Formalności

Media o koniach

 

Wrzesień

Wielka Warszawska: Mazur zastą­pił cham­pio­na | The Times - Polska | 30.09.2013 r.

18-letni dżo­kej Szczepcio Mazur zastą­pił kon­tu­zjo­wa­ne­go cham­pio­na Kierena Fallona na trzy­let­nim Patronusie i wygrał na war­szaw­skim torze wyści­gów kon­nych set­ną Wielką Warszawską. (…)

Klacz Emandoria z Michałowa naj­lep­sza w Aaachen | Echo dnia | 30.09.2013 r.

Trwa pasmo suk­ce­sów pol­skich koni arab­skich. W roze­gra­nym pod­czas minio­ne­go week­en­du XXXI Pucharu Narodów w nie­miec­kim Akwizgranie, pol­skie konie zdo­by­ły tak zwa­ny Puchar Hodowców. (…)

* * *

Policjanci pra­wo­moc­nie unie­win­nie­ni. Koń kupio­ny legal­nie | wiadomosci.gazeta.pl | 29.09.2013 r.

Policjanci oskar­że­ni o nie­pra­wi­dło­wo­ści przy zaku­pie konia dla pod­kar­pac­kiej poli­cji pra­wo­moc­nie unie­win­ni. Teraz zamie­rza­ją wal­czyć o odszko­do­wa­nia za bez­pod­staw­ne oskar­że­nia. (…)

* * *

Konno w XXI wiek… | www.polskieradio.pl | 27.09.2013 r.

Nowy pro­jekt Polskiego Związku Hodowli Koni reali­zo­wa­ny na Mazowszu. (…)

* * *

Promocja mało­pol­skich koni na Błoniach | krakow.pl | 25.09.2013 r.

Bezpłatne prze­jażdż­ki oraz zaję­cia agro-hipoterapeutyczne i rekre­acyj­ne z udzia­łem kucy­ków i koni rasy hucul­skiej, bie­gi koni arab­skich i kłu­sa­ków. To wszyst­ko cze­ka dziś (29 wrze­śnia) na kra­kow­skich Błoniach w ramach impre­zy pn. Promocja Koni Małopolskich. (…)

* * *

Kto będzie wal­czył w Wielkiej Warszawskiej 2013? | Gazeta Wyborcza - Sport | 24.09.2013 r.

Zobacz jakie konie wezmą udział w jubi­le­uszo­wej goni­twie i co tre­ne­rzy mówią o swo­ich pod­opiecz­nych? Wielka Warszawska w nie­dzie­lę o 17:30. (…)

Historyczne obiek­ty od lat przy­cią­ga­ją jeź­dziec­two | Euro Sport | 24.09.2013 r.

Skrupulatnie przy­cię­ty traw­nik, zadba­ne drze­wa i krze­wy, a do tego pięk­ny pej­zaż na koń­cu, któ­re­go roz­cią­ga się maje­sta­tycz­na rezy­den­cja. Czy moż­na w lep­szym miej­scu roze­grać zawo­dy spor­to­we? Chyba nie, a wła­śnie takie obiek­ty przy­cią­ga­ją jeźdź­ców z całe­go świa­ta. Poznajcie Burghley House w Lincolnshire, gdzie ostat­nio odby­ły się zawo­dy WKKW HSBC FEI Classics. (…)

Nowoczesna hala na ujeż­dżal­nie | www.budnet.pl | 24.09.2013 r.

Właściciele stad­nin i ośrod­ków agro­tu­ry­stycz­nych ofe­ru­ją­cych gościom naukę jaz­dy kon­nej nara­że­ni są na trud­no­ści zwią­za­ne z roz­bu­do­wą infra­struk­tu­ry gospo­dar­czej prze­zna­czo­nej na jaz­dy. Receptą na ten pro­blem mogą być cie­szą­ce się coraz więk­sza popu­lar­no­ścią nowo­cze­sne hale sta­lo­we prze­zna­czo­ne na ujeż­dżal­nie. (…)

* * *

Strefa VIP: „Araby” z Janowa | www.alebank.pl | 23.09.2013 r.

Nieprzypadkowo aukcje w Janowie Podlaskim uzna­wa­ne są za pre­sti­żo­we wyda­rze­nie, któ­re jak żad­na inna impre­za w naszym kra­ju gro­ma­dzi świa­to­wą śmie­tan­kę towa­rzy­ską. Bywają na niej koro­no­wa­ne gło­wy, poli­ty­cy, gwiaz­do­rzy z Hollywood oraz muzycz­ni cele­bry­ci. Podobnie było w tym roku: 18 sierp­nia br. w Janowie Podlaskim odby­ła się 44 z kolei aukcja „Pride of Poland”. (…)

Po nagro­dy ska­cząc przez anio­ła | kartuzy.info | 23.09.2013 r.

Łóżko, pło­tek, palec, stół, anio­łek, dia­be­łek i kro­ko­dyl - prze­szko­dy o tak ory­gi­nal­nych nazwach poko­ny­wa­ły ama­zon­ki pod­czas sobot­nich zawo­dów jeź­dziec­kich, któ­re po raz pierw­szy zor­ga­ni­zo­wał Akademicki Klub Jeździecki Trójmiasto Stajnia Koń-ak w Niestępowie. Uczestniczki musia­ły zali­czyć ujeż­dże­nie, sko­ki oraz cross. Na mecie cze­ka­ły nagro­dy finan­so­we i sprzęt jeź­dziec­ki. (…)

* * *

„Zdejmowaliśmy der­ki i okry­wa­li­śmy nimi konie” | www.rmf24.pl | 22.09.2013 r.

212 koni sfor­mo­wa­nych w trzy szwa­dro­ny wzię­ło w nie­dzie­lę udział w defi­la­dzie kawa­le­rii na kra­kow­skim Rynku Głównym. Na Błoniach trwa Wielka Rewia, pod­czas któ­rej moż­na będzie zoba­czyć pokaz musz­try kon­nej i podzi­wiać umie­jęt­no­ści jeźdź­ców we wła­da­niu bia­łą bro­nią. (…)

Rycerskie zma­ga­nia na zam­ku w Dębnie | www.rmf24.pl | 22.09.2013 r.

Już po raz osiem­na­sty odbył Międzynarodowy Turniej Rycerski „O zło­ty war­kocz Tarłówny”. Podobnie jak w latach poprzed­nich are­ną zma­gań była fosa przy zam­ku w Dębnie. (…)

* * *

Startuje wie­lu, wygry­wa­ją Niemcy | Euro Sport | 19.09.2013 r.

Michael Jung kon­ty­nu­uje pas­sę zapo­cząt­ko­wa­ną jesz­cze pod­czas igrzysk olim­pij­skich w Londynie. Niemiec został ostat­nio mistrzem Europy we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego indy­wi­du­al­nie i z dru­ży­ną. (…)

* * *

Super Jazda 2013 - spraw­no­ścio­we zawo­dy gwiazd | superauto24.se.pl | 18.09.2013 r.

15 wrze­śnia odby­ła się jubi­le­uszo­wa 10 edy­cja „Super Jazdy” - zawo­dów w powo­że­niu zaprzę­ga­mi kon­ny­mi oraz jeź­dzie pre­cy­zyj­nej samo­cho­dem. Kto oka­zał się naj­lep­szym woź­ni­cą, a komu kie­row­ni­ca auta spra­wi­ła naj­mniej pro­ble­mów? (…)

* * *

II Zawody Jeździeckie w Ujeżdżeniu i Skokach przez Przeszkody | www.nowotarski.pl | 17.09.2013 r.

W dniach 14-15 wrze­śnia 2013r. przy pięk­nej pogo­dzie na tere­nie hipo­dro­mu w Ludźmierzu odby­ły się II Zawody Jeździeckie w Ujeżdżeniu i Skokach przez Przeszkody. Pierwszego dnia zawod­ni­cy rywa­li­zo­wa­li w kon­kur­sie Ujeżdżenia, nato­miast w dru­gim dniu zma­ga­li się w kon­kur­sie Skoków przez Przeszkody. (…)

* * *

Mazur wal­czy z Reznikowem o tytuł cham­pio­na | The Times - Polska | 16.09.2013 r.

Podczas ostat­nie­go week­en­du na Służewcu 18-letni Szczepcio Mazur, któ­ry nie­daw­no uzy­skał tytuł dżo­ke­ja po swo­im set­nym zwy­cię­stwie, wygrał pięć razy, a łącz­nie od począt­ku sezo­nu - 50, i bra­ku­je mu tyl­ko dwóch zwy­cięstw, żeby dogo­nić pro­wa­dzą­ce­go w cham­pio­na­cie Aleksandra Reznikowa. Trzeci jest Anton Turgajew z 41 wygra­ny­mi. (…)

* * *

Czempionat Ogierów Zimnokrwistych | Agencja Nieruchomości Rolnych | 14.09.2013 r.

W sobo­tę 14 wrze­śnia br. w Stadzie Ogierów w Kętrzynie odbył się III Ogólnopolski Czempionat Ogierów Hodowlanych Koni Ras Zimnokrwistych. Patronat na nim obję­li Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba i Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych Leszek Świętochowski. (…)

Pasjonaci koni i jeź­dziec­twa w Pólku. Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w ujeż­dże­niu | TVP Lublin | 14.09.2013 r.

Koła, wol­ty, ser­pen­ty­ny, piru­ety, stę­pem, kusem lub galo­pem - to figu­ry, wyko­ny­wa­ne przez zawod­ni­ków pod­czas Mistrzostw Województwa Lubelskiego w ujeż­dże­niu. W tym roku odby­ły się w Pólku nie­da­le­ko Lublina. (…)

* * *

Brązowy Piotr Morsztyn | NOWa gaze­ta trzeb­nic­ka | 12.09.2013 r.

Dwa tygo­dnie temu, w dniach od 8 do 11 sierp­nia w ośrod­ku WOSiR w Drzonkowie odby­ły się Jeździeckie Mistrzostwa Polski w sko­kach przez prze­szko­dy w kil­ku kate­go­riach wie­ko­wych oraz Puchar Polski Dzieci. W rywa­li­za­cji wzię­ło udział wie­lu jeźdź­ców i koni. Reprezentant Klubu Jeździeckiego Osadkowski, miesz­ka­ją­cy w Kaszycach Wielkich Piotr Morsztyn, zdo­był na tych mistrzo­stwach trze­cie miej­sce, a co za tym idzie brą­zo­wy medal! (…)

* * *

Darrell Wayne Lukas uczcił 78. uro­dzi­ny wygra­ną | Euro Sport | 11.09.2013 r.

Dla tre­ne­ra nie może być lep­sze­go pre­zen­tu na uro­dzi­ny jak zwy­cię­stwo pro­wa­dzo­ne­go przez nie­go konia. W dniu swo­ich 78. uro­dzin szcze­gól­ne powo­dy do dumy miał Darrell Wayne Lukas, któ­re­go dwu­let­ni ogier Strong Mandate wygrał Hopeful Stakes w Nowym Jorku i zasy­gna­li­zo­wał eks­per­tom, że będzie liczył się w przy­szło­rocz­nych bie­gach zali­cza­nych do Triple Crown. (…)

* * *

60 lat hodow­li koni arab­skich w Michałowie | Agencja Nieruchomości Rolnych | 10.09.2013 r.

W czwar­tek 5 wrze­śnia br. Stadnina Koni w Michałowie obcho­dzi­ła jubi­le­usz 60-lecia hodow­li koni czy­stej krwi arab­skiej. Uroczystość zgro­ma­dzi­ła miło­śni­ków i hodow­ców koni z całej Polski. (…)

Sukcesy jeźdź­ców z KJ Agro-Handel Śrem w Olszy i w Rosji | www.gloswielkopolski.pl | 10.09.2013 r.

Sukcesem spor­to­wym i orga­ni­za­cyj­nym KJ Agro-Handel zakoń­czy­ły się roze­gra­ne w minio­ny week­end na hipo­dro­mie w Olszy zawo­dy jeź­dziec­kie w sko­kach przez prze­szko­dy. (…)

Stawka osta­tecz­na: 2 tys. zł. Albo LKJ zapła­ci, albo… | lublin.gazeta.pl | 10.09.2013 r.

Ratusz zapo­wia­da, że Lubelski Klub Jeździecki musi pła­cić MOSiR-owi, jeśli chce zostać na tere­nach mię­dzy ul. Nadbystrzycką i Krochmalną. Klub praw­do­po­dob­nie się zgo­dzi. (…)

* * *

Konie i psy na ryn­ku Manufaktury | www.obiektywnalodz.pl | 09.09.2013 r.

W nie­dzie­lę (8 wrze­śnia) na ryn­ku Manufaktury odby­ły się poka­zy jeź­dziec­kie. Konie przy­cią­gnę­ły ogrom­ną widow­nię. (…)

* * *

Kraków: wiel­ka rewia kawa­le­rii | www.gazetakrakowska.pl | 08.09.2013 r.

Na kra­kow­skich Błoniach sta­nął obóz kawa­le­rii. Przez naj­bliż­sze dwa tygo­dnie, w mia­stecz­ku namio­to­wym, miesz­kań­cy będą mogli oglą­dać kon­ne poka­zy woj­sko­wych oraz wysta­wę histo­rycz­ną. Wydarzenie zakoń­czy się 22 wrze­śnia, wiel­ką rewią kawa­le­rii. Zobacz zdję­cia z otwar­cia wysta­wy oraz pro­gram impre­zy! (…)

* * *

Emocje na Partynicach. Habana wygra­ła Lotto Wielką Wrocławską | www.gazetawroclawska.pl | 08.09.2013 r.

To był nie­zwy­kły week­end na Partynicach. Sobota była peł­na emo­cji i nie­spo­dzia­nek. W mię­dzy­na­ro­do­wej goni­twie z pło­ta­mi – Wielkiej Partynickiej - zwy­cię­ży­ła Morfina przed fawo­ry­zo­wa­nym Skarabeusem. W nie­dzie­lę naj­waż­niej­szym wyści­giem była Lotto Wielka Wrocławska – po nie­zwy­kle wido­wi­sko­wej goni­twie pierw­sza na metę wpa­dła Habana przed Wyoną. (…)

Warszawa bawi­ła się na festy­nie kawa­le­ryj­skim | www.polska-zbrojna.pl | 08.09.2013 r.

Przystojni uła­ni, pięk­ne wierz­chow­ce, poka­zy wła­da­nia bia­łą bro­nią, ewo­lu­cje kaska­der­skie na koniach, pre­zen­ta­cja ukła­dów wol­ty­żer­ki – tak kawa­le­rzy­ści obcho­dzi­li swo­je dorocz­ne świę­to w Warszawie. Nie zabra­kło też poka­zu wyszko­le­nia współ­cze­snych żoł­nie­rzy, woj­sko­we­go sprzę­tu i tra­dy­cyj­nej gro­chów­ki z żoł­nier­skie­go kotła. (…)

* * *

Mistrzostwa PQHA w ośrod­ku Janiowe Wzgórze w Rzeszowie | nowiny24.pl | 07.09.2013 r.

W ośrod­ku jeź­dziec­kim „Janiowe Wzgórze” w Rzeszowie odby­ły się Mistrzostwa Polish Quarter Horse Association. (…)

* * *

Wspaniały jubi­le­usz Stadniny Koni w Michałowie | Echo dnia | 06.09.2013 r.

Odsłonięcie obe­li­sku z Tablicą Pamięci Ignacego Jaworowskiego w 60 rocz­ni­ce przy­by­cia Stadniny do Michałowa, było kul­mi­na­cyj­nym punk­tem wspa­nia­łe­go jubi­le­uszu, jaki feto­wa­no w minio­ny czwar­tek w Michałowie. (…)

Jeźdźców nie stać na taki czynsz. Trzy gro­sze za metr | lublin.gazeta.pl | 06.09.2013 r.

Konia z rzę­dem temu, kto domy­śli się, co dalej będzie z Lubelskim Klubem Jeździeckim. Zdawało się, że prze­ję­cie tere­nu, gdzie dzia­ła LKJ przez MOSiR, wyja­śni przy­szłość klu­bu. Nic z tych rze­czy. (…)

* * *

Lotto Wielka Wrocławska, naj­waż­niej­sza nie­dzie­la na Partynicach | www.gazetawroclawska.pl | 05.09.2013 r.

Weekend 7-8 wrze­śnia to dwa dni wyści­gów kon­nych na Partynicach we Wrocławiu z dwie­ma naj­więk­szy­mi goni­twa­mi sezo­nu – Wielką Partynicką i Lotto Wielką Wrocławską. (…)

* * *

Western po rze­szow­sku. 40 koni jak na rodeo | rzeszow.gazeta.pl | 04.09.2013 r.

Chyba każ­dy widział ame­ry­kań­skie rodeo czy popi­sy kow­bo­jów w tele­wi­zji. Teraz będzie moż­na je zoba­czyć na żywo i w wyko­na­niu fachow­ców. Od czwart­ku do nie­dzie­li w Ośrodku Jeździeckim Janiowe Wzgórze w Rzeszowie odbę­dą się kwa­li­fi­ka­cje mistrzostw Polski i świa­ta w tzw. sty­lu western. (…)

* * *

Sensacyjna Kara pofru­nę­ła przed Wielką Warszawską | The Times - Polska | 02.09.2013 r.

Na czte­ry tygo­dnie przed set­ną Wielką Warszawską ogier Lucky Peter i klacz Kara poka­za­ły w tra­dy­cyj­nych pró­bach na torze wyści­go­wym na Służewcu, że mogą prze­ła­mać hege­mo­nię Cameruna. (…)

Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd w Zakrzowie | www.wiadomosci24.pl | 02.09.2013 r.

Lewada ART CUP odby­wa­ją się w Zakrzowie k. Kędzierzyna-Koźla od 1998 roku. Pomysłodawcami zawo­dów są pre­zes „Lewady” Andrzej Sałacki oraz pre­zen­ter­ka TVP Katarzyna Dowbor . W tym roku mistrzo­stwa roz­gry­wa­ne były w czte­rech kon­ku­ren­cjach (…)

* * *

Kawaleria na kra­kow­skich bło­niach | www.rmf24.pl | 01.09.2013 r.

Przez dwa tygo­dnie we wrze­śniu na kra­kow­skich Błoniach sta­cjo­no­wać będą kawa­le­rzy­ści, pra­gną­cy uczcić 330. rocz­ni­cę odsie­czy kró­la Jana III Sobieskiego - poin­for­mo­wał Jakub Czekaj z zarzą­du Związku Stowarzyszeń Federacja Kawalerii Ochotniczej. (…)

* * *

Print Friendly, PDF & Email

Strony: 1 2 3 4