Rasa: xx

Kategoria: Rasa: Okres:

Gala Derby na warszawskim Służewcu

30 czerwca 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

W naj­bliż­szą nie­dzie­lę, 3 lip­ca, od­bę­dzie się na Torze Służewiec naj­bar­dziej pre­sti­żo­we, obok roz­gry­wa­nej je­sie­nią Wielkiej Warszawskiej, wy­da­rze­nie se­zo­nu wy­ści­gów kon­nych w Polsce – Derby o Puchar Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W tym dniu oprócz spor­to­wych emo­cji na go­ści to­ru cze­kać bę­dzie wie­le atrak­cji. Czytaj dalej »

Czerwcowy weekend na Służewcu

27 czerwca 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

W ostat­ni week­end czerw­ca na Torze Służewiec ro­ze­gra­ne zo­sta­ną trzy wy­ści­gi po­za­gru­po­we dla ko­ni czy­stej krwi arab­skiej o na­gro­dy Janowa, Kurozwęk i Europejczyka. Publiczność po raz pierw­szy w se­zo­nie bę­dzie mo­gła zo­ba­czyć w ak­cji dwu­let­nie fol­blu­ty, któ­re spo­tka­ją się w trzech go­ni­twach, w tym dwóch o Nagrodę Próbną. Czytaj dalej »

Konferencja ,,Badania laboratoryjne w monitorowaniu stanu zdrowia i postępów treningowych u koni wyścigowych”

17 czerwca 2016 · Kategoria: Konferencje · Rasa: ,

Wszystkich chęt­nych za­pra­sza­my na kon­fe­ren­cję ,,Badania la­bo­ra­to­ryj­ne w mo­ni­to­ro­wa­niu sta­nu zdro­wia i po­stę­pów tre­nin­go­wych u ko­ni wy­ści­go­wych” z udzia­łem prof. Davida Horohova z Gluck Equine Research Center Kentucky, USA. Konferencja od­bę­dzie się 19 czerw­ca 2016 r., o godz. 10:00 na Torze Wyścigów Konnych Służewiec. Czytaj dalej »

Gorący weekend na Służewcu

9 czerwca 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

W naj­bliż­szą so­bo­tę i nie­dzie­lę na mi­ło­śni­ków wy­ści­gów kon­nych cze­ka wie­le in­te­re­su­ją­cych go­nitw. W trak­cie dwóch dni ro­ze­gra­nych zo­sta­nie 17 go­nitw, w tym aż 6 imien­nych. Najważniejszymi wy­da­rze­nia­mi bę­dą bie­gi o Nagrodę Iwna i Nagrodę Soliny. Czytaj dalej »

Końska dawka emocji dla najmłodszych

30 maja 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,,

Wyścigowa nie­dzie­la na Partynicach peł­na atrak­cji dla naj­młod­szych! Czytaj dalej »

Weekend z klasykami

20 maja 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Podczas naj­bliż­sze­go week­en­du naj­waż­niej­szy­mi wy­da­rze­nia­mi bę­dą kla­sycz­ne go­ni­twy roz­gry­wa­ne na dy­stan­sie 1600 m. Głównym bie­giem dwud­niów­ki bę­dzie Nagroda Rulera, któ­ra jest pierw­szą z go­nitw za­li­cza­nych do po­trój­nej ko­ro­ny. Drugim kla­sy­kiem jest go­ni­twa kla­czy o Nagrodę Wiosenną. Czytaj dalej »

Nagroda Tiumena

20 maja 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Konie zmie­rzą się na pło­tach, prze­szko­dach i w go­ni­twach pła­skich. Czytaj dalej »

Dzień Francuski i powrót Va Banka na Służewiec

11 maja 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Nadchodzący week­end bę­dzie ob­fi­to­wał w in­te­re­su­ją­ce wy­da­rze­nia. Niedziela bę­dzie Dniem Francuskim – pa­tro­nat nad jed­nym z bie­gów kłu­sa­ków ob­jął am­ba­sa­dor Francji w Polsce – Jego Ekscelencja Pierre Buhler. Również w nie­dzie­lę w go­ni­twie o Nagrodę Golejewka za­pre­zen­tu­je się gwiaz­da ro­dzi­mych wy­ści­gów kon­nych – Va Bank. Czytaj dalej »

Końska dawka emocji na Partynicach

6 maja 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Już w naj­bliż­szą nie­dzie­lę, 8 ma­ja, dru­gi dzień wy­ści­go­wy – Arabskie Debiuty, start 13:45. Czytaj dalej »

Sobota i niedziela na wyścigach

5 maja 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Prognozy po­go­dy za­po­wia­da­ją sło­necz­ny week­end. Wycieczka na Tor Służewiec to do­bry po­mysł na week­en­do­wą roz­ryw­kę. W so­bo­tę zo­sta­nie ro­ze­gra­nych osiem go­nitw, a w nie­dzie­lę sie­dem. Czytaj dalej »

Bilety na warszawski tor nareszcie do kupienia w Internecie

28 kwietnia 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

W tym ro­ku ru­szył 72. se­zon wy­ści­gów kon­nych na Służewcu. Bilety na go­ni­twy moż­na na­by­wać po raz pierw­szy tak­że on­li­ne. Tor Służewiec oraz fir­ma Eventim.pl pod­pi­sa­ły umo­wę na dys­try­bu­cję bi­le­tów, któ­ra już w week­end otwar­cia za­owo­co­wa­ła wy­ni­kiem bli­sko 14 proc. sprze­da­nych wej­śció­wek wła­śnie w ka­na­le in­ter­ne­to­wym. Czytaj dalej »

Majówka na Torze Służewiec

28 kwietnia 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Długi ma­jo­wy week­end to do­bra oka­zja do od­wie­dze­nia słu­że­wiec­kie­go to­ru. W so­bo­tę zo­sta­nie ro­ze­gra­nych osiem go­nitw, a w nie­dzie­lę sie­dem. Czytaj dalej »

Pierwszy pełny weekend wyścigowy w 2016 roku na Służewcu

21 kwietnia 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,,

W nad­cho­dzą­cą so­bo­tę i nie­dzie­lę na war­szaw­skim to­rze ro­ze­gra­nych zo­sta­nie łącz­nie 15 go­nitw – sie­dem w so­bo­tę i osiem w nie­dzie­lę. Najciekawiej za­po­wia­da się nie­dziel­na go­ni­twa o Nagrodę Cometa dla ko­ni czy­stej krwi arab­skiej. Po raz pierw­szy w tym ro­ku w Warszawie wy­stą­pią też kłu­sa­ki fran­cu­skie. Czytaj dalej »

Pierwsze galopy na Partynicach

8 kwietnia 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

W so­bo­tę na mu­ra­wie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice po raz pierw­szy w tym se­zo­nie po­ja­wią się ko­nie. Do roz­po­czę­cia se­zo­nu wy­ści­go­we­go po­zo­sta­ło jesz­cze dwa ty­go­dnie. Jednak już ju­tro ko­nie bę­dzie moż­na zo­ba­czyć na wro­cław­skim hi­po­dro­mie gdzie, jak co ro­ku, od­bę­dą się prób­ne ga­lo­py. Czytaj dalej »

Wielki sukces trenowanego na Partynicach konia na niemieckim torze

22 marca 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa:

Polskiej ho­dow­li klacz Inferna w pięk­nym sty­lu  od­nio­sła suk­ces w nie­dzie­lę 20 mar­ca 2016 w dniu in­au­gu­ra­cji se­zo­nu wy­ści­go­we­go na nie­miec­kim to­rze w Krefeld. Tym sa­mym zo­sta­ła zwy­cięż­czy­nią je­dy­nej te­go dnia go­ni­twy prze­szko­do­wej (3500 m). Do zwy­cię­stwa po­pro­wa­dził ją cze­ski dżo­kej Dusan Andres ma­ją­cy ja­ko je­dy­ny jeź­dziec w hi­sto­rii wy­gra­ne za­rów­no w cze­skich Derbach jak i Wielkiej Pardubickiej. Trenerem kla­czy jest Robert Świątek. Czytaj dalej »

Rejestr ogierów 2016

4 marca 2016 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa: ,,,,,,,,,,

PZHK przed­sta­wia reje­stry ogie­rów kry­ją­cych w sezo­nie 2016.

Znamy daty najważniejszych gonitw sezonu 2016

15 lutego 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Pomimo ka­len­da­rzo­wej zi­my na słu­że­wiec­kim to­rze przy­go­to­wa­nia do se­zo­nu 2016 idą peł­ną pa­rą. Na stro­nie in­ter­ne­to­wej Toru Służewiec opu­bli­ko­wa­ny zo­stał ka­len­darz dni wy­ści­go­wych nad­cho­dzą­ce­go se­zo­nu. Na mi­ło­śni­ków wy­ści­gów kon­nych cze­kać bę­dzie wie­le in­te­re­su­ją­cych go­nitw, któ­re zo­sta­ną ro­ze­gra­ne w trak­cie 54 dni wy­ści­go­wych. Pierwszy raz w 2016 ro­ku słyn­ne „bom­ba w gó­rę” usły­szy­my w nie­dzie­lę 17 kwiet­nia. Czytaj dalej »

Ocena ogierów spełniających wymagania alternatywnych prób dzielności

19 stycznia 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa: ,,,,,,,,

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że ogie­ry, któ­re speł­ni­ły wy­ma­ga­nia al­ter­na­tyw­nych prób dziel­no­ści mo­gą zo­stać oce­nio­ne „na pły­cie” i w ru­chu w rę­ku w dniu 19 lu­te­go (pią­tek) w ZT Bielice, oko­ło godz. 1300.
Powyższa oce­na od­bę­dzie się po za­koń­cze­niu kwa­li­fi­ka­cji kla­czy do ZT. Koszt uzna­wa­nia ogie­rów wy­no­si 200 zło­tych (płat­ne przed przy­jaz­dem do Bielic) na nu­mer kon­ta ban­ko­we­go PZHK 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 – w ty­tu­le prze­le­wu pro­si­my po­dać: „oce­na bon. NAZWA OGIERA”. Termin zgła­sza­nia do 12 lu­te­go (pią­tek). W przy­pad­ku py­tań or­ga­ni­za­cyj­nych pro­si­my o kon­takt z kie­row­ni­kiem ZT Bielice – p. Krzysztofem Kierzkiem pod nu­mer te­le­fo­nu 501-192-979.
Zgłoszenia pro­si­my prze­sy­łać na ad­res: cuber@pzhk.pl

31 stycznia – ostateczny termin zgłaszania koni do sezonu wyścigowego

4 stycznia 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

W imie­niu Polskiego Klubu Wyścigów Konnych in­for­mu­je­my, że osta­tecz­ny ter­min zgła­sza­nia ko­ni do se­zo­nu wy­ści­go­we­go upły­wa 31 stycz­nia. W związ­ku z tym, iż w 2016 ro­ku 31 stycz­nia wy­pa­da w nie­dzie­lę, ostat­nim dniem przyj­mo­wa­nia zgło­szeń bę­dzie po­nie­dzia­łek – 1 lutego.
Opłata za zgło­sze­nie ko­nia do bie­ga­nia w go­ni­twach kra­jo­wych po tym ter­mi­nie to 10.000 zł.

Zamknięcie Sezonu 2015 na Służewcu

19 listopada 2015 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Ostatnim dniem wy­ści­go­wym w se­zo­nie 2015 bę­dzie naj­bliż­sza nie­dzie­la, 22 li­sto­pa­da. Mityng roz­pocz­nie o go­dzi­nie 1000 wy­ścig o Nagrodę Wikinga, a za­koń­czy tra­dy­cyj­nie Nagroda Zamknięcia Sezonu. W trak­cie ca­łe­go dnia ro­ze­gra­nych zo­sta­nie dzie­więć go­nitw. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec