wyni­ka­mi Czempionatu Koni Angloarabskich, któ­ry odbył się w dniach 18-21 wrze­śnia w Pompadour (FRA). Przypominamy, że kla­sę ogier­ków 2-letnich (dział II - AA) wygrał JAREMA m(AA) (Frazes m - Jutrzenka m / Elsing oo) hod. i wł. Mirosława Janika, a w rów­no­rzęd­nej kla­sie kla­czek 2 miej­sce zaję­ła JĘTKA m(AA) (Juniperus m - Jedlinka m / Puszczyk m) hod. i wł. Bogusława Dąbrowskiego. Czytaj dalej »

Jarema Czempionem we Francji!

19 września 2014 · Kategoria: Czempionaty, Teraz Polskie Konie · Rasa: ,,

Niezmiernie miło nam poin­for­mo­wać, iż na Czempionat anglo­arab­ski w Pompadour /Francja/ poje­cha­ło w tym roku aż 10 koni. Wczoraj oce­nia­ne były 2-latki - w sko­kach luzem i pokrój. W kla­sie ogie­rów AA wygrał JAREMA hod. i wł. Mirka Janika.
Dziś nato­miast oce­nie (pod jeźdź­cem i pokrój) pod­da­wa­ne są konie 3-letnie. Trzymamy kciu­ki za kolej­ne suk­ce­sy! Czytaj dalej »

Lipiec na sopockim Hipodromie…

4 lipca 2014 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,,

Hipodrom Sopot oraz Miasto Sopot zapra­sza ma Wyścigi Konne, któ­re odbę­dą się w dniach 12-13, 19-20 i 25-26 lip­ca 2014 na sopoc­kim Hipodromie, w godzi­nach 15:00 - 19:00. Czytaj dalej »

Wielki Tydzień Pompadour

18 września 2012 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW · Rasa: ,,

W ostat­nią nie­dzie­lę we Francji zakoń­czył się „Wielki Tydzień Pompadour” - jed­no z naj­więk­szych wyda­rzeń sportowo-hodowlanych w tym kra­ju. Między 10 a 16 wrze­śnia na ogrom­nym tere­nie stad­ni­ny pań­stwo­wej w Pompadour odbył się Finał Mistrzostw Francji Młodych Koni i Kuców w WKKW, zawo­dy mię­dzy­na­ro­do­we mło­dych koni w WKKW oraz Krajowy Czempionat Hodowlany koni Anglo-Arabskich. Konkursy WKKW odby­wa­ły się w kate­go­riach wie­ko­wych 4, 5, 6 i 7 lat, nato­miast w czem­pio­na­cie hodow­la­nym oce­nie pod­le­ga­ły źre­bię­ta pod mat­ka­mi, ogie­ry i kla­cze 2-letnie, ogie­ry, kla­cze i wała­chy 3-letnie oraz kla­cze stad­ne ze źre­bię­ta­mi. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec