Rasa: z

Kategoria: Rasa: Okres:

XV Czempionat Koni Zimnokrwistych – Kętrzyn

16 sierpnia 2016 · Kategoria: Czempionaty · Rasa: ,

Wszystkich mi­ło­śni­ków ko­ni zim­no­krwi­stych za­pra­sza­my do obej­rze­nia ma­te­ria­łów fil­mo­wych z XV Czempionatu Koni Zimnokrwistych, któ­ry od­był się w dniach 23-​24 lip­ca w Kętrzynie. Czytaj dalej »

,,Klikowska Parada Konna” – Propozycje

11 sierpnia 2016 · Kategoria: Czempionaty · Rasa: ,

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie za­pra­sza­my Państwa w dniach 10 i 11 wrze­śnia 2016 r. do Tarnowa – Klikowej na „Klikowską Paradę Konną”. Czytaj dalej »

Ogólnopolski Czempionat Ogierów Hodowlanych Ras Zimnokrwistych

29 lipca 2016 · Kategoria: Czempionaty · Rasa: ,

Uprzejmie in­for­mu­je­my, że dnia 10 wrze­śnia 2016 ro­ku w Stadzie Ogierów w Kętrzynie od­bę­dzie się Ogólnopolski Czempionat Ogierów Hodowlanych Ras Zimnokrwistych, na któ­rym w szran­ki sta­ną uzna­ne ogie­ry zim­no­krwi­ste w 4 kla­sach: Czytaj dalej »

IV Regionalna Wystawa Koni Rasy Małopolskiej, Huculskiej, Śląskiej i Polski Koń Zimnokrwisty

26 lipca 2016 · Kategoria: Wystawy i pokazy · Rasa: ,,,

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie za­pra­sza­my na relację filmową IV Regionalnej Wystawy Koni Rasy Małopolskiej, Huculskiej, Śląskiej i Polski Koń Zimnokrwisty, któ­ra od­by­ła się w dniach 4-​5 czerw­ca w Szczyrzycu. Czytaj dalej »

XV Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty

26 lipca 2016 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z wynikami XV Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty, któ­ry od­był się w dniach 23-​24 lip­ca br. na te­re­nie Stada Ogierów w Kętrzynie.

Spotkanie zespołu roboczego ds. koni zimnokrwistych

25 lipca 2016 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa:

W dniu 18 lip­ca br. od­by­ło się w Warszawie spo­tka­nie ze­spo­łu ro­bo­cze­go po­wo­ła­ne­go przez Prezydium PZHK w ce­lu prze­ana­li­zo­wa­nia wnio­sków ostat­nie­go Walnego Zjazdu Delegatów PZHK do­ty­czą­cych ko­ni zim­no­krwi­stych. Czytaj dalej »

XI Wojewódzka Wystawa Koni Zimnokrwistych w Oleszycach

19 lipca 2016 · Kategoria: Czempionaty, Wystawy i pokazy · Rasa:

Zapraszamy Państwa do za­po­zna­nia się z re­la­cją fil­mo­wą z XI Wojewódzkiej Wystawy Koni Zimnokrwistych w Oleszycach, któ­ra od­by­ła się 9-​10 lip­ca br. Czytaj dalej »

Najlepsze z najcięższych w Janowie!

4 lipca 2016 · Kategoria: Czempionaty · Rasa: ,

Sama śmie­tan­ka naj­lep­szych ko­ni zim­no­krwi­stych zje­cha­ła do Janowa na ju­bi­le­uszo­wą X wy­sta­wę ko­ni ras zim­no­krwi­stych. Wystarczy wspo­mnieć o ta­kich pe­reł­kach jak Kilta (Sułtan _​ Kim Van Achter De Kerk/​Igor VannGaasbeek), Marino (Expo De Feulen- Marva II/​Junid), Vulcana (Leo 148 – Volcane De Sery/​Orion Du Vallon), Framand (Armand – Frajda/​Bramin) czy Perkoz (Nestor Ter Massin – Polka De Maucourt/​Kenn De Maucourt). Czytaj dalej »

Sztumiaki w Starym Polu

27 czerwca 2016 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

W dniach 18-​19 czerw­ca w Starym Polu na Pomorzu od­był się Czempionat Koni Sztumskich. Konie oce­nia­ne by­ły w 4 kla­sach, łącz­nie 32 ko­nie. Czytaj dalej »

Ponownie zimnuchy w Kętrzynie!

22 czerwca 2016 · Kategoria: Czempionaty · Rasa: ,

Za na­mi już kil­ka pięk­nych wy­da­rzeń ho­dow­la­nych z koń­mi zim­no­krwi­sty­mi: w ma­ju od­był się kra­jo­wy czem­pio­nat so­kól­ski, w czerw­cu mię­dzy­na­ro­do­wy czem­pio­nat ko­ni ar­deń­skich oraz czem­pio­nat ko­ni sztum­skich. Czytaj dalej »

Na sztumy do Starego Pola!

16 czerwca 2016 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Już w ten week­end wiel­kie wy­da­rze­nie dla mi­ło­śni­ków ro­dzi­mych ty­pów ko­ni zim­no­krwi­stych. O kra­jo­we ty­tu­ły czem­pio­nów bę­dzie wal­czyć mło­dzież sztum­ska w PODR Stare Pole na Pomorzu. Czytaj dalej »

Kwalifikacja klaczy w typie sztumskim i sokólskim do programu ochrony zasobów genetycznych

12 maja 2016 · Kategoria: Programy ochrony · Rasa:

Przedstawiamy program przeglądów klaczy zgła­sza­nych do uczest­nic­twa w pro­gra­mie ko­ni sztum­skich lub so­kól­skich oraz program prób posłuszeństwa.

IV Regionalna wystawa koni rasy małopolskiej, huculskiej, śląskiej oraz polski koń zimnokrwisty

11 maja 2016 · Kategoria: Wystawy i pokazy · Rasa: ,,,

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni ser­decz­nie za­pra­sza­my do zgła­sza­nia kla­czy na IV Regionalną wy­sta­wę ko­ni ra­sy ma­ło­pol­skiej, hu­cul­skiej, ślą­skiej oraz pol­ski koń zim­no­krwi­sty, któ­ra od­bę­dzie się w dniach 4-​5 czerw­ca 2016 r. w Szczyrzycu. Czytaj dalej »

Wystawa Specjalistyczna – Czempionat koni Sokólskich

19 kwietnia 2016 · Kategoria: Czempionaty, Wystawy i pokazy · Rasa:

W imie­niu WZHK w Białymstoku za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z regulaminem Wystawy Specjalistycznej – Czempionatu koni Sokólskich, któ­ra od­bę­dzie się 28-​29 ma­ja 2016 r. w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Wiosenne uznawanie ogierów

22 marca 2016 · Kategoria: Imprezy hodowlane · Rasa:

Uprzejmie in­for­mu­je­my, że w dniu 9 kwiet­nia br. na te­re­nie Targowicy w miej­sco­wo­ści Suchowola od­bę­dzie się wio­sen­ne uzna­wa­nie ogie­rów ras zim­no­krwi­stych. Rozpoczęcie pla­no­wa­ne jest na go­dzi­nę 1000. Czytaj dalej »

Statystyka hodowlana

17 marca 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa: ,,,,,,,,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z danymi statystycznymi za rok 2015, do­ty­czą­cy­mi po­gło­wia ko­ni ho­dow­la­nych 9 ras, dla któ­rych Polski Związek Hodowców Koni pro­wa­dzi księ­gi stad­ne…
W ni­niej­szym ze­sta­wie­niu za 2015 rok zna­la­zło się po­gło­wie ko­ni wpi­sy­wa­nych do no­wo po­wsta­łej księ­gi stad­nej ar­de­na pol­skie­go – jest to róż­ni­ca w po­rów­na­niu do lat ubie­głych.

Rejestr ogierów 2016

4 marca 2016 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa: ,,,,,,,,,,

PZHK przed­sta­wia reje­stry ogie­rów kry­ją­cych w sezo­nie 2016.

Dodatkowe aukcje ogierów zimnokrwistych

20 stycznia 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni za­wia­da­mia, iż pla­no­wa­ne są dwie do­dat­ko­we au­kcje ogie­rów zim­no­krwi­stych:

  • 17 lu­te­go 2016 r. (śro­da) w Kwidzynie
  • 1 mar­ca 2016 r. (wto­rek) w Józefinie

Serdecznie za­pra­sza­my.

Ceny nowych paszportów

29 października 2015 · Kategoria: Ogłoszenia · Rasa: ,,,,,,,,

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że w związ­ku ze zmia­ną wzo­ru dru­ku pasz­por­tu od 1 stycz­nia 2016 r. nie prze­wi­du­je­my zmia­ny ce­ny za wy­da­nie pasz­por­tu ko­nio­wa­te­go.
Zapraszamy rów­nież do za­po­zna­nia się z materiałem wideo przygotowanym przez redakcję programu agroBIZNES, do­ty­czą­cym pasz­por­ty­za­cji (mi­nu­ta 4:40 – uwa­ga ma­te­riał ła­du­je się z opóź­nie­niem).

Relacja filmowa „Klikowska Parada Konna 2015”

22 października 2015 · Kategoria: Czempionaty · Rasa: ,

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni ser­decz­nie za­pra­sza­my do obej­rze­nia re­la­cji fil­mo­wej z VII Regionalnego Czempionatu Hodowlanego Koni Rasy Śląskiej oraz IV Regionalnego Czempionatu Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty pod na­zwą „Klikowska Parada Konna”, któ­ra od­by­ła się w dniach 12-13.09.2015 r w Klikowej. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec
  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube