Formalności

Media o koniach

 

O koniach, hodow­li i jeź­dziec­twie w mediach…

Historyczny suk­ces pań­stwo­wej hodow­li | Agencja Nieruchomości Rolnych | 03.12.2013 r.

W dniach 29 listo­pa­da – 1 grud­nia br. pol­skie konie z nad­zo­ro­wa­nych przez ANR stad­nin w Janowie Podlaskim, Michałowie i Białce oraz z hodow­li pry­wat­nych wał­czy­ły na Czempionacie Świata Koni Arabskich Czystej Krwi w Paryżu o naj­wyż­sze tytu­ły wień­czą­ce dwa­na­ście mie­się­cy zma­gań. (…)

Od Star Pokera do Mazura - naj­lep­si na Służewcu w sezo­nie 2013 | The Times - Polska | 02.12.2013 r.

Najszybszy był Star Poker, Saniewski zor­ga­ni­zo­wał od nowa wyści­gi we Wrocławiu, Wyrzyk sio­dłał trzy pierw­sze konie w Wiosennej, Siwonia wygrał naj­wię­cej jako słup, boga­ty Qatar Racing and Equestrian Club poja­wił się na Służewcu, a Totalizator Sportowy roz­po­czął remont naj­więk­szej try­bu­ny. (…)

Monika Słowik sze­fo­wą zakła­du Stado Ogierów Książ | Nasze mia­sto - Wałbrzych | 01.12.2013 r.

Stado Ogierów Książ zosta­ło w paź­dzier­ni­ku połą­czo­ne z Ośrodkiem Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim. Przekształceniu towa­rzy­szy zmia­na kie­row­nic­twa, na cze­le wał­brzy­skie­go zakła­du sta­nę­ła Monika Słowik, wie­lo­let­nia sze­fo­wa Toru Wyścigów Konnych na Partynicach. Ma wie­le pomy­słów na przy­wró­ce­nie temu miej­scu świet­no­ści. (…)

Polska trze­cia w ran­kin­gu Ligi Europy Centralnej | Gazeta Wyborcza - Sport | 01.12.2013 r.

Andrzej Głoskowski awan­so­wał na 3. miej­sce w ran­kin­gu LEC po uda­nym star­cie w Budapeszcie. GP w Lesznie zdo­mi­no­wa­ne przez panie. Maksymilian Wechta utrzy­mał pozy­cję lide­ra. (…)

Sopocki hipo­drom jak nowy. Zakończyła się moder­ni­za­cja obiek­tu | Radio Gdańsk | 01.12.2013 r.

Kosztowała 38 milio­nów zło­tych, trwa­ła nie­ca­ły rok i zakoń­czy­ła się wła­śnie dzi­siaj. Modernizacja hipo­dro­mu w Sopocie. Powstało w nim nowo­cze­sne cen­trum jeź­dziec­twa, któ­re ma być rajem dla miło­śni­ków koni. (…)

Tańczące konie na otwar­cie Hipodromu | Trojmiasto.pl | 01.12.2013 r.

Po trwa­ją­cym przez ponad dwa lata remon­cie, grun­tow­nie prze­bu­do­wa­ny sopoc­ki Hipodrom został w nie­dzie­lę ofi­cjal­nie otwar­ty. Można było zwie­dzić obiekt, prze­je­chać się brycz­ką i podzi­wiać… tań­czą­ce konie. (…)

* * *

Rektor sprze­da­je. Koń z Raculki będzie miej­ski, a nie stu­denc­ki | Gazeta Wyborcza - Zielona Góra | 29.11.2013 r.

Uniwersytet Zielonogórski pozby­wa się ośrod­ka jeź­dziec­kie­go w Raculce, choć nama­wiał stu­den­tów do wła­snej ini­cja­ty­wy. Razem z koń­mi przej­mie go mia­sto. Pozostaje kwe­stia: sprze­daż czy dzier­ża­wa. I co dalej… (…)

Sopot: W nie­dzie­lę, 1 grud­nia uro­czy­ste otwar­cie hipo­dro­mu | Nasze mia­sto - Sopot | 26.11.2013 r.

W koń­cu zakoń­czy­ła się rewi­ta­li­za­cja sopoc­kie­go hipo­dro­mu. W naj­bliż­szą nie­dzie­lę zapla­no­wa­no uro­czy­ste otwar­cie Centrum Jeździectwa, a wszy­scy ci, któ­rzy się tu poja­wią będą mogli zaj­rzeć nie­mal w każ­dy kąt nowo powsta­łych, w ramach inwe­sty­cji, obiek­tów. (…)

Szkoła zakła­da stad­ni­nę. Kupiła pięć koni | Dziennik wschod­ni | 26.11.2013 r.

Zespół Szkół z miej­sco­wo­ści koło Kraśnika zakła­da stad­ni­nę. Placówka kupi­ła już pięć koni hucul­skich i chce pro­wa­dzić m.in. naukę jaz­dy kon­nej (…)

Ta ostat­nia nie­dzie­la na Służewcu z potrój­ną kumu­la­cją kwin­ty | The Times - Polska | 25.11.2013 r.

Potrójną kumu­la­cją w naj­po­pu­lar­niej­szych zakła­dach kwin­ty zakoń­czył się 56-dniowy sezon wyści­go­wy na torze wyści­gów kon­nych na Służewcu, z nagro­da­mi regu­lar­ne wypła­ca­ny­mi przez Totalizator Sportowy, przy niskich jed­nak obro­tach we wza­jem­nych zakła­dach. (…)

Blisko podium w Chemnitz | Sport1.pl | 25.11.2013 r.

Reprezentanci Polski w Skokach przez prze­szko­dy mają za sobą kolej­ny pra­co­wi­ty week­end. (…)

Policjant i koń - wyjąt­ko­wy tan­dem | Policja.pl | 23.11.2013 r.

Choć nie mają co liczyć na poli­cyj­ne stop­nie i awan­se, a jedy­ną nagro­dą za ich cięż­ką służ­bę jest kost­ka cukru lub mar­chew­ka, to ich zaan­ga­żo­wa­nie w pra­cę czę­sto jest nie­oce­nio­ne. Wraz ze swo­imi poli­cyj­ny­mi part­ne­ra­mi są prak­tycz­nie nie­roz­łącz­ni. Oczywiście mowa o poli­cyj­nych koniach, któ­rych w Ogniwie Konnym Wydziału Wywiadowczo – Patrolowego KSP jest obec­nie 23. Ich partnerami-opiekunami jest 19 poli­cjan­tów, a nad wyszko­le­niem wszyst­kich czu­wa asp. sztab. Dariusz Sobolewski, kie­row­nik ogni­wa. (…)

Listopadowy week­end pełen jeź­dziec­kich emo­cji | Sport1.pl | 18.11.2013 r.

Przedostatni listo­pa­do­wy week­end będzie obfi­to­wał w wyda­rze­nia jeź­dziec­kie. Reprezentanci Polski w Skokach przez Przeszkody wystar­tu­ją w Międzynarodowych Zawodach CSI2* w sło­weń­skim Celje i nie­miec­kim Kreuth. (…)

Ostatni week­end wyści­go­wy na Służewcu w sezo­nie 2013 | Sport1.pl | 18.11.2013 r.

Niedziela, 24 listo­pa­da, będzie ostat­nim dniem sezo­nu wyści­gów kon­nych na Służewcu w 2013 roku. Rozegranych zosta­nie 18 wyści­gów, w tym dwa kłu­sem. (…)

18-letni Szczepan Mazur, naj­lep­szy pol­ski dżo­kej: Ja jestem mózgiem, a koń cia­łem | Gazeta Wrocławska | 21.11.2013 r.

W jeź­dziec­kim świat­ku mówią o nim wszy­scy, więc Wy też powin­ni­ście go poznać. Szczepan Mazur, od 17 sierp­nia dżo­kej, to zwy­cięz­ca tego­rocz­nej jubi­le­uszo­wej 100. Wielkiej Warszawskiej. I naj­młod­szy trium­fa­tor tej pre­sti­żo­wej goni­twy w histo­rii. 18-latek! Nasz czło­wiek z Księginic pod Wrocławiem, uro­dzo­ny w Brzegu Dolnym. (…)

Wyścigi na Służewcu: 18-letni Szczepan Mazur cham­pio­nem dżo­ke­jów | The Times - Polska | 18.11.2013 r.

Na tydzień przed zakoń­cze­niem 69. sezo­nu wyści­go­we­go w Warszawie 18-letni Szczepan Mazur wygrał naj­wię­cej gonitw i jest pew­ny zdo­by­cia swo­je­go pierw­sze­go w karie­rze tytu­łu cham­pio­na dżo­ke­jów w trze­cim roku star­tów na torach wyści­go­wych. (…)

Przegląd ogie­rów osiem koni goto­wych do roz­ro­du | Nowiny | 17.11.2013 r.

31 paź­dzier­ni­ka odbył się prze­gląd ogie­rów i punk­tów ogie­ro­wych na tere­nie powia­tu raci­bor­skie­go. Komisji prze­wod­ni­czył dyrek­tor Śląsko-Opolskiego Związku Hodowców Koni, Maciej Wyszomirski. (…)

Hipoterapia | TTG Central Europe | 15.11.2013 r.

Konie od lat poma­ga­ły ludziom. Stanowiły waż­ny ele­ment życia gospo­dar­cze­go i kul­tu­ro­we­go. Pomagały w pra­cach rol­nych, ale tak­że zapew­nia­ły roz­ryw­kę. Dzisiaj przy­pi­su­je się im jesz­cze jed­ną funk­cję – tera­peu­tycz­ną. (…)

Zabytkowa stad­ni­na docze­ka­ła się nowe­go wła­ści­cie­la | Radio Olsztyn | 14.11.2013 r.

Za 4,6 mln zł olsz­tyń­ski oddział Agencji Nieruchomości Rolnych sprze­dał – po 14 latach prób – zabyt­ko­we budyn­ki stad­ni­ny koni w Kadynach oraz 150 hek­ta­rów zie­mi. (…)

Wsparcie władz Ursynowa w obro­nie Służewca | The Times - Polska | 12.11.2013 r.

Nie - dla hali pośrod­ku zespo­łu torów, nie - dla likwi­da­cji toru tre­nin­go­we­go, i nie - dla likwi­da­cji staj­ni pół­noc­nych - powie­dzia­łem w sie­dzi­bie rady dziel­ni­cy Ursynów pod­czas wysłu­cha­nia publicz­ne­go w spra­wie zespo­łu torów na Służewcu. (…)

Michałowska klacz zdo­by­ła tytuł Czempionki Europy 2013 | Echo dnia | 11.11.2013 r.

Znakomicie zapre­zen­to­wa­ły się pol­skie konie arab­skie pod­czas Czempionatu Koni Arabskich Czystej Krwi, roze­gra­ne­go w cza­sie minio­ne­go week­en­du we wło­skiej Weronie. (…)

Tragedia na torze. Znakomita dżo­kej­ka nie żyje | Wirtualna Polska - Sport | 11.11.2013 r.

Jedna z naj­bar­dziej doświad­czo­nych austra­lij­skich dżo­ke­jek, Desiree Gill, zmar­ła w nie­dzie­lę w sku­tek obra­żeń gło­wy odnie­sio­nych w trak­cie wypad­ku na torze. To kolej­na tra­ge­dia w jeź­dziec­kim świe­cie, po bar­dzo podob­nym zda­rze­niu z udzia­łem Simone Montgomerie, o któ­rym pisa­li­śmy w sierp­niu. (…)

Międzynarodowe Polowanie Hubertowskie - Książ 2013 | Nasze mia­sto - Wałbrzych | 09.11.2013 r.

W regio­nie wał­brzy­skim wciąż żywe są tra­dy­cje myśliw­skie. Podtrzymują je koła łowiec­kie i pasjo­na­ci jaz­dy kon­nej. Dla nich zor­ga­ni­zo­wa­no 9 listo­pa­da Międzynarodowe Polownie Hubertowskie - Książ 2013. To nie jedy­na w regio­nie impre­za w regio­nie wał­brzy­skim nawią­zu­ją­ca do tra­dy­cji łowiec­kich. (…)

Hubertus 2013: Najszybsze konie bie­gły z pręd­ko­ścią 60 km/h. Bombonierka naj­lep­sza | Gazeta Wrocławska | 09.11.2013 r.

O 3/4 dłu­go­ści w wyści­gu na 400 metrów dwóch naj­lep­szych koni tego­rocz­ne­go sezo­nu wygra­ła Bombonierka, któ­ra tym samym poko­na­ła konia Sang Jang. W trak­cie Hubertusa na Partynicach przy pomo­cy foto­ra­da­ru mie­rzo­no pręd­kość z jaką galo­pu­ją konie. Najlepsze osią­ga­ły nawet 60 km/h. Kulminacyjną czę­ścią zakoń­cze­nia sezo­nu była kon­ku­ren­cja tzw. lisa ska­ka­ne­go. Czyli zamiast pogo­ni za żywym zwie­rzę­ciem jeźdź­cy musie­li zerwać kitę zawie­szo­ną na linie. (…)

Upomnienie dla wła­ści­cie­li stad­ni­ny koni w Jarużynie | Gazeta Wyborcza - Bydgoszcz | 09.11.2013 r.

Upomnieniem zosta­li uka­ra­ni wła­ści­cie­le stad­ni­ny w Jarużynie, skąd we czwar­tek uciekł koń. Zwierzę wbie­gło oko­ło 12.20 na dro­gę woje­wódz­ką nr 256 mię­dzy Strzelcami Dolnymi a Bydgoszczą i zosta­ło potrą­co­ne przez samo­chód. (…)

Jeden zawod­nik mógł sta­nąć na trzech stop­niach podium | Euro Sport | 08.11.2013 r.

Takie sytu­acje nie zda­rza­ją się czę­sto. William Fox-Pitt był bar­dzo bli­sko zna­le­zie­nia się na trzech miej­scach podium pod­czas Wszechstronnego Konkursu Konia Wierzchowego we fran­cu­skim Pau. Do peł­ni szczę­ścia zabra­kło Brytyjczykowi bez­błęd­ne­go prze­jaz­du pod­czas pró­by sko­ków przez prze­szko­dy. (…)

Partynice mają być naj­lep­szym cen­trum rekre­acji jeź­dziec­kiej | Gazeta Wyborcza - Wrocław | 07.11.2013 r.

- W Australii pod­czas Melbourne Cup jest dzień wol­ny od pra­cy, znacz­nie bli­żej nas - w Czechach - Wielka Pardubicka ma sta­tus bli­ski naro­do­we­mu świę­tu. W wyści­gach kon­nych tkwi ogrom­ny poten­cjał - spor­to­wy, roz­ryw­ko­wy, emo­cjo­nal­ny. Mnie inte­re­su­ją Partynice, któ­re są cen­trum jeź­dziec­kim Wrocławia - mówi Jerzy Sawka, dyrek­tor Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice (…)

Koń też pod ochro­ną | PRNews.pl | 05.11.2013 r.

Na pol­skim ryn­ku coraz bar­dziej popu­lar­ne sta­je się ubez­pie­cze­nie koni. Właściciele tych zwie­rząt pra­gną w ten spo­sób chro­nić zarów­no swo­ich dużych pupi­li, jak rów­nież sie­bie - przed finan­so­wy­mi kon­se­kwen­cja­mi nie­prze­wi­dzia­nych zda­rzeń loso­wych zwią­za­nych z ich posia­da­niem. (…)

15 dni star­tów na Autumn Tour 2013 | Gazeta Wyborcza - Sport | 04.11.2013 r.

W week­end zakoń­czy­ły się, trwa­ją­ce od 18 paź­dzier­ni­ka, Międzynarodowe Zawody w Skokach przez prze­szko­dy w hisz­pań­skim Centrum Jeździeckim Oliva Nova. Znakomicie radził sobie nasz repre­zen­tant - Jan Chrzanowski, któ­ry na Autumn Tour 2013 przy­je­chał z czte­re­ma koń­mi. (…)

50-letni Gary Stevens wró­cił i wygrał Breeders Cup | The Times - Polska | 04.11.2013 r.

Organizatorzy ame­ry­kań­skie­go mityn­gu wyści­gów kon­nych - Breeders Cup (14 gonitw, suma nagród 25 mln dol) jako pierw­szą po zawo­dach poda­li na Twitterze infor­ma­cję o wyso­ko­ści obro­tów w tota­li­za­to­rze: 161 mln dol. Główny wyścig, Classic, wygrał Gary Stevens, któ­ry powró­cił na tory wyści­go­we w stycz­niu tego roku po sied­mio­let­niej prze­rwie w wie­ku 50 lat. (…)

* * *

Krajobrazy utra­co­ne: Żabie – hucul­ska sto­li­ca | Ekologia.pl | 30.10.2013 r.

Stoi przed nami męż­czy­zna wzro­stu raczej wyso­kie­go, sil­nej budo­wy cia­ła, o ruchach swo­bod­nych, widocz­nej zręcz­no­ści i malu­ją­cej się na twa­rzy odwa­dze. Cerę ma sma­głą, nos orli, oczy czar­ne, czar­ne też dłu­gie wło­sy i wąs zakrę­co­ny. A obok nie­go nie­wia­sta wiel­ce uro­dzi­wa, smu­kła, gib­ka, moc­na. Przy nich zaś konik nie­wiel­ki, ale wytrzy­ma­ły, żywot­ny i odpor­ny, maści gnia­dej. Wszyscy twar­do sto­ją na zie­mi, jak­by z niej wyro­śli. A w nich duma i życio­wa mądrość, a nad nimi nie­bo błę­kit­ne, a wokół wznie­sie­nia i lasy. Oto miesz­kań­cy kra­iny nie­co tajem­ni­czej, tro­chę magicz­nej, poło­żo­nej na rubie­żach, jak Ultima Thule… (…)

* * *

Weekend pol­skich suk­ce­sów | Gazeta Wyborcza - Sport | 29.10.2013 r.

Zakończył się kolej­ny pełen suk­ce­sów week­end. Na zagra­nicz­nych hipo­dro­mach kil­ku­krot­nie zabrzmiał „Mazurek Dąbrowskiego”. W kra­ju zawo­dy wygry­wa­li Jarosław Skrzyczyński i Gabriela Jaworska-Mazur. (…)

Na sopoc­kim Hipodromie konie zamiesz­ka­ły w nowych bok­sach | Dziennik Bałtycki | 29.10.2013 r.

W ponie­dzia­łek na sopoc­kim Hipodromie mia­ły miej­sce wiel­kie prze­pro­wadz­ki. Związane one były z prze­bu­do­wą obiek­tu. Konie zosta­ły prze­pro­wa­dzo­ne do nowych bok­sów. (…)

* * *

Najwyższy dwu­la­tek fawo­ry­tem Derby. Sensacja w Nagrodzie Mokotowskiej | The Times - Polska | 28.10.2013 r.

Tylko trzy konie pol­skiej hodow­li wystar­to­wa­ły w głów­nych wyści­gach dla dwu­lat­ków, wło­ski Sopran Tamo i irlandz­ka Greek Sphere wywró­ci­ły dotych­cza­so­wą hie­rar­chię rocz­ni­ka. (…)

Na koniach łapa­li lisią kitę | NOWa gaze­ta trzeb­nic­ka | 28.10.2013 r.

Św. Hubert to patron myśli­wych i jeźdź­ców. Jego świę­to przy­pa­da 20 paź­dzier­ni­ka. Właśnie z oka­zji świę­ta patro­na jeźdź­ców, w ośrod­ku jeź­dziec­kim Arkadia w Wielkiej Lipie, odby­ły się spe­cjal­ne zawo­dy jeź­dziec­kie; pod­su­mo­wa­no rów­nież cały dotych­cza­so­wy sezon. (…)

* * *

Na orłow­skiej pla­ży w pogo­ni za lisem | Radio Gdańsk | 27.10.2013 r.

Szybka i wyczer­pu­ją­ca była tego­rocz­na pogoń za lisem w cza­sie Hubertusa w Gdyni. Tym razem goni­twa była na pla­ży w Orłowie. W bie­gu myśliw­skim wzię­ło udział kil­ku­na­stu jeźdź­ców. Mieli za zada­nie kon­no ści­gać tak zwa­ne­go lisa, czy­li jeźdź­ca z ogo­nem przy­pię­tym do lewe­go ramie­nia. (…)

* * *

Przeszkody, pło­ty, kłu­sa­ki… | Portal Radia Wrocław | 24.10.2013 r.

Międzynarodowa goni­twa z prze­szko­da­mi – Nagroda Zamknięcia Sezonu – będzie głów­nym wyda­rze­niem ostat­niej w tym roku wyści­go­wej nie­dzie­li na Partynicach (27 paź­dzier­ni­ka). (…)

Jeden punkt zde­cy­do­wał o zwy­cię­stwie w Pucharze Narodów | Euro Sport | 24.10.2013 r.

Wielkie emo­cje na zakoń­cze­nie Pucharu Narodów FEI we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego. O zwy­cię­stwie w koń­co­wej kla­sy­fi­ka­cji prze­są­dził jeden punkt. (…)

Jeździectwo: nie­go­ścin­na Mikaela Lindh w Helsinkach | Euro Sport | 24.10.2013 r.

Reprezentantka gospo­da­rzy Mikaela Lindh wygra­ła CDI3* Grand Prix oraz Freestyle w ujeż­dże­niu, któ­re odby­ły się w ramach mię­dzy­na­ro­do­wej wysta­wy koni UB Horse Show. (…)

* * *

Jesienne poka­zy i aukcja w Janowie Podlaskim | Agencja Nieruchomości Rolnych | 23.10.2013 r.

W dniach 18-20 paź­dzier­ni­ka br. w Janowie Podlaskim odby­ły się VIII Jesienny Pokaz Koni Arabskich i IV Jesienna Aukcja Koni Arabskich i Koni Półkrwi. W poka­zach wzię­ło udział 45 par z Polski i jed­na z Niemiec, nato­miast aukcja zakoń­czy­ła się sprze­da­żą 27 koni za nie­mal 100 tys. euro. (…)

* * *

IV Hubertus Myśliwsko-Jeździecki w Grodnie-Dwór | Nasze mia­sto - Złotów | 22.10.2013 r.

IV Hubertus Myśliwsko-Jeździecki w Grodnie-Dwór. W malow­ni­czo poło­żo­nym miej­scu jakim jest Grodno-Dwór, odbył się czwar­ty już z kolei Hubertus Myśliwsko-Jeździecki. (…)

Natalia ponow­nie mistrzy­nią sko­ków | Czas Świecia | 22.10.2013 r.

Natalia Gerke z Branicy (gmi­na Bukowiec) obro­ni­ła tytuł Mistrza Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sko­kach przez prze­szko­dy (…)

* * *

Duży suk­ces pol­skiej pary we Francji | Euro Sport | 20.10.2013 r.

Polskiej hodow­li ogier Banderas pod sio­dłem Pawła Spisaka wywal­czył brą­zo­wy medal mistrzostw świa­ta mło­dych koni w WKKW, któ­re roz­gry­wa­ne są we fran­cu­skim Le Lion d’Angers. Para star­to­wa­ła w kate­go­rii 5-latków. Drugi nasz repre­zen­tant, a więc Rozmaryn z Arturem Społowiczem nie ukoń­czył rywa­li­za­cji. (…)

Pierwsze zawo­dy zimo­we­go sezo­nu za nami | Euro Sport | 20.10.2013 r.

Scott Brash wygrał pierw­sze Grand Prix Pucharu Świata w sko­kach przez prze­szko­dy w Oslo, któ­re roz­po­czę­ło zimo­wy sezon w Europie. (…)

Targowisko koń­skie w Żorach jest nam potrzeb­ne? | Nasze mia­sto - Żory | 20.10.2013 r.

Targowisko koń­skie w Żorach jest nam potrzeb­ne? To pyta­nie zada­je­my sobie od kil­ku­na­stu mie­się­cy, gdy w naszym mie­ście zakoń­czy­ły się tar­gi koń­skie przy ul. Targowej, trwa­ją­ce w Żorach od… nie­pa­mięt­nych cza­sów. Potrzebna jest nam ta inwe­sty­cja? (…)

Olsztyn: Hubertus 2013 | Nasze mia­sto - Częstochowa | 20.10.2013 r.

W samo połu­dnie 66 jeźdź­ców i koni sta­nę­ło na bło­niach pod zam­kiem w Olsztynie, by wziąć udział w tra­dy­cyj­nej pogo­ni za lisem. (…)

* * *

Rozłam w koń­skim związ­ku. Kaliszuk odcho­dzi | Gazeta Wyborcza - Sport | 17.10.2013 r.

Na cze­le Lubuskiego Związku Jeździeckiego sta­nę­ła 32-letnia Karolina Kuflińska. Jej kan­dy­da­tu­rę wysu­nę­li zbun­to­wa­ni hodow­cy i wła­ści­cie­le klu­bów. Porażkę prze­łknę­ła eki­pa Krzysztofa Kaliszuka, wice­pre­zy­den­ta Zielonej Góry, któ­ry od lat pasjo­nu­je się jeź­dziec­twem i sam two­rzył kil­ka klu­bów (…)

* * *

Wielki suk­ces naszych koni w Pompadour | Echo dnia | 16.10.2013 r.

Konie pol­skich hodow­ców zdo­by­ły nie­mal wszyst­ko na Wielkim Tygodniu Pompadour, jed­nej z naj­więk­szych imprez sportowo-hodowlanych we Francji. (…)

Oto nowe Wyścigi: wiel­ka hala spor­to­wa, kaska­do­wy biu­ro­wiec | Gazeta Wyborcza - Warszawa | 16.10.2013 r.

Wysoka na 28 m hala widowiskowo-kongresowa ma powstać obok słu­że­wiec­kie­go toru wyści­gów kon­nych. Zarządzający Służewcem Totalizator Sportowy poka­zał wła­śnie kon­cep­cję zago­spo­da­ro­wa­nia 150 ha obok hipo­dro­mu. Jeszcze w tym roku chce zamknąć krót­ką listę part­ne­rów, z któ­ry­mi będzie budo­wać halę, hote­le, biu­ra, pole gol­fo­we i pasaż han­dlo­wy (…)

* * *

Zjazd hodow­ców koni spor­to­wych w Polsce | Gospodarz.pl | 15.10.2013 r.

W dniach 7-9 paź­dzier­ni­ka br. w Janowie Podlaskim i w Warszawie doszło do corocz­ne­go Walnego Zjazdu Światowej Federacji Hodowców Koni Sportowych WBFSH. Zjazd po raz pierw­szy odbył się w Polsce, co jest wiel­kim wyróż­nie­niem dla kra­jo­wej hodow­li koni. (…)

* * *

Wyścigi kon­ne: Na Służewcu hala, rekre­acja i skle­py zamiast wyści­gów | The Times - Polska | 14.10.2013 r.

Wielka hala widowiskowo-sportowa pośrod­ku, tor tre­nin­go­wy prze­kształ­co­ny w teren rekre­acyj­ny, staj­nie wyści­go­we prze­kształ­co­ne w cią­gi usłu­go­we i han­dlo­we - to przy­szłość zespo­łu torów na Służewcu, jeśli pro­jekt miej­sco­we­go pla­nu zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go w rejo­nie uli­cy Kłobuckiej w wyło­żo­nej od 7 paź­dzier­ni­ka wer­sji zosta­nie zatwier­dzo­ny przez Radę m.st. Warszawy. (…)

Drohiczyn - Stowarzyszenie „Koń Nadbużański” | Siemiatycze | 14.10.2013 r.

„Z koniem za pan brat” – to hasło impre­zy zor­ga­ni­zo­wa­nej w nie­dzie­lę, 6 paź­dzier­ni­ka, w gmi­nie Drohiczyn, któ­rej głów­nym ini­cja­to­rem było sto­wa­rzy­sze­nie „Koń Nadbużański”, sku­pia­ją­ce hodow­ców koni z gmin Drohiczyn i Perlejewo. (…)

* * *

Święto na słu­że­wiec­kim torze | Kurier Południowy | 10.10.2013 r.

Jubileuszową, set­ną Wielką Warszawską wygrał Patronus, przed kla­czą Kundalini i nie­li­czo­nym Suo. Na fini­szu odpadł za to fawo­ry­zo­wa­ny Camerun i zajął odle­głe, szó­ste miej­sce. Wielka Jesienna Gala przy­cią­gnę­ła na tor rekor­do­wą fre­kwen­cję (…)

Warka gospo­da­rzem mistrzostw | SportMarketing | 10.10.2013 r.

8 paź­dzier­ni­ka zarząd PZJ pod­pi­sał ze Stowarzyszeniem „EQUISPORT” 5-letnią umo­wę na orga­ni­za­cję zawo­dów mistrzow­skich. (…)

Fild.NET prze­no­si PZJ na plat­for­mę Windows Azure | Rzecznik pra­so­wy | 10.10.2013 r.

Fild.NET - spe­cja­li­zu­ją­cy się w roz­wią­za­niach dla biz­ne­su opar­tych o tech­no­lo­gie Microsoft - zbu­du­je kom­plek­so­we roz­wią­za­nie, któ­re zauto­ma­ty­zu­je pra­cę Polskiego Związku Jeździeckiego (PZJ). Nowy sys­tem infor­ma­tycz­ny zosta­nie opar­ty na plat­for­mie Windows Azure, z wyko­rzy­sta­niem apli­ka­cji SharePoint Online. (…)

Hubertus w Złotniku | www.gminazary.pl | 10.10.2013 r.

W dniu 06.10.2013 r. już po raz 11 w Złotniku odby­ła się impre­za pn. „Hubertus”, w tym roku ponow­nie połą­czo­na z wysta­wą zwie­rząt hodow­la­nych zarów­no z tere­nu gmi­ny jak i powia­tu. Większość kon­ku­ren­cji, któ­re mia­ły miej­sce pod­czas impre­zy skie­ro­wa­ne były wyłącz­nie do miesz­kań­ców gmi­ny Żary. Skoki przez prze­szko­dy oraz pogoń za lisem były kon­ku­ren­cja­mi otwar­ty­mi. (…)

* * *

34 lata cze­ka­ła na zwy­cię­stwo w Prix de L’Arc de Triomphe | Euro Sport | 09.10.2013 r.

Criquette Head-Maarek od 40 lat zaj­mu­je się tre­no­wa­niem koni. Jej wierz­chow­ce wygra­ły goni­twy na trzech kon­ty­nen­tach, ale jak sama przy­zna­je tego suk­ce­su nie da się z niczym porów­nać. Prowadzona przez nią klacz­ka Treve wygra­ła wła­śnie Prix de L’Arc de Triomphe, czy­li naj­waż­niej­szą goni­twę we Francji. (…)

Hipodrom w Sopocie. Trwają ostat­nie odbio­ry tech­nicz­ne obiek­tów | sopot.naszemiasto.pl | 09.10.2013 r.

Hipodrom w Sopocie jest pra­wie goto­wy. Za parę dni do nowych obiek­tów prze­pro­wa­dzą się konie. Czekają na nie nowe staj­nie rekre­acyj­ne i spor­to­we, kom­pleks do hipo­te­ra­pii i roz­bu­do­wa­na ujeż­dżal­nia. Hipodrom w Sopocie ma tak­że atrak­cje dla miesz­kań­ców w posta­ci Hippicznego Parku Rozrywki. (…)

* * *

Janów z ogie­ra­mi | TVP Białystok | 08.10.2013 r.

Najważniejsza impre­za hodow­la­na w regio­nie. Tak o Aukcji Młodych Ogierów Zimnokrwistych mówią orga­ni­za­to­rzy - przed­sta­wi­cie­le Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni. Impreza odby­wa się po raz pięć­dzie­sią­ty siód­my, tym razem w Janowie koło Sokółki. (…)

Treve kró­lo­wą Paryża! | Gazeta Wyborcza - Sport | 08.10.2013 r.

Trzyletnia fran­cu­ska klacz Treve, nie­po­bi­ta w swo­jej karie­rze, w wyśmie­ni­tym sty­lu wygra­ła w nie­dzie­lę Qatar Prix de l’Arc de Triomphe. W poko­na­nym polu pozo­sta­wi­ła trzech der­bi­stów - Intello, Kizuna, Ruler of The World i naj­więk­sze­go fawo­ry­ta japoń­skie­go Orfevre. Nie dała naj­mniej­szych szans niko­mu. (…)

* * *

Szejkowie w Zakrzowie | www.nto.pl | 07.10.2013 r.

Miłośnicy spor­tów kon­nych ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Iranu przy­je­cha­li na Opolszczyznę. Ścigali się po polach Ciska i Polskiej Cerekwi, wyda­jąc „petro­do­la­ry”. (…)

Treve ogra­ła der­bi­stów w Łuku Triumfalnym | The Times - Polska | 07.10.2013 r.

W sty­lu zapie­ra­ją­cym dech nie­po­ko­na­na wcze­śniej fran­cu­ska trzy­let­nia klacz Treve, nie­wąt­pli­wie feno­me­nal­na, wygra­ła dla Francji i dla wła­ści­cie­li z Kataru naj­waż­niej­szy wyścig w Europie - Prix de l’Arc de Triomphe (Nagroda Łuku Triumfalnego) na torze Longchamp w Paryżu. (…)

Belgijski dżo­kej, któ­ry polu­bił fran­cu­ski tor | Euro Sport | 07.10.2013 r.

Christophe Soumillon uro­dził się w Belgii, ale z powo­du bra­ku war­to­ścio­we­go toru więk­szość swo­je­go życia spę­dził poza kra­jem uro­dze­nia. 32-letni dżo­kej bar­dzo polu­bił tor w Longchamp, gdzie dwu­krot­nie trium­fo­wał w goni­twie roku we Francji Prix de l’Arc. (…)

* * *

Szlak kon­ny otwo­rzy­li w powie­cie konec­kim. Było wie­le fraj­dy i mnó­stwo atrak­cji | Echo dnia | 06.10.2013 r.

W gospo­dar­stwie Ogniste Podkowy odby­ło się otwar­cie szla­ku kon­ne­go w powie­cie. Wytyczyli go Maria i Krzysztof Świtoniowie. Nie zabra­kło dobrej zaba­wy i atrak­cji (…)

* * *

Qatar Prix de l’Arc the Triomphe już w nie­dzie­lę | Gazeta Wyborcza - Sport | 04.10.2013 r.

Najlepsi euro­pej­scy dżo­ke­je, naj­lep­si tre­ne­rzy, wyjąt­ko­we konie. W nie­dzie­lę na pary­skim torze Longchamp roze­gra­ny zosta­nie Qatar Prix de l’Arc the Triomphe, jed­na z naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych gonitw dla trzy­let­nich i star­szych koni w Europie i na świe­cie. (…)

Kończy się rok, a te konie jesz­cze nie prze­gra­ły | Euro Sport | 04.10.2013 r.

Game On Dude i Wise Dan nie prze­gra­ły jesz­cze goni­twy na tere­nie Stanów Zjednoczonych w 2013 roku. (…)

* * *

Bieg o nagro­dę Życia Warszawy | www.zw.com.pl | 03.10.2013 r.

W nie­dzie­lę na torze wyści­gów kon­nych po raz 39. roze­gra­na zosta­nie goni­twa o Nagrodę Życia Warszawy. (…)

Piknik jeź­dziec­ki i zawo­dy w sko­ko­ach przez prze­szko­dy | NOWa gaze­ta trzeb­nic­ka | 03.10.2013 r.

Przez dwa dni ostat­nie­go week­en­du, w sobo­tę i w nie­dzie­lę w Ośrodku Jeździeckim „Arkadia”, odby­wał się pik­nik jeź­dziec­ki połą­czo­ny z zawo­da­mi. (…)

Kto wygra goni­twę roku we Francji? Novellist? | Euro Sport | 03.10.2013 r.

Niemiecki koń Novellist zda­niem eks­per­tów ma duże szan­se na zwy­cię­stwo w naj­waż­niej­szej goni­twie roku we Francji Qatar Prix de l’Arc de Triomphe, któ­ra w naj­bliż­szy week­end odbę­dzie się na torze Longchamp w Paryżu po raz 92. (…)

* * *

Afery dopin­go­we nie prze­rwa­ły zysków staj­ni | Euro Sport | 02.10.2013 r.

Specjalizująca się w hodow­li koni czy­stej krwi angiel­skiej staj­nia wyści­go­wa Godolphin na prze­ło­mie 2012 i 2013 roku nie mia­ła dobrej pas­sy. Najpierw na zaży­wa­niu koka­iny został przy­ła­pa­ny jeden z czo­ło­wych dżo­ke­jów Frankie Dettori, któ­ry ze staj­nią współ­pra­co­wał przez 18 lat, a póź­niej u koni nale­żą­cych do staj­ni stwier­dzo­no obec­ność nie­do­zwo­lo­nych ste­ry­dów. (…)

* * *

Na Służewcu było jak przed woj­ną | www.rp.pl | 01.10.2013 r.

Słynna goni­twa odby­ła się set­ny raz. Wygrał pol­ski dżo­kej Szczepan Mazur na pol­skim koniu Patronus. (…)

* * *

Print Friendly, PDF & Email

Strony: 1 2 3 4