Rasa: z

Kategoria: Rasa: Okres:

Ponownie zimnuchy w Kętrzynie!

22 czerwca 2016 · Kategoria: Czempionaty · Rasa: ,

Za na­mi już kil­ka pięk­ny­ch wy­da­rzeń ho­dow­la­ny­ch z koń­mi zim­no­krwi­sty­mi: w ma­ju od­był się kra­jo­wy czem­pio­nat so­kól­ski, w czerw­cu mię­dzy­na­ro­do­wy czem­pio­nat ko­ni ar­deń­ski­ch oraz czem­pio­nat ko­ni sztum­ski­ch. Czytaj dalej »

Na sztumy do Starego Pola!

16 czerwca 2016 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Już w ten week­end wiel­kie wy­da­rze­nie dla mi­ło­śni­ków ro­dzi­my­ch ty­pów ko­ni zim­no­krwi­sty­ch. O kra­jo­we ty­tu­ły czem­pio­nów bę­dzie wal­czyć mło­dzież sztum­ska w PODR Stare Pole na Pomorzu. Czytaj dalej »

Kwalifikacja klaczy w typie sztumskim i sokólskim do programu ochrony zasobów genetycznych

12 maja 2016 · Kategoria: Programy ochrony · Rasa:

Przedstawiamy program przeglądów klaczy zgła­sza­ny­ch do uczest­nic­twa w pro­gra­mie ko­ni sztum­ski­ch lub so­kól­ski­ch oraz program prób posłuszeństwa.

IV Regionalna wystawa koni rasy małopolskiej, huculskiej, śląskiej oraz polski koń zimnokrwisty

11 maja 2016 · Kategoria: Wystawy i pokazy · Rasa: ,,,

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni ser­decz­nie za­pra­sza­my do zgła­sza­nia kla­czy na IV Regionalną wy­sta­wę ko­ni ra­sy ma­ło­pol­skiej, hu­cul­skiej, ślą­skiej oraz pol­ski koń zim­no­krwi­sty, któ­ra od­bę­dzie się w dnia­ch 4-​5 czerw­ca 2016 r. w Szczyrzycu. Czytaj dalej »

Wystawa Specjalistyczna – Czempionat koni Sokólskich

19 kwietnia 2016 · Kategoria: Czempionaty, Wystawy i pokazy · Rasa:

W imie­niu WZHK w Białymstoku za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z regulaminem Wystawy Specjalistycznej – Czempionatu koni Sokólskich, któ­ra od­bę­dzie się 28-​29 ma­ja 2016 r. w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Wiosenne uznawanie ogierów

22 marca 2016 · Kategoria: Imprezy hodowlane · Rasa:

Uprzejmie in­for­mu­je­my, że w dniu 9 kwiet­nia br. na te­re­nie Targowicy w miej­sco­wo­ści Suchowola od­bę­dzie się wio­sen­ne uzna­wa­nie ogie­rów ras zim­no­krwi­sty­ch. Rozpoczęcie pla­no­wa­ne je­st na go­dzi­nę 1000. Czytaj dalej »

Statystyka hodowlana

17 marca 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa: ,,,,,,,,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z danymi statystycznymi za rok 2015, do­ty­czą­cy­mi po­gło­wia ko­ni ho­dow­la­ny­ch 9 ras, dla któ­ry­ch Polski Związek Hodowców Koni pro­wa­dzi księ­gi stad­ne…
W ni­niej­szym ze­sta­wie­niu za 2015 rok zna­la­zło się po­gło­wie ko­ni wpi­sy­wa­ny­ch do no­wo po­wsta­łej księ­gi stad­nej ar­de­na pol­skie­go – je­st to róż­ni­ca w po­rów­na­niu do lat ubie­gły­ch.

Rejestr ogierów 2016

4 marca 2016 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa: ,,,,,,,,,,

PZHK przed­sta­wia reje­stry ogie­rów kry­ją­cych w sezo­nie 2016.

Dodatkowe aukcje ogierów zimnokrwistych

20 stycznia 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni za­wia­da­mia, iż pla­no­wa­ne są dwie do­dat­ko­we au­kcje ogie­rów zim­no­krwi­sty­ch:

  • 17 lu­te­go 2016 r. (śro­da) w Kwidzynie
  • 1 mar­ca 2016 r. (wto­rek) w Józefinie

Serdecznie za­pra­sza­my.

Ceny nowych paszportów

29 października 2015 · Kategoria: Ogłoszenia · Rasa: ,,,,,,,,

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że w związ­ku ze zmia­ną wzo­ru dru­ku pasz­por­tu od 1 stycz­nia 2016 r. nie prze­wi­du­je­my zmia­ny ce­ny za wy­da­nie pasz­por­tu ko­nio­wa­te­go.
Zapraszamy rów­nież do za­po­zna­nia się z materiałem wideo przygotowanym przez redakcję programu agroBIZNES, do­ty­czą­cym pasz­por­ty­za­cji (mi­nu­ta 4:40 – uwa­ga ma­te­riał ła­du­je się z opóź­nie­niem).

Relacja filmowa „Klikowska Parada Konna 2015”

22 października 2015 · Kategoria: Czempionaty · Rasa: ,

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni ser­decz­nie za­pra­sza­my do obej­rze­nia re­la­cji fil­mo­wej z VII Regionalnego Czempionatu Hodowlanego Koni Rasy Śląskiej oraz IV Regionalnego Czempionatu Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty pod na­zwą „Klikowska Parada Konna”, któ­ra od­by­ła się w dnia­ch 12-13.09.2015 r w Klikowej. Czytaj dalej »

Relacja filmowa z XV Międzywojewódzkiej Wystawy-​Aukcji Ogierów Zimnokrwistych – Zabajka 2015

16 października 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Wystawy i pokazy · Rasa:

Serdecznie za­pra­sza­my do obej­rze­nia re­la­cji fil­mo­wej z XV Międzywojewódzkiej Wystawy-​Aukcji Ogierów Zimnokrwistych w Zabajce, któ­ra od­by­ła się w dniu 3 paź­dzier­ni­ka 2015 r. Niniejszy ma­te­riał zo­stał zre­ali­zo­wa­ny przez Pana Tadeusza Baranieckiego. Czytaj dalej »

III Regionalne Święto Hodowców Koni – Górki 2015

2 października 2015 · Kategoria: Powożenie · Rasa: ,

Wszystkim uczest­ni­kom III Regionalnego Święta Hodowców Koni Górki 2015 skła­da­my ser­decz­ne po­dzię­ko­wa­nie za przy­by­cie oraz udział we wspól­nym świę­cie. Licznie zgro­ma­dze­ni wi­dzo­wie oraz za­pro­sze­ni go­ście mo­gli po­dzi­wiać za­przę­gi i po­wo­zy, po­ka­zy ka­ska­der­skie oraz w su­mie aż 80 ko­ni. Konie punk­to­wa­ne by­ły w dwó­ch ra­sa­ch: PKZ i ślą­skiej. Czytaj dalej »

UWAGA! Nowe paszporty od 1 stycznia 2016 r.! | wpis wyróżniony

2 października 2015 · Kategoria: Ogłoszenia · Rasa: ,,,,,,,,,

Informujemy, że w związ­ku z wej­ściem w ży­cie roz­po­rzą­dze­nia wy­ko­naw­cze­go Komisji (UE) 2015/​262 od 1 stycz­nia 2016 iden­ty­fi­ka­cja ko­nio­wa­ty­ch bę­dzie pro­wa­dzo­na we­dług no­wy­ch prze­pi­sów. Zmianie ule­gnie rów­nież wzór pasz­por­tu. Czytaj dalej »

V Ogólnopolski Czempionat Ogierów Hodowlanych ras zimnokrwistych

29 września 2015 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Już nie­ba­wem ko­lej­na pięk­na im­pre­za dla mi­ło­śni­ków ko­ni zim­no­krwi­sty­ch. 24 paź­dzier­ni­ka w SO Kętrzyn od­bę­dzie się po raz pią­ty Ogólnopolski Czempionat Ogierów Hodowlanych ras zim­no­krwi­sty­ch. Zapraszamy do za­po­zna­nia się z regulaminem tegorocznego Czempionatu. Czytaj dalej »

Znowelizowane programy ochrony koni sokólskich oraz sztumskich

16 września 2015 · Kategoria: Programy ochrony · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni uprzej­mie in­for­mu­je, że są już do­stęp­ne zno­we­li­zo­wa­ne pro­gra­my ochro­ny dla ko­ni so­kól­ski­ch oraz sztum­ski­ch. Programy do­stęp­ne są na stro­nie: www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl oraz w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni.

Aukcje ogierów zimnokrwistych

9 września 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Wystawy i pokazy · Rasa: ,

Już nie­ba­wem roz­pocz­nie się cy­kl wy­staw, na któ­ry­ch od­bę­dą się kwa­li­fi­ka­cje ogie­rów zim­no­krwi­sty­ch do księ­gi. Będzie to rów­nież oka­zja do za­ku­pu mło­de­go ogie­ra do ho­dow­li. Pierwsza au­kcja za­pla­no­wa­na je­st na dzień 19 wrze­śnia w Skaryszewie (woj. ma­zo­wiec­kie, po­wiat ra­dom­ski). Kolejne we­dług ter­mi­na­rza: Czytaj dalej »

Zmiana miejsca Wystawy-​Aukcji Ogierów Rasy PKZ na terenie LZHK

2 września 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa:

W imie­niu Lubelskiego Związku Hodowców Koni in­for­mu­je­my, że Wystawa-​Aukcja Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty zo­sta­ła prze­nie­sio­na z SO Białka do Janowa k/​Chełma.
Aukcja od­bę­dzie się w za­pla­no­wa­nym wcze­śniej ter­mi­nie, tj. 25 wrze­śnia br., na te­re­nie Zajazdu Trzy Dęby.

Relacja filmowa z Pokazów Konnych przy X Wystawie Koni Zimnokrwistych w Oleszycach

18 sierpnia 2015 · Kategoria: Wystawy i pokazy · Rasa:

Serdecznie za­pra­sza­my do obej­rze­nia re­la­cji fil­mo­wej z Pokazów Konnych przy X Wojewódzkiej Wystawie Koni Zimnokrwistych w Oleszycach, któ­re od­by­ły się w dniu 12 lip­ca 2015 r. Niniejszy film zo­stał zre­ali­zo­wa­ny przez Pana Tadeusza Baranieckiego. Czytaj dalej »

Relacja filmowa z XIX Pokazów Konnych w SO w Kętrzynie

18 sierpnia 2015 · Kategoria: Wystawy i pokazy · Rasa:

Serdecznie za­pra­sza­my do obej­rze­nia ko­lej­ne­go ma­te­ria­łu fil­mo­we­go z XIX Pokazy Konne w Stadzie Ogierów w Kętrzynie, któ­re od­by­ły się w dniu 19 lip­ca 2015 r. Niniejszy film zo­stał zre­ali­zo­wa­ny przez Pana Tadeusza Baranieckiego. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec
  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube