Rasa: z

Kategoria: Rasa: Okres:

II Wystawa specjalistyczna - Krajowy Czempionat Koni Sztumskich

7 czerwca 2017 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Wszystkich Hodowców, miło­śni­ków koni i hob­by­stów ser­decz­nie zapra­sza­my na kolej­ny czem­pio­nat w „cięż­kim” wyda­niu. Czytaj dalej »

Czempionat w Kętrzynie - regulaminy

5 czerwca 2017 · Kategoria: Czempionaty · Rasa: ,

Wystawa Specjalistyczna - Czempionat Koni Sokólskich

23 maja 2017 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Ponad 40 mło­dych kla­czek i ogier­ków sokól­skich spo­tka­ło się w minio­ny week­end pod­czas rywa­li­za­cji czem­pio­na­to­wej w Szepietowie. Pogoda dopi­sa­ła, więc z czy­stą satys­fak­cją i spo­ko­jem moż­na było prze­pro­wa­dzić oce­nę. Najliczniejsze gru­py sta­no­wi­ły kla­cze i ogie­ry dwu­let­nie i konie z tych grup otrzy­ma­ły naj­wyż­sze noty. Czytaj dalej »

REGULAMIN Wystawy Specjalistycznej - Czempionatu Koni Sztumskich

16 maja 2017 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do zapo­zna­nia się z Regulaminem Czempionatu Koni Sztumskich, któ­ry odbę­dzie się w dniach 10-11 czerw­ca w ODR Starym Polu. Czytaj dalej »

Wyniki KWZH w Poznaniu

15 maja 2017 · Kategoria: Imprezy hodowlane, Wystawy i pokazy · Rasa: ,,,,,,,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi oce­ny pły­to­wej oraz użyt­ko­wej koni pre­zen­to­wa­nych pod­czas Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu.

Czytaj dalej »

PROW 2014-2020 – wyższe dopłaty do klaczy

11 maja 2017 · Kategoria: Finansowanie · Rasa: ,,,,,

Dzięki dzia­ła­niom Polskiego Związku Hodowców Koni i Instytutu Zootechniki w Krakowie, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wpro­wa­dził od dnia 21 kwiet­nia w ramach dzia­ła­nia pro­gra­mu PROW 2014-2020 wyż­sze staw­ki dopłat do kla­czy obję­tych pro­gra­ma­mi ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych Czytaj dalej »

Pierwszy z trzynastu

11 maja 2017 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Dnia 20 maja 2017 roku, w sobo­tę,  ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich miło­śni­ków koni na pierw­szy z 13 ogól­no­pol­skich czem­pio­na­tów  hodow­la­nych. Czytaj dalej »

Audycja o koniach w Jedynce

7 marca 2017 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach · Rasa:

Zapraszamy do wysłu­cha­nia audy­cji z dnia 6 mar­ca 2017 roku poświę­co­nej „Wstępom” ska­ry­szew­skim oraz hodow­li koni zim­no­krwi­stych. Czytaj dalej »

Zmiany do programów hodowli koni zimnokrwistych oraz arden polski

17 lutego 2017 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa: ,

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaak­cep­to­wa­ło zmia­ny do pro­gra­mów hodow­li koni zim­no­krwi­stych oraz arden pol­ski. Zapraszamy do zapo­zna­nia się z aktu­al­ny­mi doku­men­ta­mi (od 1 stycz­nia 2017 r.). Czytaj dalej »

Wiosenne Aukcje Ogierów Zimnokrwistych

17 stycznia 2017 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza na wio­sen­ne aukcje ogie­rów zim­no­krwi­stych, któ­re odbę­dą się: Czytaj dalej »

Premiowanie źrebiąt ras zimnokrwistych

11 października 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa: ,

W imie­niu Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie ser­decz­nie zapra­sza­my na pre­mio­wa­nie źre­biąt rocz­nych oraz dwu­let­nich ras zim­no­krwi­stych, któ­re odbę­dzie się 25.10.2016 r. o godzi­nie 9:00 na tere­nie tar­go­wi­ska gmin­ne­go w Kozłowie Biskupim. Czytaj dalej »

60 Wystawa - Sprzedaż Ogierów Zimnokrwistych Szepietowo 2016

23 września 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Wystawy i pokazy · Rasa: ,

W dniach 3-4 paź­dzier­ni­ka 2016 roku na tere­nie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie odbę­dzie się 60 Wystawa-Sprzedaż ogie­rów zim­no­krwi­stych – rasy Polski Koń Zimnokrwisty i Polski Koń Zimnokrwisty w typie sokól­skim oraz Arden Polski. Na Aukcji będą pre­zen­to­wa­ne mło­de 2,5-letnie konie, któ­re zosta­ną oce­nio­ne przez Komisję Oceny celem kwa­li­fi­ka­cji i wpi­su do ksiąg koni zaro­do­wych. Czytaj dalej »

Czempionat ogierów ras zimnokrwistych – wyniki

14 września 2016 · Kategoria: Czempionaty · Rasa: ,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Ras Zimnokrwistych, któ­ry miał miej­sce w Stadzie w Kętrzynie dnia 10 wrze­śnia 2016 roku. Czytaj dalej »

Czempionat tuż tuż – katalog ogierów

7 września 2016 · Kategoria: Czempionaty · Rasa: ,

Polski Związek Hodowców Koni przy­po­mi­na, że już w naj­bliż­szą sobo­tę 10 wrze­śnia roze­gra­ny zosta­nie Czempionat Ogierów Ras Zimnokrwistych w Stadzie Ogierów w Kętrzynie. Zapraszamy do zapo­zna­nia się z kata­lo­giem zgło­szo­nych koni. Czytaj dalej »

Jesień - czas zimnokrwistych

1 września 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa: ,

Jesień to gorą­cy okres dla wła­ści­cie­li ogie­rów zim­no­krwi­stych. Prawo wpi­su do księ­gi będzie moż­na uzy­skać pod­czas wystaw- sprze­da­ży zor­ga­ni­zo­wa­nych na tere­nie całe­go kra­ju. Czytaj dalej »

Znowelizowane programy hodowli PKZ i Arden polski

1 września 2016 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa: ,

Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaak­cep­to­wa­ło zno­we­li­zo­wa­ne pro­gra­my hodow­li dla koni ras zim­no­krwi­stych oraz arden pol­ski. Zmiany doty­czą prób użyt­ko­wo­ści i mogą być sto­so­wa­ne od 5 wrze­śnia 2016 roku.

Klikowska Parada Konna - spot reklamowy

22 sierpnia 2016 · Kategoria: Czempionaty · Rasa: ,

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie ponow­nie pra­gnie ser­decz­nie zapro­sić Państwa w dniach 10-11 wrze­śnia 2016 r. do Tarnowa, ul. Klikowska 304 na „Klikowską Paradę Konną”, w ramach któ­rej odbę­dzie się VIII Wojewódzki Czempionat Hodowlany Koni Rasy Śląskiej i V Wojewódzki Czempionat Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty pod nazwą: Polskie Konie, tra­dy­cja, teraź­niej­szość szan­są na przy­szłość. Czytaj dalej »

Czempionat ogierów

19 sierpnia 2016 · Kategoria: Czempionaty · Rasa: ,

Uprzejmie przy­po­mi­na­my, iż 22 sierp­nia mija ter­min zgło­szeń ogie­rów zim­no­krwi­stych na Ogólnopolski Czempionat, któ­ry odbę­dzie się 10 wrze­śnia w Kętrzynie. Zgłoszenia przyj­mu­je Pomorski Związek Hodowców Koni w Malborku. Czytaj dalej »

XV Czempionat Koni Zimnokrwistych - relacja filmowa

16 sierpnia 2016 · Kategoria: Czempionaty · Rasa: ,

Wszystkich miło­śni­ków koni zim­no­krwi­stych zapra­sza­my do obej­rze­nia mate­ria­łów fil­mo­wych z XV Czempionatu Koni Zimnokrwistych, któ­ry odbył się w dniach 23-24 lip­ca w Kętrzynie. Czytaj dalej »

„Klikowska Parada Konna” - Propozycje

11 sierpnia 2016 · Kategoria: Czempionaty · Rasa: ,

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie zapra­sza­my Państwa w dniach 10 i 11 wrze­śnia 2016 r. do Tarnowa - Klikowej na „Klikowską Paradę Konną”. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec