Dobrostan

PRZEPISY PRAWA

 

Ochrona zwierząt

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
Dz.U. 1997 Nr 111 Poz. 724

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2017 r. w spra­wie od­po­wie­dzial­ne­go po­dej­ścia do po­sia­da­nia ko­nio­wa­tych i opie­ki nad nimi

Dyrektywa Rady UE dotycząca ochrony zwierząt hodowlanych
Dyrektywa Rady 98/​58/​WE z dnia 20 lip­ca 1998 r.

Konwencje Rady Europy do­ty­czą­ce ochro­ny zwie­rząt z uwzględ­nie­niem udzia­łu Polski

Minimalne warunki utrzymywania zwierząt
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i roz­wo­ju wsi z dnia 28 czerw­ca 2010 r. w spra­wie mi­ni­mal­nych wa­run­ków utrzy­my­wa­nia ga­tun­ków zwie­rząt go­spo­dar­skich in­nych niż te, dla któ­rych nor­my ochro­ny zo­sta­ły okre­ślo­ne w prze­pi­sach Unii Europejskiej.
Dz.U. 2010 Nr 116 Poz. 778 z dnia 30 czerw­ca 2010 r.

Minimalne warunki utrzymywania zwierząt – nowelizacja
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i roz­wo­ju wsi z dnia 10 wrze­śnia 2015 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie mi­ni­mal­nych wa­run­ków utrzy­my­wa­nia ga­tun­ków zwie­rząt go­spo­dar­skich in­nych niż te, dla któ­rych nor­my ochro­ny zo­sta­ły okre­ślo­ne w prze­pi­sach Unii Europejskiej.
Dz.U. 2015 Poz. 1516 z dnia 1 paź­dzier­ni­ka 2015 r.

Ochrona zwierząt podczas ich uśmiercania
Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1099/​2009 z dnia 24 wrze­śnia 2009 r. w spra­wie ochro­ny zwie­rząt pod­czas ich uśmiercania

Transport

Ochrona zwierząt podczas transportu
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/​2005 z dnia 22 grud­nia 2004 r. w spra­wie ochro­ny zwie­rząt pod­czas trans­por­tu i zwią­za­nych z tym dzia­łań oraz zmie­nia­ją­ce dy­rek­ty­wy 64/​432/​EWG i 93/​119/​WE oraz roz­po­rzą­dze­nie (WE) nr 1255/​97

Wymagania weterynaryjne przy przewozie i przemieszczaniu koniowatych
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwiet­nia 2004 r. w spra­wie szcze­gó­ło­wych wy­ma­gań we­te­ry­na­ryj­nych przy przy­wo­zie i prze­miesz­cza­niu koniowatych.
Dz.U. 2005 Nr 37 Poz. 334 z dnia 19 mar­ca 2005 r.

Inne przepisy

Pozostałe prze­pi­sy (do­ty­czą­ce iden­ty­fi­ka­cji, ho­dow­li, han­dlu, wa­run­ków we­te­ry­na­ryj­nych i in­ne) moż­na zna­leźć na tej stronie.

Print Friendly, PDF & Email