Formalności

Media o koniach

 

Sierpień

Ameretto dru­gi raz z rzę­du wygry­wa | Kurier Południowy | 31.08.2013 r.

W nie­dzie­lę, na war­szaw­skim Służewcu odbył się mię­dzy­na­ro­do­wy meeting wyści­go­wy – Dzień Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jego kul­mi­na­cyj­nym punk­tem była Nagroda Europy, któ­ra po raz czwar­ty zosta­ła włą­czo­na do „Światowego Festiwalu Koni Arabskich” (…)

* * *

Kłusaki pobie­gną na Partynicach. Zobaczysz je też na Solnym | wroclaw.gazeta.pl | 29.08.2013 r.

W nie­dzie­lę na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych Partynice po raz pierw­szy będzie moż­na oglą­dać wyści­gi kłu­sa­ków pod sio­dłem. Również po raz pierw­szy zma­ga­nia koni z Partynic zosta­ną poka­za­ne na spe­cjal­nie usta­wio­nym na pl. Solnym tele­bi­mie (…)

* * *

Skoki przez prze­szko­dy: rywa­li­zo­wa­ło 53 jeźdź­ców | www.rybnik.com.pl | 28.08.2013 r.

W Stodołach zosta­ły roze­gra­ne Otwarte Jeździeckie Mistrzostwa Śląska w Skokach Przez Przeszkody. (…)

Ciechanowiec - Zawody w powo­że­niu | Siemiatycze | 28.08.2013 r.

Konie arab­skie, fry­zyj­skie, pocią­go­we i do tego brycz­ki, powo­zy – to wszyst­ko moż­na było zoba­czyć 17 sierp­nia w Ciechanowcu. Tego dnia odby­ły się IX Podlaskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami. Poza tym moż­na było prze­je­chać się brycz­ką, posłu­chać zespo­łów regio­nal­nych oraz wiwa­tów i salw armat­nich brac­twa kur­ko­we­go. (…)

XIII Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej | Gospodarz.pl | 28.08.2013 r.

W dniach od 23 do 25 sierp­nia 2013 roku odby­ło się XIII Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej w woje­wódz­twie pod­kar­pac­kim. (…)

* * *

Brązowy medal Dominika Słodczyka na Mistrzostwach Polski junio­rów | tarnowskiegory.naszemiasto.pl | 27.08.2013 r.

Dominik Słodczyk (KJ Zbrosławice) zdo­był brą­zo­wy medal pod­czas roz­gry­wa­nych w Drzonkowie k. Zielonej Góry Mistrzostw Polski junio­rów w sko­kach przez prze­szko­dy. (…)

Zawody WKKW w Racocie - wyni­ki rywa­li­za­cji na racoc­kim hipo­dro­mie | koscian.naszemiasto.pl | 27.08.2013 r.

Zawody WKKW w Racocie za nami. Podczas dwóch dni zma­gań - ujeż­dże­nie, sko­ki i cross - na racoc­kim hipo­dro­mie zapre­zen­to­wa­ło się oko­ło 120 zawod­ni­ków. Stadninę Koni w Racocie repre­zen­to­wa­li Jacek Gałczyński i Maciej Kasperek. (…)

Suchowola: Wystawa koni ras zim­no­krwi­stych | www.wspolczesna.pl | 27.08.2013 r.

Najpiękniejsze konie zim­no­krwi­ste typu sokól­skie­go moż­na było podzi­wiać pod­czas wysta­wy, jaka w minio­ny week­end odby­ła się w Suchowoli. (…)

Arabskie świę­to na Służewcu | www.przegladsportowy.pl | 27.08.2013 r.

Fenomen o ska­li świa­to­wej za nami. Gonitwy roz­gry­wa­ne w ramach Dnia Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) na war­szaw­skim Służewcu spo­tka­ły się z wiel­kim zain­te­re­so­wa­niem. Tor odwie­dzi­ło ponad 4 tys. osób. Najważniejszy bieg o Nagrodę Europy wygrał sied­mio­let­ni ogier fran­cu­skiej hodow­li Amaretto. Na Służewcu w stre­fie VIP wykre­owa­no zie­lo­ny salon Warszawy. (…)

* * *

Ameretto z Niemiec po raz dru­gi wygry­wa Nagrodę Europy | The Times - Polska | 26.08.2013 r.

Tylko jeden koń arab­ski tre­no­wa­ny za gra­ni­cą star­to­wał w Nagrodzie Europy pod­czas mię­dzy­na­ro­do­we­go dnia Zjednoczonych Emiratów Arabskich na Służewcu, w zapi­sie do Wielkiej Warszawskiej zaś nie ma już żad­ne­go z zagra­ni­cy po skre­śle­niu konia z Czech. (…)

* * *

Nasi jeźdź­cy star­to­wa­li w mistrzo­stwach Europy | opole.gazeta.pl | 22.08.2013 r.

Dwoje repre­zen­tan­tów Opolszczyzny wystą­pi­ło na par­ku­rze w duń­skim Herning w mistrzo­stwach Starego Kontynentu w jeź­dziec­twie. Oboje mają już za sobą swo­je prze­jaz­dy. (…)

Pirat i Amuletti kon­tra Ameretto | www.przegladsportowy.pl | 22.08.2013 r.

W naj­bliż­szą nie­dzie­lę, 25 sierp­nia, miło­śni­ków wyści­gów kon­nych cze­ka szcze­gól­ny dzień w słu­że­wiec­kim kalen­da­rzu gonitw. Podczas dorocz­ne­go Dnia Zjednoczonych Emiratów Arabskich - Abu Dhabi (wcze­śniej Dzień Arabski) na Służewcu roze­gra­nych zosta­nie aż 10 gonitw z udzia­łem 81 koni czy­stej krwi arab­skiej. (…)

* * *

Kłusaki powal­czą o pry­mat na Partynicach | www.gazetawroclawska.pl | 21.08.2013 r.

W nie­dzie­lę, 25 sierp­nia, roze­gra­na zosta­nie naj­waż­niej­sza goni­twa sezo­nu dla kłu­sa­ków fran­cu­skich – Nagroda Cheval Français. Ścigać się w niej będą konie, któ­re w 2013 r. wygra­ły sumę nagród 10.000 zł i wię­cej. (…)

Sukces Niemców, któ­ry może nie dać im utrzy­ma­nia | Euro Sport | 21.08.2013 r.

Choć na począt­ku sezo­nu cięż­ko było w to uwie­rzyć repre­zen­ta­cja Niemiec może nie utrzy­mać się dywi­zji 1 Pucharu Narodów w jeź­dziec­twie. Nasi zachod­ni sąsie­dzi co praw­da wygra­li przed­ostat­ni kon­kurs sezo­nu w Wielkiej Brytanii, ale w poprzed­nich zano­to­wa­li bar­dzo dużą stra­tę. (…)

Festiwal Jeździecki w Gajewnikach już w pią­tek | zdunskawola.naszemiasto.pl | 21.08.2013 r.

Festiwal Jeździecki w Gajewnikach już w pią­tek. 10. jubi­le­uszo­wa edy­cja impre­zy potrwa przez trzy dni. Startuje w pia­tek, 23 sierp­nia. Najwięcej atrak­cji orga­ni­za­to­rzy zapla­no­wa­li na nie­dzie­lę. Hitem ma być kon­cert zespo­łu Feel. (…)

* * *

Najwspanialsze konie zapre­zen­to­wa­no w stad­ni­nie w Michałowie | Echo dnia | 20.08.2013 r.

We wto­rek w stad­ni­nie w Michałowie moż­na było zoba­czyć z bli­ska a nawet dotknąć praw­dzi­wych czem­pio­nów i obej­rzeć ich tro­fea. (…)

Piotr Morsztyn trze­ci w MP w sko­kach przez prze­szko­dy | www.nto.pl | 20.08.2013 r.

Wicemistrz Polski z tam­te­go roku i trium­fa­tor ostat­nie­go halo­we­go Pucharu Polski oraz dru­gi w tego­rocz­nym ran­kin­gu sko­ków przez prze­szko­dy Piotr Morsztyn (KJ Osadkowski Jakubowice) wywal­czył brą­zo­wy medal Mistrzostw Polski senio­rów roze­gra­nych w Dżonkowie. (…)

Stragona Strzegom ma kolej­nych meda­li­stów | strzegom.naszemiasto.pl | 20.08.2013 r.

Klub jeź­dziec­ki LKS Stragona Strzegom ma powo­dy do dumy i rado­ści. Ma kolej­nych meda­li­stów Mistrzostw Polski. W roze­gra­nych w ub. week­end w Morawie zawo­dach zdo­by­li dwa zło­te meda­le i sre­bro. Dwukrotnie na naj­wyż­szym podium sta­nął Michał Konarski. (…)

* * *

Król Camerun i „set­ka” Mazura na Belmondinie | Gazeta Wyborcza - Sport | 19.08.2013 r.

Jeszcze raz udo­wod­nił, że jest naj­lep­szym w tej chwi­li koniem na Służewcu - 5-letni Camerun wygrał pre­sti­żo­wą Nagrodę St. Leger. Wydarzeniem week­en­du było set­ne zwy­cię­stwo led­wie 18-letniego Szczepana Mazura. (…)

Gala jeź­dziec­ka w Dziembówku: Wojciech Dahlke z Pucharem Wójta Kaczor | pila.naszemiasto.pl | 19.08.2013 r.

To było praw­dzi­we kon­ne świę­to. Gala jeź­dziec­ka w Dziembówku, któ­ra odby­ła się w nie­dzie­lę przy­cią­gnę­ła wie­lu jeźdź­ców oraz set­ki widzów, któ­rzy podzi­wia­li popi­so­we sko­ki przez prze­szko­dy. Najważniejszym i naj­bar­dziej wido­wi­sko­wym był kon­kurs kla­sy „C”, czy­li Grand Prix Kaczor o Puchar Przechodni Wójta Gminy Kaczory. Najlepszym zawod­ni­kiem oka­zał się Wojciech Dahlke (BKS Kłos Budzyń ), któ­ry jechał na koniu Boshoi. Dawid Rakoczy (K.J. PROFIL Piła), jadą­cy na koniu Amarillus, zajął dru­gie miej­sce. Trzeci na podium był Mieszko Dąbrowski (BM Kobylin), star­tu­ją­cy na koniu Efron. Więcej o gali jeź­dziec­kiej w Dziembówku prze­czy­tasz w Tygodniku Pilskim już 20 sierp­nia. (…)

* * *

Duma Polski - janow­skie Araby | wiadomosci.radiozet.pl | 18.08.2013 r.

Jednoroczna Piacolla ze stad­ni­ny w Michałowie - czem­pion­ką Polski Klaczy Młodszych. W Janowie Podlaskim trwa­ją Dni Konia Arabskiego. (…)

Pride of Poland. Najpiękniejsze pol­skie ara­by tyl­ko raz w roku tra­fia­ją na aukcję. I trud­no się dzi­wić, że cele­bry­ci goto­wi są pła­cić za nie milio­ny | wpolityce.pl | 18.08.2013 r.

Pół milio­na euro za klacz El Saghira z Michałowa i 410 tysię­cy euro za klacz Belgicę z Janowa Podlaskiego. To na razie naj­wyż­sze sumy na aukcji Pride of Poland w Janowie Podlaskim. (…)

* * *

Mistrzowie powo­że­nia | TVP Białystok | 17.08.2013 r.

Do Ciechanowca zje­cha­li dziś miło­śni­cy powo­że­nia zaprzę­ga­mi kon­ny­mi. Na dzie­wią­te pod­la­skie zawo­dy przy­je­cha­li ama­to­rzy i zawo­dow­cy, przy­wieź­li konie zim­no­krwi­ste i gorą­co­kr­wi­ste. Powożenie jest jed­ną z naj­star­szych kon­ku­ren­cji jeź­dziec­kich. (…)

* * *

Konie - zapo­mnia­ne pięk­no pol­skiej wsi | www.farmer.pl | 16.08.2013 r.

Niegdyś zwie­rzę­ta te uczest­ni­czy­ły w codzien­nych czyn­no­ściach przede wszyst­kim na wsi, ale nie tyl­ko. Dziś są jedy­nie atrak­cją tury­stycz­ną dla ludzi z miast. Jednak dla swo­ich hodow­ców pozo­sta­ją wręcz czę­ścią rodzi­ny. (…)

* * *

Starcie gigan­tów na Służewcu: Camerun kon­tra Patronus | www.przegladsportowy.pl | 14.08.2013 r.

W nie­dzie­lę o godz. 16.15, w goni­twie o Nagrodę St. Leger (2800 m), Koń Roku 2012 na Służewcu, irlandz­kiej hodow­li pię­cio­let­ni Camerun, po raz pierw­szy zmie­rzy się ze zwy­cięz­cą Derby 2013, wyho­do­wa­nym w Polsce Patronusem. (…)

Konie wożą­ce tury­stów są prze­mę­czo­ne? Zbadali je wete­ry­na­rze | metromsn.gazeta.pl | 14.08.2013 r.

Wszystkie mogą dalej pra­co­wać - brzmi wer­dykt. Ekolodzy się z tym nie zga­dza­ją. Uważają, że bada­nie zosta­ło zma­ni­pu­lo­wa­ne (…)

Odbiorą wszyst­kie konie wła­ści­cie­lo­wi? | www.radiomerkury.pl | 14.08.2013 r.

Pogotowie dla Zwierząt chce ode­brać pozo­sta­łe konie ze stad­ni­ny w Posadowie. Do tej pory wolon­ta­riu­sze pogo­to­wia wywieź­li z Posadowa 64 zagło­dzo­ne i odwod­nio­ne konie. (…)

* * *

Pride of Poland: Dni Konia Arabskiego już od piąt­ku | www.dziennikwschodni.pl | 13.08.2013 r.

Jak co roku impre­zie będzie towa­rzy­szyć Aukcja Koni Arabskich Czystej Krwi – Pride of Poland. Jaką cenę uzy­ska dzie­się­cio­let­nia gnia­da Belgika z Janowa Podlaskiego? (…)

Prawo bro­ni hodow­cę, a nie zwie­rzę­ta | poznan.gazeta.pl | 13.08.2013 r.

Wojewódzkie służ­by wete­ry­na­rii wsz­czę­ły wczo­raj „śledz­two” w spra­wie nad­zo­ru nad stad­ni­ną w Posadowie, gdzie konie umie­ra­ły z gło­du, wycień­cze­nia i ran. Powiatowy lekarz wete­ry­na­rii im nie pomógł. Uratowała je pra­cow­ni­ca staj­ni, umiesz­cza­jąc na YouTube film poka­zu­ją­cy ich męczar­nie. (…)

„Była maka­bra, ale szło w dobrym kie­run­ku”. Weterynarz odpie­ra zarzu­ty ws. staj­ni w Posadowie | www.tvn24.pl | 13.08.2013 r.

Ponad 60 wycień­czo­nych i zanie­dba­nych koni ode­bra­no wła­ści­cie­lo­wi stad­ni­ny w Posadowie (woj. wiel­ko­pol­skie). Zwierzęta tło­czy­ły się po kil­ka w jed­nym bok­sie, były led­wo żywe, mia­ły otwar­te rany. Dzień wcze­śniej odby­ła się tam kon­tro­la. Inspektor wete­ry­na­rii bro­ni swo­jej pozy­tyw­nej oce­ny tego, co dzia­ło się na tere­nie stad­ni­ny. (…)

* * *

Mirpuri miał nosa, ścią­ga­jąc dżo­ke­ja Janaczka na Służewiec | The Times - Polska | 12.08.2013 r.

Po dru­gim miej­scu w Derby Kundalini potwier­dzi­ła w Oaks swo­ją pozy­cję naj­lep­szej kla­czy. Ściągnięty z Hiszpanii Vaclav Janczek potwier­dził zna­ko­mi­te noto­wa­nia cze­skich dżo­ke­jów, wygry­wa­jąc sie­dem razy. (…)

Bliski koniec hor­ro­ru w stad­ni­nie | tvp.info | 12.08.2013 r.

Postępowanie ws. ewen­tu­al­ne­go znę­ca­nia się nad zwie­rzę­ta­mi w stad­ni­nie w Posadowie (Wielkopolskie) wsz­czę­ła poli­cja w Nowym Tomyślu. W sobo­tę zabra­no stam­tąd 48 koni. Dziś trwa kolej­na kon­tro­la, służ­by nie wyklu­cza­ją kolej­nych inter­wen­cji. (…)

* * *

Pierwszy mecz polo w Śliwnikach | ostrow.naszemiasto.pl | 11.08.2013 r.

Pierwszy w histo­rii Wielkopolski Południowej mecz polo został roze­gra­ny w Śliwnikach w gm. Nowe Skalmierzyce w ramach trzy­dnio­we­go tur­nie­ju. W cią­gu trzech dni roze­gra­no sześć meczów polo z udzia­łem Warsaw Polo Club, Sowiniec Polo Club, Bastylia Team oraz miej­sco­we­go The Ivy Club, na któ­re­go cze­le stoi Piotr Rogowski. (…)

* * *

Na Partynice wra­ca­ją wyści­go­we emo­cje | www.tuwroclaw.com | 08.08.2013 r.

Po let­niej prze­rwie wyści­go­we ruma­ki wra­ca­ją na wro­cław­ski tor. Głównym punk­tem pro­gra­mu siód­mej nie­dzie­li na Partynicach (11 sierp­nia) jest mię­dzy­na­ro­do­wa goni­twa z prze­szko­da­mi o Nagrodę Tiumena. (…)

Niemcy zaczę­li ufać Irlandczykom | Euro Sport | 08.08.2013 r.

Nieczęsto zda­rza się, aby Irlandczyk otrzy­mał moż­li­wość dosia­da­nia konia z nie­miec­kiej hodow­li. Na taki ruch zde­cy­do­wa­li się jed­nak wła­ści­cie­le Novelista. (…)

Jeden z naj­lep­szych koni świa­ta prze­grał z kon­tu­zją | Euro Sport | 08.08.2013 r.

St. Nichlas Abbey przez fachow­ców został uzna­ny naj­lep­szym dwu­lat­kiem 2009 roku, ale kolej­ne lata dla konia nie były już tak uda­ne, a ści­ga­nie na torze prze­rwa­ła poważ­na kon­tu­zja. (…)

Bez pasji nie byli­by w tym spo­rcie ponad 30 lat | Euro Sport | 08.08.2013 r.

Jeden mógł­by być ojcem dla dru­gie­go, obaj obra­li dwie róż­ne dro­gi, któ­re splo­tły się w jed­nym punk­cie - na torze wyści­gów kon­nych. Są w tym zawo­dzie już od trzy­dzie­stu lat, ale pasja do tego spor­tu nadal w nich tkwi. Poznajcie bli­żej Alaina de Royer-Dupre i Petera Schiergena. (…)

* * *

Medal poje­chał nad Bałtyk | lubuskie.pl | 07.08.2013 r.

Marek Lewicki z Klubu Jeździeckiego Czahary Pogorzelica zdo­był zło­ty medal Mistrzostw Polski Seniorów w sko­kach przez prze­szko­dy. - Te zawo­dy to wiel­kie spor­to­we emo­cje, pięk­no i gra­cja. Po raz pierw­szy w histo­rii regio­nu lubu­skie­go odby­ły się one w Drzonkowie, we wszyst­kich kate­go­riach - od dzie­ci po senio­rów. Mam nadzie­ję, że za rok spo­tka­my się tu na mistrzo­stwach Europy - powie­dzia­ła mar­sza­łek Elżbieta Polak, któ­ra w nie­dzie­lę w Drzonkowie wrę­czy­ła meda­le i upo­min­ki. Zawody odby­ły się w rodzin­nej, pik­ni­ko­wej atmos­fe­rze. (…)

* * *

* * *

Wyścigi kon­ne: Nie rób­my z wyści­gów tan­de­ty - ape­lu­je były pre­zes | The Times - Polska | 05.08.2013 r.

Minister rol­nic­twa powo­łał spra­woz­daw­cę wyści­go­we­go „Polski” na człon­ka Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. Jest spra­woz­daw­ca, jest i - poni­żej - bez­po­śred­nia rela­cja. Rada jest jed­nym z dwóch orga­nów PKWK, z zada­niem dba­nia o roz­wój wyści­gów i hodow­li koni oraz usta­la­nia reguł i kon­tro­li ich prze­strze­ga­nia. Jej człon­ko­wie w licz­bie 25 są nomi­no­wa­ni przez mini­stra rol­nic­twa na czte­ry lata. PKWK - utwo­rzo­ny w 2001 r., w czę­ści peł­ni tę samą rolę, co angiel­ski Jockey Club i powsta­łe na jego wzór towa­rzy­stwa wyści­go­we. (…)

Brylant w staj­ni Andre Fabrego | Euro Sport | 05.08.2013 r.

Właściciele staj­ni dum­ni są z regu­ły ze swo­ich koni, znacz­nie rza­dziej z dżo­ke­jów. Po Juddmonte Grand Prix w Paryżu nie­zwy­kle ura­do­wa­ny z posta­wy mło­de­go dżo­ke­ja Maxime Guyona była Andre Fabre. (…)

Ogromne prze­ta­so­wa­nia w GCT po zawo­dach w Chantilly | Euro Sport | 05.08.2013 r.

Laura Kraut nie jest już lider­ką kla­sy­fi­ka­cji Generalnej Global Champions Tour. Amerykanka stra­ci­ła pro­wa­dze­nie po tym jak nie zdo­by­ła żad­ne­go punk­tu w zawo­dach we fran­cu­skim Chantilly, gdzie trium­fo­wa­ła jej rodacz­ka Beezie Madden. (…)

* * *

Wyścigi kon­ne - wygrać możesz, prze­grać musisz | forsal.pl | 03.08.2013 r.

Mimo usta­wy anty­ha­zar­do­wej, kry­zy­su i kon­ku­ren­cji ze stro­ny bar­dziej nowo­cze­snych roz­ry­wek powra­ca moda na wyści­gi kon­ne. Ale czy ma szan­sę utrzy­mać się dłu­żej? (…)

* * *

Wypoczynek wśród koni w stad­ni­nie Hubertus w Skaryszewie pod Radomiem | Echo dnia | 02.08.2013 r.

Choć ska­ry­szew­ska stad­ni­na Hubertus funk­cjo­nu­je od paź­dzier­ni­ka 2010 roku, to wciąż nie­wie­le osób wie, że w pobli­żu Radomia znaj­du­je się ośro­dek, któ­ry pro­po­nu­je miesz­kań­com regio­nu wie­le atrak­cji. Znajdą je tam nie tyl­ko miło­śni­cy jaz­dy kon­nej, ale też wiel­bi­cie­le natu­ry i aktyw­ne­go wypo­czyn­ku. (…)

* * *

Jazda kon­na dla każ­de­go | aktywne.trojmiasto.pl | 01.08.2013 r.

W Trójmieście i oko­li­cy (m.in. Redzie, Przywidzu, Łapinie, Kolbudach czy Leźnie) dzia­ła kil­ka­dzie­siąt czyn­nych szkó­łek jeź­dziec­kich, w któ­rych znaj­du­je się od kil­ku do kil­ku­dzie­się­ciu koni. Miłośnicy jeź­dziec­twa oraz ci, któ­rzy chcą spró­bo­wać swo­ich sił w sio­dle, nie mogą więc narze­kać na brak miej­sca do tre­nin­gu. (…)

* * *

Print Friendly, PDF & Email

Strony: 1 2 3 4