Formalności

DRUKI I DOKUMENTY

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia w celu otrzymania płatności uzupełniającej, zwa­nej „płat­no­ścią zwie­rzę­cą” do trwa­łych użyt­ków zielonych

Zgłoszenie konia do rejestru – paszport konia

Zgłoszenie zmiany właściciela koniowatego – no­wy wła­ści­ciel jest zobo­wią­zany do zgło­sze­nia zmia­ny wła­ści­cie­la ko­nio­wa­te­go w od­po­wied­nim OZHK/​WZHK (na tere­nie któ­rego bę­dzie sta­cjo­no­wał koń). Zmiana mu­si być doko­nana w cią­gu 7 dni.

Zgłoszenie dla 4, 5, 6 i 7-letnich koni startujących w Mistrzostwach Polski Młodych Koni (MPMK)

„Umowa o uczestnictwie w programie ochrony”, któ­rą pod­pi­su­je OZHK/​WZHK z po­sia­da­czem klaczy

Procedura ubiegania się o uzyskanie z Instytutu Zootechniki „Zaświadczenia o objęciu stada programem ochrony”

„Wniosek o wydanie zaświadczenia o objęciu stada programem ochronnym”, skła­da­ne­go przez po­sia­da­cza kla­czy do Instytutu Zootechniki

„Zaświadczenie o objęciu stada programem ochronnym”, któ­re wy­sta­wia po­sia­da­czo­wi kla­czy Instytut Zootechniki

Print Friendly, PDF & Email